Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

NN 148/2004 (25.10.2004.), Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulacije ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2597

Na temelju članka 52. stavaka 1. i 3. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« broj 46/97 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O POSEBNIM STANIŠTIMA RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA I REGULACIJI RIBOLOVA U VELEBITSKOM KANALU, NOVIGRADSKOM I KARINSKOM MORU, PROKLJANSKOM JEZERU, MARINSKOM ZALJEVU I NERETVANSKOM KANALU

I. POSEBNA STANIŠTA

Članak 1.

(1) Radi zaštite riba i drugih morskih organizama ovim Pravilnikom utvrđuju se dijelovi ribolovnog mora koji se proglašavaju posebnim staništima riba i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: posebna staništa), te se propisuje regulacija ribolova u Velebitskom kanalu, Novigradskom i Karinskom moru, Prokljanskom jezeru, Marinskom zaljevu i Neretvanskom kanalu.

(2) Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora koji obuhvaćaju ušća rijeka, zaljeve, uvale i kanale, u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

Članak 2.

Posebna staništa su:

1. Akvatorij ušća rijeke Dragonje omeđen spojnicama rt Savudrija – ušće Dragonje (hrvatski dio Piranskog zaljeva)

2. Akvatorij ušća rijeke Mirne (Tarska vala) omeđen spojnicom rt Poduliki – rt Kras

3. Akvatorij ušća rijeke Raše omeđen spojnicom rt Ubac – rt Mulac

4. Akvatorij Uvale Šćuza u Medulinskom zaljevu – obuhvaća područje od obale do zaštitnog zida koji odvaja Uvalu Šćuza od ostalog akvatorija Medulinskog zaljeva

5. Akvatorij uvale Klimo (otok Krk) omeđen spojnicom rt Solinji – rt Glavati

6. Akvatorij ušća rijeke Zrmanje omeđen spojnicom rt Sveti Nikola – uvala Zališće (do Ždrila)

7. Rijeka Guduća i akvatorij ušća rijeke Guduće omeđen spojnicom rt Peluča – rt Stinička

8. Akvatorij Pirovačkog zaljeva omeđen spojnicom Prosika – rt Gradina do dna uvale Makirina

9. Akvatorij uvale Morinje i Jadrtovac omeđen mostom na ulazu u uvalu Morinje

10. Akvatorij ušća rijeke Jadro omeđen spojnicom rt kupališta Mramorno – naselje Čučine u Vranjicu.

11. Akvatorij ušća rijeke Žrnovnice omeđen spojnicom rt Stobreč – Hotel Lav

12. Akvatorij ušća rječice Pantan omeđen spojnicom Resnik – Arbanija do trogirskog mosta

13. Akvatorij ušća rijeke Cetine omeđen spojnicom Dugi rat – Mala Luka

14. Akvatorij ušća rijeke Neretve omeđen spojnicama od rta Višnjica do rta Osik i to na udaljenosti 300 metara od obale u kursu 220ş

15. Akvatorij Rijeke Dubrovačke – sjeveroistočno od linije: rt Loznica – rt Kantafig

Članak 3.

(1) U posebnim staništima iz članka 2. ovog Pravilnika zabranjeno je obavljanje svakog ribolova i lova drugih morskih organizama, kao i sakupljanje morskih organizama.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u posebnom staništu akvatorija ušća rijeke Mirne (Tarska vala) iz članka 2. točke 2. ovog Pravilnika dozvoljeno je obavljanje ribolova uz naknadu, mrežom potegačom tratom – ciplaricom čija veličina oka mrežnog tega ne smije biti manja od 26 mm, od 01. prosinca do 31. siječnja. Uvjete obavljanja ribolova u navedenom razdoblju odredit će ministar raspisivanjem javnog natječaja.

II. VELEBITSKI KANAL

Članak 4.

(1) Velebitski kanal obuhvaća područje omeđeno spojnicama rt Bajevec na otoku Krku – svjetionik Ertak na kopnu – rt Škuljica na otoku Krku – rt Stražica na otoku Prvić – rt Šilo na otoku Prvić – rt Sajalo na otoku Goli – rt Saramić na otoku Rabu – Gornji rt na otoku Dolin – rt Zali na otoku Pagu – Ljubačka vrata – Rt Korotanja na kopnu – Rt Baljenica na kopnu.

(2) Zabranjeno je u akvatoriju Velebitskog kanala obavljanje ribolova povlačnim mrežama koćama.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka ministar može raspisati javni natječaj u kojem će se odrediti uvjeti obavljanja ribolova povlačnim mrežama koćama u Velebitskom kanalu.

(4) U javnom natječaju iz stavka 3. ovoga članka odredit će se vremensko razdoblje u kojem je dozvoljeno obavljanje ribolova u Velebitskom kanalu, broj i veličina plovila, snaga pogonskog stroja plovila, vrsta i količina ribolovnog alata i opreme kojima se dozvoljava ribolov, dozvoljena količina ulova.

(5) Ribolov ostalim ribolovnim alatima u Velebitskom kanalu obavljat će se temeljem odredbi Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

III. NOVIGRADSKO I KARINSKO MORE

Članak 5.

(1) Akvatorij Novigradskog i Karinskog mora se proteže od spojnice rt Ždrijac – Maslenica i obuhvaća cijelo područje Novigradskog i Karinskog mora, osim akvatorija, koji je određen kao posebno stanište ušća rijeke Zrmanje u članku 2. točci 6. ovog Pravilnika.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Novigradskog i Karinskog mora obavljanje ribolova plivaricom srdelarom, plivaricom palamidarom, plivaricom ciplaricom, potegačom srdelarom, potega­čom oližnicom, jednostrukim mrežama stajačicama oližnicama, gavunarama, girarama, vojgama, menularama, bukvarama, prosticama, polandarama i psarama, trostrukim mrežama stajačicama poponicama, dredžom kunjkarom, vršama za lov ribe i škampa, udičarskim ribolovnim alatima, ostima s i bez uporabe osvjet­lje­nja, te skupljanje školjaka ronjenjem na dah.

IV. PROKLJANSKO JEZERO

Članak 6.

(1) Akvatorij Prokljanskog jezera obuhvaća područje sjeverno od paralela rta Vukinac do Skradinskog mosta.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Prokljanskog jezera obavljanje ribolova mrežama stajačicama, vršama za lov ribe, udičar­skim ribolovnim alatima, ostima s i bez upotrebe osvjetljenja, te skupljanje školjaka ronjenjem na dah.

V. MARINSKI ZALJEV

Članak 7.

(1) Akvatorij Marinskog zaljeva je omeđen spojnicama rt Jelinek – rt Vranjica i obuhvaća čitavo područje Marinskog za­ljeva sve do mjesta Marina.

(2) Dozvoljeno je u akvatoriju Marinskog zaljeva obavljanje ribolova mrežom plivaricom srdelarom, mrežom plivaricom palamidarom, mrežom plivaricom ciplaricom, jednostrukim mrežama stajačicama prosticama, gavunarama, bukvarama, polandarama, girarama i vojgama, vršama za lov ribe, udičarskim ribolovnim alatima i ostima bez uporabe osvjetljenja.

VI. NERETVANSKI KANAL

Članak 8.

(1) Akvatorij Neretvanskog kanala je omeđen spojnicama zapadni rt uvale Prapatna na poluotoku Pelješcu – rt Višnjica na kopnu sve do granice posebnog rezervata Malostonskog zaljeva.

(2) Zabranjeno je u akvatoriju Neretvanskog kanala obavljanje ribolova pridnenim povlačnim alatima.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, radi prekopavanja morskog dna prekrivenog muljem i nanosom iz rijeke Neretve te pravilnog gospodarenja živim bogatstvima mora, ministar može raspisati javni natječaj u kojem će odrediti uvjete obavljanja ribolova uz naknadu pridnenim povlačnim alatima u akvatoriju Neretvanskog kanala.

(4) U javnom natječaju iz stavka 3. ovog članka odredit će se vremensko razdoblje u kojem je dozvoljeno obavljanje ribolova u Neretvanskom kanalu, broj i veličina plovila, snaga pogonskog stroja plovila, vrsta i količina ribolovnog alata kojim se dozvoljava ribolov, dozvoljena količina ulova.

(5) Ribolov ostalim ribolovnim alatima u Neretvanskom kanalu smije se obavljati temeljem odredbi Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

Članak 9.

Ribolov s alatima iz stavka 2. članaka 5., 6. i 7. smije se obavljati u skladu s odredbama Pravilnika o obavljanju gospodarskog ribolova na moru.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/04-01/85
Urbroj: 252-01-04-1
Zagreb, 21. listopada 2004.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.