Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora

NN 12/2005 (24.1.2005.), Odluka o osnivanju Nacionalnog odbora

HRVATSKI SABOR

191

Na temelju članka 43. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Hrvat­ski sabor na sjednici 19. siječnja 2005., donosi

ODLUKU

O OSNIVANJU NACIONALNOG ODBORA

I.

Osniva se Nacionalni odbor kao radno tijelo Hrvatskoga sabora za praćenje pregovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji.

II.

Nacionalni odbor:

– nadgleda i ocjenjuje tijek pregovora,

– daje mišljenje i smjernice u ime Hrvatskoga sabora o pripremljenim pregovaračkim pozicijama,

– razmatra informacije o pregovaračkom procesu,

– razmatra i daje mišljenja o pitanjima koja će se otvarati tijekom pregovora,

– razmatra i ocjenjuje pregovaračko djelovanje pojedinih članova pregovaračkog tima,

– putem predsjednika Odbora održava redovite konzultacije i razmjenjuje informacije s Predsjednikom Republike Hrvatske, predsjednikom Vlade Republike Hrvatske i predsjednikom Hrvat­skoga sabora,

– održava redovite konzultacije s voditeljem izaslanstva i glavnim pregovaračem o tijeku pregovora, otvorenim prego­varač­kim pitanjima i mogućim načinima zatvaranja pojedinih poglavlja pregovora,

– po potrebi daje mišljenje o usuglašavanju hrvatskog zakonodavstva s propisima Europske unije,

– najmanje dva puta godišnje obavještava Hrvatski sabor o radu Odbora.

III.

Nacionalni odbor ima predsjednika, potpredsjednika i 13 članova iz reda zastupnika i to šest članova iz reda vladajućih, a šest iz reda oporbenih stranaka, a predsjednici Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za europske integracije članovi su Nacionalnog odbora neovisno o stranačkoj pripadnosti.

U Odbor se imenuju četiri člana i to: predstavnik Ureda Pred­sjednika Republike Hrvatske, predstavnik akademske zajednice, predstavnik udruga poslodavaca i predstavnik sindikata. Imenovani članovi Odbora imaju sva prava člana radnog tijela osim prava odlučivanja.

IV.

Predsjednik Nacionalnog odbora bira se iz reda oporbenih, a potpredsjednik iz reda vladajuće stranke ili vladajuće koalicije u Hrvatskom saboru.

V.

U radu Nacionalnog odbora mogu sudjelovati predsjednik Vlade Republike Hrvatske, predsjednik i članovi Predsjedništva Hrvatskoga sabora, voditelj izaslanstva, glavni pregovarač te šef pregovaračke grupe pojedinog područja o kojem se raspravlja.

Na sjednice Nacionalnog odbora mogu se pozvati predsjednici drugih radnih tijela, predsjednici klubova zastupnika u Hrvat­skom saboru, predstavnici strukovnih udruženja, znanstvenici i stručnjaci iz pojedinih područja važnih za proces pregovora.

Glavni pregovarač, kada je prisutan na sjednici Nacionalnog odbora, daje informacije bitne za donošenje odluka.

VI.

Sjednice Nacionalnog odbora, u pravilu, održavaju se bez nazočnosti javnosti. Kada se sjednice održavaju bez nazočnosti javnosti, predsjednik Nacionalnog odbora izvještava javnost o predmetu rasprave i donesenim odlukama.

VII.

Nacionalni odbor ima stručnu službu koju čine tajnik Odbora, administrativni tajnik te tri do pet savjetnika. Stručnom službom rukovodi tajnik Odbora. Tajnik Odbora s tajnicima Odbora za vanjsku politiku, Odbora za međuparlamentarnu suradnju i Odbora za europske integracije razmjenjuje informacije o svim pitanjima integrativnih procesa Europske unije.

Stručni i drugi uvjeti za raspored na radna mjesta u stručnoj službi Nacionalnog odbora uređuju se Pravilnikom o unutarnjem redu Stručne službe Hrvatskoga sabora.

VIII.

Detaljna pitanja o radu Nacionalnog odbora uredit će se njegovim poslovnikom.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 021-13/05-15/01
Zagreb, 19. siječnja 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks,
v. r.