Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

NN 22/2005 (16.2.2005.), Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

397

Temeljem članka 1021. stavak 1. alineja 6. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04), ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

NAREDBU

O NAJVEĆOJ DOPUŠTENOJ VISINI NAKNADE ZA USLUGE PELJARENJA U UNUTARNJIM MORSKIM VODAMA I TERITORIJALNOM MORU REPUBLIKE HRVATSKE

I.

Ovom Naredbom utvrđuje se najviša dopuštena visina naknade za usluge lučkog i obalnog peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, izraženo u kunama.

LUČKO PELJARENJE

II.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Pula:

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1050,51

 

4.001 – 5.000

1176,57

 

5.001 – 10.000

1449,70

 

10.001 – 20.000

2416,17

 

20.001 – 30.000

2899,40

 

30.001 – 50.000

4832,35

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Pula, primjenjuje se osnovna naknada;

naknada B kod dolaska/odlaska brodova za luke izvan središta peljarskoga trgovačkog društva, osnovna naknada uvećava se za 20%.

III.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Rijeka i

Lučke kapetanije Senj

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1050,51

 

4.001 – 5.000

1176,57

 

5.001 – 10.000

1449,70

 

10.001 – 20.000

2416,17

 

20.001 – 30.000

3479,29

 

30.001 – 50.000

5798,82

 

50.001 – 70.000

6282,05

 

70.001 – 100.000

8118,33

 

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Rijeka, Opatija, 3. maj, Martinščica, Podbok, Goranin, Kraljevica, Mali Lošinj, Cres, Sršćica, Mlaka, Urinj, Bakar Ina, Peškera, Omišalj i Sepen, primjenjuje se osnovna naknada;

– naknada B kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Pag, Rab, Senj, Karlobag i druge luke na području Lučke kapetanije Rijeka i Senj, osnovna naknada uvećava se za 20%,.

IV.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Zadar:

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1 050,51

 

4.001 – 5.000

1 176,57

 

5.001 – 10.000

1 449,70

 

10.001 – 20.000

2 416,17

 

20.001 – 30.000

3 479,29

 

30.001 – 50.000

4 832,35

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Zadar i Gaženica, primjenjuje se osnovna naknada;

– naknada B kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Lamjana i ostale luke na području Lučke kapetanije Zadar, osnovna naknada uvećava se za 20%.

V.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Šibenik:

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1 050,51

 

4.001 – 5.000

1 176,57

 

5.001 – 10.000

1 806,88

 

10.001 – 20.000

3 865,87

 

20.001 – 30.000

5 042,45

 

30.001 – 50.000

8 235,99

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Šibenik i druge luke na području Lučke kapetanije Šibenik, primjenjuje se osnovna naknada.

VI.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Split

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1 050,51

 

4.001 – 5.000

1 176,57

 

5.001 – 10.000

1 806,88

 

10.001 – 20.000

3 865,87

 

20.001 – 30.000

5 042,45

 

30.001 – 50.000

8235,99

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz Gradske luke Split, primjenjuje se osnovna naknada;

– naknada B kod dolaska/odlaska brodova u/iz luka Kašte­lan­skog zaljeva, Trogira, Dugog Rata, Makarske, Hvara, Visa, Starigrada, Pučišća, Komiže i svih drugih luka na području Lučke kapetanije Split, osnovna naknada uvećava se za 20%.

VII.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Ploče:

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1 050,51

 

4.001 – 5.000

1 176,57

 

5.001 – 10.000

1 806,88

 

10.001 – 20.000

3 613,75

 

20.001 – 30.000

5 042,45

 

30.001 – 50.000

8 235,99

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Ploče, primjenjuje se osnovna naknada;

– naknada B kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke INA – Rogotin, Metković i ostale luke na području Lučke kapetanije Ploče, osnovna naknada uvećava se za 20%.

VIII.

Naknada peljarenja na području Lučke kapetanije Dubrovnik:

Grupe brodova u GT

osnovna naknada

do 1.000

588,29

 

1.001 – 2.000

756,37

 

2.001 – 3.000

882,43

 

3.001 – 4.000

1 050,51

 

4.001 – 5.000

1 176,57

 

5.001 – 10.000

1 323,64

 

10.001 – 20.000

2 206,07

 

20.001 – 30.000

2 647,81

 

30.001 – 50.000

3 088,50

 

50.001 – 70.000

3 529,71

 

70.001 – 100.000

4 059,16

 

– naknada A kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Dubrov­nik, primjenjuje se osnovna naknada;

– naknada B kod dolaska/odlaska brodova u/iz luke Cavtat, Korčula, Vela Luka, Bristva, Pomena i ostale luke na području Lučke kapetanije Dubrovnik, osnovna naknada uvećava se za 20%.

IX.

Dodatne visine naknade za lučko peljarenje primjenjuju se na osnovnu naknadu A, navedenu u točkama II. do VIII. ove Naredbe i to u sljedećim slučajevima:

peljarenje brodova (osim RO-RO putničkih brodova) prilikom mijenjanja veza u luci, koje se tretira kao jedno peljarenje, osnovna naknada A se povećava za 70%;

u slučaju da je peljar prisiljen čekati na mjestu ugovorenom za pružanje usluge zbog kašnjenja broda u dolasku/odlasku, zbog neotkazivanja dolaska/odlaska broda, zbog čekanja na dizanje sidra, nespremnosti instalacija ili veza samog broda, zbog kašnjenja vlasti u obavljanju carinskih ili ostalih formalnosti, treba platiti naknadu u iznosu od 150,00 kuna za svaki sat čekanja;

kod peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina i prijevoz kemikalija, naknada A se povećava za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu »Svjedodžbe o degazaciji tankova«;

kod peljarenja tankera koji posjeduju tankove odvojenog ba­las­ta, iste treba izuzimati iz ukupne tonaže broda, a prema podacima sa svjedodžbe tankera;

kod peljarenja RO-RO putničkih brodova, naknada A se umanjuje za 40%;

kod peljarenja RO-RO putničkih brodova prilikom mije­njanja veza u luci, koje se tretira kao jedno peljarenje, naknada A se povećava za 50%;

u slučaju peljarenja broda bez upotrebe brodskog pogona (stroja), odnosno broda sa neispravnim kormilarskim uređajem, sidrenim vitlima, vitlima za pritezanje broda, tj. neispravnim tehničkim sredstvima neophodnim za obavljanje manevra, naknada A se povećava za 70%;

u slučaju potrebe za angažiranjem drugog peljara, naknada A se povećava za 50%;

prijevoz peljara s obale na brod i obrnuto do unutarnje peljarske stanice uračunat je u osnovnu tarifu;

za prijevoz peljara do vanjske peljarske stanice naplaćuje se naknada za upotrebu peljarske brodice u iznosu od 70,00 kuna po Nm;

za peljarenje brodova čija bruto tonaža prelazi maksimalno navedenu u odnosnoj tabeli, za svaku dodatnu tonu obračunava se 0,25 kuna.

OBALNO PELJARENJE

X.

Naknada obalnog peljarenja u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske:

naknada A obalno peljarenje do 50 Nm

naknada B obalno peljarenje 50 – 150 Nm

naknada C obalno peljarenje preko 150 Nm

Grupe brodova u

naknada

naknada

naknada

GT

A

B

C

do 5.000

1 890,92

2 773,35

3 865,87

5.001 – 10.000

2 353,14

3 445,67

5 042,45

10.001 – 20.000

2 605,26

3 907,90

5 546,69

20.001 – 30.000

2 899,41

4 118,00

6 050,93

30.001 – 50.000

3 361,63

4 454,16

7 395,59

50.001 – 70.000

3 571,73

4 916,38

8 572,16

70.001 – 100.000

5 210,53

6 429,12

9 664,69

100.000 na dalje

6 429,12

7 731,75

10 631,16

XI.

Dodatne visine naknade za obalno peljarenje primjenjuju se na naknadu A, B, ili C navedene u točki X. ove Naredbe i to za:

usluge obalnog peljarenja broda namijenjenog prijevozu nafte ili naftnih derivata, prijevoz plina i prijevoz kemikalija, naknada A, B ili C povećava se za 20%, osim ako je prazan brod u posjedu »Svjedodžbe o degazaciji tankova«.

Brodar je dužan osigurati peljaru smještaj i ishranu kao časnicima broda.

XII.

Dodatne visine naknade za lučko i obalno peljarenje:

1. prilikom obavljanja peljarenja u sljedećim periodima da­na, naknada A za lučko peljarenje, odnosno A, B ili C za obalno peljarenje povećavaju se na sljedeći način:

 u vremenu od 22.00 do 06.00 sati – povećanje 50%.

2. usluge peljarenja i čekanja, obavljene subotom i nedjeljom naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, odnosno A, B ili C za obalno peljarenje za 50%.

3. usluge peljarenja i čekanja, obavljene blagdanom naplatit će se povećanjem naknade A za lučko peljarenje, odnosno A, B ili C za obalno peljarenje za 100%.

Prethodno navedene dodatne naknade iz točke XII. ne mogu biti kumulativne.

XIII.

Obračun naknade za peljarenje brodova hrvatske zastave obračunavat će se u kunama, kako je navedeno u Naredbi.

Obračun naknade za peljarenje brodova strane zastave iskazan u US dolarima obračunavat će se po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan izdavanja računa.

XIV.

Danom stupanja na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o najvećoj dopuštenoj visini naknade za usluge peljarenja u unutrašnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 50/02 i 121/02).

XV.

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/05-02/04
Urbroj: 530-04-05-1
Zagreb, 17. siječnja 2005.

Ministar
Božidar Kalmeta, dipl. ing., v. r.