Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

NN 29/2005 (2.3.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

503

Na temelju članka 19. stavka 3. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, br. 59/96, 94/96 i 114/03) ministar gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

o izmjenama i dopunama Pravilnika o programu i naČinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaŠtenika za obavljanje poslova zaŠtite na radu

Članak 1.

U Pravilniku o programu i načinu provjere osposobljenosti poslodavca ili njegovog ovlaštenika za obavljanje poslova zaštite na radu (»Narodne novine«, br. 114/02) u članku 2. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na osobe koje obavljaju djelatnost osobnim radom kao ni poslodavce koji zapošljavaju do 20 radnika u područjima djelatnosti J, P i Q, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, te djelatnostima A, B, C, D, E, F i I ukoliko se u istima obavljaju isključivo uredski poslovi.

(3) Obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju poslodavci koji zapošljavaju do 20 radnika kad obavljaju poslove iz sljedećih područja djelatnosti:

G TRGOVINA NA VELIKO I NA MALO; POPRAVAK MOTORNIH VOZILA I MOTOCIKLA TE PREDMETA ZA OSOBNU UPORABU I KUĆANSTVO

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji obavljaju poslove održavanja i popravka motornih vozila, popravka i montaže strojeva, mehaniziranog unutarnjeg transporta i sl.,

H HOTELI I RESTORANI

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji posjeduju hotele i restorane s kuhinjama, praonicama rublja odnosno koji koriste mehanizirani unutarnji transport i sl., te skupine:

55.2 –  Kampovi i druge vrste smještaja za kraći boravak;

55.5 –  Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering),

K POSLOVANJE NEKRETNINAMA, IZNAJMLJIVANJE I POSLOVNE USLUGE

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju skupine:

73.1. – Istraživanje i eksperimentalni razvoj u prirodnim, tehničkim i tehnološkim znanostima;

74.3. – Tehničko ispitivanje i analiza;

74.6. – Istražne i zaštitne djelatnosti;

74.7. – Čišćenje svih vrsta objekata,

L JAVNA UPRAVA I OBRANA, OBVEZNO SOCIJALNO OSIGURANJE

– Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku ima razred:

75.25 – Djelatnost vatrogasne službe,

M OBRAZOVANJE

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju ustanove koje imaju laboratorije, radionice praktične nastave i sl.,

N ZDRAVSTVENA ZAŠTITA I SOCIJALNA SKRB

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja imaju poslodavci koji imaju laboratorije, kuhinje, praonice rublja, hladnjače, koriste mehanizirani unutarnji transport ili kod kojih su radnici izloženi štetnim kemijskim i biološkim tvarima odnosno koji ručno prenose pacijente odnosno korisnike usluga smanjene pokretljivosti i sl.,

O OSTALE DRUŠTVENE, SOCIJALNE I OSOBNE USLUŽNE DJELATNOSTI

Unutar ovog područja djelatnosti obvezu osposobljavanja sukladno ovom Pravilniku imaju svi poslodavci koji obavljaju djelatnost:

90.0 –  Uklanjanje otpadnih voda, odvoz smeća, sanitarne i slične djelatnosti;

93.0 –  Ostale uslužne djelatnosti razreda:

93.01 – Pranje i kemijsko čišćenje tekstila i krznenih proiz­voda,

93.02 – Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje,

93.03 – Pogrebne i srodne djelatnosti i

93.04 – Djelatnosti za njegu i održavanje tijela.,«

Članak 2.

U članku 4. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Obvezu osposobljavanja nemaju ni poslodavci odnosno njihovi ovlaštenici:

1. koji su stekli potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja (liječnici, stomatolozi, farmaceuti, veterinari, inženjeri rudarstva, inženjeri sigurnosti i sl.),

2. koji su položili državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu,

3. koji su položili majstorski ispit kojim je bila obuhvaćena i materija zaštite na radu,

4. koji obavljaju djelatnost osobnim radom u stanu,

5. koji se bave tradicionalnim obrtima s ručnom izradom

osim osoba koje proizvode keramičke i lončarske proizvode, kolare, knjigoveže i model-stolare.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 115-01/04-01/14
Urbroj: 526-08-04-3
Zagreb, 10. veljače 2005.

Ministar
Branko Vukelić, v. r.