Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u Centru za socijalnu skrb

NN 32/2005 (9.3.2005.), Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u Centru za socijalnu skrb

ministarSTVO zdrav­stva i socijalne skrbi

613

Na temelju članka 235. stavka 2. Obiteljskog zakona (»Na­rod­ne novine«, broj 116/2003, 17/2004 i 136/2004), ministar zdrav­stva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O NAČINU VOĐENJA OČEVIDNIKA SUDSKIH ODLUKA O UZDRŽAVANJU I NAGODBA SKLOPLJENIH U CENTRU ZA SOCIJALNU SKRB

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom propisuje način vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb.

Očevidnik sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb vodi se na obrascu OK.

Obrazac OK je veličine 29,5 x 21 cm, otiskan je uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Očevidnik vodi mjesno nadležan centar za socijalnu skrb.

Članak 3.

Očevidnik sadrži podatke:

– o osobnom imenu (ime i prezime) i adresi djeteta i obveznika uzdržavanja,

– o sudskoj odluci o uzdržavanju djeteta: naziv suda, broj i datum odluke, datum dostavljanja odluke nadležnom centru za socijalnu skrb, dosuđeni iznos uzdržavanja, datum početka i način isplate dosuđenog iznosa,

– o nagodbi o uzdržavanju djeteta sklopljenoj u centru za socijalnu skrb: naziv centra za socijalnu skrb, broj i datum nagodbe, iznos uzdržavanja, početak i način isplate,

– o obvezniku uzdržavanja: srodstvo s djetetom, podaci o zaposlenju (zaposlen, nezaposlen, umirovljen i drugo) i redovitosti udovoljavanja obvezi uzdržavanja,

– o privremenom uzdržavanju na temelju članka 352. Obiteljskog zakona: naziv centra, broj i datum rješenja, iznos, po­četak isplate, trajanje uzdržavanja i broj i datum odluke o prestanku privremenog uzdržavanja,

– o prestanku obveze uzdržavanja: naziv suda, broj i datum odluke, datum i razlog prestanka obveze.

Članak 4.

U slučaju promjene prebivališta ili boravišta djeteta centar za socijalnu skrb dužan je u roku od 15 dana od dana saznanja o toj promjeni dostaviti ovjereni prijepis očevidnika novom mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb.

U obrazac OK u rubriku »Napomena« unose se broj i datum akta kojim je mjesno nadležnom centru za socijalnu skrb dostav­ljen ovjereni prijepis obrasca OK u smislu stavka 1. ovoga članka.

Članak 5.

Dokumentacija na temelju koje centar za socijalnu skrb upisuje podatke u očevidnik čuva se na način propisan općim aktom centra za socijalnu skrb, u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima.

Članak 6.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o načinu vođenja očevidnika sudskih odluka o uzdržavanju i nagodba sklopljenih u centru za socijalnu skrb (»Narodne novine«, br. 66/99).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 552-07/05-01/15
Urbroj: 534-08-02-01/1-05-1
Zagreb, 2. ožujka 2005.

Ministar
doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.