Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

NN 45/2005 (6.4.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu provedbe tjelesne zaštite

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

887

Na temelju članka 60. stavka 1. podstavaka 2. i 5. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine« broj 68/03.), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU PROVEDBE TJELESNE ZAŠTITE

 

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti i način provedbe poslova tjelesne zaštite, vrste oružja i streljiva koje mogu upotrebljavati zaštitari te primopredaja i evidencije u vezi s oružjem i streljivom.

 

I. UVJETI ZA PROVEDBU TJELESNE ZAŠTITE

 

Članak 2.

Opći akt o razvrstavanju radnih mjesta s popisom odgovornih osoba i poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto, koji mora imati pravna osoba koja ima odobrenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite i obrtnik koji ima unutarnju čuvarsku službu (u daljnjem tekstu: pravna osoba i obrtnik), treba sadržavati:

1. podatke o odgovornoj osobi, u smislu članka 18. Zakona o privatnoj zaštiti,

2. podatke o odgovornoj osobi kojoj je povjeren određeni djelokrug poslova u pravnoj osobi i kod obrtnika, sukladno raspodjeli radnih mjesta i poslova,

3. sistematizaciju radnih mjesta,

4. opis poslova i radnih zadataka na pojedinim radnim mjestima.

 

Članak 3.

Općim aktom o zaštitnom znaku pravna osoba i obrtnik moraju propisati oblik, boju i dimenzije logotipa zaštitnog znaka s njegovim tekstualnim opisom.

 

Članak 4.

Općim aktom o radnoj odori, pravna osoba i obrtnik moraju propisati:

– izgled ljetne i zimske odore,

– kroj i boju odore,

– mjesta na koja se stavlja zaštitni znak i njegove oblike.

Pravna osoba i obrtnik općim aktom može propisati više vrsta radnih odora, ovisno o poslovima koje zaštitari i čuvari obavljaju (npr. odora za održavanje reda i mira na javnim okupljanjima, pratnju novca, osiguranje objekata i sl.).

II. OBAVLJANJE POSLOVA TJELESNE ZAŠTITE

Članak 5.

Pravne i fizičke osobe koje obavljaju poslove tjelesne zaštite mjerama koje poduzimaju i sredstvima kojima se koriste ostvaruju prvenstveno preventivnu zadaću.

1. Radni nalog

 

Članak 6.

Poslove tjelesne zaštite zaštitari i čuvari mogu obavljati samo na temelju propisno ispunjenog radnog naloga izdanog od poslodavca.

Radni nalog iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj radnog naloga,

2. ime i prezime zaštitara ili čuvara,

3. radno mjesto,

4. registarski broj vatrenog oružja kojim je zaštitar zadužen, ako naložene poslove obavlja s oružjem,

5. radno vrijeme,

6. popis i opis radnih zadataka zaštitara i čuvara,

7. potpis i ovjeru odgovorne osobe.

Radni nalog za poslove pratnje kod prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj radnog naloga,

2. vrsta pošiljke (novac, vrijednosni papiri, dragocjenosti),

3. vrsta i tip spremnika,

4. provjera ispravnosti spremnika (vrijeme i potpis odgovorne osobe),

5. mjesto, datum i vrijeme polaska,

6. mjesto, datum i vrijeme dolaska,

7. vrsta prijevoznog sredstva,

8. tip i registracijska oznaka (za osobni automobil),

9. ime i prezime teklića, status (zaštitar ili drugo) i broj zaštitarske iskaznice, ako se radi o zaštitaru,

10. ime i prezime pratitelja i broj zaštitarske iskaznice,

11. vrsta i registarski broj oružja,

12. provjera ispravnosti oružja (vrijeme i potpis odgovorne osobe),

13. ime, prezime i potpis odgovorne osobe.

Radni nalog za poslove pratnje kod prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti mora sadržavati sljedeće podatke:

1. broj radnog naloga,

2. vrsta pošiljke (novac, vrijednosni papiri, dragocjenosti),

3. vozilo i registarska oznaka,

4. status vozila (vlasništvo/najam),

5. provjera ispravnosti vozila (vrijeme i potpis odgovorne osobe),

6. provjera ispravnosti sustava tehničke zaštite (vrijeme i potpis odgovorne osobe),

7. mjesto, datum i vrijeme polaska,

8. mjesto, datum i vrijeme dolaska,

9. ime i prezime vozača i suvozača te brojevi njihovih zaštitarskih iskaznica,

10. vrsta i registarski broj oružja,

11. provjera ispravnosti oružja (vrijeme i potpis odgovorne osobe,

12. ime i prezime ostalih osoba u pratnji i brojevi njihovih zaštitarskih iskaznica.

Članak 7.

Radni nalog izdaje se u pravilu svakom zaštitaru i čuvaru, a iznimno jedan radni nalog može se izdati grupi od najviše pet zaštitara ili čuvara koji u isto vrijeme obavljaju istovrsne poslove.

Radni nalog za grupu zaštitara ili čuvara izdaje se voditelju grupe koji je zaštitare i čuvare iz grupe dužan upoznati s opisom poslova koji su naloženi radnim nalogom.

Radni nalog može biti dnevni, tjedni ili mjesečni.

Članak 8.

Pravna osoba i obrtnik dužni su radne naloge čuvati najmanje godinu dana od završetka godine u kojoj su izdani, pohranjene i složene po rednim brojevima upisnika radnih naloga.

Članak 9.

Iznimno od članka 6. ovoga Pravilnika, radni nalog može se zamijeniti planom osiguranja.

Planom osiguranja mogu se planirati pojedinačni poslovi tjelesne zaštite na javnim okupljanjima i mirnim prosvjedima te drugi poslovi na kojima je angažirano više od 20 zaštitara i čuvara.

Plan osiguranja mora sadržavati sve elemente radnog naloga te u njemu mora biti određen voditelj zaštitara i čuvara.

Voditelj zaštitara i čuvara dužan je na odgovarajući način upoznati zaštitare i čuvare s opisom njihovih poslova.

Prilikom provođenja poslova osiguranja na javnom okupljanju i mirnom prosvjedu i drugim poslovima u skladu sa stavkom 2. ovoga članka, plan osiguranja mora biti predočen inspektoru i policijskom službeniku, na njihov zahtjev.

 

2. Obavljanje poslova tjelesne zaštite na javnim površinama

 

Članak 10.

Kod obavljanja poslova tjelesne zaštite na javnoj površini (trg, park, plaža, tržnica, groblje, parkiralište i slični prostor), propisanih člankom 8. stavkom 2. Zakona o privatnoj zaštiti, uz zahtjev za izdavanje odobrenja prilaže se:

1. sigurnosna prosudba ugroženih dobara na javnoj površini,

2. skica prostora javne površine s jasno ucrtanim i označenim granicama prostora  na kojima se traži štićenje osoba i imovine,

3. podaci o predviđenom broju zaštitara ili čuvara,

4. plan štićenja javne površine.

Planom iz stavka 1. točke 4. ovoga članka mora biti opisan pred­met štićenja te vrijeme i način štićenja.

Članak 11.

Policijska uprava rješenjem će ukinuti odobrenje za obavljanje poslova tjelesne zaštite na javnoj površini ako prestane postojati neki od razloga zbog kojih je obavljanje tih poslova odobreno.

Protiv rješenja policijske uprave iz stavka 1. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu unutarnjih poslova.

 

3. Dozvoljene vrste kratkog vatrenog oružja i streljiva te uvjeti njihovog čuvanja i primopredaje

 

Članak 12.

Zaštitar u obavljanju poslova tjelesne zaštite smije koristiti pištolj ili revolver i streljivo sa zrnom promjera najmanje 9 mm za pištolj i 0.38 «specijal» za revolver.

Zaštitar u obavljanju poslova tjelesne zaštite ne smije koristiti streljivo koje je zabranjeno odredbama Zakona o oružju.

Članak 13.

Primopredaju oružja i streljiva zaštitari obavljaju neposredno na radnom mjestu ili u sjedištu pravne osobe ili njene podružnice, odnosno u sjedištu obrta i u izdvojenom pogonu, sukladno odredbama općeg akta o primopredaji oružja i streljiva.

Opći akt iz stavka 1. ovoga članka mora sadržavati:

1. podatke o odgovornoj osobi za primopredaju oružja i streljiva u sjedištu pravne osobe i u njenim podružnicama te odgovornoj osobi u sjedištu obrta i u izdvojenom pogonu, koja mora biti zaštitar ili osoba koja ima odobrenje za držanje i nošenje oružja izdano u skladu s odredbama Zakona o oružju,

2. odredbe o postupku primopredaje oružja i streljiva,

3. odredbe o tehničkom pregledu vatrenog oružja,

4. odredbe o načinu vođenja propisanih upisnika.

Opći akt iz stavka 1. ovoga članka mora biti usklađen s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti i odredbama ovoga Pravilnika te mora biti dostavljen nadležnoj policijskoj upravi prilikom prvog zahtjeva za nabavku propisanog oružja.

Članak 14.

Oružje i streljivo mora se čuvati čisto i u ispravnom stanju u priručnom skladištu oružja.

Iznimno, oružje se može čuvati kod druge pravne osobe ako:

1. pravna osoba ovlaštena za obavljanje djelatnosti privatne zaštite obavlja u toj drugoj pravnoj osobi poslove tjelesne zaštite, a primopredaju oružja i streljiva zaštitari nisu u mogućnosti obavljati neposredno,

2. se čuvanje oružja i streljiva kod druge pravne osobe obavlja tako da je nedostupno neovlaštenim osobama,

3. pravna osoba ovlaštena za obavljanje poslova privatne zaštite ima za čuvanje oružja kod druge pravne osobe odobrenje nadležne policijske uprave, izdano temeljem njezinog zahtjeva.

Nedostupnost neovlaštenim osobama iz stavka 2. točke 2. ovoga članka osigurava se na način da se oružje čuva u zaključanom ormaru ili kasi, kao i primjenom drugih mjera zaštite.

 

III. PRIMJENA ZAKONOM PROPISANIH OVLASTI ZAŠTITARA I ČUVARA

Članak 15.

Zaštitari i čuvari moraju se u obavljanju poslova tjelesne zaštite ophoditi uljudno prema građanima, a prije primjene svojih ovlasti dužni su predstaviti se i priopćiti razloge primjene svojih ovlasti, osim ako bi time ugroziti postizanje cilja primjene ovlasti.

Zaštitari i čuvari primjenjuju propisane ovlasti i uporabljuju sredstva prisile samo kada su ona neophodno i jedino sredstvo postizanja cilja, a primjena ovlasti mora biti u razmjeru sa željenim ciljem i ovlasti se moraju primjenjivati postupno od blažeg oblika prema težem.

Sredstva prisile iz stavka 2. ovoga članka su vatreno oružje, čuvarski psi, tjelesna snaga i druga prikladna sredstva koja se koriste u svrhu zadržavanja kao što su sredstva za vezivanje – lisice za jednokratnu uporabu, remen, uže i sl.

Članak 16.

Čuvar mora zatražiti postupanje zaštitara ili policijskog službenika kada nije ovlašten poduzimati radnje i mjere koje imaju za cilj zaštitu osoba i imovine.

Zaštitar mora zatražiti postupanje policijskog službenika kada nije ovlašten poduzimati radnje i mjere koje imaju za cilj zaštitu osoba i imovine.

Članak 17.

Zaštitari i čuvari dužni su, putem operativnog dežurstva policijske postaje ili operativnog komunikacijskog centra policijske uprave, zatražiti postupanje policije ako policijski službenik svojim ponašanjem dovodi u pitanje zakonito obavljanje poslova tjelesne zaštite za čiju provedbu su zaštitari ili čuvari zaduženi.

Zaštitari i čuvari primjenom svojih ovlasti ne smiju sprječavati policijske službenike u obavljanju policijskih poslova.

Članak 18.

Zaštitar i čuvar o obavljenim poslovima tjelesne zaštite te primjenjenim ovlastima sastavlja izvješće.

Izvješće zaštitara i čuvara iz stavka 1. ovoga članka može se sastaviti na poleđini radnog naloga.

Kada zaštitari i čuvari poslove tjelesne zaštite obavljaju na temelju plana osiguranja izvješće iz stavka 1. ovoga članka sastavlja voditelj zaštitara i čuvara.

Evidenciju o primopredaji poslova tjelesne zaštite i izvješće voditelja zaštitara i čuvara pravna osoba i obrtnik moraju čuvati godinu dana od proteka godine u kojoj je izvješće sastavljeno.

Članak 19.

Zaštitari i čuvari u pravilu samostalno primjenjuju svoje ovlasti sukladno odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

Zaštitar i čuvar mora zatražiti pomoć drugih zaštitara ili postupanje policijskih službenika ako bi primjenom svojih ovlasti ugrozio svoj život ili živote drugih ljudi.

Kada zaštitari i čuvari poslove tjelesne zaštite obavljaju u grupi, o primjeni ovlasti odlučuje voditelj grupe koji je u toj situaciji ovlašten i dužan izdavati izravne i konkretne zapovjedi, osim u slučajevima kada je primjena sredstava prisile od strane zaštitara ili čuvara nužno potrebna radi odbijanja ili otklanjanja istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada ili neskrivljene opasnosti od sebe i osoba ili imovine koju štiti.

Grupa iz stavka 3. ovoga članka podrazumijeva najmanje dva zaštitara ili čuvara koji u obavljanju poslova tjelesne zaštite neposredno surađuju na istom pojedinačnom radnom mjestu, u istom vozilu i sl.

U grupi koju sačinjavaju zaštitar i čuvar voditelj grupe je zaštitar.

Kada zaštitari i čuvari poslove tjelesne zaštite obavljaju na temelju plana osiguranja, o primjeni sredstava prisile odlučuje voditelj zaštitara i čuvara, osim u slučajevima kada je primjena sredstava prisile od strane zaštitara ili čuvara nužno potrebna radi odbijanja ili otklanjanja istodobnog ili izravno predstojećeg protupravnog napada ili neskrivljene opasnosti od sebe i osoba ili imovine koju štiti.

 

1. Provjera identiteta osobe

Članak 20.

Zaštitar i čuvar provjeravaju identitet osobe uvidom u njenu osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu s fotografijom.

Provjera identiteta osobe koja nije dužna posjedovati javnu ispravu navedenu u stavku 1. ovoga članka može se provesti uvidom u drugu ispravu s fotografijom.

Provjera identiteta osobe koja nema kod sebe ispravu navedenu u stavcima 1. i 2. ovoga članka može se iznimno provesti i na temelju iskaza osobe čiji je identitet provjeren.

 

2. Davanje upozorenja i zapovjedi

Članak 21.

Zaštitar ili čuvar daje upozorenja i izdaje zapovjedi u skladu s odredbama Zakona o privatnoj zaštiti.

Zaštitar će nakon izdavanja zapovjedi upozoriti osobu da će u slučaju nepostupanja po zapovijedi upotrijebiti zakonom predviđeno sredstvo prisile.

Ukoliko osoba ne postupi po izdanoj zapovjedi, zaštitar će upotrijebiti zakonom predviđena sredstva prisile, a čuvar će zatražiti postupanje zaštitara ili policijskih službenika.

 

3. Zadržavanje i privremeno ograničenje slobode kretanja

Članak 22.

Zaštitar smije privremeno ograničiti slobodu kretanja i zadržati osobu u slučajevima iz članka 34., članka 36. i članka 37. stavka 2. Zakona o privatnoj zaštiti.

Zaštitar može u svrhu zadržavanja i privremenog ograničenja slobode kretanja upotrijebiti tjelesnu snagu i druga prisilna sredstva prema zadržanoj osobi koja pruža otpor, pokušava napasti, pobjeći ili se samoozlijediti, a prisilna sredstva mora upotrijebiti na način da zadržanoj osobi ne nanesu nepotrebne tjelesne ozljede.

 

Članak 23.

O zadržavanju osobe, postupanju po zapovjedi policije i predaji osobe policiji, zaštitar sastavlja izvješće koje sadrži:

1. ime i prezime i druge identifikacijske podatke o zadržanoj osobi,

2. razloge i mjesto zadržavanja,

3. zakonski temelj,

4. način postupanja i vrstu uporabljenog prisilnog sredstva,

5. vrijeme izvješćivanja policije,

6. izdane zapovjedi policije,

7. vrijeme predaje zadržane osobe policiji,

8. eventualno nastale posljedice,

9. eventualne primjedbe policije, zaštitara ili zadržane osobe,

10. potpis zaštitara i policijskog službenika.

 

4. Pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava

Članak 24.

Zaštitar i čuvar može obaviti pregled osobe, predmeta koje osoba nosi sa sobom i njezinog prometnog sredstva pod uvjetima predviđenim Zakonom o privatnoj zaštiti.

Pregled iz stavka 1. ovoga članka zaštitar i čuvar može obaviti vizualno, dodirom, uvidom u sadržaj ili korištenjem tehničkih sredstava (ogledala, detektora i sl.).

Članak 25.

Zaštitar i čuvar će prije pregleda sadržaja odjeće i obuće, predmeta koje osoba nosi sa sobom i njezinog prometnog sredstva zatražiti od osobe da omogući obavljanje pregleda.

Ako osoba koja izlazi iz štićenog prostora odbije obavljanje pregleda, zaštitar će je zadržati i zatražiti postupanje policijskih službenika.

U slučaju iz stavka 2. ovoga članka čuvar će zatražiti postupanje zaštitara ili policijskih službenika.

Članak 26.

Ako osoba koja ulazi u štićeni prostor odbije obavljanje pregleda zaštitar ili čuvar joj neće dozvoliti ulazak u štićeni prostor.

Kada u slučaju iz stavka 1. ovoga članka postoje osnove sumnje da bi se pregledom osobe, predmeta ili prometnog sredstva mogli pronaći predmeti koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekršaja ili koji mogu poslužiti za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja, zaštitar će osobu zadržati i zatražiti postupanje policijskih službenika.

O zadržavanju osobe zaštitar sastavlja izvješće koje sadrži podatke iz članka 23. ovoga Pravilnika.

Članak 27.

Predmete koje pronađu prilikom pregleda, a koji koji mogu biti predmetom kaznenog djela ili prekršaja, koji mogu poslužiti za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja, predmeta koji se mogu koristiti za uništenje ili oštećenje objekta koji se štiti i predmeta podobnih za napad ili samoozljeđivanje, zaštitar i čuvar će privremeno zadržati ili preuzeti i odmah predati policiji ili vlasniku predmeta.

O privremenom zadržavanju ili preuzimanju predmeta zaštitar i čuvar sastavljaju izvješće koje sadrži:

1. ime i prezime i druge identifikacijske podatke o osobi od koje je predmet privremeno zadržan ili preuzet,

2. razloge i mjesto privremeno zadržanog ili preuzetog predmeta, zakonski temelj,

3. značajke privremeno zadržanog ili preuzetog predmeta po kojim se on razlikuje od drugih predmeta

4. način postupanja i vrstu uporabljenog prisilnog sredstva, ako je ono uporabljeno,

5. vrijeme izvješćivanja policije,

6. izdane zapovjedi policije,

7. vrijeme predaje predmeta policiji ili vlasniku predmeta,

8. potpis zaštitara ili čuvara i osobe koja je preuzela predmet.

 

5. Osiguranje mjesta događaja

Članak 28.

Zaštitar i čuvar osiguravaju mjesto događaja u slučajevima iz članka 37. stavka 1. Zakona o privatnoj zaštiti.

Zaštitar i čuvar dužni su pri osiguranju mjesta događaja postupati tako da zaštite i sačuvaju tragove izvršenja kaznenog djela te da osiguraju da ne nastupe promjene zatečenog stanja. O tome moraju odmah izvijestiti policiju.

Zaštitar i čuvar dužni su po dolasku policije podnijeti usmeno izvješće o zatečenom stanju i činjenicama na mjestu događaja, poduzetim radnjama, promjenama na mjestu događaja, privremeno zadržanim ili preuzetim predmetima i podacima o osobama koje su zatečene na mjestu događaja.

Privremeno zadržane ili preuzete predmete zaštitar i čuvar dužni su odmah predati policiji.

 

6. Uporaba čuvarskih pasa

Članak 29.

Posebno izvježbani pas može se koristiti kao sredstvo prisile u slučajevima propisanim odredbom članka 38. Zakona o privatnoj zaštiti, na način kojim se neće izazvati uznemirenost građana.

Prije uporabe čuvarskog psa zaštitar je dužan upozoriti osobu da će prema njoj uporabiti psa kao sredstvo prisile ukoliko ne postupi po izdanoj zapovjedi.

Članak 30.

Izvježbanost psa i obučenost vodiča dokazuje se ispravom izdanom od ovlaštene pravne ili fizičke osobe, ustanove ili udruge za uvježbavanje pasa i obuku vodiča u svrhu zaštite osoba i imovine.

Uvježbani pas mora biti u vlasništvu ili na korištenju u pravnoj osobi ili kod obrtnika.

 

7. Uporaba tjelesne snage

Članak 31.

Zaštitar smije, pod uvjetima propisanim Zakonom o privatnoj zaštiti, uporabiti tjelesnu snagu u slučajevima kada obavlja poslove naložene radnim nalogom, ako prethodne mjere upozorenja i zapovjedi ne jamče uspjeh.

Zaštitar mora primijeniti tjelesnu snagu na način koji će jamčiti uspjeh uz najblaže posljedice za osobu prema kojoj se tjelesna snaga primjenjuje.

Zaštitar mora prestati s uporabom tjelesne snage kada prestane napad ili otpor osobe prema kojoj primjenjuje tjelesnu snagu.

Zaštitar će bez odgode pružiti prvu i organizirati liječničku pomoć vidno ozlijeđenoj osobi prema kojoj je uporabljena tjelesna snaga.

Članak 32.

Smatra se da osoba pruža otpor zaštitaru ako se na aktivan ili pasivan način suprotstavlja njegovoj zapovjedi izdanoj radi održavanja ili uspostavljanja reda i mira, privremenog ograničenja kretanja, zadržavanja, kao i radi obavljanja drugih poslova naloženih radnim nalogom.

Aktivni otpor je pružanje otpora uporabom oružja, oruđa, drugih predmeta ili tjelesne snage i na taj način onemogućavanje zaštitara u obavljanju poslova tjelesne zaštite. Aktivnim otporom smatra se i poticanje na otpor.

Pasivan otpor je nepostupanje po upozorenju i zapovjedi ili stavljanje u takav položaj kojim se onemogućava izvršenje posla tjelesne zaštite (osoba legne, klekne, uhvati se za drugu osobu ili neki predmet i sl.)

 

8. Uporaba vatrenog oružja

 

Članak 33.

U obavljanju poslova tjelesne zaštite zaštitar može pod uvjetima propisanim odredbom članka 40. Zakona o privatnoj zaštiti koristiti kratko vatreno oružje iz članka 12. ovoga Pravilnika.

Članak 34.

Prije zaduživanja vatrenog oružja zaštitar mora provjeriti ispravnost i spremnost oružja za uporabu i kod pištolja obavezno utvrditi da u cijevi nema streljiva.

Kratko vatreno oružje kojim je zadužen zaštitar obvezno nosi u prikladnim koricama s kopčom, bez streljiva u cijevi kod pištolja, dok prilikom nošenja revolvera udarač mora biti u prednjem položaju u poziciji na sigurnosnom zubu.

Provjera ispravnosti oružja i streljiva provodi se na način propisan u Prilogu 1. koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.

Članak 35.

Zaštitar koji poslove tjelesne zaštite obavlja u radnoj odori dužan je oružje nositi na vidljivi način, u koricama koje su smještene s vanjske strane odore.

Članak 36.

Zaštitar može uporabiti vatreno oružje prema životinjama ako na drugi način nije u mogućnosti odbiti izravan napad životinje na sebe i druge ljude ili otkloniti opasnost koju životinja može prouzročiti zdravlju ljudi.

 

9. Izvješće o uporabi sredstava prisile

 

Članak 37.

Pisano izvješće zaštitara i čuvara o uporabi sredstava prisile i voditelja grupe ili voditelja zaštitara i čuvara koji je zapovjedio uporabu sredstava prisile, koje podnose odgovornoj osobi pravne osobe ili obrtniku, mora sadržavati:

1. vrijeme i mjesto uporabe sredstava prisile,

2. ime i osobne podatke osobe protiv koje su sredstva prisile uporabljena,

3. zakonski temelj i vrstu uporabljenog sredstva prisile,

4. opće i posebne uvjete pod kojima je sredstvo prisile uporabljeno,

5. eventualno nastale posljedice,

6. ime i prezime zaštitara i čuvara koji je sredstvo prisile uporabio,

7. ime i prezime voditelja grupe ili voditelja osiguranja koji je zapovjedio uporabu sredstva prisile,

8. podatke o očevicima.

Pravna osoba i obrtnik izvješće dostavlja najkasnije u roku 24 sata od uporabe sredstva prisile nadležnoj inspekciji ili operativno komunikacijskom centru policijske uprave.

Rukovoditelj nadležne inspekcije u policijskoj upravi donosi ocjenu o zakonitosti uporabe sredstava prisile, o čemu izvješćuje pravnu osobu i obrtnika.

Ocjenu iz stavka 3. ovoga članka nadležni rukovoditelj donijet će na temelju podataka iz izvješća pravne osobe, obrtnika, zaštitara ili čuvara i podataka koje su prikupili policijski službenici, odnosno nadležni inspektori, neposredno na mjestu događaja, uvidom u dokumentaciju ili na drugi način u skladu sa svojim ovlaštenjima.

Radi ocjene zakonitosti postupanja kod događaja za koje nadležnoj policijskoj upravi nisu podnesena izvješća iz stavka 2. ovoga članka, načelnik policijske uprave imenovat će povjerenstvo, sastavljeno od policijskih službenika i nadležnih inspektora, koje će naknadno utvrditi okolnosti događaja. Povjerenstvo o svom radu sastavlja izvješće.

 

IV. POSLOVI OSIGURANJA I PRATNJE NOVCA, VRIJEDNOSNIH PAPIRA I DRAGOCJENOSTI

 

Članak 38.

Poslove osiguranja i pratnje (u daljnjem tekstu: pratnja) novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavljaju zaštitari u skladu s uvjetima i na način propisan Zakonom o privatnoj zaštiti, Zakonom o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima i ovim Pravilnikom.

Pratnja se obavlja kod prijenosa i prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

1. Prijenos novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 

Članak 39.

Pratnja prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja se pješice, osobnim vozilom te javnim prijevozom svim prometalima.

Kada se pratnja prijenosa obavlja osobnim vozilom te javnim prijevoznim prometalima, obavlja se pod uvjetima pod kojima se pratnja prijenosa obavlja pješice.

Članak 40.

Osoba koja prenosi novac, vrijednosne papire i dragocjenosti u pratnji zaštitara (u daljnjem tekstu: teklić) ne mora biti zaštitar.

Poslove pratnje teklića obavlja zaštitar koji mora nositi zaštitni prsluk priznate razine balističke zaštite.

Prilikom prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz stavka 1. ovoga članka mora se koristiti spremnik za prijenos pošiljke propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Članak 41.

Spremnik iz članka 40. stavka 3. ovoga Pravilnika ne smije biti mehanički vezan za teklića, osim u slučaju kada se radi o izvedbi spremnika koji odvajanjem od teklića aktivira sustav tehničke zaštite, a teklić smije nositi samo jedan spremnik ukupne težine do 15 kg.

Članak 42.

Prilikom obavljanja poslova pratnje prijenosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti zaštitar mora biti naoružan propisanom vrstom vatrenog oružja i opremljen radiotelefonom (sustavom javne komunikacije) ili sustavom prijenosne radioveze (sustavom telekomunikacije za vlastite potrebe).

 

2. Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 

Članak 43.

Prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti obavlja se specijalnim oklopljenim vozilom izvedenim i opremljenim na način propisan Pravilnikom o uvjetima i načinu izdavanja odobrenja za obavljanje poslova osiguranja i pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

Iznimno, prijevoz manjih iznosa novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti može se obavljati i vozilima unutarnje čuvarske službe u kojima je ugrađena sigurnosna kasa – ormar i ugrađen telekomunikacijski mobilni uređaj (GPS sustav za satelitsko praćenje).

Posadu vozila pri prijevozu novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti iz stavka 1. i 2. ovoga članka čine najmanje dva zaštitara od kojih je jedan vozač, a drugi pratitelj.

Posada vozila mora biti naoružana propisanim vatrenim oružjem, nositi zaštitne prsluke priznate razine balističke zaštite te mora imati osiguran sustav veze s dojavnim centrom.

Članka 44.

Novac, vrijednosni papiri i dragocjenosti koje se prevoze moraju biti smještene unutar oklopljenog teretnog prostora ili unutar kase koja je za tu namjenu u vozilo posebno ugrađena.

Tijekom prijevoza novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti unutar teretnog prostora nije dozvoljen boravak osoba.

Članak 45.

Pravne osobe koje obavljaju poslove pratnje novca, vrijednos­nih papira i dragocjenosti dužne su sačiniti uputu koja sadrži mjere i radnje potrebne za siguran prijenos ili prijevoz novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti.

 

3. Nadzor nad obavljanjem pratnje novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti

 

Članak 46.

Nadzor nad obavljanjem poslova pratnje može se obaviti nakon prethodne pisane najave nadležne inspekcije putem operativno komunikacijsko centra policijske uprave.

Operativno komunikacijski centar policijske uprave dužan je o nadzoru izvijestiti dojavni centar pravne osobe ili obrtnika koji obavljaju pratnju.

Teklić ili zaštitar putem sredstava veze s operativnim komunikacijskim centrom u sjedištu policijske uprave ili na broj 92 provjerava identitet osobe koja obavlja nadzor te po pozitivnoj provjeri postupa po zapovjedima ovlaštenih osoba koje obavljaju nadzor.

Identitet osoba koje obavljaju nadzor potvrđuje djelatnik operativno komunikacijskog centra.

Članak 47.

Nadzor iz članka 46. ovoga Pravilnika može se obaviti isključivo u ograđenim i zatvorenim prostorima štićenih objekata policijske postaje, policijske uprave ili štićenim objektima Ministarstva te objektima koji se usuglašavaju na prijedlog nadzirane pravne osobe ili obrtnika, kao što su zaštićeni prostori pravne osobe ili obrtnika koji obavljaju pratnju.

Iznimno nadzor se može obaviti i na:

– mjestu utovara i istovara štićenog tereta, odnosno na početnom i krajnjem odredištu,

– zaštićenim prostorima pravne osobe za koju se usluga pratnje obavlja ili

– u drugim zaštićenim prostorima za koje se utvrdi da su prikladni za tu namjenu.

Članak 48.

Nadzor oklopljenih vozila podrazumijeva pregled svih prostora uključujući i prostor u kojemu je pohranjena pošiljka koja se prevozi. Osoba koja obavlja nadzor ovlaštena je i dužna pregledati sadržaj prostora ne otvarajući unutrašnjost pošiljke te o rezultatima pregleda sastaviti zapisnik.

Članak 49.

U slučaju da postoji osnovana sumnja da pošiljka sadrži predmete koji su predmet kaznenog djela ili prekršaja ili su poslužili za izvršenje kaznenog djela ili prekršaja (krijumčarena roba, narkotici, oružje, opasne tvari i sl.), pregled je potrebno obustaviti, zabraniti daljnje kretanje vozila u nadzoru te od nadležnog suca zatražiti provođenje istražne radnje pretrage vozila.

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 50.

Pravne osobe i obrtnici moraju u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika donijeti propisane opće akte i upisnike, a postojeće opće akte uskladiti s odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 51.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o obavljanju poslova tjelesne zaštite (»Narodne novine« broj: 119/97.) i Pravilnik o uvjetima obavljanja poslova pratnje i osiguranja novca, vrijednosnih papira i dragocjenih kovina i metala te načinu izdavanja i oduzimanja posebnog odobrenja za obavljanje tih poslova (»Narodne novine« broj 80/99.).

Članak 52.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511–01–52–10129–05.

Zagreb, 21. ožujka 2005.

Ministar

Marijan Mlinarić, dr. med., v. r.

 

PRILOG 1.

Provjera ispravnosti oružja, a osobito kod primopredaje, podrazumijeva sljedeće provjere:

1. da u cijevi nema streljiva,

2. da unutrašnjost cijevi nije začepljena,

3. da na metalnim dijelovima nema korozije i drugih prljavština,

4. vadi li se spremnik lako i učvršćuje li se u dršci,

5. može li se izvršiti okidanje i kočenje oružja,

6. ispravnosti spremnika,

7. ispravnosti i kompletnosti ciljnika,

8. je li u spremniku ispravno i propisano streljivo.

Radnje koje zaštitar mora slijediti prilikom provjere iz prethod­nog stavka su:

1. za pištolj:

– pri uzimanju pištolja prst ne smije biti na okidaču,

– obaviti provjeru zakočenosti pištolja,

– cijev ne smije biti usmjerena u pravcu osoba ili objekata na kojima zrno može nanijeti oštećenja (npr. oružje mora biti usmjereno u zemlju ispred nogu),

– ručku pištolja primiti desnom rukom i palcem pritisnuti dugme učvršćivača spremnika streljiva,

– lijevom rukom izvući spremnik streljiva,

– polugu kočnice pomaknuti u položaj »otkočeno«,

– prstima lijeve ruke obuhvatiti zadnji dio pomičnog zaklopa te ga naglo povući unazad do kraja i zadržati,

– vizualno se uvjeriti da u ležištu streljiva nema metaka,

– ako se u ležištu nalazi streljivo s pogodnim predmetom uhvatiti dno čahure streljiva te ga izvući (ako pištolj nije opremljen izvlakačem),

– pustiti pomični zaklop naprijed,

– vratiti spremnik streljiva,

– obaviti sigurnosno okidanje u zemlju ili drugi siguran prostor, pritom izbjegavati vodu i tvrde predmete, neposredno pored nogu, pod kutom od 30 stupnjeva,

– pomaknuti polugu kočnice u položaj »zakočeno«.

2. za revolver:

– pri uzimanju revolvera prst ne smije biti na okidaču,

– cijev ne smije biti usmjerena u pravcu osoba ili objekta na kojima zrno može nanijeti oštećenje,

– ručku revolvera uzeti desnom rukom i palcem pritisnuti dugme učvršćivača spremnika (bubnja) te istodobno potisnuti spremnik u stranu,

– držeći revolver s otvorom na spremniku vizualno se uvjeriti da u ležištu nema streljiva,

– spremnik vratiti u početni položaj,

– sve vrijeme držati udarač u prednjem položaju, oslonjen na zatvarač,

Ako se ne otvara vatra iz pištolja ili revolvera, udarač mora biti u prednjem položaju u poziciji na sigurnosnom zubu, a kod pištolja poluga kočnice u položaju »zakočeno«.