Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima

NN 60/2005 (11.5.2005.), Pravilnik o sigurnosti na uređenim kupalištima

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

1168

Na temelju članka 54. Zakona o športu (»Narodne novine«, br. 111/97., 13/98., 24 /01.), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O SIGURNOSTI NA UREĐENIM KUPALIŠTIMA

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

Pravilnikom o sigurnosti na uređenim kupalištima propisuju se uvjeti koji se odnose na sigurnost korisnika i posjetitelja uređenih kupališta, te na tehničko uređenje, postavljanje oznaka na kupalištu, korištenje i održavanje reda, promatranje, spašavanje i pružanje prve pomoći, osposobljavanje spasilaca te održavanje športskih natjecanja i priredbi, kao i druga pitanja vezana uz rad i sigurno korištenje uređenih kupališta, a koja nisu uređena drugim propisima.

 

Članak 2.

Pod uređenim kupalištem (u daljem tekstu kupališta) smatraju se unutarnji i vanjski bazeni, prirodna kupališta – plaže, uz obalu, mora, jezera i rijeka, koja imaju vlasnika odnosno upravu, opremu i uređaje te izgrađene prateće objekte, a namijenjena su za kupanje.

Uređena kupališta trebaju imati opremu, izgrađene i u funkciji sve prateće objekte kao i adekvatnu službu sigurnosti i zaštite. Namijenjena su za kupanje, športsko i rekreativno plivanje, obuku plivanja, skakanje u vodu, vaterpolo, rehabilitacijske aktivnosti te druge aktivnosti na vodi i u vodi.

 

Članak 3.

Ovaj pravilnik ne odnosi se na neuređena kupališta koja nisu obuhvaćena člankom 2. stavkom 1. (primjerice prirodne plaže na moru, rijekama, jezerima).

 

Članak 4.

Kupalištima upravljaju trgovačka društva, ustanove, športske udruge i druge pravne ili fizičke osobe (u daljnjem tekstu: Uprava).

 

Članak 5.

Kupališta se po veličini vodene površine dijele na sljedeći način:

A) BAZENSKA

Vrsta kupališta Veličina vodene površine

Unutarnji bazen

Vanjski bazen

Mala

Od 30 m2 do 500 m2

Od 30 m2 do 1.200 m2

Srednja

Iznad 500 m2 do 1.000 m2

Iznad 1.200 m2 do 3.000 m2

Velika

Iznad 1.000 m2

Iznad 3.000 m2

 

B) PRIRODNA

Vrsta kupališta Veličina vodene površine

Na moru

Na stajaćim vodama

Na tekućim vodama

Mala

Do 8.000 m2

Do 4.000 m2

Do 1.500 m2

Srednja

Iznad 8.000 m2 do 15.000 m2

Iznad 4.000 m2 do 8.000 m2

Iznad 1.500 m2 do 3.000 m2

Velika

Iznad 15.000 m2

Iznad 8.000 m2

Iznad 3.000 m2

 

 

II. TEHNIČKI UVJETI UREĐENJA I ODRŽAVANJA KUPALIŠTA

 

Članak 6.

Pod tehničkim uređenjem kupališta i stvaranjem uvjeta za njihovo sigurno korištenje smatra se:

– prethodno tehničko uređenje i tekuće održavanje kupališta

– postavljanje oznaka zabrane, upozorenja i obavijesti

– osiguravanje službe spašavanja i pružanja prve pomoći

– osiguravanje sustava veza na kupalištu i veza sa zdravstvenom ustanovom i službom unutarnjih poslova.

 

Članak 7.

Vodene površine na uređenom kupalištu površine prema namjeni mogu biti:

– za djecu koja ne znaju plivati, pri čemu dubina vodene površine može biti najviše 40 cm, oblik ne mora biti pravokutan, a uz kupalište se osigurava barem jedna ili više vodenih površina za djecu;

– za neplivače odnosno za kupanje i rekreaciju djece i odraslih koji ne znaju plivati ili nisu sigurni plivači, pri čemu dubina takve vodene površine ne smije biti veća od 130 cm, a oblik ne mora biti pravokutan;

– za učenje plivanja, pri čemu dubina vodene površine može biti od 60 cm do 130 cm i pravokutnog je oblika, promjena dubine mora biti postupna;

– za rekreaciju plivača odnosno za rekreativno plivanje i kupanje djece i odraslih osoba, pri čemu dubina u dijelu do dubine bez ograničenja treba biti 130 cm, a takve vodene površine mogu biti opremljene opremom za rekreaciju (tobogani i sl.);

– za natjecateljsko plivanje i vaterpolo (trening i natjecanja) koja se mogu koristiti za rekreativno plivanje i kupanje, pri čemu dubina, opremljenost i veličina moraju zadovoljiti uvjete propisane odgovarajućim međunarodnim standardima i pravilnicima športskih saveza;

– za skokove u vodu, pri čemu dubina, opremljenost i veličina moraju zadovoljiti uvjete propisane međunarodnim standardima, pravilnicima i uputama športskog saveza;

– višenamjenske vodene površine odnosno površine za dvije ili više namjena, koje mogu biti sastavljene od dvaju ili više dijelova, a svaki dio mora zadovoljiti uvjete za specifičnu namjenu vodene površine;

– za posebne namjene u sklopu hotela, turističkih objekata i zdravstvenih organizacija, koje svojom veličinom, obradom i opremljenošću moraju biti prilagođene specifičnim potrebama odnosno namjeni.

 

Članak 8.

Vodene površine kupališta uz obale mora, jezera i rijeka moraju biti odvojene od ostalih vodenih površina s međusobno povezanim plutačama narančaste boje, promjera najmanje 20 cm, a međusobno udaljenim najviše 5,0 m. Između povezanih plutača narančaste boje moraju biti u daljini najvećoj 0,5 m manje plutače bijele boje koje imaju rubnu stranicu najmanje 5 cm.

Udaljenost ograđene vodene površine od obale može iznositi najviše 100 m.

 

Članak 9.

Na kupalištu uz obalu mora, jezera i rijeka vodene površine namijenjene djeci moraju biti odvojene od ostalih vodenih površina, vidno označene natpisima odnosno oznakama i odvojene od ostalih vodenih površina povezanim plutačama bijele boje s rubnom stranicom najmanje 5 cm, a udaljene najviše 0,5 m.

Dubina vode iz stavka 1. ovog članka je najviše 0,6 m.

 

Članak 10.

Vodene površine namijenjene neplivačima moraju biti vidno označene natpisima odnosno oznakama.

Dubina vode iz stavka 1. ovog članka je najviše 1,30 m.

Na kupalištima uz obalu mora, jezera i rijeka mjesto prijelaza iz dijela kupališta za neplivače u dio kupališta za plivače mora biti odvojeno povezanim plutačama bijele boje s rubnom stranicom najmanje 5 cm, a udaljenim najviše 0,5 m.

 

Članak 11.

Dno na kupalištima uz obalu mora, jezera i rijeka do dubine 1,70 m mora biti bez izbočina.

Do dubine dna od 5,0 m u vodi ne smije biti predmeta i raslinja koji bi mogli ozlijediti kupača pri ronjenju ili skakanju u vodu.

 

Članak 12.

Na kupalištima uz obalu mora, jezera i rijeka prilazi u vodu moraju se posebno urediti tako da sadrže stube, ljestve ili kosine. Na kupalištima uz obalu mora, jezera i rijeka treba osigurati prilaze u vodu osobama s invaliditetom.

Prilazi u vodu iz stavka 1. ovog članka ne smiju biti međusobno udaljeni više od 30 m.

 

Članak 13.

Na kupalištima moraju biti određene, uređene i označene vodene površine namijenjene skakanju u vodu.

Vodena površina ispod i na završetku tobogana mora radi sigurnosti svih korisnika kupališta biti vidno označena.

 

III. KVALITETA VODE

 

Članak 14.

Voda za kupanje na kupalištima mora zadovoljavati uvjete propisane Pravilnikom koji propisuje Ministarstvo zdravstva.

 

IV. KORIŠTENJE KUPALIŠTA

 

Članak 15.

Uprava kupališta dužna je osigurati da se športsko– rekreativne i zabavne aktivnosti na kupalištu obavljaju u skladu s odredbama ovog pravilnika, kupališnog reda i drugih propisa koji su važni za sigurnost korisnika kupališta.

Uprava kupališta dužna je odrediti odgovornu osobu.

Uprava kupališta dužna je osigurati red koji će omogućiti sigurno kupanje i korištenje svih pratećih objekata u skladu s odredbama ovog pravilnika i drugih propisa.

 

Članak 16.

Uprava je dužna obaviti godišnji pregled kupališta prije početka rada sezonskih kupališta, odnosno najmanje jedanput godišnje za unutarnja kupališta koja rade cijele godine, a koji se sastoji od:

– pražnjenja i dezinfekcije bazena te pripadajućih pratećih prostora

– provjere ispravnosti i popravka tuševa, sanitarnih propusnika i drugih instalacija, uređaja, opreme i tehničkih postrojenja

– provjere ispravnosti i popravaka sanitarnih prostorija, svlačionica i ostalih pratećih prostorija.

 

Članak 17.

Kupalište ne smije raditi ako:

– vremenski utjecaji onemogućuju sigurno korištenje kupališta

– neispravnost opreme, uređaja i tehničkih postrojenja onemogućuje siguran rad

– zbog zagađenja vode ili sumnje da je voda zagađena te postoji opasnost za zdravlje korisnika

– nije osigurana služba održavanja reda, promatranja, spašavanja i pružanja prve pomoći

– se obavlja remont ili pregled ispravnosti

– nisu poštovani ostali razlozi iz čl. 16.

Zabrane iz stavka 1. ovog članka traju sve dok postoje okolnosti zbog kojih su nastale.

 

Članak 18.

Prirodna kupališta i vanjska bazenska kupališta moraju imati u vrijeme kupališne sezone istaknutu odgovarajuću zastavu:

– crvena zastava upozorenja – kupalište je zatvoreno

– crveno– žuta zastava upozorenja – kupalište radi pod nadzorom spasilačke službe.

Sigurnost na kupalištu je smanjena u slučaju povećanih valova, povećane nečistoće vode, snažnijeg vjetra, povećane mutnosti vode, kada je vodeni tok jači od 0,3 m/s i u drugim sličnim prilikama.

Kraći rubovi crvene i crveno– žute zastave moraju biti najmanje 0,75 m dužine. Omjer između dužine i širine mora biti najmanje 2:1. Crveno– žuta zastava je s jednako podijeljenim poljima u gornjem dijelu crvena, a u donjem dijelu žute boje.

Jarbol za zastavu mora biti postavljen duž obale kupališta na svakih 200 m. Visina jarbola ne smije biti manja od 5 m.

 

Članak 19.

Prirodna kupališta i bazenska kupališta na otvorenome moraju prilagoditi svoj rad vremenskim uvjetima.

Ako odgovorna osoba ocijeni ili postoje objektivne okolnosti koje bi ugrozile nesmetano kupanje, mora se istaknuti crvena zastava prema članku 20. stavku 1.

 

Članak 20.

Pristup i korištenje dasaka i zaletišta tornja za skokove u vodu dopušteno je samo osobama koje treniraju ili uče skokove u vodu isključivo pod nadzorom stručne osobe koja je odgovorna za njihovu sigurnost.

Prostor za skokove u vodu mora biti uočljivo označen i odijeljen plutačama od ostalog dijela kupališta.

Za vrijeme treninga i učenja skokova u vodu u bazenu i sigurnosnom prostoru ispred skakaonice nije dopušten boravak u vodi i pod vodom osobama koje nisu uključene u proces treninga i učenja skokova u vodu.

Izvan vremena određenog za trening i učenje skokova u vodu, pristup skakaonicama i daskama za skokove u vodu zabranjen je kupačima, a zabrana mora biti vidljivo označena natpisima i oznakama. Odskočne daske moraju biti podignute do 1 m.

U vrijeme korištenja skakaonica ostalih kupača obvezan je nadzor spasilačke službe.

 

Članak 21.

Razloge privremenog prekida, odnosno zabrane korištenja kupališta uprava mora objaviti na posebnoj ploči na ulazu u kupalište.

Uprava je dužna o prekidima rada kupališta duljim od tri dana izvijestiti javnost preko tiska ili drugih sredstava javnog priopćavanja.

 

V. ODRŽAVANJE REDA, PROMATRANJE, SPAŠAVANJE I PRUŽANJE PRVE POMOĆI I OSPOSOBLJAVANJE SPASILACA

 

Članak 22.

Uprava je dužna na kupalištu uspostaviti red koji će omogućiti nesmetan rad i sigurno kupanje i korištenje kupališta kao i boravak svih korisnika.           

 

Članak 23.

Sva pravila postupanja i ponašanja na kupalištu moraju biti utvrđena kupališnim redom.

Glavne točke kupališnog reda koje moraju biti vidljive svakom kupaču su:

– naziv kupališta

– vrsta kupališta (otvoreni bazen, natkriveni bazen, kupalište uz obalu mora, jezera ili rijeke)

– namjena kupališta (vodene površine za djecu, za neplivače ili za plivače)

– shematski tlocrt kupališta s legendom

– posebna upozorenja (o granicama uporabe pravila korištenja popratnih sadržaja i objekata i ponašanja s obzirom na zdravstveno stanje kupača i vrstu vode)

– značenje zastava

– radno vrijeme, cijene ulaznica, temperatura vode i zraka moraju biti objavljeni na posebnoj ploči.

 

Članak 24.

U vrijeme rada kupališta Uprava je dužna osigurati neprekidni nadzor nad svim vodenim površinama i u tu svrhu odrediti mjesta promatranja.

Ako iz jednog mjesta nije moguće promatrati vodenu površinu u cjelini, vodena površina mora biti podijeljena na više područja s kojih se motri.

 

Članak 25.

Pri određivanju mjesta promatranja moraju se poštovati sljedeći uvjeti:

Mjesto promatranja mora biti određeno tako da je s njega vidljivo cijelo promatrano područje, a posebno opasna područja. Mjesto promatranja mora biti postavljeno tako da promatrač nije okrenut prema izvoru svjetlosti. Na otvorenim kupalištima i kupalištima uz obalu mora, jezera i rijeka mjesto promatranja mora biti zaštićeno od sunca.

Mjesto promatranja mora biti opremljeno zviždaljkom ili megafonom ili drugom zvučnom opremom i drugim propisanim sredstvima za spašavanje iz vode. Kupališta moraju biti opremljena sredstvima koja omogućuju međusobno obavještavanje odnosno sporazumijevanje spasilaca iz vode:

– s mjesta promatranja u visini čovjeka moguće je motriti najviše do 25 m udaljenosti; s mjesta promatranja na visini od 3,0 m, moguće je motriti najviše do 50 m udaljenosti; s mjesta promatranja na visini od 5,0 m, moguće je motriti najviše do 100 m udaljenosti,

– granica promatranog područja može biti udaljena od mjesta motrenja najviše 100 m, a granice opasnih područja (mjesta pod skakaonicama, toboganima i prijelazi iz područja vodene površine namijenjenog neplivačima u područje vodene površine namijenjeno plivačima) najviše 50 m.

Na manjim i srednjim kupalištima, prema članku 5. ovog pravilnika, moraju biti najmanje dva spasioca iz vode na svakom mjestu promatranja.

Na velikim kupalištima, sukladno članku 5. ovog pravilnika, moraju biti dva spasioca iz vode na svakom mjestu za promatranje, tako da je jedno mjesto promatranja najviše do 200 m udaljeno od drugoga.

Kada se na kupalištu nalaze opasna područja, područja promatranih vodenih površina se u svim navedenim primjerima iz prethod­nog stavka smanjuju na polovicu.

 

Članak 26.

Uprava kupališta dužna je za vrijeme rada kupališta osigurati spašavanje iz vode u slučaju opasnosti, ako postoji mogućnost utapanja, ako dođe do utapanja, ako kupač za vrijeme plivanja izgubi svijest ili je zbog drugih uzroka ugroženo njegovo zdravlje.

Uprava kupališta dužna je za vrijeme rada kupališta osigurati prvu pomoć pri utapanju ili drugim ozljedama na kupalištu, koju pruža spasilac iz vode.

Ako pružanje prve pomoći nije dovoljno, uprava kupališta, odnosno odgovorna osoba dužna je obavijestiti hitnu medicinsku pomoć.

U danima kada ima više od 1.200 kupača, uprava je dužna osigurati stalnu prisutnost liječnika na kupalištu.

 

Članak 27.

Uprava, odnosno odgovorna osoba je dužna osigurati vezu s odgovarajućom zdravstvenom ustanovom radi pružanja prve pomoći i zbrinjavanja unesrećenih.

Za vrijeme rada kupališta mora biti osiguran nesmetan pristup vozila za hitnu medicinsku pomoć, a u unutarnjim kupalištima pristup mora biti osiguran do bazena najkraćim putem.

Dolaskom hitne medicinske pomoći skrb o unesrećenom preuzima stručno medicinsko osoblje.

 

Članak 28.

Uprava kupališta dužna je osigurati obvezatnu radnu odjeću zaposlenicima na kupalištu, s natpisnom pločicom na kojoj je vidljiva funkcija te ime i prezime djelatnika.

 

Članak 29.

O sigurnosti polaznika škole plivanja, obuke plivanja i treninga plivanja odgovara trener, odnosno učitelj plivanja.

U slučaju fizioterapije (hidroterapije) za sigurnost odgovara voditelj programa.

U slučaju animacija na kupalištu za sigurnost sudionika odgovara stručno osposobljeni športski animator.

 

Članak 30.

Prije izvođenja aktivnosti iz prethodnog članka voditelji tih aktivnosti se moraju upisati u dnevnik spasilačke službe s imenom i prezimenom te stručnom osposobljenošću, a mora biti i ovjeren potpisom.

Ako se aktivnosti iz prethodnog članka održavaju bez prisutnosti spasioca, provoditeljima tih aktivnosti mora biti dostupna oprema za spašavanja i pružanje prve pomoći.

 

Članak 31.

Osoba koja vodi na kupalište invalidnu osobu ili organiziranu skupinu djece, dužna je voditi brigu o njihovoj sigurnosti te pri dolasku na kupalište upozoriti i prijaviti spasiocu njihovu prisutnost.

Spasilac iz vode može skupini iz prethodnog stavka zabraniti korištenje kupališta ako procijeni da za njihovu sigurnost nisu poduzete sve mjere i da postoji opasnost za njihovu sigurnost.

 

Članak 32.

Uprava kupališta dužna je osigurati da poslove promatranja, spašavanja i pružanja prve pomoći obavljaju osobe koje su stručno osposobljene za spasioca iz vode.       

Uprava kupališta dužna je osigurati vođenje evidencije o nesrećama i ozljedama kupača u vodi i pri uporabi kupališnih uređaja, zatim evidenciju o unesrećenom, vremenu i okolnostima u kojima se dogodila nesreća te o pruženoj pomoći.

Evidenciju iz prethodnog stavka vodi spasilačka služba.

Jednom godišnje, do kraja siječnja, spasilačka služba je obvezna prema Upravi dostaviti izvješće o radu u kojem su zabilježene sve intervencije i zapažanja.

 

Članak 33.

Ministarstvo nadležno za poslove športa propisat će programe osposobljavanja spasioca na uređenim kupalištima, način izvođenja, provjeru znanja i sposobnosti za obavljanje poslova spasioca te sadržaj uvjerenja o osposobljenosti.

Programe osposobljavanja spasioca na uređenim kupalištima mogu provoditi ustanove za edukaciju stručnih kadrova u športu i druge pravne osobe koje za to ovlasti ministar nadležan za poslove športa.

 

Članak 34.

Spasilac iz vode dužan je:

– upozoravati kupače na poštovanje propisa o sigurnosti na uređenim kupalištima te kupališnog reda i sprječavati kršenje tih propisa i pravila

– sprječavati opasne situacije u kojima kupač ugrožava vlastitu sigurnost ili sigurnost drugih

– upozoravati na poštovanje propisa o sigurnosti na uređenim kupalištima te kupališnog reda osobe koje dovode na kupalište organiziranu skupinu djece, ako skupina ili njezin član ne poštuju propise kupališnog reda ili ako nisu dovoljno ispunjeni uvjeti za sigurnost skupine

– upozoravati na poštovanje propisa o sigurnosti na uređenim kupalištima i kupališnog reda osobu koja se brine o djetetu do sedme godine ako je ugrožena sigurnost djeteta

– neprekidno nadzirati promatrano područje te u slučaju neposredne opasnosti odmah započeti sa spašavanjem, odnosno odmah obavijestiti o opasnosti osobu koja obavlja poslove spašavanja

– upozoriti zviždaljkom ili preko zvučnika kupače koji krše propise ili kupališni red

– poduzeti spašavanje u svakom slučaju kada je sigurnost kupača u vodi ugrožena, a da pri tome ne dovodi u opasnost vlastiti život

– pružiti prvu pomoć utopljeniku i ozlijeđenim osobama na kupalištu te pozvati zdravstvenu ustanovu odnosno spasilačku ekipu ako je utopljeniku ili ozlijeđenome potrebna medicinska pomoć.

Spasilac iz vode može dopustiti plivanje pod vodom (ronjenje) i skakanje u vodu organiziranim skupinama kao i u nekim drugim posebnim prilikama, ako time nije ugrožena sigurnost drugih kupača.

Spasilac iz vode dužan je najmanje jedanput u dvije godine podvrgnuti se provjeri zdravstvenih i psihofizičkih sposobnosti za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka.

 

Članak 35.

Spasilac iz vode može udaljiti s područja namijenjenog kupanju dijete mlađe od sedam godina, ako nije u pratnji punoljetne osobe.

Spasilac iz vode može zabraniti uporabu objekata i uređaja za kupanje kupaču koji očito ugrožava svoju sigurnost ili sigurnost drugih.

Spasilac iz vode može zahtijevati da kupalište napusti osoba koja se i uz upozorenja iz članka 41. ovog pravilnika ne pridržava kupališnog reda.

Spasilac iz vode dužan je pismeno upozoriti upravu da se zbog higijenskih i drugih valjanih razloga ili zbog sigurnosti, zabrani uporaba vodenih površina ili određenih objekata i uređaja ili ograniči broj kupača, ako to zahtijeva kapacitet kupališta.

 

Članak 36.

Spasilac iz vode za vrijeme obavljanja službe mora nositi kratke hlače crvene boje i žutu majicu kratkih rukava na kojoj je na prednjem lijevom dijelu logo spasilačke službe, a na poleđini iz daljine uočljiv naziv spasilac tiskan crvenom bojom.

Logo se sastoji od sljedećih elemenata:

– naziv SPASILAČKA SLUŽBA otiskan plavom bojom, u gornjem dijelu SPASILAČKA, a u donjem SLUŽBA koji je postavljen kružno oko znaka crvenog križa u pojasu za spašavanje.

 

Članak 37.

Prostor za glavnog spasioca mora biti smješten tako da glavni spasilac s njega ima pregled na cijeli kupališni prostor.

Prostor iz prethodnog stavka mora biti opremljen razglasnim uređajima i ostalim uređajima za funkcioniranje objekta, te radnim stolom, najmanje s dva stolca i ormarom.

Za objekte do 100 m vodene površine prostor iz stavka 1. ovog članka mora iznositi najmanje 8 m površine, a za veće vodene površine najmanje 10 m površine.

 

Članak 38.

Ako je na kupalištu više spasioca, uprava imenuje spasioca – voditelja. Voditelj spasioca koordinira rad spasilačke službe te ispunjava i potpisuje dnevnik spasilačke službe.

 

Članak 39.

Kupač ne smije:

– konzumirati hranu i piće na užem prostoru uređenog kupališta

– kupati se u alkoholiziranom stanju, pod utjecajem droge i sl.

– kupati se u neprimjerenom kupaćem kostimu

– kupati se ako ima otvorenu ranu, poveze, kožnu bolest i slič­no

– obavljati nuždu prilikom kupanja

– ometati druge kupače izazivanjem svađe i tuče

– ometati službeni razglas korištenjem preglasnih vlastitih uređaja

– namjerno ili zbog nemara prljati i zagađivati vodu i druge površine na kupalištu

– koristiti kupališne uređaje, koje zbog svojeg plivačkog znanja ne može koristiti a da ne ugrožava svoje zdravlje ili život

– koristiti opremu i objekte na kupalištu suprotno predviđenoj namjeni ili tako da ugrožava sebe ili druge kupače

– udaljiti se od obale više od 100 m na moru, 100 m na stajaćim vodama i 30 m na tekućim vodama.

 

Članak 40.

Zbog zdravlja kupača na kupalištu drugi kupači trebaju poštovati sljedeća pravila:

– prije ulaska u bazenski prostor obvezni su dezinficirati noge i otuširati se

– djeca do 3. godine starosti moraju u bazenu obvezno upotrebljavati kupaće gaćice ili pelene za kupanje.

 

Članak 41.

Uprava je dužna osigurati da kupalište bude opremljeno sigurnosnom opremom za spašavanje iz vode i pružanje prve pomoći sukladno ovom pravilniku.

Oprema iz prethodnog stavka ovog članka mora biti na kupalištu tako raspoređena da je najbrže dostupna te pohranjena na vidljivo označenom mjestu.

Svi sastavni dijelovi opreme za spašavanje iz vode i za pružanje prve pomoći moraju biti stalno u ispravnom stanju i u količini određenoj važećim pravilnikom i dozvolom za rad kupališta.

 

Članak 42.

Unutarnji i vanjski bazeni moraju imati najmanje sljedeću spasilačku opremu:

– spasilački stolac (mjesto promatranja), oznake i zastave za obavještavanje, plutaču ili kolut za spašavanje, uže za bacanje i torbu sa sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći.

Kupališta uz obale mora, jezera i rijeka moraju imati najmanje sljedeću spasilačku opremu:

– spasilački toranj (mjesto promatranja), oznake i zastave za obavještavanje, plutače za spašavanje, uže za bacanje, radiopostaje, dalekozor, megafon, opremu za ronjenje na dah (masku, disalicu i peraje) i torbu sa sanitetskim materijalom i sredstvima za pružanje prve pomoći.

Pri određivanju vrste i opreme iz stavka 1. i 2. ovog članka, utvrđuje se kako slijedi:

– bazen za neplivače na svakoj dužoj stranici sadrži po jednu spasilačku motku dugačku polovicu širine bazena ili spasilački pojas s najmanje 20 m užadi

– bazen za plivače na svakoj dužoj stranici sadrži po jednu spasilačku motku dužine 5 m i na svakih 25 m po jedan pojas za spašavanje odnosno loptu s najmanje 20 m užadi

– kupalište uz obalu mora, jezera i rijeka sadrži, na svakih 50 m, po jedan pojas za spašavanje ili loptu s najmanje 30 m užadi te po najmanje jedan komad druge spasilačke opreme propisane stavkom 2. ovog članka.

 

Članak 43.

Obvezna osobna oprema spasioca sastoji se od:

– radne odjeće (članak 28.)

– zviždaljke

– pločica s imenom i prezimenom spasioca

– džepne maske za umjetno disanje

– zaštitnih gumenih rukavica

– pojasne torbice.

 

Članak 44.

Na kupalištu se mora nalaziti oprema i sredstva za pružanje prve pomoći u skladu s propisima o opremi i sredstvima za pružanje prve pomoći.

 

VI. OZNAKE NA KUPALIŠTU

 

Članak 45.

Uprava kupališta dužna je istaknuti oznake opasnosti, upozorenja, zabrane i obveze koje se moraju poštovati. Oznake su sastavni dio ovog pravilnika i objavljuju se zajedno s njim.

Oznake iz stavka 1. ovog članka imaju oblik kvadrata i stranicu od 30 cm sa simbolom ili sa simbolom i natpisom.

Osnovna boja oznake iz stavka 1. ovog članka je svijetloplava. Na oznakama opasnosti su simboli i natpisi bijele boje, na oznakama zabrane su simboli bijele boje, a dijagonalne crte crvene boje, na oznakama obveza su simboli bijele boje u svijetloplavom krugu na crvenoj podlozi.

 

Članak 46.

Oznake opasnosti su:

1. Oznaka »za plivače« koja označava vodene površine namijenjene plivačima, a postavlja se na sredini ruba obje duže stranice bazena namijenjenog za plivače, kraj svakog ulaza u bazen za plivače i jedan metar ispred prijelaza u vodu namijenjenu plivačima, u bazenu za plivače i neplivače. Na kupalištima koja se nalaze na stajaćim i tekućim vodama oznaka se postavlja na obali vodene površine namijenjene plivačima i jedan metar ispred vodene površine namijenjene plivačima (oznaka br. 2 u prilogu).

2. Oznaka »za neplivače« koja označava vodene površine namijenjene neplivačima, a postavlja se na sredini ruba obje duže stranice bazena namijenjenog neplivačima, a na kupalištu koje se nalazi na stajaćim i tekućim vodama postavlja se na obali vodene površine namijenjene neplivačima (oznaka br. 3 u prilogu).

3. Oznaka »za djecu« koja označava vodene površine namijenjene djeci, a postavlja se na sredini ruba obje duže stranice bazena namijenjenog djeci, a na kupalištima koja se nalaze na stajaćim i tekućim vodama postavlja se na obali vodene površine namijenjenoj djeci (oznaka br. 4 u prilogu).

4. Oznaka »dubina vode« koja označava dubinu vode u metrima, a postavlja se na sredini ruba jedne od dvije duže stranice bazena, odnosno na dijelu bazena gdje je dubina vode najmanja i na dijelu gdje je dubina najveća te na mjestima namijenjenim za skakanje u vodu (oznaka br. 5 u prilogu).

5. Oznaka »promjena dubine vode« koja označava prijelaz iz jedne dubine u drugu dubinu, ako taj prijelaz nije postupan, a postavlja se jedan metar ispred prijelaza u opasnu dubinu (oznaka br. 6 u prilogu).

 

Članak 47.

Oznake zabrane su:

1. Oznaka »zabrana hodanja u obući« označava mjesta gdje je zabranjeno hodanje u obući, a postavlja se ispred takvih mjesta (oznaka br. 7 u prilogu).

2. Oznaka »zabrana skakanja u vodu« označava mjesta gdje je zabranjeno skakanje u vodu, a postavlja se na mjestima gdje skakanje u vodu nije dopušteno odnosno na ulazu u kupalište, ako zabrana vrijedi za sve vodene površine kupališta (oznaka br. 8 u prilogu).

3. Oznaka »zabrana plivanja pod vodom« označava vodene površine gdje plivanje pod vodom nije dopušteno, a postavlja se ispred vodenih površina gdje plivanje pod vodom nije dopušteno, odnosno na ulazu u kupalište, ako zabrana vrijedi za sve vodene površine kupališta (oznaka br. 9 u prilogu).

4. Oznaka »zabranjen ulaz životinjama« označava mjesta na koja je zabranjeno voditi životinje, a postavlja se pred ulazom na ta mjesta (oznaka br. 10 u prilogu).

5. Oznaka »zabrana igre loptom« označava mjesta gdje je zabranjena igra loptom, a postavlja se ispred toga mjesta (oznaka br. 11 u prilogu).

 

Članak 48.

Oznake obveze su:

1. Oznaka »obvezna dezinfekcija nogu« koja označava obvezu dezinficiranja nogu, a postavlja se ispred prostora namijenjenog dezinfekciji nogu na ulazu u područje bazena, gdje je pristup dopušten samo s dezinficiranim nogama (oznaka br. 12 u prilogu).

2. Oznaka »obveza tuširanja« koja označava obvezu tuširanja, a postavlja se ispred prostora s tuševima na ulazu u područje bazena u koji je pristup dopušten samo ako se kupač istuširao (oznaka br. 13 u prilogu).

3. Oznaka »obvezan smjer« koja označava obvezan smjer, a postavlja se na način da je vidljivo kojim smjerom se kupač smije kretati (oznaka br. 14 u prilogu).

 

Članak 49.

Mjesto koje je na kupalištu određeno za pružanje prve pomoći, za promatranje vodenih površina namijenjenih za plivanje i za čamce koji su namijenjeni spašavanju iz vode mora biti označeno oznakom »spasilac iz vode«, promjera najmanje 30 cm (oznaka br. 1 u prilogu).

 

Članak 50.

Osnovna pravila grafičkog oblikovanja su određena u prilogu ovoga pravilnika. Dopuštena je upotreba i drugih znakova koji povećavaju stupanj sigurnosti na kupalištu pri čemu treba upotrebljavati oblikovna rješenja propisana u prilogu ovog pravilnika.

Kada znak uključuje i riječi, to mora biti na hrvatskome jeziku, a na području gdje žive nacionalne manjine i na jeziku nacionalne manjine. Uprava može na znakovima upotrijebiti najviše četiri jezika.

 

Članak 51.

Športska natjecanja i priredbe na kupalištu mogu se organizirati samo uz dozvolu uprave kupališta.

Uprava kupališta i organizator športskog natjecanja odnosno priredbe na kupalištu dužni su osigurati da za vrijeme natjecanja odnosno priredbe na dijelu kupališta na kojem se ona organizira imaju pristup samo natjecatelji i službene osobe organizatora natjecanja odnosno priredbe.

Pristupi za gledatelje i gledališta moraju biti određeni, vidljivo označeni te ograđeni.

 

Članak 52.

Uprava kupališta i organizator športskog natjecanja odnosno priredbe dužni su nakon završetka natjecanja odnosno priredbe ukloniti s kupališta uređaje i oznake koji su bili postavljeni radi natjecanja odnosno priredbe, prije nego što se kupalište ponovno otvori za javnost.

 

VII. KAZNENE ODREDBE

 

Članak 53.

(1) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se pravna osoba koja upravlja uređenim kupalištem ako:

1. ne obavi godišnji pregled kupališta prije početka rada sezonskih kupališta odnosno najmanje jedanput godišnje za unutarnja kupališta koja rade cijele godine (članak 17.);

2. tehnička opremljenost ne omogućuje sigurno korištenje (članak 17. stavak 1.);

3. koristi neispravnu opremu, uređaje i tehnička postrojenja za rad na kupalištu (članak 17. stavak 2.);

4. vremenski uvjeti nisu povoljni (članak 17. stavak 1.):

5. nije organizirano i osigurano promatranje, spašavanje i pružanja prve pomoći (članak 17. stavak 4.);

6. na poslovima promatranja, spašavanja i pružanja prve pomoći na kupalištu zaposli osobe koje nisu stručno osposobljene za spasioce iz vode (članak 32.);

7. ne uspostavi red koji će omogućiti nesmetan rad i sigurno kupanje i korištenje kupališta prema ovom pravilniku (članak 22.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000 do 10.000 kuna.

 

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 54.

Za praćenje provedbe ovog pravilnika i nadzor nadležno je ministarstvo za poslove športa.

 

Članak 55.

Postojeća kupališta dužna su se uskladiti s odredbama ovog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu.

 

Članak 56.

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 620-01/05-03/223

Urbroj: 533-11-05-1

Zagreb, 27. travnja 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.

 

PRILOG 1

 

OZNAKE