Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

NN 64/2005 (23.5.2005.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima analize mošta, vina, drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1216

Na temelju članka 17. stavak 2. i članka 37. stavak 4. Zakona o vinu (»Narodne novine« br. 96/03), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O UVJETIMA ANALIZE MOŠTA, VINA, DRUGIH PROIZVODA OD GROŽĐA I VINA TE VOĆNIH VINA I DRUGIH PROIZVODA NA BAZI VOĆNIH VINA

 

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima analize mošta, vina i drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina (»Narodne novine« br. 102/04) u članku 8. stavak 1. dodaje se točka 10. koja glasi:

»10. Obrazac ispitnog izvještaja nalazi se u prilogu i čini sastav­ni dio ovoga Pravilnika.«.

 

Članak 2.

U članku 12. stavku 1. iza riječi: »Za fizikalno-kemijske analize« dodaju se riječi: »i organoleptičko ocjenjivanje«.

 

Članak 3.

Iza članka 13. dodaje se članak 13.a. koji glasi:

»Članak 13.a.

Iznimno ako ovlašteni ispitni laboratorij i referentni laboratorij nisu u mogućnosti obaviti fizikalno-kemijske analize mošta, vina, voćnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina priznaju se izvješća o ispitivanju izdana od sljedećih laboratorija:

1.         Laboratorio Analisi e Ricerche, Instituto Agrario di San Mic-  

            hele all´Adige

            Via E. Mach, 2

            38010 Adige, TN

            Italy

2.         Bayerisches Landesamt fűr Gesundheit und Lebensmittel-       

            sicherheit

            Dienststelle Wűrzburg

            Luitpoldstr. 1 D-97082 Wűrzburg

            Deutchland

3.         Customs Tehnical Laboratory

            Budjovická 7

            14096 Prague 4

            Czech Republic

 

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/05-01/23

Urbroj: 525-1-05-1

Zagreb, 6. svibnja 2005.

Ministar

Petar Čobanković, v. r.

 

OBRAZAC

Naziv i adresa laboratorija:

 

ISPITNI IZVJEŠTAJ br.____

 

Podnositelj zahtjeva (ime i adresa):

Naziv (ime) ili šifra uzorka:

Oznaka pod kojom je uzorak ispitivan:

Opis i stanje uzorka:

Datum prijema uzorka:

Datum provedbe fizikalno-kemijskog ispitivanja:

Datum provedbe senzornog ocjenjivanja:

Organoleptička ocjena:______ bodova

 

Fizikalno-kemijska analiza

 

Ispitivani parametar kakvoće

Korištena metoda

Utvrđene vrijednosti u propisanim mj. jed.

Referentne vrijednosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

Tekstualno obrazloženje analize u odnosu na zakonom propisane parametre:

Postupak s analiziranim proizvodom u slučaju kada neudovoljava propisu:

 

Datum izrade izvještaja:

 

__________________

     Izvještaj sastavio                        _________________

                                                                 Ravnatelj