Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NN 76/2005 (23.6.2005.), Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama

NACIONALNO VIJEĆE ZA ZNANOST

 

1500

 

Na temelju članka 115. stavka 5. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (»Narodne novine«, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04) Nacionalno vijeće za znanost donosi

 

PRAVILNIK

 

O ZNANSTVENIM I UMJETNIČKIM PODRUČJIMA, POLJIMA I GRANAMA

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim pravilnikom utvrđuju se:

1. znanstvena područja, te znanstvena polja i znanstvene grane unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

2. interdisciplinarno znanstveno područje

3. umjetničko područje, te polja i grane unutar umjetničkog područja za sve vrste umjetnosti s pripadajućim klasifikacijskim oznakama

 

II. ZNANSTVENA PODRUČJA, POLJA I GRANE

 

Znanstvena područja

 

Članak 2.

Znanstvena područja su:

1. PRIRODNE ZNANOSTI

2. TEHNIČKE ZNANOSTI

3. BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO

4. BIOTEHNIČKE ZNANOSTI

5. DRUŠTVENE ZNANOSTI

6. HUMANISTIČKE ZNANOSTI.

 

Znanstvena polja

 

Članak 3.

Znanstvena polja unutar znanstvenih područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

1. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polja:

1.01. Biologija

1.02. Fizika

1.03. Geoznanosti

1.04. Kemija

1.05. Matematika

2. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

2.01. Arhitektura i urbanizam

2.02. Brodogradnja

2.03. Elektrotehnika

2.04. Geodezija

2.05. Građevinarstvo

2.06. Grafička tehnologija

2.07. Kemijsko inženjerstvo

2.08. Metalurgija

2.09. Računarstvo

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

2.11. Strojarstvo

2.12. Tehnologija prometa i transport

2.13. Tekstilna tehnologija

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

3. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Polja:

3.01. Temeljne medicinske znanosti

3.02. Kliničke medicinske znanosti

3.03. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita

3.04. Veterinarska medicina

3.05. Stomatologija

3.06. Farmacija

4. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polja:

4.01. Poljoprivreda

4.02. Šumarstvo

4.03. Drvna tehnologija

4.04. Biotehnologija

4.05. Prehrambena tehnologija

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polja:

5.01. Ekonomija

5.02. Pravo

5.03. Politologija

5.04. Informacijske znanosti

5.05. Sociologija

5.06. Psihologija

5.07. Odgojne znanosti

5.08. Socijalna geografija i demografija

5.09. Socijalna djelatnost

5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polja:

6.01. Filozofija

6.02. Teologija

6.03. Filologija

6.04. Povijest

6.05. Povijest umjetnosti

6.06. Znanost o umjetnosti

6.07. Arheologija

6.08. Etnologija i antropologija

 

Znanstvene grane

 

Članak 4.

Unutar pojedinih znanstvenih područja i polja utvrđuju se znanstvene grane.

Prije brojčane oznake znanstvene grane piše se brojčana oznaka znanstvenog polja.

1.00. PODRUČJE PRIRODNIH ZNANOSTI

Polje

1.01. Biologija

Grane:

1.01.01 biokemija i molekularna biologija       

1.01.02 botanika

1.01.03 ekologija

1.01.04 genetika

1.01.05 mikrobiologija

1.01.06 opća biologija

1.01.07 zoologija

Polje

1.02. Fizika

Grane:

1.02.01 astrofizika i astronomija

1.02.02 atomska i molekularna fizika

1.02.03 biofizika i biomedicina

1.02.04 fizika elementarnih čestica

1.02.05 fizika kondenzirane tvari

1.02.06 geofizika s meteorologijom

1.02.07 nuklearna fizika

Polje

1.03. Geoznanosti

Grane:

1.03.01 fizička geografija

1.03.02 geofizika

1.03.03 geologija

1.03.04 mineralogija

1.03.05 oceanologija

Polje

1.04. Kemija

Grane:

1.04.01 analitička kemija

1.04.02 anorganska kemija

1.04.03 fizikalna kemija

1.04.04 medicinska kemija i biokemija

1.04.05 organska kemija

1.04.06 teorijska kemija

Polje

1.05. Matematika

Grane:

1.05.01 algebra

1.05.02 geometrija i topologija

1.05.03 kombinatorna i diskretna matematika

1.05.04 matematička analiza

1.05.05 matematička logika i računarstvo

1.05.06 numerička matematika

1.05.07 primijenjena matematika i matematičko modeliranje

1.05.08 teorija vjerojatnosti i statistika

1.05.09 ostalo

2.00. PODRUČJE TEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

2.01. Arhitektura i urbanizam

Grane:

2.01.01 arhitektonsko projektiranje

2.01.02 urbanizam i prostorno planiranje

2.01.03 arhitektonske konstrukcije, fizika zgrade, materijali i tehnologija građenja

2.01.04 povijest i teorija arhitekture i zaštita graditeljskog naslijeđa

2.01.05 pejsažna arhitektura

Polje

2.02 Brodogradnja

Grane:

2.02.01 konstrukcija plovnih objekata

2.02.02 hidromehanika plovnih objekata

2.02.03 osnivanje plovnih objekata

2.02.04 tehnologija gradnje i održavanje plovnih objekata

Polje

2.03. Elektrotehnika

Grane:

2.03.01 elektroenergetika

2.03.02 elektrostrojarstvo

2.03.03 elektronika

2.03.04 telekomunikacije i informatika

2.03.05 radiokomunikacije

Polje

2.04. Geodezija

Grane:

2.04.01 kartografija

2.04.02 fotogrametrija i daljinska istraživanja

2.04.03 pomorska, satelitska i fizikalna geodezija

2.04.04 primijenjena geodezija

2.04.05 geomatika

Polje

2.05. Građevinarstvo

Grane:

2.05.01 geotehnika

2.05.02 nosive konstrukcije

2.05.03 hidrotehnika

2.05.04 prometnice

Polje

2.06. Grafička tehnologija

Grana:

2.06.01 procesi grafičke reprodukcije

Polje

2.07. Kemijsko inženjerstvo

Grane:

2.07.01 reakcijsko inženjerstvo

2.07.02 mehanički, toplinski i separacijski procesi

2.07.03 analiza i sinteza procesa

Polje

2.08. Metalurgija

Grane:

2.08.01 procesna metalurgija

2.08.02 mehanička metalurgija

2.08.03 fizička metalurgija

Polje

2.09. Računarstvo

Grane:

2.09.01 arhitektura računalnih sustava

2.09.02 informacijski sustavi

2.09.03 obradba informacija

2.09.04 umjetna inteligencija

2.09.05 procesno računarstvo

Polje

2.10. Rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo

Grane:

2.10.01 rudarstvo

2.10.02 naftno rudarstvo

2.10.03 geološko inženjerstvo

Polje

2.11. Strojarstvo

Grane:

2.11.01 opće strojarstvo (konstrukcije)

2.11.02 procesno energetsko strojarstvo

2.11.03 proizvodno strojarstvo

2.11.04 brodsko strojarstvo

Polje

2.12. Tehnologija prometa i transport

Grane:

2.12.01 cestovni i željeznički promet

2.12.02 pomorski i riječni promet

2.12.03 poštansko-telekomunikacijski promet

2.12.04 zračni promet

2.12.05 inteligentni transportni sustavi i logistika

Polje

2.13. Tekstilna tehnologija

Grane:

2.13.01 tekstilno-mehaničko inženjerstvo

2.13.02 tekstilna kemija

2.13.03 odjevna tehnologija

2.13.04 dizajn tekstila i odjeće

Polje

2.14. Zrakoplovstvo, raketna i svemirska tehnika

Grane:

2.14.01 konstrukcija i osnivanje letjelica

2.14.02 zrakoplovne tehnologije i održavanje

2.14.03 vođenje i upravljanje letjelicama

Polje

2.15. Druge temeljne tehničke znanosti

Grane:

2.15.01 automatika

2.15.02 energetika

2.15.03 materijali

2.15.04 mehanika fluida

2.15.05 organizacija rada i proizvodnje

2.15.06 tehnička mehanika (mehanika krutih i deformabilnih tijela)

2.15.07 termodinamika

2.15.08 zaštita okoliša

3.00. PODRUČJE BIOMEDICINE I ZDRAVSTVA

Grane:

01 anatomija

02 anesteziologija

03 citologija, histologija i embriologija

04 dermatologija

05 epidemiologija

06 farmacija

07 farmakologija i toksikologija

08 fizikalna medicina i rehabilitacija

09 fiziologija

10 genetika

11 ginekologija, opstetricija i reproduktivna medicina

12 higijena

13 imunologija i imunohematologija

14 infektologija

15 interna medicina

16 javno zdravstvo

17 kirurgija

18 klinička farmakologija s toksikologijom

19 klinička kemija i laboratorijska medicina

20 medicina rada

21 medicinska biokemija

22 medicinska mikrobiologija

23 molekularna medicina

24 neurologija

25 neuroznanost

26 nuklearna medicina

27 oftalmologija

28 onkologija

29 opća medicina

30 ortopedija

31 otorinolaringologija

32 patologija

33 pedijatrija

34 psihijatrija

35 radiologija

36 sestrinstvo

37 socijalna medicina

38 stomatologija i oralna kirurgija

39 sudska medicina

40 urologija

41 veterinarska medicina

42 zdravstvena ekologija

4.00. PODRUČJE BIOTEHNIČKIH ZNANOSTI

Polje

4.01. Poljoprivreda

Grane:

4.01.01 agrokemija

4.01.02 bilinogojstvo

4.01.03 ekologija i zaštita okoliša

4.01.04 ekonomika

4.01.05 fitomedicina

4.01.06 genetika i oplemenjivanje bilja, životinja i mikroorganizama

4.01.07 hranidba životinja

4.01.08 krajobrazna arhitektura

4.01.09 lovstvo

4.01.10 mljekarstvo

4.01.11 poljoprivredna tehnika i tehnologija

4.01.12 povrćarstvo

4.01.13 proizvodnja i prerada animalnih proizvoda

4.01.14 ribarstvo

4.01.15 sjemenarstvo

4.01.16 stočarstvo

4.01.17 travnjaštvo

4.01.18 ukrasno bilje

4.01.19 vinogradarstvo i vinarstvo

4.01.20 voćarstvo

Polje

4.02. Šumarstvo

Grane

4.02.01 hortikultura

4.02.02 iskorištavanje šuma

4.02.03 urbano šumarstvo i zaštita prirode

4.02.04 uređivanje i zaštita šuma

4.02.05 uzgajanje šuma

4.02.06 lovstvo

Polje

4.03. Drvna tehnologija

Grane

4.03.01 drvni materijali

4.03.02 drvno tehnološki procesi

4.03.03 konstruiranje i oblikovanje proizvoda od drva

4.03.04 organizacija proizvodnje

Polje

4.04. Biotehnologija

Grane:

4.04.01 bioinformatika

4.04.02 biologija

4.04.03 inženjerstvo

4.04.04 molekularna biotehnologija

4.04.05 otpadne tvari

Polje

4.05. Prehrambena tehnologija

Grane:

4.05.01 inženjerstvo

4.05.02 kemija hrane

4.05.03 mikrobiologija hrane

4.05.04 nutricionizam

4.05.05 osiguranje kvalitete

5. PODRUČJE DRUŠTVENIH ZNANOSTI

Polje

5.01. Ekonomija

Grane:

5.01.01 ekonomika poduzetništva

5.01.02 financije i fiskalna politika

5.01.03 kvantitativna ekonomija

5.01.04 menadžment i upravljanje

5.01.05 međunarodna ekonomija

5.01.06 opća ekonomija

Polje

5.02. Pravo

Grane:

5.02.01 financijsko pravo

5.02.02 građansko pravo i građansko procesno pravo

5.02.03 kazneno pravo i kazneno procesno pravo

5.02.04 međunarodno pravo

5.02.05 međunarodno privatno pravo

5.02.06 obiteljsko pravo

5.02.07 pomorsko i općeprometno pravo

5.02.08 povijest prava i države

5.02.09 radno i socijalno pravo

5.02.10 rimsko pravo

5.02.11 teorija prava i države

5.02.12 trgovačko pravo i pravo društava

5.02.13 upravno pravo i uprava

5.02.14 ustavno pravo

5.02.15 europsko javno pravo

5.02.16 europsko privatno pravo

Polje

5.03. Politologija

Grane:

5.03.01 politička teorija/povijest političkih ideja

5.03.02 vanjska i unutarnja politika

5.03.03 komparativna politika

5.03.04 međunarodni odnosi i nacionalna sigurnost

Polje

5.04. Informacijske znanosti

Grane:

5.04.01 arhivistika i dokumentalistika

5.04.02 informacijski sustavi i informatologija

5.04.03 knjižničarstvo

5.04.04 komunikologija

5.04.05 leksikografija i enciklopedistika

5.04.06 muzeologija

5.04.07 novinarstvo

5.04.08 javni mediji

Polje

5.05. Sociologija

Grane:

5.05.01 posebne sociologije

5.05.02 sociologija znanja

5.05.03 teorijska i sustavna sociologija

5.05.04 ruralne, urbane i regionalne studije

Polje

5.06. Psihologija

Grane:

5.06.01 biološka i fiziološka psihologija

5.06.02 klinička psihologija

5.06.03 posebne psihologije

5.06.04 razvojna psihologija

5.06.05 socijalna psihologija

5.06.06 sustavna psihologija

Polje

5.07. Odgojne znanosti

Grane:

5.07.01 andragogija

5.07.02 defektologija

5.07.03 didaktika

5.07.04 kineziologija

5.07.05 logopedija

5.07.06 opća pedagogija

5.07.07 sustavna pedagogija

Polje

5.08. Socijalna geografija i demografija

Grane:

5.08.01 demogeografija

5.08.02 demografija

5.08.03 ekonomska geografija

5.08.04 socijalna geografija

Polje

5.09. Socijalna djelatnost

Grane:

5.09.01 socijalna politika

5.09.02 socijalno planiranje

5.09.03 teorija socijalnog rada

5.09.04 posebna područja socijalnog rada

5.09.05 socijalna gerontologija

Polje:

5.10. Sigurnosne i obrambene znanosti

6. PODRUČJE HUMANISTIČKIH ZNANOSTI

Polje:

6.01. Filozofija

Grane:

6.01.01 logika

6.01.02 ontologija

6.01.03 spoznajna teorija

6.01.04 estetika

6.01.05 etika

6.01.06 povijest filozofije

Polje

6.02. Teologija

Grane:

6.02.01 dogmatika

6.02.02 moralna teologija

6.02.03 pastoralna teologija

6.02.04 egzegeza

6.02.05 crkvena povijest

Polje

6.03. Filologija

Grane:

6.03.01 klasična filologija

6.03.02 kroatistika

6.03.03 slavistika

6.03.04 romanistika

6.03.05 germanistika

6.03.06 anglistika

6.03.07 indologija

6.03.08 turkologija

6.03.09 ugrofinistika

6.03.10 orijentalne i ostale filologije

6.03.11 fonetika

6.03.12 opće jezikoslovlje (lingvistika)

6.03.13 poredbeno jezikoslovlje

6.03.14 teorija i povijest književnosti

6.03.15 poredbena književnost

Polje

6.04. Povijest

Grane:

6.04.01 opća povijest

6.04.02 nacionalna povijest

6.04.03 pomoćne povijesne znanosti

Polje

6.05. Povijest umjetnosti

Grane:

6.05.01 povijest i teorija likovnih umjetnosti, arhitekture, urbanizma i vizualnih komunikacija

6.05.02 zaštita umjetničke baštine

Polje

6.06. Znanost o umjetnosti

Grane:

6.06.01 muzikologija i etnomuzikologija

6.06.02 teorija likovnih umjetnosti

6.06.03 teatrologija

6.06.04 filmologija

Polje

6.07. Arheologija

Grane:

6.07.01 prapovijesna arheologija

6.07.02 antička arheologija

6.07.03 srednjovjekovna arheologija

Polje

6.08. Etnologija i antropologija

Grane:

6.08.01 antropologija

6.08.02 etnologija

6.08.03 folkloristika

 

III. INTERDISCIPLINARNO ZNANSTVENO PODRUČJE

Članak 5.

Vodeći računa o stalnom razvoju i policentričnom sustavu znanstvene djelatnosti i visokog obrazovanja, uspostavljanjem interdisciplinarnoga znanstvenog područja omogućava se suradnja znanstvenika i znanstvenih organizacija iz više različitih znanstvenih područja, polja i grana u ostvarivanju većeg broja problemski povezanih znanstvenih projekata.

Sukladno stavku 1. ovoga članka, ovo područje moguće je utvrditi samo načelno, kao znanstveno područje različitih znanstvenih područja i polja.

Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja utvrđuju se u svakomu pojedinom predmetu (kao npr.: znanost o sustavima i kibernetika, kognitivne znanosti, Life Sciences, Behavioural Sciences i sl.).

Znanstvena polja unutar interdisciplinarnog područja uspostavljaju se temeljem obrazloženog zahtjeva. Odluku o utvrđivanju polja donosi Nacionalno vijeće za znanost.

 

IV. UMJETNIČKO PODRUČJE, POLJA I GRANE

Članak 6.

Za sve vrste umjetnosti utvrđuje se posebno umjetničko područje.

Polja unutar umjetničkog područja s pripadajućim klasifikacijskim oznakama su:

7.00 UMJETNIČKO PODRUČJE

Polja:

7.01 Dramske umjetnosti

7.02 Filmska i elektroničke umjetnosti

7.03 Glazbena umjetnost

7.04 Likovne umjetnosti

 

Članak 7.

Unutar umjetničkog područja i polja utvrđuju se umjetničke grane. Prije brojčane oznake grane piše se brojčana oznaka polja.

Grane unutar umjetničkog područja su:

Polje

7.01 Dramske umjetnosti

Grane:

7.01.01 dramaturgija

7.01.02 gluma

7.01.03 režija

Polje

7.02 Filmska i elektronične umjetnosti

Grane:

7.02.01 animirani film

7.02.02 montaža

7.02.03 režija

7.02.04 scenarij

7.02.05 snimanje

Polje

7.03 Glazbena umjetnost

Grane:

7.03.01 kompozicija

7.03.02 reprodukcija glazbe (dirigiranje, pjevanje, sviranje)

Polje

7.04 Likovne umjetnosti

Grane:

7.04.01 arhitektura i dizajn

7.04.02 grafika

7.04.03 kiparstvo

7.04.04 restauracija

7.04.05 slikarstvo

 

V. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 8.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o utvrđivanju znanstvenih područja (»Narodne novine« br. 29/97, 135/97, 8/00 i 30/00).

 

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 640-03/05-07/20

Urbroj: 533-08-05-1

Zagreb, 3. svibnja 2005.

 

Predsjednica

Nacionalnog vijeća za znanost

prof. dr. sc. Marija Ivezić, v. r.