Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

NN 82/2005 (6.7.2005.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

VLADA  REPUBLIKE HRVATSKE

1574

Na temelju članka 14. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 30. lipnja 2005. godine donijela

UREDBU

o izmjenama i dopunama uredbe o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra

 

Članak 1.

U Uredbi o postupku utvrđivanja granice pomorskog dobra (»Narodne novine«, broj 8/2004) u članku 3., stavku 3., točka 1. mijenja se i glasi:

»granicom pomorskog dobra obuhvaća se prostor koji prema svojoj funkciji služi korištenju mora za pomorski promet i morski ribolov, te za druge svrhe vezane za korištenje mora«.

U točki 4. riječ »niska« briše se, a iza riječi »i slično« stavlja se zarez i dodaje tekst »ukoliko to nije u suprotnosti sa Zakonskom definicijom pomorskog dobra«.

 

Članak 2.

U članku 5., iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»Zahtjev i pripadajuću dokumentaciju iz stavka 1. ovog članka Povjerenstvo je dužno dostaviti županijskom državnom odvjetništvu, kao zastupniku po zakonu Republike Hrvatske, koja ima status stranke u postupku«.

Postojeći stavci 2., 3. i 4. postaju stavci 3., 4. i 5.

 

Članak 3.

U članku 9., stavku 1. iza riječi »Povjerenstvo Ministarstva« stavlja se točka, a ostali dio teksta briše se.

Iza stavka 2. dodaju se novi stavci 3. i 4. koji glase:

»Rješenje o utvrđenoj granici pomorskog dobra, Povjerenstvo Ministarstva dostavlja Republici Hrvatskoj putem nadležnog županijskog državnog odvjetništva.

Rješenje iz stavka 3. ovog članka, Povjerenstvo Ministarstva nakon konačnosti, radi provedbe u zemljišnim knjigama, dostavlja nadležnom općinskom državnom odvjetništvu«.

 

Članak 4.

U članku 12., stavci 3., 4. i 5. mijenjaju se i glase:

»Zahtjev za utvrđivanje granica lučkog područja za luke otvorene za javni promet, podnosi se Povjerenstvu.

Prijedlog granice lučkog područja za luke otvorene za javni promet izrađuje se sukladno članku 13. ove Uredbe.

Na postupak utvrđivanja granice lučkog područja za luke otvorene za javni promet primjenjuju se odredbe članaka 5., 6., 9. i 10. ove Uredbe«.

Stavak 6. briše se.

 

Članak 5.

U članku 14., stavak 3. mijenja se i glasi:

»Povjerenstvo se sastoji od sedam članova, koji su predstavnici sljedećih tijela:

– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove pomorstva (dva člana);

– Županijskog upravnog tijela nadležnog za poslove prostornog uređenja i zaštite okoliša;

– Državne geodetske uprave – Područnog ureda za katastar;

– Lučke kapetanije;

– Općinskog suda - mjesno nadležnog za vođenje evidencije o pomorskom dobru – (promjenjivi član);

– Lokalne samouprave na čijem se području utvrđuje granica pomorskog dobra (promjenjivi član).«

U stavku 7. riječi »u iznosu od 1.000,00 kuna bruto« zamjenjuju se riječima »u iznosu od 600,00 kuna bruto«.

 

Članak 6.

U članku 15., stavku 5. riječi »iznosi 10.000,00 kuna.« zamjenjuju se riječima »iznosi 5.000,00 kuna.«

Stavak 7. briše se.

Iza stavka 10., dodaju se novi stavci 11. i 12. koji glase:

»U slučaju da je granica pomorskog dobra utvrđena na zahtjev podnositelja, a u svrhu koja nije vezana za pokretanje postupka koncesioniranja na istom području, ima pravo na povrat uplaćene naknade za utvrđivanje granice pomorskog dobra iz županijskog proračuna, u roku od dvije godine od dana donošenja rješenja o granici pomorskog dobra.

Podnositelj zahtjeva iz predhodnog stavka ovog članka nema pravo na povrat uplaćene naknade ukoliko nije izvršio obvezu izrade geodetskog elaborata, sukladno rješenju o utvrđenoj granici pomorskog dobra.«

 

Članak 7.

U roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ove Uredbe, nadležni župan dužan je uskladiti sastav Povjerenstva u skladu s člankom 5. ove Uredbe.

 

Članak 8.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 934-01/05-02/05

Urbroj: 5030116-05-1

Zagreb, 30. lipnja 2005.

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.