Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 94/2005 (1.8.2005.), Uredba o darovanju stanova i kuća u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

 

1861

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine« broj 136/2004), a u prigodi 10. obljetnice Vojno-redarstvene akcije »Oluja«, Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 22. srpnja 2005. godine donijela

UREDBU

O DAROVANJU STANOVA I KUĆA U VLASNIŠTVU REPUBLIKE HRVATSKE NA PODRUČJIMA POSEBNE DRŽAVNE SKRBI HRVATSKIM BRANITELJIMA TE ČLANOVIMA OBITELJI POGINULIH, ZATOČENIH ILI NESTALIH HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

 

Članak 1.

Stanovi i kuće u vlasništvu Republike Hrvatske koji se nalaze na područjima posebne državne skrbi daruju se u vlasništvo hrvatskim braniteljima te članovima obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji na dan stupanja na snagu ove Uredbe koriste i prebivaju u tim stanovima i kućama.

Pravo na darovanje stana ili kuće ostvaruju osobe iz stavka 1. ovog članka koje su evidentirane kao njihovi korisnici kod Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka.

 

Članak 2.

Pravo na darovanje stana ili kuće prema odredbi članka 1. ove Uredbe ne mogu ostvariti hrvatski branitelji i članovi obitelji poginulih, zatočenih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji na području Republike Hrvatske imaju u vlasništvu drugi stambeni objekt.

 

Članak 3.

Osobe koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/2004), podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a koriste stan ili kuću u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi stječu pravo na darovanje prema odredbama ove Uredbe pod uvjetom da odustanu od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje.

Odustanak od zahtjeva za stambeno zbrinjavanje dokazuje se zaključkom o obustavi postupka koje donosi Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti.

 

Članak 4.

Ugovor o darovanju stana ili kuće sklopit će se između Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka i daroprimatelja, s tim da ugovor mora obvezno sadržavati uglavak o zabrani otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u roku 10 godina od dana sklapanja ugovora o darovanju.

Zabrana otuđenja, odnosno stvarnopravnog raspolaganja darovane nekretnine u navedenom roku upisat će se u zemljišne knjige istodobno s uknjižbom prava vlasništva na daroprimatelja.

Na ugovor o darovanju iz stavka 1. ovog članka primjenjuje se odredba članka 14. Zakona o područjima posebne državne skrbi (»Narodne novine«, br. 26/2003 – pročišćeni tekst i 42/2005).

 

Članak 5.

Zahtjev za darovanje stana ili kuće u vlasništvu Republike Hrvatske na područjima posebne državne skrbi, osobe iz članka 1. ove Uredbe podnose Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, koje obavlja sve stručne i druge poslove koji se odnose na postupak darovanja po ovoj Uredbi.

Zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti u roku šest mjeseci od dana stupanja na snagu ove Uredbe, a protekom toga roka gubi se pravo na darovanje.

 

Članak 6.

Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova te Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, dužni su, na zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka, dostaviti sve podatke o kojima se vodi službena evidencija, a tiču se osobnog i stambenog statusa osoba iz članka 1. ove Uredbe.

Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti dostavit će Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka popis osoba koje su prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, broj 174/2004) podnijele zahtjev za stambeno zbrinjavanje, a koje prebivaju na područjima posebne državne skrbi.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) dužna je na zahtjev Ministarstvu mora, turizma, prometa i razvitka dostaviti sve podatke o stambenim objektima, koji su kupljeni na području posebne državne skrbi od strane Agencije.

 

Članak 7.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 370-01/05-01/04

Urbroj: 5030104-05-1

Zagreb, 22. srpnja 2005.

 

Predsjednik

dr. sc. Ivo Sanader, v. r.