Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

NN 125/2005 (24.10.2005.), Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

2328

Na temelju članka 1021. stavka 3. alineje 9. Pomorskog zakonika (»Narodne novine« br. 181/04) ministar mora, turizma, prometa i razvitka donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA STRAŽE, TE OBAVLJANJU DRUGIH POSLOVA NA BRODU KOJIMA SE OSIGURAVA SIGURNA PLOVIDBA I ZAŠTITA MORA OD ONEČIŠĆENJA

 

OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom, u cilju osiguravanja sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša utvrđuju načela i postupci u svezi s obavljanjem poslova i održavanjem straže članova posade na pomorskim brodovima hrvatske državne pripadnosti, propisuju se načela za utvrđivanje radnog vremena i vremena odmora članova posade, obveze kompanije, odnosno brodara, zapovjednika, časnika i drugih članova posade s posebnim ovlastima na brodu, način osiguranja učinkovite komunikacije na brodu hrvatske državne pripadnosti i brodovima koji na redovnim linijama tiču luke u Republici Hrvatskoj, u daljnjem tekstu: obavljanje poslova i održavanje straže.

(2) Odredbe ovog Pravilnika se na odgovarajući način odnose na jahte i brodice.

 

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovog Pravilnika imaju sljedeća značenja:

1. Straža je jedna ili više osoba koje obavljaju poslove osiguravanja sigurnosti plovidbe u propisanom vremenskom razdoblju;

2. Poslovnik sustava sigurnog upravljanja brodom i zaštite okoli­ša (u daljnjem tekstu: Poslovnik) je pisani dokument u kojem su sadržane upute kompanije odnosno brodara i zapovjednika broda u svezi s postupanjem u slučajevima opasnosti, za boravka broda u luci, na sidrištu i u plovidbi. Poslovnik se mora nalaziti na brodu, te se prema potrebi i sukladno postupku mora ažurirati;

3. Zaštita okoliša je zaštita morskog okoliša od onečišćenja s plovnog objekta.

 

OBVEZE KOMPANIJE ODNOSNO BRODARA

 

Članak 3.

U cilju osiguranja pravilnog i sigurnog obavljanja poslova i održavanja straže, kompanija odnosno brodar je dužan:

1. ukrcati na brod stručno i zdravstveno sposobnu posadu čiji broj i ustroj mora biti u skladu s posebnim propisima vodeći računa o organizaciji radnog vremena kako bi se osigurao dostatan odmor i spriječio umor članova posade;

2. za svaki brod, posebno odrediti i obveze svakog člana posade koji obavlja ili nadzire poslove u svezi sa sigurnošću plovidbe i zaštitom okoliša;

3. odrediti jednu ili više osoba na kopnu, osiguravajući joj potrebna sredstva i ovlasti koja će biti posrednik između posade na brodu kompanije, odnosno brodara i koja će za svaki brod nadzirati provođenje propisanih mjera sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, a po potrebi, pružati odgovarajuću stručnu i drugu pomoć;

4. ustrojiti sustav sigurnog upravljanja brodom, davanjem pisanih uputa sadržanih u Poslovniku sustava sigurnog upravljanja brodom i zaštite okoliša;

5. dati uputstva u svezi s postupanjem na zapovjedničkom mostu, te osigurati primjenu obrazaca za provjeru, prilagođenih svakom pojedinom brodu;

6. osigurati da je svaki pomorac koji je ukrcan na brod upoznat sa svojim dužnostima, kao i svim karakteristikama broda, opreme i uređaja, postupcima relevantnim za njegove redovne dužnosti ili dužnosti u izvanrednim situacijama;

7. osigurati da posada može učinkovito koordinirati svoje aktiv­nosti u izvanrednim situacijama i u obavljanju dužnosti vezanih za sigurnost, sigurnosnu zaštitu i sprečavanje onečišćenja;

8. dati uputstva zapovjedniku broda glede zlouporabe droga i alkoholnih pića;

9. osigurati upoznavanje svakog člana posade s opremom i postupcima u svezi s obavljanjem njihovih dužnosti;

10. osigurati pravilno vođenje i dostupnost svih podataka i informacija o pomorcima ukrcanim na brodovima kompanije, poglavito dokumentaciju koja se odnosi na svjedodžbe o osposobljenosti, izobrazbu, plovidbeni staž i zdravstvenu sposobnost.

 

KOMUNIKACIJA NA BRODU

 

Članak 4.

(1) Radni jezik na brodu hrvatske državne pripadnosti je hrvatski jezik i latinično pismo.

(2) Radi osiguranja učinkovite komunikacije na brodu bitne za sigurnost, svi članovi posade broda iz stavka 1. ovog članka moraju govoriti hrvatski jezik i služiti se latiničnim pismom.

(3) Za brodove na koje se primjenjuje Glava I. SOLAS Konvencije, komunikacija između broda i obalnih vlasti mora se odvijati sukladno odredbi Glave V, Pravila 14. stavka 4. SOLAS Konvencije.

(4) Na putničkim brodovima hrvatske državne pripadnosti, sve pisane upute putnicima vezane za sigurnost i postupke u izvanrednim situacijama, oznake evakuacijskih ruta i slično, moraju biti pisane na hrvatskom i engleskom jeziku.

(5) Poslovnikom sustava sigurnog upravljanja brodom i zaštite okoliša kompanija je dužna utvrditi pojedinosti načina komuniciranja posade i putnika u slučajevima opasnosti vodeći računa o sljede­ćim čimbenicima:

– jezik ili jezici kojim se služi pretežni dio putnika na određenoj liniji;

– mogućnost da posada osnovne upute putnicima pruži na engleskom jeziku;

– mogućnost komuniciranja u izvanrednim situacijama neverbalnim načinom (prikazom, znakovima i dr.)

 

Članak 5.

(1) Svi putnički brodovi strane državne pripadnosti koji u redov­nim linijama tiču luke u Republici Hrvatskoj moraju imati određen i u brodski dnevnik naveden radni jezik.

(2) Svi članovi posade na brodu iz stavka 1. ovog članka moraju razumjeti i sukladno svojim dužnostima davati naredbe, upute i izvješća na radnom jeziku broda.

 

OBVEZE ZAPOVJEDNIKA BRODA

 

Članak 6.

U cilju pravilnog obavljanja poslova i održavanja straže zapovjednik broda je obvezan:

1. poduzeti sve potrebne mjere koje proizlaze iz njegove odgovornosti za sigurnost broda, putnika, posade i tereta propisane Pomorskim zakonikom i međunarodnim ugovorima koji obvezuju Republiku Hrvatsku;

2. zapovijedati i ustrojiti posadu u svezi s obavljanjem poslova na brodu, posebice organizirati postupke u slučajevima opasnosti;

3. u slučajevima nastupanja neposredne opasnosti za život put­nika i posade, te nastajanja materijalne štete (u daljnjem tekstu: pogibao), osobno rukovoditi postupcima u cilju otklanjanja pogibli što uključuje prema okolnostima slučaja i obavješćivanje tijela obalne države nadležnih za pružanje pomoći na moru, traganje i spašavanje, te intervencije u slučaju onečišćenja;

4. provoditi upoznavanje i uvježbavanje sredstvima i opremom za sigurnost i spašavanje, te poduzimati mjere za održavanje tih sredstava i opreme;

5. ustrojiti stražu kojom će se osigurati sigurna plovidba broda, siguran boravak broda na sidrištu i u luci;

6. poduzeti sve potrebne mjere radi poštivanja zahtjeva u svezi sa satima rada i vremenom odmora članova posade;

7. ustrojiti sustav komuniciranja i obavješćivanja na brodu;

8. brinuti se o administraciji i brodskom, radijskom i ostalim dnevnicima, te dati upute časnicima o ispisivanju bilježaka u straži, a osobno unositi bilješke o događajima koji ugrožavaju sigurnost putnika, posade, tereta i broda;

9. osigurati da priručnici, upute i zapisi o sigurnom upravljanju brodom i zaštiti okoliša budu dostupni inspekcijskim službama.

 

Članak 7.

(1) Ostali članovi posade, koji neposredno rukovode obavljanjem poslova i održavanjem straže su: upravitelj stroja, časnici odgovorni za stražu, te radio operater odgovoran za radijsku stražu i radio operater odgovoran za radijske veze u pogibli.

(2) Časnik iz stavka 1. ovog članka može biti časnik odgovoran za palubnu stražu, časnik odgovoran za stražu u strojarnici i časnik s dvojnim ovlastima (za palubnu i stražu u strojarnici).

(3) Časnik iz stavka 1. ovog članka s dvojnim ovlastima ne smije istovremeno obavljati poslove dviju ovlasti.

(4) Zapovjednik, časnici i članovi posade iz stavka 1. ovog članka ne smiju za vrijeme obavljanja poslova i održavanja straže na brodu, jahti ili brodici biti pod utjecajem alkohola i/ili opojnih droga i/ili drugih tvari koje mijenjaju stanje svijesti, odnosno biti bolesni ili premoreni.

 

RADNO VRIJEME I VRIJEME ODMORA

 

Članak 8.

(1) Ne dovodeći u pitanje odredbe stavaka 2., 3., 4., 5. i 6. ovog članka standard normalnih sati rada pomoraca u principu se temelje na osmosatnom radnom danu s jednim danom odmora u tjednu i odmoru za državne blagdane.

(2) Najveći dopušteni broj sati rada zapovjednika, časnika i drugih članova posade ne smije biti veći od 14 sati dnevno.

(3) Zapovjedniku, časniku i drugom članu posade mora se osigurati najmanje 10 sati odmora u razdoblju bilo kojih 24 sata i 77 sati odmora u razdoblju od bilo kojih sedam dana (168 sati).

(4) Svakodnevni odmor iz stavka 2. ovog članka može se podijeliti u najviše dva dijela, od kojih jedan mora trajati najmanje 6 sati, a vrijeme između uzastopnih perioda odmora ne smije prelaziti 14 sati.

(5) Iznimno od odredbi stavka 2., 3. i 4. ovog članka, u slučajevima pregleda broda ili vježbi dopušteno je privremeno skraćenje sati odmora do najmanje 6 neprekinutih sati u dva dana (48 sati), pri čemu odmori u 7 dana (168 sati) ne smiju biti kraći od 77 sati, vodeći računa o umoru članova posade.

(6) Iznimno od odredbe stavaka 3. i 4. ovog članka, za brodove na redovnim linijama u nacionalnoj plovidbi i brodove u kategorijama plovidbe 7 i 8, kompanija i sindikat pomoraca mogu registriranim kolektivnim ugovorom, uz suglasnost nadležne lučke kapetanije, utvrditi drugačiju organizaciju radnog vremena i raspored sati odmora uz osiguranje posebnog ustroja mjera sigurnosti.

(7) Raspored radnog vremena mora biti izložen na brodu i dostupan svim članovima posade.

(8) Zapis o satima odmora pomorca mora se nalaziti na brodu i biti dostupan inspekciji i pomorcu.

(9) Preslik Zapisa o satima odmora pomorca iz prethodnog stav­ka dostavlja se pomorcu u vremenskim razdobljima ne duljim od 30 dana, odnosno prilikom iskrcaja s broda, što je ranije.

(10) Obrazac rasporeda radnog vremena i zapisa o satima odmora nalaze se u Prilogu 1 i 2 ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

 

Članak 9.

(1) U slučaju opasnosti za sigurnost ljudi, broda ili tereta ili potrebe za pružanjem pomoći drugom brodu u pogibli, zapovjednik može privremeno suspendirati raspored radnog vremena utvrđenog sukladno članku 6. ovog Pravilnika, te zahtijevati od pomorca i rad izvan radnog vremena.

(2) Nakon prestanka okolnosti iz stavka 1. ovog članka, zapovjednik je dužan osigurati odgovarajući odmor svakom pomorcu koji je radio u vrijeme koje je sukladno rasporedu radnog vremena utvrđenog sukladno članku 6. ovog Pravilnika bilo određeno kao vrijeme odmora.

 

PALUBNA STRAŽA

 

Članak 10.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, odgovoran je zapovjedniku broda za sigurnu plovidbu i postupanje sukladno Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru, te za sigurnost broda u luci i na sidrištu.

 

Članak 11.

Zapovjednik broda na kojem nema časnika odgovornog za palubnu stražu ima i obveze časnika odgovornog za palubnu stražu propisane ovim Pravilnikom.

 

Članak 12.

Časnik odgovoran za palubnu stražu ne smije predati stražu drugom časniku za kojeg je u dvojbi je li u stanju učinkovito obav­ljati poslove straže, o čemu mora odmah izvijestiti zapovjednika broda.

 

Palubna straža u plovidbi

 

Članak 13.

Časnik odgovoran za palubnu stražu prigodom preuzimanja straže, obvezan je:

1. uvjeriti se jesu li članovi posade koji preuzimaju poslove straže, sposobni za obavljanje poslova straže, posebice glede njihove prilagodbe noćnoj vidljivosti;

2. uvjeriti se u procijenjenu i stvarnu poziciju broda, što podrazumijeva potvrdu namjeravanog kursa i brzine broda i provjeru upravljanja strojarnicom, te saznanje o svim plovidbenim opasnostima koje se očekuju tijekom obavljanja straže;

3. upoznati se sa zapovijedima i uputama zapovjednika broda koje se odnose na plovidbu broda;

4. upoznati se s postojećom pozicijom, kursom, brzinom i gazom broda, te pretežitim i predviđenim stanjem morskih mijena, struja, vremena, vidljivosti i njihovim učinkom na kurs i brzinu broda;

5. upoznati se s postupcima u svezi s uporabom porivnog stroja pri manevru, kada se porivnim strojem upravlja s mosta;

6. upoznati se s uvjetima plovidbe, što naročito uključuje:

– radno stanje navigacijske i sigurnosne opreme, koja je u uporabi ili koja se mogla uporabiti;

– grešku zvrčnog i devijaciju magnetskog kompasa;

– nazočnost i kretanje brodova koji se vide ili se zna da su u blizini;

– uvjete i opasnost za koje je vjerojatno da će nastupiti tijekom straže;

– moguće učinke kormila, brzine, gustoće vode i dubine na putu ispred broda;

– provjeru navigacijskih upozorenja.

 

Članak 14.

Časnik odgovoran za palubnu stražu obvezan je voditi točne bilješke o radnjama i postupcima u svezi s plovidbom broda u brodskom dnevniku i drugim knjigama nadzora i evidencije.

 

Članak 15.

Časnik odgovoran za palubnu stražu u plovidbi obvezan je:

1. obavljati stražu na zapovjedničkom mostu;

2. ostati na zapovjedničkom mostu sve dok pravilno ne preda stražu;

3. ostati na zapovjedničkom mostu, kao odgovorna osoba sigurnosti plovidbe, čak i u slučaju nazočnosti zapovjednika broda, sve dok ga zapovjednik izrijekom ne izvijesti o preuzimanju odgovornosti;

4. izvijestiti zapovjednika broda o možebitnoj dvojbi glede sigurnosti;

5. provjeravati kormilarski kurs, poziciju i brzinu broda, koristeći se pritom svim dostupnim i potrebnim uređajima i opremom za rad, te znati njihov razmještaj, kako bi u svakom trenutku bio siguran da brod plovi planiranim kursom;

6. ne preuzimati nikakve druge poslove, koji bi mogli ometati sigurnost plovidbe, dok obavlja poslove palubne straže.

 

Članak 16.

Časnik odgovoran za palubnu stražu mora, redovito provjeravati:

1. vodi li osoba koja kormilari brodom ili uređaj za automatsko kormilarenje, brod točnim kursom;

2. poziciju broda, grešku zvrčnog kompasa i devijaciju magnetskog i to najmanje jedanput u tijeku straže, a po mogućnosti, poslije svake veće promjene kursa;

3. postojanost pokazivanja kursa magnetskog i zvrčnog kompasa i sinhronizaciju ponavljača i matice zvrčnog kompasa;

4. najmanje jedanput tijekom straže, reagira li uređaj za automatsko kormilarenje na promjenu kursa, odnosno može li se kormilo prebaciti s automatskog upravljača na ručni i obrnuto;

5. da navigacijska i signalna svjetla te ostala navigacijska oprema ispravno rade;

6. da radijska oprema ispravno radi i tijekom straže najmanje jednom upisati poziciju broda u DSC radijske uređaje ukoliko GMDSS sustav nije sučeljen GPS prijamnikom;

7. da ispravno radi sustav daljinskog upravljanja za stroj bez osoblja, te sustavi uzbune i dojava;

8. obavljanje ophodnje broda.

 

Članak 17.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora postupati sukladno Konvenciji SOLAS, pri čemu je obvezan:

1. pravodobno postaviti osobu koja će kormilariti brodom, te pravodobno prebaciti na ručno kormilarenje, kako bi se na siguran način suočio s mogućom opasnosti;

2. voditi računa da je na brodu, kojim se kormilari automatski, opasno da časnik na straži ostane bez pomoći, zbog čega bi morao prekinuti motrenje radi poduzimanja neke radnje u nuždi.

 

Članak 18.

(1) Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora u svakom trenutku osigurati primjereno motrenje.

(2) Na brodovima s odvojenom prostorijom za karte, časnik odgovoran za plovidbenu stražu može kraće vrijeme koristiti prostoriju s kartama, da bi obavio navigacijske poslove, pri čemu se prethodno mora uvjeriti da takav postupak, uz osiguranje primjerenog motrenja, ne ugrožava sigurnost plovidbe.

 

Članak 19.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, ako je jedini motritelj za dnevnog svjetla, obvezan je s osobitom pozornošću procijeniti postojeće stanje, uzimajući u obzir sve utjecajne čimbenike, kao što su: vremenske prilike, vidljivost, gustoća prometa, blizina plovidbenih opasnosti, opasnost plovidbe kroz područja odvojene plovidbe ili u njihovoj blizini, te odmah obavijestiti zapovjednika i pozvati pomoć, ako prilike to zahtijevaju.

 

Članak 20.

(1) Časnik odgovoran za palubnu stražu obvezan je, odmah, obavijestiti zapovjednika broda:

1. da je nastupila ili se očekuje smanjena vidljivost;

2. da su nastupili otežavajući prometni uvjeti, odnosno da plovidba drugih brodova izaziva neposrednu opasnost;

3. da su se javile teškoće pri održavanju kursa;

4. da u očekivano vrijeme nije ugledao kopno, plovidbenu oznaku ili naišao na očekivanu dubinu;

5. da je neočekivano ugledao kopno ili plovidbenu oznaku, odnosno da se pojavila neočekivana promjena dubine;

6. da je došlo do kvara strojeva, sustava za daljinsko upravljanje strojem i sustava dojave i uzbune, kormilarskog uređaja ili nekog važnog navigacijskog uređaja i opreme;

7. da je došlo do kvara radijskih uređaja;

8. da je nastupilo nevrijeme;

9. da je brod naišao na opasnost za plovidbu, poput leda ili podrtine;

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, osim obavješćivanja zapovjednika broda, časnik odgovoran za plovidbenu stražu, mora odmah poduzeti mjere za osiguranje sigurnosti broda.

 

Članak 21.

(1) Časnik odgovoran za palubnu stražu za dobre vidljivosti, dužan je upotrijebiti sve raspoložive navigacijske uređaje radi pravodobnog utvrđivanja opasnosti od sudara pri čemu treba, ako okolnosti to nalažu, poduzeti pravodobno radnju sukladno Međunarodnim pravilima za izbjegavanje sudara na moru, nakon čega treba provjeriti učinak.

(2) U slučaju smanjenje vidljivosti ili očekivanja smanjene vidljivosti časnik odgovoran za stražu dužan je postupiti sukladno odredbama Međunarodnih pravila za izbjegavanje sudara na moru, posebice glede davanja signala za maglu, plovidbe sigurnom brzinom i mogućnosti strojeva za neposredan manevar.

(3) U slučajevima iz stavka 2. ovog članka, časnik odgovoran za plovidbenu stražu, mora:

1. izvijestiti zapovjednika broda;

2. postaviti odgovarajućeg motritelja;

3. istaknuti navigacijska svjetla i

4. uključiti i upotrijebiti radar.

 

Članak 22.

(1) Časnik odgovoran za palubnu stražu mora za vrijeme plovidbe upotrebljavati radar, a u slučaju nastanka ili očekivanja smanjene vidljivosti koristiti i ostale raspoložive radare.

(2) Pri upotrebi radara časnik odgovoran za palubnu stražu, mora postupati sukladno Međunarodnim pravilima o izbjegavanju sudara na moru.

(3) U slučaju potrebe, časnik odgovoran za palubnu stražu, mora, odmah upotrijebiti uređaje za kormilarenje, stroj i zvučne signale, pri čemu, treba prema mogućnostima, dati pravodobnu obavijest straži u strojarnici o namjeravanoj promjeni rada stroja, odnosno upotrijebiti upravljački uređaj na mostu za stroj bez osoblja.

 

Članak 23.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora završiti započeti manevar ili drugu radnju nužnu za izbjegavanje nadolazeće opasnosti, iako je tijekom obavljanja tih radnji nastupilo vrijeme predaje straže.

 

Članak 24.

Svi časnici straže moraju poznavati manevarska svojstva broda, uključujući duljinu njihovog zaustavnog puta, uvažavajući pritom činjenicu da drugi brodovi mogu imati drugačija manevarska svojstva.

 

Članak 25.

(1) Uz časnika odgovornog za palubnu stražu u razdobljima mraka i smanjene vidljivosti potreban je i drugi član posade koji obavlja motrenje pri čemu se član posade koji kormilari brodom ne smatra motriteljem.

(2) Član posade koji kormilari brodom čini dio palubne straže, a poslove kormilarenja brodom obavlja sukladno naredbama časnika odgovornog za palubnu stražu.

(3) Član posade iz stavka 2. ovog članka, kad ne kormilari, obav­lja motrenje, kao član plovidbene straže i ne može se raspoređivati na druge poslove, ako bi takav raspored ugrožavao učinkovitost poslova straže.

 

Članak 26.

(1) U plovidbi uz obalu i područjima opasnim za plovidbu, čas­nik odgovoran za palubnu stražu mora upotrebljavati karte većeg omjera za to područje, ispravljene prema posljednjim dostupnim obavijestima.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka, potrebno je prema mogućnostima, provjeriti pozicije, snimanjem na više načina, te pouzdano identificirati sve odgovarajuće plovidbene oznake.

 

Članak 27.

(1) Nazočnost peljara na brodu ne oslobađa časnika odgovornosti za palubnu stražu njegovih obveza glede sigurnosti broda.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, časnik odgovoran za palubnu stražu mora surađivati s peljarom, te tražiti objašnjenje peljarevih postupaka, dok u slučaju dvojbe glede peljarevih postupaka mora odmah izvijestiti zapovjednika uz poduzimanje neophodnih mjera.

 

Palubna straža na sidrištu

 

Članak 28.

(1) Sastav i ustroj palubne straže dok je brod na sidrištu mora biti jednak sastavu i ustroju palubne straže u plovidbi.

(2) Za vrijeme boravka broda na sidrištu časnik odgovoran za palubnu stražu mora:

1. što je prije moguće utvrditi i ucrtati položaj broda na odgovarajuću kartu;

2. kad okolnosti dopuste, snimanjem fiksnih plovidbenih oznaka i lako prepoznatljivih obalnih objekata, provjeriti stoji li brod sigurno na sidrištu;

3. osigurati primjereno motrenje;

4. osigurati povremene ophodnje broda;

5. pratiti meteorološke uvjete morske mijene i stanja mora;

6. ako sidro ore dojaviti zapovjedniku i poduzeti odmah sve neophodne mjere;

7. osigurati pripravnost porivnog stroja i drugih postrojenja sukladno naredbama zapovjednika broda;

8. u slučaju smanjene vidljivosti, obavijestiti o tome zapovjednika broda;

9. osigurati da brod istakne odgovarajuća svjetla i znakove, te po potrebi uključiti davanje zvučnih signala sukladno važećim propisima;

10. poduzimati mjere za zaštitu okoliša.

 

Palubna straža u luci

 

Članak 29.

(1) Sastav i ustroj palubne straže u luci utvrđuje zapovjednik.

(2) Za vrijeme boravka broda u luci časnik odgovaran za palubnu stražu mora obavljati povremenu ophodnju broda, u cilju nadzora i provjere obavljanja poslova članova straže, pri čemu posebnu pozornost treba dati:

1. stanju i učvršćenju brodskog veza i siza, posebice tijekom morskih mijena ili nevremena, te po potrebi poduzimati dodatne mjere osiguranja;

2. gazu ili dubini ispod kobilice i općem stanju broda pri rukovanju i slaganju tereta ili pri balastiranju;

3. vremenskim prilikama i stanju mora;

4. primjeni propisa o sigurnosti i protupožarnoj zaštiti;

5. razini vode u kaljužama i tankovima;

6. osobama na brodu i mjestu njihova boravka, posebice onima na udaljenim mjestima ili zatvorenim prostorima;

7. isticanju svjetala i davanju znakova;

8. svim radovima, što se na brodu moraju obaviti u svezi s ukrcajem ili iskrcajem putnika i tereta.

 

Članak 30.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, obvezan je za vrijeme boravka broda u luci:

1. u slučaju loših vremenskih prilika ili po primitku najave nevremena poduzeti mjere potrebne za zaštitu broda, osoba na brodu i tereta;

2. poduzimati sve mjere opreza radi zaštite okoliša;

3. u slučaju neposredne opasnosti za sigurnost broda dati uzbunu, obavijestiti zapovjednika broda, te poduzeti sve raspoložive mjere da se izbjegne opasna situacija, pogibao i oštećenje broda i tereta, a ako okolnosti to zahtijevaju zatražiti pomoć lučkih vlasti ili susjednih brodova;

4. voditi računa o stanju brodskog stabiliteta, kako bi u slučaju požara mogao obavijestiti vatrogasce o približnoj količini vode kojom se brod može bez opasnosti naplaviti;

5. ponuditi pomoć brodovima ili osobama koje se zateknu u opasnosti;

6. u slučaju pokretanja vijaka, poduzeti mjere za sprječavanje nezgode ili štetnih posljedica;

7. zabilježiti u brodski dnevnik, sve, za brod, značajne događaje.

 

Članak 31.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora prigodom predaje straže, za vrijeme boravka broda u luci, izvijestiti časnika koji preuzima stražu o sljedećem:

1. dubini na vezu, gazu broda, razini i vremenu nastupanja plime i oseke, pouzdanosti vezova i njegovim svojstvima važnim za sigurnost broda, nategnutosti sidrenog lanca ako je sidro u moru, o stanju porivnih strojeva i mogućnosti njihove uporabe u slučaju nužde;

2. svim radovima koji se na brodu moraju obaviti, vrsti, količini i razmještaju tereta koji se ukrcava ili preostaje, te o ostatku tereta na brodu tijekom iskrcaja;

3. razini vode u kaljužama i balastnim tankovima;

4. signalima koji se ističu ili znakovima koji se daju zvukom;

5. broju članova palubne straže i posade koji se moraju nalaziti na brodu i o nazočnosti drugih osoba na brodu;

6. stanju protupožarnog uređaja;

7. posebnim lučkim propisima;

8. zapovijedima zapovjednika broda;

9. sredstvima komunikacije između broda i obale, uključujući lučke vlasti u slučaju pogibli i potrebe za pomoć;

10. postupku za dojavu lučkim vlastima svakog onečišćenja, koje je posljedica poslova na brodu;

11. ostalim okolnostima važnim za sigurnost broda, posade, tereta ili za zaštitu okoliša;

12. stanju sredstava za spašavanje.

 

Članak 32.

Časnik odgovoran za palubnu stražu, mora, prilikom preuzimanja straže, za vrijeme boravka broda u luci, provjeriti sljedeće:

1. jesu li osigurani vezovi i sidreni lanac;

2. ističu li se odgovarajuća svjetla i daju li se odgovarajući signali;

3. postupa li se sukladno mjerama sigurnosti, posebice glede sprječavanja požara;

4. jesu li svi upoznati sa svojstvima tereta koji se ukrcava ili iskrcava i s mjerama koje treba poduzeti;

5. je li brod ugrožen od vanjskih utjecaja;

6. ugrožava li brod druge;

7. jesu li svi članovi straže sposobni obavljati svoje dužnosti;

8. razmještaj i uporabu opreme za sigurnost ljudi u opasnom okruženju;

9. je li pribor za hitnu zdravstvenu pomoć dostupan.

 

Članak 33.

Časnik odgovoran za palubnu stražu mora završiti započetu radnju, važnu za sigurnost broda, iako je tijekom obavljanja te radnje nastupilo vrijeme predaje straže.

 

Članak 34.

(1) Za brodove u nacionalnoj plovidbi, osim brodova koji prevoze opasne i štetne tvari, umjesto časnika odgovornog za palubnu stražu, tijekom boravka broda u luci, osim u vrijeme ukrcaja ili iskrcaja putnika ili tereta, zapovjednik može umjesto časnika odrediti člana palubne straže ili člana plovidbene straže u strojarnici koji obavlja poslove propisane ovim Pravilnikom.

(2) Za brodove iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija može na prijedlog vlasnika broda ili kompanije iznimno odobriti i drugačiji ustroj straže i način osiguranja sigurnosti broda vodeći računa o pomorskim osobinama i sigurnosti luke, karakteristikama broda i drugim uvjetima bitnim za sigurnost.

 

STRAŽA U STROJARNICI

 

Članak 35.

(1) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, odgovoran je upravitelju stroja za pouzdan i siguran rad i održavanje brodskog sustava, strojeva i uređaja od kojih zavisi sigurnost broda.

(2) Ako stupanj automatizacije sustava, strojeva i uređaja iz stavka 1. ovog članka, to dozvoljava, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, ne mora biti stalno nazočan u strojarnici, već je dovoljno da osigura dežurstva, te boravak u prostorijama broda, gdje su postavljeni ili se čuju alarmni i/ili dojavni uređaji strojarnice.

(3) Upravitelj stroja mora organizirati stručni sastav straže, kojim se osigurava pouzdan i siguran rad sustava, strojeva i uređaja iz stavka 1. ovog članka.

(4) Upravitelj stroja mora izvještavati zapovjednika o stanju u strojarnici;

(5) Sastav straže iz stavka 1. ovog članka i njen ustroj, osim ispunjavanja propisanih uvjeta, ovisit će i o sljedećem:

1. vrsti broda, stupnju automatizacije, te tehničkim karakteristikama strojeva i uređaja;

2. uvjetima rada koje zahtijevaju vremenske prilike;

3. stručnoj spremi i iskustvu članova straže.

 

Članak 36.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, ne smije predati stražu časniku za kojeg dvoji je li u mogućnosti obavljati poslove straže, o čemu mora izvijestiti upravitelja stroja.

 

Članak 37.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora, prigodom preuzimanja straže, provjeriti:

1. naredbe i upute upravitelja stroja;

2. ispravnost porivnog stroja, te drugih strojeva i uređaja od kojih ovisi siguran rad brodskog postrojenja;

3. razinu vode u kaljužama strojarnice, razinu slatke vode u tankovima, te funkcioniranje uređaja za obradu otpadnih i fekalnih voda;

4. razinu goriva i maziva;

5. izmijenjeni način rada uvjetovan kvarom opreme ili općim, lošim stanjem broda;

6. ispravnost rada sustava za nadzor i upravljanje postrojenjem;

7. ispravnost uređaja za gašenje požara i vatrodojavnog sustava;

8. izvješće o posadi u strojarnici i njihovu obavljanju povjerenih im poslova;

9. cjelovitost vođenja dnevnika stroja, te ostalih knjiga i zapisa.

 

Članak 38.

Nazočnost upravitelja stroja u strojarnici ne oslobađa časnika odgovornog za stražu u strojarnici, njegovih obveza i odgovornosti, sve dok ga upravitelj stroja izričito ne izvijesti o preuzimanju obveza i odgovornosti.

 

Članak 39.

Svi članovi straže u strojarnici moraju biti osposobljeni za svoje radne obveze, a naročito moraju poznavati:

1. uporabu odgovarajućih unutarnjih sredstava veza;

2. izlaze u nuždi iz strojarnice;

3. sustave, signale i vrste uzbuna u strojarnici;

4. broj, razmještaj, vrste i načine uporabe protupožarne opreme i osobnih sredstava za spašavanje.

 

Članak 40.

U slučaju kad postrojenje ne radi ispravno, te je zbog kvara koji bi mogao nastati potreban poseban zahvat, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora zabilježiti sva zapažanja i poduzete mjere, te o tome izvijestiti upravitelja stroja.

 

Članak 41.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora u slučaju da je strojarnica pod nadzorom, biti u svakom trenutku, spreman rukovati porivnim strojem.

Ako je strojarnica povremeno bez nadzora, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora biti dostupan, kako bi na poziv odmah došao u strojarnicu.

 

Članak 42.

(1) Ako se porivnim strojem upravlja neposredno, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora tijekom manevra ili najavljenog manevra osigurati stalnu nazočnost osobe ili više njih uz upravljačke uređaje u strojarnici.

(2) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, odgovoran je za pravodobno izvršavanje naredbi palubne straže, pri čemu sve promjene načina rada porivnog stroja mora zabilježiti.

 

Članak 43.

(1) Časnik odgovoran, za stražu u strojarnici, mora s posebnom pozornošću voditi računa o održavanju postrojenja, uključujući, mehaničke, električne, hidraulične i pneumatske sustave, njihove uprav­ljačke uređaje, pripadajuću sigurnosnu opremu, sustave i uređaje u prostorima za smještaj posade, te zabilježiti pričuvne dijelove i njihovu uporabu.

(2) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora isključiti sve one sustave i uređaje iz stavka 1. ovog članka, na kojima se tijekom straže mora obaviti održavanje, što se mora posebno zabilježiti.

(3) U slučaju da je strojarnica u stanju pripravnosti, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora poduzeti mjere osiguranja, kako bi svi sustavi i uređaji iz stavka 1. ovog članka, koji bi se mogli naći u uporabi tijekom manevra, bili u stanju neposredne pripravnosti, što podrazumijeva nužnost osiguranja potrebne pričuve električne energije.

 

Članak 44.

(1) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora poduzeti sve mjere osiguranja, kako bi se u slučaju nastalih kvarova u strojarnici, požara, naplavljivanja, sudara, nasukavanja ili sličnog, spriječilo širenje nastale štete.

(2) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora surađivati s časnikom stroja odgovornim za poslove održavanja strojarnice, posebice prigodom obavljanja periodičkog održavanja i otklanjanja kvarova, izvan perioda obavljanja straže.

(3) U slučaju izbijanja požara ili nastajanja kvara koji bi mogao dovesti do smanjenja brzine, nemogućnosti promjene kursa, zaustav­ljanja porivnog stroja, promjena u napajanju električnom energijom, što bi moglo ugroziti sigurnost broda i osoba na njemu, časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora, odmah, o tome obavijestiti časnika odgovornog za palubnu stražu i upravitelja stroja.

 

Članak 45.

(1) Časniku odgovornom za stražu u strojarnici, ne smije se tijekom obavljanja straže, sve dok ga se propisno ne zamijeni, davati druge dužnosti, koje bi ga mogle ometati u njegovom nadzoru nad strojarnicom, niti on te druge dužnosti smije preuzeti.

(2) Nadzor nad strojarnicom iz stavka 1. ovog članka obuhvaća nadzor nad porivnim strojem, sustavom postrojenja i uređaja, što uključuje povremene obilaske cijele strojarnice i kormilarskih strojeva, u cilju uočavanja možebitnih neispravnosti, kvarova, te poduzimanja potrebnih mjera, odnosno rukovođenja njima.

 

Članak 46.

(1) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora, bez odlaganja, izvijestiti upravitelja stroja u slučajevima:

1. oštećenja ili kvara odnosno izvanrednog događaja koji bi mogao ugroziti ispravan i siguran rad postrojenja i strojeva;

2. pojave kvara koji bi mogao utjecati na ispravan rad ili prestanak rada stroja i drugih brodskih strojeva i uređaja, te sustava za nadzor, automatsko i daljinsko upravljanje;

3. u slučaju dvojbe glede postupka, koji bi mogao imati utjecaja na ispravan i siguran rad strojeva i sustava iz točke 2. ovog stavka.

(2) Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora, u slučajevima iz stavka 1. ovog članka, uz izvještavanje upravitelja stroja i sam poduzeti odgovarajuće mjere za sigurnost osoba i brodskog postrojenja.

 

Članak 47.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici, mora svim članovima straže u strojarnici dati upute, kojima se osigurava sigurno i ispravno obavljanje poslova straže. Časnik odgovoran za stražu u strojarnici odgovoran je za poduzimanje mjera kojima se osigurava dovoljan tlak zraka ili pare za davanje zvučnih signala.

 

Članak 48.

(1) Sastav i ustroj straže u strojarnici dok je brod na sidrištu ili luci mora biti jednak sastavu i ustroju straže u plovidbi.

(2) Odluku o možebitnom drugačijem sastavu i ustroju straže u strojarnici na sidrištu i u luci donosi upravitelj stroja u dogovoru sa zapovjednikom broda.

(3) Kod donošenja odluke iz stavka 2. ovog članka, treba voditi računa da na brodu porivne snage od 3000 Kw ili veće, za stražu mora biti odgovoran časnik stroja.

(4) Za održavanje straže u strojarnici ili za dežurstvo dok je brod u luci, nije nužna stalna nazočnost časnika odgovornog za stražu u strojarnici u strojarnici, već je dovoljno da časnik odgovoran za stražu u strojarnici povremeno obilazi strojeve i uređaje u strojarnici za čiji ispravan i siguran rad je odgovoran.

 

Članak 49.

(1) Za brodove u nacionalnoj plovidbi, osim brodova koji prevoze opasne i štetne tvari, umjesto časnika odgovornog za stražu u strojarnici, tijekom boravka broda u luci, osim u vrijeme ukrcaja ili iskrcaja putnika ili tereta, upravitelj stroja u dogovoru sa zapovjed­nikom može umjesto časnika odrediti člana straže u strojarnici koji obavlja poslove propisane ovim Pravilnikom.

(2) Ako na brodu iz stavka 1. ovog članka ne radi brodski pogon, na brodu se ne mora nalaziti član straže u strojarnici.

 

Članak 50.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici za boravka u luci mora posebnu pozornost posvetiti:

1. izvršavanju zapovijedi i postupanju sukladno propisima o opasnostima i njihovu sprječavanju na svim područjima svoje odgovornosti,

2. instrumentima i upravljačkim napravama, te praćenju potrebnog izvora električne energije,

3. postupanju sukladno propisima o zaštiti okoliša;

4. stanju u kaljužama i ispravnosti uređaja za otpadne i fekalne vode.

 

Članak 51.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici za vrijeme boravka broda u luci mora:

1. dati uzbunu u slučaju neposredne opasnosti za brod, te poduzeti sve mjere kako bi se spriječila pogibelj;

2. surađivati i dogovarati se sa časnikom odgovornim za palubnu stražu u svezi s uporabom opreme koja služi za ukrcavanje i iskrcavanje tereta, balastiranje i stabilitet;

3. poduzimati česte ophodnje radi nadzora i otkrivanja mogućih neispravnosti ili kvarova na uređajima, te ih po potrebi otklanjati radi zaštite sigurnosti ljudskih života, broda, luke i zaštite okoliša.

 

Članak 52.

Upravitelj stroja je jedini ovlašten donijeti odluku treba li časnik odgovoran za stražu u strojarnici završiti započetu radnju, ako je tijekom obavljanja te radnje nastupilo vrijeme predaje straže.

 

Članak 53.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici koji predaje stražu za boravka broda u luci, mora izvijestiti časnika koji stražu preuzima o:

1. zapovijedi u vezi s radovima na brodu, popravcima na sustavima, strojevima i uređajima;

2. popravcima na brodskim sustavima, strojevima i uređajima i mogućim opasnostima;

3. razini u kaljužama, stanju balasta, stanju goriva u tankovima, te posebnim uvjetima za ispuštanje otpadnih voda;

4. uvjetima za ispuštanje fekalnih voda;

5. stanju fiksnih i prijenosnih uređaja za gašenje požara;

6. članovima posade odgovornim za popravke u strojarnici, te o broju drugih članova posade;

7. lučkim propisima i protupožarnim mjerama;

8. svim ostalim okolnostima važnim za sigurnost ljudskih života, broda, tereta i zaštitu okoliša.

 

Članak 54.

Časnik odgovoran za stražu u strojarnici koji preuzima stražu u luci mora se prije preuzimanja straže uvjeriti da ga je časnik koji mu je predao stražu u potpunosti izvijestio, pri čemu se posebice mora:

1. upoznati s postojećim i mogućim izvorima električne energije, grijanja i hlađenja te s njihovim razvođenjem;

2. upoznati s količinama i stanjem goriva, maziva i vode na brodu.

 

RADIJSKA STRAŽA

 

Članak 55.

U svezi s obavljanjem poslova i održavanjem radijske straže, zapovjednik broda je obvezan:

1. osigurati da se radijska straža obavlja sukladno Konvenciji SOLAS, ako se radi o brodu na kojeg se ta Konvencija primjenjuje te sukladno drugim međunarodnim radijskim propisima (STCW B-VIII/2 dio 3-3 točka 13), te odrediti odgovornu osobu za radijsku stražu;

2. osigurati ispravnu radijsku opremu;

3. osigurati prvenstvo porukama u radijskom prometu, koje se odnose na pogibao, sigurnost broda i osoba, te sigurnost plovidbe;

4. odrediti radiooperatera, kao osobu odgovornu za radijske komunikacije u slučajevima pogibli.

 

Članak 56.

Radiooperater određen za radijske komunikacije u slučaju pogibli, mora prije isplovljenja utvrditi i osigurati:

1. da su svi radijski uređaji za sigurnost i pogibao kao i njihovi pričuvni izvori energije u ispravnom stanju, te da se to zabilježi u radijski dnevnik;

2. da su sve isprave i radijske obavijesti brodovima dostupne i ispravljene prema posljednjim saznanjima, te da se o možebitnim odstupanjima obavijesti zapovjednik broda;

3. da je radijski sat točno podešen prema mjerodavnom vremenskom signalu;

4. da su antene dobro postavljene, neoštećene i ispravno priključene;

5. da su aktualna vremenska i navigacijska upozorenja za područje u kojem će brod ploviti dopunjena sukladno mogućnostima, te da se o tome obavijesti zapovjednik broda.

 

Članak 57.

(1) Radiooperater odgovoran za radijsku službu mora:

1. osigurati da se radijska straža obavlja sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu;

2. osigurati obavljanje radijske straže na frekvencijama poziva i pogibli sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu;

3. osigurati da su sve isprave, publikacije i radijske obavijesti brodovima dostupne i ažurirane, te o promjenama obavijestiti zapovjednika;

4. provjeriti ispravnost antena;

5. provjeriti ispravnost pomoćnog i pričuvnog izvora električne energije, te voditi o tome evidenciju:

6. da su svi radijski uređaji u ispravnom stanju na osnovu dnev­nih ili tjednih provjera koje se upisuju u radijski dnevnik;

7. dnevna vremenska izvješća i navigacijska upozorenja držati u kormilarnici broda na vidnom mjestu;

8. voditi radijski dnevnik sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu.

(2) Radijske bilješke iz stavka 1. točke 4. ovog članka moraju se držati na mjestu s kojeg se uspostavljaju komunikacije u slučaju pogibli, te moraju biti dostupne zapovjedniku broda, posebice u slučaju nadzora inspekcijskih službi.

 

Članak 58.

Radio operater odgovoran za radijsku službu mora odmah nakon isplovljenja broda, te za vrijeme plovidbe:

1. provjeriti sustav za prijam navigacijskih upozorenja, te izvijestiti zapovjednika o novim upozorenjima koje se odnose na namjeravano putovanje broda;

2. u radijski dnevnik upisati započetu radijsku službu s prethodnim provjerama ispravnosti rada radijskih uređaja;

3. podesiti radijske uređaje na frekvencijama za poziv i pogibelj.

 

Članak 59.

(1) U slučaju neposredne pogibli za brod, nakon prijma radij­skog upozorenja o tome, radio operater odgovoran za radijske komunikacije u slučaju pogibli, mora odmah preuzeti odgovornost sukladno Međunarodnom pravilniku o radijskom prometu.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka, radio operater odgovoran za radijsku stražu, mora odmah o tome izvijestiti zapovjednika broda i radio operatera odgovornog za radijske komunikacije u slučaju pogibli, te dana izvješća zabilježiti.

 

Članak 60.

Kompanija odnosno brodar je dužan osigurati upoznavanje pomoraca sa sadržajem ovog Pravilnika.

 

Članak 61.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 011-01/05-02/71

Urbroj: 530-04-05-4

Zagreb, 4. listopada 2005.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.

 

PRILOG 1

 

Obrazac rasporeda radnog vremena na brodu

Format for a table of shipboard working arrangements

 

Ime broda:___________________________Zastava broda:____________________________IMO broj: _______________

Name of ship                                                  Flag of ship                                                             IMO number (if any)

 

Datum posljednjeg ažuriranja: _______________ str.(...)od (...)

Latest update of table: pagesof

 

Najveći broj sati rada ili minimalni broj sati odmora se primjenjuje sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (»Narodne novine«, br. ……..) donesenom u skladu s ILO

Konvencijom o radnom vremenu i ukrcaju pomoraca, iz 1996. (br. 180), te sa svim primjenjivim registriranim nacionalnim kolektivnim ugovorima koji su ovjereni prema zahtjevima navedene Konvencije i Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu, izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena (STCW konvencija).

The maximum hours of work or minimum hours of rest are applicable in accordance with: Regulation on Watchkeeping Arrangements and Performance of Other Duties on Board Ships for Assurance of Safety of Navigation and Marine Pollution Protection (Official Gazzette …..) issued in conformity with ILO’s Seafarers’ Hours of Work and the Manning of Ships Convention, 1996 (No. 180), and with any applicable registered national collective agreements authorized in accordance with that Convention and with the International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, as amended (STCW Convention). 1[1]

 

Minimalni sati odmora: 77 sati

Minimum hours of rest:

Radno mjesto/zvanje 2[2]

Position/Rank

Planirani dnevni radni sati na moru

Scheduled daily work hours at sea

Planirani dnevni radni sati u luci
Scheduled daily work hours in port

Napomene
Comments

Ukupan broj sati odmora dnevno

Total daily rest hours

Straža (od – do) Watchkeeping (from – to)

Dužnost izvan straže (od – do)

Non-watchkeeping duties (from – to) 3[3]

Straža (od – do)

Watchkeeping
(from – to)

Dužnost izvan straže (od – do)

Non-watchkeeping duties (from – to)3

Na moru

At sea

U luci

In port

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 

 

Potpis zapovjednika:   ____________________________________________________________________________

Signature of the master

___________
1[1] Na poleđini su odabrani dijelovi ILO Konvencije 180 i STCW Konvencije.

     See overleaf for selected extracts from ILO Convention 180 and the STCW Convention.

2[2] U ovoj tablici se mora koristiti isto nazivlje za radna mjesta/zvanja koja su navedena u popisu minimalnog broja članova posade za sigurnu plovidbu.

     For those positions/ranks that are also listed in the ship’s safe manning document, the terminology used should be the same as in that document.

3[3] Za članove posade u straži, dio za napomene se može koristiti kako bi označio predviđeni broj sati izvan planiranog radnog vremena i takvi sati trebaju biti      uključeni na odgovarajući način u stupac ukupnog broja sati odmora.

      For watchkeeping personnel, the comments section may be used to indicate the anticipated number of hours to be devoted to unscheduled work and any such hours should be included in the appropriate total daily work hours column.

 

 

Odabrani dijelovi ILO Konvencije 180 i STCW Konvencije/

Selected texts from ILO Convention 180 and the STCW Convention/

 

ILO Konvencija 180 /ILO Convention 180/

 

Čl. 5. st. 1.     

Ograničenja u svezi sati odmora ili rada bit će kako slijedi: (a) maksimalni broj sati rada neće prelaziti: (i) 14 sati u bilo kojem periodu od 24 sata; i (ii) 72 sata u bilo kojem periodu od 7 dana; ili (b) minimalni broj sati odmora neće biti manji od: (i) 10 sati u bilo koja 24 sata; i (ii) 77 sati u bilo kojem periodu od 7 dana.

 

Art. 5 par. 1    

The limits on hours of work or rest shall be as follows: (a) maximum hours of work shall not exceed: (i) 14 hours         in any 24-hours period; and (ii) 72 hours in any 7-day period; or (b) minimum hours of rest shall not be less than: (i) 10 hours in any 24-hours period; and (ii) 77 hours in any 7-day period.

 

Čl. 5. st. 2.      

Sati odmora mogu se podijeliti u najviše 2 perioda, od kojih jedan neće biti manji od šest sati, da periodi između uzastopnih odmora neće prelaziti 14 sati.

 

Art 5 par. 2 

Hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length, and the interval between consecutive periods of rest shall not exceed 14 hours.

 

Čl. 5. st. 6.      

Ništa navedeno u stavcima 1. i 2. ne sprječava državu članicu da u nacionalnom zakonodavstvu ili u kolektivnim ugovorima dozvoli izuzeća od navedenih pravila. Takva izuzeća će, koliko je god to moguće, udovoljavati navedenim standardima i uzeti u obzir nužnost češćih i duljih perioda odmora na kopnu ili davanja zamjenskog odmora na kopnu za pomorce u straži ili članove             posade na brodovima u kraćoj plovidbi.

 

Art. 5 par. 6    

Nothing in paragraphs 1 and 2 shall prevent the Member from having national laws or regulations or a procedure for the competent authority to authorize or register collective agreements permitting exceptions to the limits set out. Such exceptions shall, as far as possible, follow the standards set out but may take account of more frequent or longer leave   periods or the granting of compensatory leave for watchkeeping seafarers or seafarers working on board ships on short voyages.

 

Čl. 7. st. 1.     

Ništa u ovoj Konvenciji neće umanjiti pravo zapovjednika broda da zahtijeva od pomorca bilo koji broj potrebnih sati             rada za neposrednu sigurnost broda, osoba na brodu ili tereta, ili u svrhu pomoći drugim brodovima ili osobama u pogibelji na moru.

 

Art. 7 par. 1   

Nothing in this Convention shall be deemed to impair the right of the master of a ship to require a seafarer to perform any hours of work necessary for the immediate safety of the ship, persons on board or cargo, or for the purpose of giving assistance to other ships or persons in distress at sea.

 

Čl. 7. st. 3.      

Nakon povratka u redovno stanje, zapovjednik će što je prije moguće osigurati da bilo koji pomorac koji je radio za vrijeme perioda odmora dobije odgovarajući odmor.

 

Art. 7 par. 3    

As soon as practicable after the normal situation has been restored, the master shall ensure that any seafarers who          have performed work in a scheduled rest period are provided with an adequate period of rest.

 

 

    

STCW Konvencija / STCW Convention /

 

Odjeljak A-VIII/1 STCW Pravilnika (obvezatan dio)/

Section A-VIII/1 of the STCW Code (mandatory)/

 

1.

Svakoj osobi koja je određena za dužnost odgovornog časnika straže ili člana posade koji je u sastavu straže mora se osigurati odmor od najmanje 10 sati tijekom razdoblja od svaka 24 sata.

 

All persons who are assigned duty as officer in charge of a watch or as a rating forming part of a watch shall be provided    a minimum of 10 hours rest in any 24-hours period.

 2.  

Sati odmora mogu se podijeliti u najviše dva dijela, od kojih jedan mora biti najmanje 6 sati. The hours of rest may be divided into no more than two periods, one of which shall be at least 6 hours in length.

3.

Uvjeti za razdoblja odmora iz stavaka 1. i 2. ne moraju se ispuniti u slučaju opasnosti, vježbe ili drugim izvanrednim radnim    okolnostima.

The requirements for rest periods laid down in paragraph 1 and 2 need not be maintained in the case of an emergency or   drill or in other overriding operational conditions.

4.

Unatoč odredbama stavaka 1. i 2., razdoblje od 10 sati može se skratiti na ne manje od 6 sati, uz uvjet da nijedno takvo skraćenje          ne potraje dulje od dva dana, te da nije kraće od 70 sati odmora tijekom svakog tjedna.

Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, the minimum period of 10 hours may be reduced to not less than 6     consecutive hours provided that any such reduction shall not extend beyond 2 days and not less than 70 hours of rest are provided each 7-day period.

 

5.

Vlasti moraju zahtijevati da se rasporedi straže postavljaju na lako pristupačnim mjestima.

Administrations shall require that watch schedules be posted where they are easily accessible.

 

      

 

Odjeljak B-VIII/1 STCW Konvencije (preporuka)/

Section B-VIII/1 of the STCW Code (guidance)/

 

3.

Kod primjene propisa VIII/1 treba voditi računa o sljedećem:

In applying regulation VIII/1, the following should be taken into account:

 

1.

maksimalan prosječan broj radnih sati za određeni vremenski period ne smije prijeći 12 sati na dan. Najmanji periodi odmora navedeni u odjeljku A-VIII/1 ne smiju se tumačiti na način da svi ostali sati mogu biti iskorišteni za stražu ili ostale dužnosti;

 

 

provisions made to prevent fatigue should ensure that excessive or unreasonable overall working hours are not undertaken. In particular, the minimum rest periods specified in section A-VIII/1 should not be interpreted as   implying that all other hours may be devoted to watchkeeping or other duties;

 

2.

učestalost i dužina trajanja dopusta, kao i odobreni plaćeni dopust, su stvarni čimbenici u sprečavanju stvaranja umora i nagomilavanja dana korištenja dopusta;

that the frequency and length of leave periods, and the granting of compensatory leave, are material factors in preventing fatigue from building up over a period of time; and

 

3.

odredbe mogu biti različite za brodove male obalne plovidbe pod uvjetom da je na snazi poseban ustroj mjera sigurnosti.

the provisions may be varied for ships on short-sea voyages, provided special safety arrangements are put in place.

 

 

 

 

PRILOG 2

 

Obrazac zapisa o satima odmora pomorca

Format for record of hours of rest of seafarers

 

 

Ime broda ________________________________ IMO broj____________________ Zastava broda__________________ str.(...)od(...)

Name of ship                                                             IMO number (if any)                        Flag of ship:                                        Page    of

 

Pomorac (ime i prezime)______________________________ Radno mjesto/zvanje: ______________________

Seafarer (full name).                                                                   Position/rank:

 

Mjesec i godina: _______________________________________________ U straži[4]:               da        ne

Month and year:                                                                                                Watchkeeper:          yes       no

 

Zapis o satima odmora

 

Record of hours of rest

 

Označite razdoblja odmora s X ili koristeći neprekinutu liniju odnosno strelicu.

Please mark periods of rest, a applicable, with an X, or using a continuous line or arrow.

 


ISPUNITE TABLICU NA DRUGOJ STRANICI

COMPLETE THE TABLE ON THE REVERSE SIDE

 

 

Sljedeći zakoni, pravilnici i/ili kolektivni ugovori propisuju ograničenja u svezi radnih sati ili najmanjeg broja sati odmora na brodu: Pravilnik o uvjetima i načinu održavanja straže, te obavljanju drugih poslova na brodu kojima se osigurava sigurna plovidba i zaštita mora od onečišćenja (»Narodne novine«, br. 125/2005.) i svi primjenjivi registrirani nacionalni kolektivni ugovori.

The following national laws, regulations and/or collective agreements governing limitations on working hours or minimum rest periods apply to this ship: Regulation on Watchkeeping Arrangements and Performance of Other Duties on Board Ships for Assurance of Safety of Navigation and Marine Pollution Protection (Official Gazzette 125/2005.), all applicable registered national collectiveagreements.

 

Slažem se da je ovaj zapis sukladan sa satima odmora navedenog pomorca.

I agree that this record is an accurate reflection of the hours of rest of the seafarer concerned.

 

Ime i prezime zapovjednika ili osobe ovlaštene od zapovjednika da potpiše ovaj zapis

____________________________________________________________________

Name of master or person authorized by master to sign this record

 

Potpis zapovjednika ili ovlaštene osobe: _______________               Potpis pomorca: ____________________________

Signature of master or authorized person                                       Signature of seafarer

 

Preslik ovog zapisa mora biti dostavljen pomorcu. Ovaj obrazac je predmet pregleda i ovjere sukladno postupcima propisanim od Ministarstva nadležnog za poslove pomorstva.

 

A copy of this record is to be given to the seafarer. This form is subject to examination and endorsement under procedures established by ministry competent for maritime affairs.

_________

[4] Ako je primjenjivo, označi s Ö

Check Ö as appropriate.