Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora

NN 140/2005 (28.11.2005.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora

HRVATSKI SABOR

2648

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o plaćama ovlaštenih državnih revizora, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 17. studenoga 2005. godine.

 

Broj: 01-081-05-3430/2

Zagreb, 22. studenoga 2005.

Predsjednik

Republike Hrvatske

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PLAĆAMA OVLAŠTENIH DRŽAVNIH REVIZORA

 

Članak 1.

U Zakonu o plaćama ovlaštenih državnih revizora (»Narodne novine«, br. 86/98., 16/01. i 27/01.) članak 3. mijenja se i glasi:

»Za pojedina radna mjesta i položaje ovlaštenih državnih revizora utvrđuje se sljedeća vrijednost koeficijenata:

 

Redni broj

Položaj i radna mjesta

Koeficijent

1.

Pomoćnik glavnog državnog revizora

3,80

2.

Načelnik odjela

2,70

3.

Pročelnik područnog odjela

2,70

4.

Viši državni revizor

2,30

5.

Državni revizor

1,85.«

 

Članak 2.

Iza članka 3. dodaje se članak 3.a koji glasi:

 

»Članak 3.a

Mjesečna plaća ovlaštenih državnih revizora u Državnom uredu za reviziju iz članka 3. ovoga Zakona utvrđuje se množenjem pripadajućeg koeficijenta s osnovicom koju utvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Iznos plaće utvrđen u skladu sa stavkom 1. ovoga članka povećava se 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža.«

 

Članak 3.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»Ostala primanja i prava ovlašteni državni revizori Državnog ureda za reviziju na koje se odnosi ovaj Zakon, ostvaruju u skladu sa Zakonom o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.) i Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike.«

 

Članak 4.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona, u odnosu na ovlaštene državne revizore iz članka 1. ovoga Zakona, prestaju važiti odredbe Zakona o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05.) koje se odnose na utvrđivanje plaća i odredbe članka 11. Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u državnoj službi (»Narodne novine«, br. 37/01.).

 

Članak 5.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 1. siječnja 2006.

 

Klasa: 120-02/05-01/01

Zagreb, 17. studenoga 2005.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.