Rješenje o izdavanju dozvole Jozi Leki iz Splita za obavljanje poslova brokera

NN 1/2006 (2.1.2006.), Rješenje o izdavanju dozvole Jozi Leki iz Splita za obavljanje poslova brokera

KOMISIJA ZA VRIJEDNOSNE PAPIRE REPUBLIKE HRVATSKE

21

Temeljem odredbi članka 12. točka 5., te članka 53. i 56. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02), Komisija za vrijednosne papire Republike Hrvatske, na zahtjev Joze Leke iz Splita, Gospe od Karmela 29, u predmetu izdavanja dozvole za obavljanje poslova brokera, na sjednici održanoj dana 15. prosinca 2005. godine, donijela je

RJEŠENJE

1. Jozi Leki iz Splita, Gospe od Karmela 29, izdaje se dozvola za obavljanje poslova brokera.

2. Dozvola iz točke 1. izreke izdaje se na neodredeno vrijeme.

3. Ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

Jozo Leko podnio je dana 5. prosinca 2005. godine zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje poslova brokera. Ispit za obavljanje poslova brokera imenovani je položio dana 24. siječnja 1998. godine u organizaciji Komisije za vrijednosne papire Republike Hrvatske.

U provedenom je postupku utvrdeno da su ispunjeni svi uvjeti propisani odredbama članka 55. Zakona o tržištu vrijednosnih papira (»Narodne novine« br. 84/02, dalje: Zakon) i članka 4. i 5. Pravilnika o sadržaju zahtjeva za izdavanje i postupku izdavanja dozvola ovlaštenim društvima i osobama ovlaštenim za obavljanje poslova s vrijednosnim papirima (»Narodne novine« br. 143/02). Slijedom iznijetog, riješeno je kao u izreci rješenja.

Ovo rješenje upisuje se u Registar ovlaštenih brokera s danom upisa 15. prosinca 2005. godine, pod rednim brojem 223 (dvjesto dvadeset tri).

Jozo Leko ispunio je uvjete iz članka 2. točka 10. Pravilnika o vrsti i visini administrativnih pristojbi i naknada (»Narodne novine« br. 115/02 i 43/03).

Sukladno odredbama članka 8. Zakona, ovo rješenje objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog rješenja žalba nije dopuštena, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka ovog rješenja.

 

Klasa: UP/I-450-08/05-02/185

Urbroj: 567-03/05-3

Zagreb, 15. prosinca 2005.

Predsjednik Komisije

Miljenko Fičor, v. r.