Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2048/2003 od 17. studenoga 2005.

NN 1/2006 (2.1.2006.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj:U-IIIA-2048/2003 od 17. studenoga 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

31

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Prvom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sudac Željko Potočnjak, predsjednik Vijeća, te suci Marijan Hranjski, Ivan Matija, Agata Račan, Smiljko Sokol i Nevenka Šernhorst, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi I. K. iz Z., na sjednici održanoj 17. studenoga 2005. godine, jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Općinski sud u Benkovcu dužan je donijeti odluku u pred­metu koji se vodi pred tim sudom pod poslovnim brojem: P-86/98 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustav­nom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe I. K. iz Z., određuje se primjerena naknada zbog povrede ustavnog prava iz članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 41/01. – pročišćeni tekst) u iznosu od 5.200,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. izreke ove odluke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu financija Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

 

Obrazloženje
 

1. Podnositelj ustavne tužbe, temeljem članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst, u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) podnio je dana 9. Iipnja 2003. godine ustavnu tužbu radi duljine parničnog postupka.

 

ČINJENICE VAŽNE ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

2. Dana 11. studenoga 1998. godine podnositelj je podnio tužbu Općinskom sudu u Benkovcu protiv tuženika Grada B., Ugostiteljske radnje – restauranta »B.« i B. E., a radi utvrđenja ništavosti pravnog posla i uspostave prijašnjeg stanja. Zatraženo je i određivanje privremene mjere zabranom raspolaganja određenim nekretninama.

Rješenjem od 3. srpnja 1998. godine sud je odredio privremenu mjeru.

Pripremno ročište održano je dana 11. travnja 2000. godine, a dana 10. srpnja 2000. godine proveden je očevid na licu mjesta.

Ročište je održano dana 16. travnja, 21. svibnja i 7. Iipnja 2002. godine.

Rješenjem od 12. lipnja 2002. godine došlo je do spajanja dvaju parničnih postupaka pred istim sudom.

Dana 21. listopada 2002. godine proveden je očevid na licu mjesta, uz prisutnost vještaka.

Ročište je zatim održano 27. studenoga 2002. godine.

Dopisom od 3. prosinca 2002. godine Općinski sud u Benkovcu zatražio je od Općinskog suda u Zagrebu saslušanje svjedoka zamolbenim putem.

Općinski sud u Zagrebu je na ročištu održanom dana 11. veljače 2003. godine obavio zamolbeno saslušanje svjedoka.

Ročište pred Općinskim sudom u Benkovcu održano je dana 19. ožujka i 30. listopada 2003. godine.

Rješenjem od 7. studenoga 2003. godine odbačena je tužba u odnosu na drugotuženika, te je određen prekid postupka do okončanja postupka koji se vodio pred upravnim tijelima, a po zahtjevu podnositelja radi naknade za oduzetu imovinu. Na to rješenje podnositelj je izjavio žalbu dana 26. studenoga 2003. godine.

Županijski sud u Zadru je rješenjem od 28. travnja 2005. godine uvažio žalbu podnositelja i ukinuo rješenje suda prvog stupnja.

Općinski sud u Benkovcu odredio je ročište za dan 27. listopada 2005. godine.

 

PRAVO VAŽNO ZA USTAVNOSUDSKI POSTUPAK

3. Mjerodavno pravo sadržano je u odredbi članka 29. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske i odredbama članka 63. Ustavnog zakona.

 

Ustavna tužba je osnovana.

 

4. Svoju odluku Ustavni sud obrazlaže sljedećim utvrđenjima:

 

4.1. DULJINA SUDSKOG POSTUPKA

Prvostupanjski parnični postupak započeo je dana 11. studenoga 1998. godine tužbom podnositelja Općinskom sudu u Benkovcu.

Ustavna tužba podnijeta je 9. lipnja 2003., a do tog dana postupak nije pravomoćno okončan pa Ustavni sud utvrđuje da je do dana podnošenja ustavne tužbe postupak trajao ukupno četiri (4) godine, šest (6) mjeseci i dvadeset i sedam (27) dana.

 

4.2. POSTUPANJE NADLEŽNOG SUDA

Ustavni sud je utvrdio da se u razmatranom, pravno relevantnom razdoblju, predmet vodi pred Općinskim sudom u Benkovcu. Taj sud nije održao ročište od 11. studenoga 1998. godine do 11. travnja 2000. godine (jedna godina i pet mjeseci). Sud je ponovo bio neaktivan od 10. srpnja 2000. godine do 16. travnja 2002. godine (jedna godina, deset mjeseci i šest dana).

Pred Županijskim sudom u Zadru se postupak vodio u trajanju od oko jedne godine i četiri mjeseca.

 

4.3. PONAŠANJE PODNOSITELJA USTAVNE TUŽBE(TUŽITELJA U PARNIČNOM POSTUPKU)

Ocjena je Ustavnog suda da podnositelj nije pridonio duljini trajanja postupka.

 

4.4. SLOŽENOST SUDSKOG PREDMETA

Iz spisa predmeta razvidno je da dosadašnji tijek sudskog postupka ne ukazuje da se u konkretnom slučaju radi o osobito složenoj sudskoj stvari.

 

OCJENA USTAVNOG SUDA

5. Ustavni sud je utvrdio da je Općinski sud u Benkovcu bio neaktivan u dva dulja razdoblja, te za tu neaktivnost nema nikakvih opravdanja. Imajući u vidu sve okolnosti ovog predmeta, Ustavni sud je utvrdio da je dugim trajanjem parničnog postupka podnositelju povrijeđeno ustavno pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud u razumnom roku odluči o njegovim pravima ili obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske.

Stoga je, u smislu odredbe članka 63. stavka 2. Ustavnog zakona, odlučeno kao pod točkama I. i II. izreke odluke.

6. Sukladno odredbi članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona, odlučeno je kao u točkama III. i IV. izreke ove odluke.

Visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na donošenje odluke u razumnom roku, Ustavni sud utvrđuje uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

7. Odluka o objavi (točka V. izreke) temelji se na odredbama članka 29. Ustavnog zakona.

8. Predsjednik Općinskog suda u Benkovcu dužan je dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke najkasnije osam (8) dana od dana njene otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke. Ovaj nalog temelji se na članku 31. stavcima 4. i 5. Ustavnog zakona.

 

Broj: U-IIIA-2048/2003

Zagreb, 17. studenoga 2005.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik Vijeća

dr. sc. Željko Potočnjak, v. r.