Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju

NN 2/2006 (4.1.2006.), Pravilnik o uvjetima u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika ustanove za profesionalnu rehabilitaciju

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

41

Na temelju članka 16. stavka 4. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (»Narodne novine«, broj 143/02 i 33/05) ministar zdravstva i socijalne skrbi donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA U POGLEDU PROSTORA, OPREME TE STRUČNIH RADNIKA USTANOVE ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

 

I. OPĆE ODREDBE

 

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti u pogledu prostora, opreme te stručnih radnika koje za osnivanje i rad mora ispunjavati ustanova za profesionalnu rehabilitaciju (u daljnjem tekstu: ustanova).

(2) Odredbe ovoga Pravilnika na odgovarajući se način primjenjuju i na podružnice ustanove.

 

II. UVJETI U POGLEDU PROSTORA

 

Članak 2.

(1) Lokacija građevinskog objekta ustanove treba biti u naselju ili njegovoj blizini i mora imati mogućnost priključaka na električnu i telefonsku mrežu, vodovod i kanalizaciju, te prometne veze s naseljem.

(2) Ustanova mora imati osiguran prilaz prijevoznim sredstvima.

(3) Prostor oko objekta mora biti na ravnom terenu i omogućavati nesmetan dolazak vozila i nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugim teže pokretnim osobama.

 

Članak 3.

Prostorije ustanove trebaju udovoljavati uvjetima utvrđenim urbanističkim, građevinskim, tehničkim, sanitarnim, požarno--preventivnim propisima te propisima o zaštiti okoliša.

 

Članak 4.

(1) Objekt ustanove, u pravilu, treba biti prizemnica.

(2) Iznimno, ako je objekt katnica, mora imati odgovarajuće dizalo.

(3) Ako visinska razlika između prostorija ustanove nije viša od jednog kata, nesmetano kretanje osoba u invalidskim kolicima i drugih teže pokretnih osoba može se osigurati odgovarajućom rampom.

 

Članak 5.

(1) Ulaz u objekt i prostor u objektu moraju biti prilagođeni nesmetanom kretanju teže pokretnih osoba i osoba u invalidskim kolicima.

(2) Ustanova treba imati prostorije za obavljanje djelatnosti za koju je registirana: prostorije za pojedinačni i grupni rad s korisnicima sukladno programskoj djelatnosti, garderobu za korisnike, prostoriju za čuvanje literature i dokumentacije. Veličina prostora mora odgovarati specifičnostima programa koje ustanova provodi.

(3) Stube moraju biti prilagođene nesmetanom kretanju teže pokretnih osoba.

(4) Vrata na prostorijama i na osobnom dizalu moraju biti dovoljno široka i lako se otvarati, kako bi se omogućio nesmetan pristup osobama u invalidskim kolicima.

(5) Krajeve hodnika treba obojiti različitom bojom, kao i podne letvice i donje rubove zidnih oplata.

(6) Sve prostorije trebaju biti prozračne, optimalno osvijetljene dnevnim i umjetnim svjetlom, te zaštićene od blještavila, a po potrebi i dodatnom rasvjetom ovisno od namjene pojedinih prostorija.

(7) Jačina umjetne rasvjete u prostorijama za rad mora iznositi najmanje 180 luksa, a u području za kretanje 100 luksa.

(8) Za korisnika oštećena vida potrebno je osigurati neposredno osvjetljavanje njihovog radnog prostora.

(9) Sve prostorije koje služe pružanju usluga korisnicima trebaju imati podne obloge zaštićene od klizanja i statičkog elektriciteta.

(10) Prostorija za obavljanje osobne higijene treba imati zahod, odvojeno za žene i muškarce s pretprostorom za pranje ruku.

(11) Ako ustanova pruža usluge prehrane, mora imati kuhinjski prostor u kojem su odvojeni: prostor za priručno skladištenje, pripremu i kuhanje hrane te pranje posuđa i prostor za konzumiranje obroka.

(12) Ako se obroci za korisnike ne pripremaju u ustanovi, objekt treba imati čajnu kuhinju.

(13) Objekt mora imati radnu prostoriju za obavljanje stručnih i administrativnih poslova i zaseban sanitarni čvor za osoblje.

(14) Objekt mora imati prostor za odlaganje odjeće i obuće.

 

Članak 6.

Širina hodnika ustanove ne može biti manja od 180 cm.

 

III. UVJETI U POGLEDU OPREME

 

Članak 7.

(1) Oprema ustanove treba odgovarati namjeni pojedinih prostorija i ne smije predstavljati vodoravnu ili po visini istaknutu prepreku slobodnom kretanju osoba s invaliditetom.

(2) Sanitarne prostorije trebaju biti opremljene odgovarajućom opremom, toplom i hladnom vodom, te najmanje s jednim tušem, i drugim sadržajima prikladnim za teže pokretne osobe.

(3) Ustanova mora imati sustav grijanja prostorija koji jamči primjerenu temperaturu radnih prostorija. Sustav grijanja treba biti zaštićen od neposrednog dodira, takve izvedbe koja omogućuje učinkovito uklanjanje prašine i drugih mogućih alergena.

 

Članak 8.

Prostorije za stručne radnike trebaju biti opremljene potrebnom uredskom opremom i pomagalima potrebnim za obavljanje poslova određene struke.

 

IV. UVJETI U POGLEDU STRUČNIH RADNIKA

 

Članak 9.

(1) Za obavljanje poslova profesionalne orijentacije kao što su utvrđivanje preostalih radnih i općih sposobnosti, procjena profesionalnih mogućnosti i profesionalno savjetovanje ustanova mora imati zaposlen tim u sastavu: jedan defektolog – rehabilitator, jedan socijalni radnik, jedan psiholog i najmanje jedan stručni radniktehničko-tehnološkog zanimanja. Isti tim stručnjaka obavlja i poslove u vezi s analizom tržišta rada, mogućnosti zapošljavanja i uključenja u rad, izradom pojedinačnih i skupnih programa za unapređenje radno-socijalne uključenosti u zajednicu, razvoja motivacije i osposobljavanja osobe s invaliditetom u korištenju odabrane tehnologije, poslove u vezi s podrškom i praćenjem rezultata, te poslove u vezi s informiranjem i podrškom izvorima financiranja.

(2) Za obavljanje poslova profesionalnog osposobljavanja kao što su izrada plana i programa profesionalnog osposobljavanja, radno osposobljavanje, dokvalifikacija i prekvalifikacija ustanova mora imati zaposlene radnike sukladno normativima koje propisuje ministar nadležan za poslove obrazovanja.

 

V. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 10.

Ustanove za profesionalnu rehabilitaciju osnovane prije stupanja na snagu ovoga Pravilnika moraju se uskladiti sukladno ovome Pravilniku u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

 

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

 

Klasa: 555-05/04-01/72

Urbroj: 534-08-01-02/1-10

Zagreb, 29. prosinca 2005.

Ministar

doc. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.