Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslov­nika Ustavnog suda Republike Hrvatske

NN 16/2006 (13.2.2006.), Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslov­nika Ustavnog suda Republike Hrvatske

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

397

Ustavni sud Republike Hrvatske, na temelju članka 131. stavka 3. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 56/1990.,135/1997., 8/1998. – pročišćeni tekst, 113/2000., 124/2000. – pročiš­ćeni tekst, 28/2001., 41/2001. – pročišćeni tekst, 55/2001. – ispravak), na sjednici održanoj 7. veljače 2006. godine, donio je

POSLOVNIČKU ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA USTAVNOG SUDA REPUBLIKE HRVATSKE

 

Članak 1.

U članku 11. Poslovnika Ustavnog suda Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 181/2003.) točka 5. mijenja se i glasi:

»5. imenuju i razrješuju glavnog tajnika Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: glavni tajnik) u skladu s člancima 71a. do 71d. ovog Poslovnika;«.

 

Članak 2.

U članku 17. stavku 2. točki 4. riječi »rješenja o prijamu« zamjenjuju se riječima »rješenje o prijmu«, riječi »rasporedu na radna mjesta« zamjenjuju se riječima »rasporedu na radno mjesto«, a riječi »glavnog tajnika i« brišu se.

 

Članak 3.

Članak 71. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Glavno tajništvo vodi i njime upravlja glavni tajnik.«.

 

Članak 4.

Iza članka 71. podnaslov »Glavni tajnik Ustavnog suda« briše se, te se dodaje novi podnaslov i novi članci 71a., 71b., 71c., 71d. i 71e., koji glase:

 

»Uvjeti i postupak imenovanja glavnog tajnika

 

Članak 71a.

(1) Za glavnog tajnika može biti imenovan državljanin Republike Hrvatske koji, pored zakonom propisanih uvjeta, ispunjava i sljedeće uvjete:

– VSS, diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, ili

– VSS, diplomirani pravnik s doktoratom pravnih znanosti i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na pravnim poslovima, ili

– VSS, diplomirani pravnik s položenim državnim stručnim ispitom i najmanje deset (10) godina radnog iskustva na poslovima s posebnim ovlastima i odgovornostima u državnoj upravi.

(2) Osim uvjeta iz stavka 1. ovog članka, osoba mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

– aktivno znanje engleskog jezika (govorno i pisano),

– dobro poznavanje prakse Ustavnog suda i Europskog suda za ljudska prava u Strasbourgu,

– dobro poznavanje općeg upravnog postupka i propisa o državnim službenicima i namještenicima,

– dobro poznavanje rada na računalu,

– organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine.

 

Članak 71b.

(1) Postupak imenovanja glavnog tajnika pokreće predsjednik Ustavnog suda objavom javnog poziva na podnošenje obrazloženih prijava kandidata za imenovanje na dužnost glavnog tajnika Ustavnog suda Republike Hrvatske. Prijave se podnose u roku od petnaest (15) dana od dana objave javnog poziva u »Narodnim novinama«.

(2) Uz prijavu iz stavka 1. ovog članka prilažu se dokazi o ispunjavanju uvjeta, životopis kandidata, popis znanstvenih i stručnih radova i njihove preslike, preporuke mjerodavnih institucija i/ili osoba, te ostala dokumentacija koja ukazuje na osposobljenost kandidata za obnašanje dužnosti glavnog tajnika.

(3) Posebno povjerenstvo koje imenuje predsjednik Ustavnog suda (u daljnjem tekstu: nadležno povjerenstvo) pregledat će sve podnesene prijave. Prijave uz koje nije priložena potpuna dokumentacija ili je iz njih razvidno da osoba ne ispunjava propisane uvjete neće se razmatrati u daljnjem postupku.

(4) Nadležno povjerenstvo pozvat će na provjeru posebnih stručnih znanja i vještina one kandidate koji ispunjavaju propisane uvjete. Provjera obuhvaća provjeru znanja, vještina i osposobljenosti iz područja navedenih u članku 71a. stavku 2. ovog Poslovnika.

(5) Nadležno povjerenstvo podnosi Sjednici Ustavnog suda izvješće o provedenom postupku provjere, uz koje prilaže obrazloženi prijedlog za imenovanje glavnog tajnika.

 

Članak 71c.

(1) Sjednica Ustavnog suda imenuje glavnog tajnika javnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnog broja sudaca.

(2) Odluka o imenovanju glavnog tajnika objavljuje se u »Narodnim novinama«.

 

Trajanje mandata i razrješenje glavnog tajnika

 

Članak 71d.

(1) Glavni tajnik imenuje se na vrijeme od četiri godine i može biti ponovo imenovan.

(2) Najmanje 30 dana prije isteka mandata glavni tajnik dostavlja predsjedniku Ustavnog suda pisano izvješće o svom radu i radu Glavnog tajništva u proteklom mandatnom razdoblju (u daljnjem tekstu: mandatno izvješće), radi razmatranja i prihvaćanja na Sjednici Ustavnog suda.

(3) Sjednica Ustavnog suda prihvaća mandatno izvješće javnim glasovanjem, većinom glasova od ukupnog broja sudaca.

(4) Ako prihvati mandatno izvješće, Sjednica Ustavnog suda donosi odluku o imenovanju na dužnost glavnog tajnika u sljedećem mandatnom razdoblju. Odluka se objavljuje u »Narodnim novinama«.

(5) Ako ne prihvati mandatno izvješće, Sjednica Ustavnog suda razrješuje s dužnosti glavnog tajnika s danom isteka mandata. Odluka o razrješenju s dužnosti glavnog tajnika objavljuje se u »Narodnim novinama«.

(6) U slučaju iz stavka 5. ovog članka, predsjednik Ustavnog suda pokreće postupak imenovanja glavnog tajnika u skladu s člankom 71b. ovog Poslovnika.

 

Prava glavnog tajnika nakon prestanka obnašanja dužnosti

 

Članak 71e.

(1) Osoba razriješena s dužnosti glavnog tajnika u skladu s člankom 71d. stavkom 5. ovog Poslovnika, koja je prije imenovanja na dužnost glavnog tajnika bila državni službenik u Ustavnom sudu, ima pravo rasporeda, bez natječaja, u Ustavni sud ukoliko postoji slobodno radno mjesto za koje ispunjava propisane stručne uvjete. Zahtjev za raspored osoba mora podnijeti najkasnije u roku od 30 dana od dana razrješenja predsjedniku Ustavnog suda.

(2) Osoba razriješena s dužnosti glavnog tajnika u skladu s člankom 71d. stavkom 5. ovog Poslovnika, koja prije imenovanja na dužnost glavnog tajnika nije bila državni službenik u Ustavnom sudu, kao i osoba iz stavka 1. ovog članka koja ne podnese zahtjev za raspored na radno mjesto u Ustavni sud ili ga ne podnese u roku, ostvaruju prava sukladno zakonu kojim se uređuju obveze i prava državnih dužnosnika.«

 

Članak 5.

Iza članka 71d. dodaje se novi podnaslov koji glasi: »Poslovi glavnog tajnika«.

 

Članak 6.

Iza članka 73. dodaje se novi podnaslov »Godišnje izvješće o radu glavnog tajnika« i novi članak 73a. koji glasi:

 

»Godišnje izvješće o radu glavnog tajnika

 

Članak 73a.

(1) Glavni tajnik izrađuje pisano godišnje izvješće o obavljenim poslovima iz članka 72. stavka 2. i članka 73. ovog Poslovnika za proteklu godinu, a dostavlja ga predsjedniku Ustavnog suda najkasnije do 31. siječnja tekuće godine.

(2) Predsjednik Ustavnog suda dostavlja izvješće iz stavka 1. ovog članka svim sucima na znanje.«.

 

Članak 7.

Ova Poslovnička odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Su-184/2003-1

 

Zagreb, 7. veljače 2006.

Predsjednik

Ustavnog suda

prof. dr. sc. Petar Klarić, v. r.