Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

NN 33/2006 (24.3.2006.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća

HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU

871

Na temelju članka 63. stavka 4. Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (»Narod­ne novine« br. 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 65/01, 118/01, 80/02 i 81/02), predsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O MJERILIMA ZA UTVRĐIVANJE VRIJEDNOSTI ODUZETIH PODUZEĆA

Članak 1.

U članku 5. stavku 1. alineji 1. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 36/03) broj: »21/96«, zamjenjuje se brojem: »26/91 ».

Članak 2.

Stavak 2. članak 6. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 36/03) mijenja se i glasi:
»Ukoliko Hrvatski fond za privatizaciju nema dionica ili udjela u društvima iz stavka 1. ovog članka, ovlašteniku će se prenijeti dionice ili udjeli društava s liste koju utvrđuje Kolegij Hrvatskoga fonda za privatizaciju.«

Članak 3.

Stavak 3. članak 6. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 36/03) mijenja se i glasi:
»Ako su predmet naknade nekretnine iz članka 5. ovog Pravilnika, ovlašteniku naknade će se prenijeti dionice ili udjeli društava s liste koju utvrđuje Kolegij Hrvatskog fonda za privatizaciju.«

Članak 4.

U članku 7. stavku 4. Pravilnika o mjerilima za utvrđivanje vrijednosti oduzetih poduzeća (»Narodne novine« br. 36/03) riječi: »izabranom po kriterijima«, zamjenjuju se riječima: »izabranom na način.«

Članak 5.

Ove izmjene i dopune Pravilnika stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/04-01/2
Urbroj: 563-03-01/01-2006-3
Zagreb, 16. ožujka 2006.

Predsjednik
Hrvatskog fonda za privatizaciju
mr. sc. Grga Ivezić, v. r.