Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije

NN 67/2006 (14.6.2006.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja središnje lovne evidencije

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

1607

Na temelju članka 8. stavka 2. Zakona o lovstvu (»Narodne novine«, br. 140/05.) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA SREDIŠNJE LOVNE EVIDENCIJE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se sadržaj, oblik i način vođenja središnje lovne evidencije (u daljnjem tekstu: SLE), način prikupljanja, sistematiziranja i čuvanja podataka, pristup informacijama i obrada podataka iz SLE.

Članak 2.

SLE se sastoji od baze podataka, smještene u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) s arhivskim, povijesnim i aktualnim podacima, programske opreme, računalnih i komunikacijskih uređaja, korisničke aplikacije, prateće dokumentacije, propisanih postupaka i procedura za njezin kontinuirani i ispravni rad.

Članak 3.

Korisnici SLE su Ministarstvo, županije i Grad Zagreb – upravni odjeli nadležni za poslove lovstva, tijela javne vlasti, lovoovlaštenici i pravne i fizičke osobe kojima je povjereno pravo lova (u daljnjem tekstu: ovlaštenici prava lova), pravne i fizičke osobe ovlaštene za izradu lovnogospodarskih osnova, programa uzgoja divljači i programa zaštite divljači (u daljnjem tekstu: izrađivači) i javnost u skladu s dozvoljenom ili dogovorenom razinom pristupa.

Članak 4.

SLE sadrži sljedeće podatke:
1. podaci o lovištu
– županija
– broj lovišta
– naziv lovišta
– tip lovišta
– reljefni karakter
– vlasništvo
– površina po aktu o ustanovljenju
– površina u matičnoj županiji
– opis granice lovišta
2. podaci o ugovoru
– broj ugovora
– klasa ugovora
– urudžbeni broj ugovora
– datum potpisa ugovora
– početak važenja ugovora
– istek ugovora
– godišnja lovozakupnina
– pravo lova
– opis posebnih uvjeta
3. podaci o partneru
– prezime ili naziv partnera
– ime
– šifra
– matični broj
– ulica i kućni broj
– prebivalište ili sjedište
– tip partnera
4. podaci o garanciji
– vrsta garancije
– iznos dostavljene garancije
– iznos garancije prema ugovoru
– valjanost
– istek garancije
5. podaci iz lovnogospodarske osnove i programa uzgoja div­ljači
– obrasci LGO - 1 do LGO - 11
– obrasci PUD - 1 do PUD - 12
– obrasci ETD - 2
6. evidencija prometa divljači i dijelova divljači (obrazac PPD-1)
7. evidencija o izdanim i utrošenim evidencijskim markicama za obilježavanje krupne divljači (obrazac PPD-3).

Članak 5.

Broj lovišta iz članka 4. točke 1. alineje 2 ovoga Pravilnika je definirani broj i sastoji se od rimskih i arapskih brojki u obliku x/y i to kako slijedi:
– x – isključivo rimski broj i predstavlja županiju u kojoj se lovište nalazi
– y – za državna lovišta - isključivo jedno ili dvoznamenkasti arapski broj i predstavlja redni broj lovišta unutar županije
– za zajednička lovišta – isključivo troznamenkasti arapski broj i predstavlja redni broj lovišta unutar županije
Tablica rimskih brojeva za županije i Grad Zagreb za broj lovišta iz stavka 1. ovoga članka tiskana je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 6.

Broj ugovora iz članka 4. točke 2. alineje 1 ovoga Pravilnika za zajednička lovišta je definirani broj i sastoji se od 5 znamenaka isključivo arapskih brojki gdje prve dvije znamenke definiraju županiju na području koje je ustanovljeno lovište, a ostale tri redni broj ugovora u toj županiji.
Tablica brojeva za županije i Grad Zagreb za prve dvije znamenke ugovora iz stavka 1. ovog članka tiskana je u prilogu ovoga Pravilnika i njegov je sastavni dio.

Članak 7.

Obveze županija i Grada Zagreba - upravnih odjela nadležnih za poslove lovstva u okviru SLE jesu:
– unositi podatke iz članka 4. točaka 1., 2., 3., i 4. ovoga Pravilnika za zajednička lovišta
– prikupljati, sistematizirati, organizirati, usklađivati prostorne i druge podatke na jedinstven, učinkovit i odgovoran način
– osigurati zaštitu pristupu podataka
– omogućiti ispunjenje obveza razmjene i pristupa informacijama.

Članak 8.

Obveze ovlaštenika prava lova u okviru SLE jesu:
– unositi podatke iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika a koji se odnose na izvršenje plana za proteklu lovnu godinu i to najkasnije do 31. svibnja;
– unositi podatke iz članka 4. točke 6. ovoga Pravilnika do desetog u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 9.

Obveze izrađivača u okviru SLE jesu:
– unositi podatke iz članka 4. točke 5. ovoga Pravilnika a koji se odnose na planirano po lovnogospodarskoj osnovi ili programu uzgoja divljači i to najkasnije 30 dana od dana odobrenja lovnogospodarske osnove ili programa uzgoja divljači.

Članak 10.

Praćenje, kontrolu i odobrenje unosa u SLE obavlja Ministarstvo – Uprava za lovstvo.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/06-01/1
Urbroj: 525-13-06-1
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.
 

Županija

Broj lovišta – x
(članak 5. ovoga
Pravilnika)

Broj ugovora – prve dvije znamenke (članak 6. ovoga
Pravilnika)

Zagrebačka županija

I

01

Krapinsko-zagorska županija

II

02

Sisačko-moslavačka županija

III

03

Karlovačka županija

IV

04

Varaždinska županija

V

05

Koprivničko-križevačka županija

VI

06

Bjelovarsko-bilogorska županija

VII

07

Primorsko-goranska županija

VIII

08

Ličko-senjska županija

IX

09

Virovitičko-podravska županija

X

10

Požeško-slavonska županija

XI

11

Brodsko-posavska županija

XII

12

Zadarska županija

XIII

13

Osječko-baranjska županija

XIV

14

Šibensko-kninska županija

XV

15

Vukovarsko-srijemska županija

XVI

16

Splitsko-dalmatinska županija

XVII

17

Istarska županija

XVIII

18

Dubrovačko-neretvanska županija

XIX

19

Međimurska županija

XX

20

Grad Zagreb

XXI

21