Tehnički propis za prozore i vrata

NN 69/2006 (21.6.2006.), Tehnički propis za prozore i vrata

MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA

1661

Na temelju članka 16. Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br. 175/03 i 100/04) ministrica zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, donosi

TEHNIČKI PROPIS

ZA PROZORE I VRATA

Članak 1.

Ovim se Tehničkim propisom (u daljnjem tekstu: Propis), u svrhu ispunjavanja bitnih zahtjeva za građevinu, propisuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za građevne proizvode – prozore i vrata koji se ugrađuju u građevine (u daljnjem tekstu: prozori i vrata), te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata s navedenim zahtjevima.

Članak 2.

(1) Vrata u smislu ovoga Propisa su vrata namijenjena isključivo prolazu pješaka.
(2) Prozorima odnosno vratima u smislu ovoga Propisa smatraju se:
– vanjski prozori odnosno vrata, ugrađeni u građevinske otvore građevnih dijelova koji razdvajaju unutarnji prostor građevine od vanjskog prostora,
– ostali prozori odnosno vrata, na koje se odnose zahtjevi otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornosti na požar i propuštanje dima.
(3) Prozorima odnosno vratima smatraju se i stijene, po konstrukciji slične prozorima ili vratima, koje se ugrađuju u građevinske otvore na isti način kao prozori ili vrata, ako se na njih odnose uvjeti odnosno zahtjevi iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 3.

Ovaj se Propis ne primjenjuje na:
– vrata i stijene izrađene u potpunosti od stakla,
– rotirajuća vrata,
– vrata opremljena mehaničkim pogonom,
– ostakljene krovne konstrukcije i druge krovne konstrukcije sličnog pokrova,
– ovješene fasade,
– garažna vrata, industrijska vrata i vrata za skloništa.

Članak 4.

Tehnička svojstva prozora i vrata moraju biti takva da, u predviđenom roku trajanja građevine, uz propisanu odnosno projektom određenu ugradnju i održavanje, oni podnesu sve utjecaje uobičajene uporabe i utjecaje okoline, tako da građevina u koju su ugrađeni ispunjava bitne zahtjeve.

Članak 5.

Prozori i vrata proizvode se u proizvodnim pogonima izvan gradilišta.

Članak 6.

(1) Prozori i vrata smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju zahtjeve propisane ovim Propisom i ako su za prozor odnosno vrata izdane izjave o sukladnosti u skladu s odredbama posebnog propisa.
(2) Prozori i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim sektorima smiju se ugraditi u građevinu ako ispunjavaju uvjet iz stavka 1. ovoga članka i ako je za njih izdana potvrda o sukladnosti u skladu s priznatim tehničkim pravilima iz članka 14. ovoga Propisa.
(3) Prozori i/ili vrata proizvedeni prema projektu za potrebe ugradnje u tu građevinu, smiju se ugraditi ako je za prozor odnosno vrata dokazana uporabljivost u skladu s projektom i ovim Propisom.
(4) Dokumentacija s kojom se isporučuju prozori i/ili vrata mora sadržavati:
– podatke koji povezuju radnje i dokumentaciju o sukladnosti prozora odnosno vrata i izjave o sukladnosti iz stavka 1. ovoga članka odnosno potvrde o sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka,
– podatke u vezi s označavanjem prozora odnosno vrata propisane u Prilogu iz članka 7. stavka 1. ovoga Propisa, i
– druge podatke značajne za rukovanje, prijevoz, pretovar, skladištenje, ugradnju, uporabu i održavanje prozora i/ili vrata te za njihov utjecaj na bitna svojstva i trajnost građevine.
(5) U slučaju nesukladnosti prozora odnosno vrata s tehničkim specifikacijama ili projektom za taj građevni proizvod, proizvođač prozora i/ili vrata mora odmah prekinuti njihovu proizvodnju i poduzeti mjere radi utvrđivanja i otklanjanja grešaka koje su nesukladnost uzrokovale.
(6) Ako dođe do isporuke nesukladnog prozora i/ili vrata proizvođač odnosno uvoznik mora, bez odgode, o nesukladnosti toga građevnog proizvoda obavijestiti sve kupce, distributere, ovlaštenu pravnu osobu koja je sudjelovala u potvrđivanju sukladnosti i Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.
(7) Proizvođač odnosno uvoznik i distributer prozora i/ili vrata, te izvođač građevine, dužni su poduzeti odgovarajuće mjere u cilju održavanja svojstava prozora odnosno vrata tijekom rukovanja, prijevoza, pretovara, skladištenja i njihove ugradnje u građevinu.

Članak 7.

(1) Tehnička svojstva i njihovo specificiranje, potvrđivanje sukladnosti, dokazivanje uporabljivosti, označavanje i ispitivanje prozora i vrata, te potrebni kontrolni postupci kao i drugi zahtjevi koje moraju ispunjavati prozori i vrata, određeni su u Prilogu ovoga Propisa.
(2) Potvrđivanje sukladnosti prozora odnosno vrata, koji nisu obuhvaćeni normama ili znatno odstupaju od normi na koje upućuje Prilog iz stavka 1. ovoga članka, provodi se prema tehničkim dopuštenjima za te građevne proizvode.
(3) Potvrđivanje sukladnosti u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka obuhvaća radnje ocjenjivanja sukladnosti prozora odnosno vrata.

Članak 8.

(1) Svojstva prozora odnosno vrata za predvidive uvjete uobičajene uporabe građevine i predvidive utjecaje okoliša na građevinu u njezinom projektiranom uporabnom vijeku moraju se odrediti projektom građevine, osobito u vezi:
– otpornosti na opterećenje vjetrom, koja mora odgovarati predviđenom djelovanju vjetra,
– vodonepropusnosti, koja mora odgovarati utjecaju kiše pri predviđenom djelovanju vjetra,
– propusnosti zraka, za prozore i vrata koji se ugrađuju u prostorima i prostorijama koje moraju ispunjavati uvjete izmjene zraka i/ili toplinskih gubitaka provjetravanjem (kuhinje, kupaonice, radne i pomoćne prostorije i sl.) sukladno posebnom propisu,
– prolaska topline, za prozore i vrata koji se ugrađuju između vanjskog prostora i grijanih prostorija odnosno između prostorija koje imaju različitu unutarnju projektnu temperaturu sukladno posebnom propisu,
– zvučne izolacije, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija s različitim razinama buke sukladno posebnom propisu,
– otpornosti na požar i propuštanje dima, za prozore i vrata koji se ugrađuju između prostora i/ili prostorija koje pripadaju različitim požarnim sektorima sukladno posebnom propisu.
(2) Uvjeti za ugradnju, uporabu i održavanje prozora i vrata moraju se odrediti projektom građevine tako da se ispune bitni zahtjevi i drugi uvjeti koje mora ispunjavati građevina.
(3) Ako je projektirani uporabni vijek građevine duži od projektiranog uporabnog vijeka prozora i/ili vrata, projektom se moraju odrediti uvjeti i način njihove zamjene.

Članak 9.

Ako se prozori i/ili vrata proizvode prema projektu, tada glavni projekt mora u programu kontrole i osiguranja kvalitete sadržavati zahtjeve u vezi karakteristika prozora odnosno vrata i postupaka dokazivanja njihove uporabljivosti, najmanje na razini određenoj normama na koje upućuje Prilog iz članka 7. stavka 1. ovoga Propisa.

Članak 10.

(1) Kod rekonstrukcije odnosno adaptacije građevine, novougrađeni prozori i/ili vrata smiju imati jednaka ili povoljnija svojstva od postojećih ugrađenih prozora ili vrata odgovarajućeg položaja i namjene u građevini, a dokazivanje uporabljivosti tih prozora odnosno vrata provodi se odgovarajućom primjenom norma na koje upućuje Prilog iz članka 7. stavak 1. ovoga Propisa.
(2) Kod održavanja građevine odgovarajuće se primjenjuju odredbe stavka 1. ovoga članka, s time da se ne smije mijenjati oblik i veličinu zamijenjenih prozora odnosno vrata.

Članak 11.

Ugradnja i održavanje prozora odnosno vrata određenih projektom moraju biti takvi da osiguraju ispunjavanje projektom određenih svojstava prozora i/ili vrata i ispunjavanje drugih uvjeta iz članka 8. ovoga Propisa.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 12.

U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s priznatim tehničkim pravilima koja se odnose na prozore i vrata smiju se ugrađivati prozori i vrata specificirani prema ovom Propisu uz uvjet da:
– imaju odgovarajuća tehnička svojstva i na odgovarajući način ispunjavaju druge zahtjeve određene glavnim projektom, te da je
– to određeno izvedbenim projektom i da je u skladu s njim utvrđeno da su uporabljivi za tu građevinu uključujući uvjete njezine uporabe i utjecaje okoline.

Članak 13.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Propisa na prozore i vrata, koji se specificiraju prema ovom Propisu, prestaju se primjenjivati priznata tehnička pravila sadržana u Pravilniku o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (»Službeni list« 21/90), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju, a koji su u suprotnosti s odredbama ovoga Propisa.
(2) Postupci izdavanja svjedodžbi o ispitivanju prozora odnosno vrata prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka započeti do 30. rujna 2006. godine dovršit će se prema tim tehničkim pravilima.
(3) Svjedodžbe o ispitivanju prozora odnosno vrata izdane prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka priznaju se kao dokaz uporabljivosti tih građevnih proizvoda do datuma važenja koji je u njima određen, ali ne kasnije od 31. ožujka 2007. godine.
(4) Na temelju glavnog projekta u kojem su prozori i vrata specificirani prema priznatim tehničkim pravilima iz stavka 1. ovoga članka može se izdati građevinska dozvola ako je zahtjev za izdavanje te dozvole zajedno s glavnim projektom podnesen do 30. rujna 2006. godine.

Članak 14.

(1) Danom stupanja na snagu ovoga Propisa na prozore i vrata koji se specificiraju prema ovom Propisu nastavljaju se primjenjivati priznata tehnička pravila koja se odnose na uporabljivost prozora i vrata, a sadržana su u Pravilniku o obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« 24/90 i »Narodne novine« 47/97 i 68/00), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju.

Članak 15.

Do potpisivanja ugovora kojim se uređuje područje građevnih proizvoda između Republike Hrvatske i Europske unije, označavanje prozora i vrata koji odgovaraju hrvatskim normama donesenim u skladu s načelima usklađivanja europskog zakonodavstva provodi se u skladu s odredbama posebnog propisa kojim se uređuje to pitanje.

Članak 16.

(1) Nakon potpisivanja ugovora iz članka 15. ovoga Propisa i u skladu s tim ugovorom, za projektiranje, izvođenje i održavanje građevina mogu se rabiti i prozori i vrata sukladni harmoniziranim tehničkim specifikacijama na koje ovaj Propis ne upućuje ako:
– su naslovi, referencijske oznake i datum početka primjene tih tehničkih specifikacija, te datum završetka istovremene primjene oprečnih nacionalnih tehničkih specifikacija objavljeni u službenom glasilu Europske unije,
– je za te prozore i vrata potvrđena sukladnost s tim tehničkim specifikacijama,
– su ti prozori i vrata uporabljivi u Republici Hrvatskoj s obzirom na zemljopisne, klimatske i druge osobitosti Republike Hrvatske.
(2) U građevinu koja se izvodi prema građevinskoj dozvoli čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen u skladu s tehničkim specifikacijama na koje upućuje ovaj Propis, prozori i vrata iz stavka 1. ovoga članka smiju se ugraditi ako imaju odgovarajuća ili povoljnija tehnička svojstva, ako je to određeno izvedbenim projektom i ako je u skladu s tim projektom utvrđeno da je uporabljiv za tu građevinu uključujući uvjete njihove ugradbe i utjecaje okoline.

Članak 17.

Prilog iz članka 7. stavka 1. ovoga Propisa sastavni je dio ovoga Propisa.

Članak 18.

Ovaj Propis stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 360-01/06-04/2
Urbroj: 531-01-266-06-11
Zagreb, 1. lipnja 2006.

Ministrica
Marina Matulović Dropulić, dipl. ing. arh., v. r.

PRILOG

»TEHNIČKA SVOJSTVA I DRUGI ZAHTJEVI ZA PROZORE I VRATA, TE NAČIN POTVRĐIVANJA SUKLADNOSTI«

1. Područje primjene
1.1. Ovim se Prilogom sukladno članku 7. stavku 1. ovoga Propisa određuju tehnička svojstva i drugi zahtjevi za prozore i vrata, te način potvrđivanja sukladnosti prozora i vrata, ako ovim Popisom nije drukčije propisano.
1.2. Tehnička svojstva i drugi zahtjevi, te potvrđivanje sukladnosti prozora i vrata određuju se odnosno provode, ovisno o vrsti prozora i/ili vrata, prema normama iz točke 6.2.1. ovoga Priloga, normama na koje te norme upućuju i odredbama ovoga Propisa, te u skladu s posebnim propisom.
2. Specificirana svojstva, potvrđivanje sukladnosti i označavanje
2.1. Specificirana svojstva
2.1.1. Tehnička svojstva prozora i vrata, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za njihovu krajnju namjenu u građevini i moraju biti specificirana prema normi HRN EN 14351-1 odnosno prema posebnom propisu.
2.1.2. Prozori i vrata prema podjeli u normi HRN EN 14351-1, te ostali prozori i vrata na koje se odnose zahtjevi otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, propusnosti zraka, prolaska topline i zvučne izolacije, moraju se specificirati prema toj normi.
2.1.3. Prozori i vrata koji se nalaze između prostora različitih požarnih sektora glede otpornosti na požar i propuštanja dima moraju se specificirati u skladu s posebnim propisom.
2.1.4. Svojstva prozora i vrata moraju biti specificirana u projektu građevine.
2.1.4.1. Svojstvo propusnosti zraka obvezno se specificira.
2.1.4.2. Svojstvo otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline, zvučne izolacije te otpornost na požar i propuštanje dima mora se specificirati u ovisnosti o namjeni i položaju prozora ili vrata u građevini i uvjetima njezine uporabe.
2.2. Potvrđivanje sukladnosti
2.2.1. Potvrđivanje sukladnosti prozora i/ili vrata na koje se primjenjuje ovaj Prilog glede svojstava propusnosti zraka, otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline i zvučne izolacije provodi se, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata, prema odredbama Dodatka ZA norme HRN EN 14351-1, te odredbama ovoga Priloga i posebnog propisa.
2.3. Označavanje
2.3.1. Prozori i vrata označavaju se, na otpremnici i na prozoru ili vratima prema normi HRN EN 14351-1. Oznaka mora obvezno sadržavati upućivanje na tu normu, a u skladu s posebnim propisom.
2.3.2. Oznaka iz točke 2.3.1 ovoga Priloga obvezno sadržava iskazanu obavijest o svojstvima propusnosti zraka te o ostalim svojstvima (kao što su: otpornost na opterećenje vjetrom, vodonepropusnost, prolaz topline, zvučna izolacija te otpornost na požar i propuštanje dima) kada se ta svojstva, u ovisnosti o namjeni i položaju prozora ili vrata u građevini i uvjetima njezine uporabe, specificiraju projektom građevine.
3. Ispitivanje
3.1. Ispitivanje svojstava propusnosti zraka, otpornosti na opterećenje vjetrom, vodonepropusnosti, prolaska topline i zvučne izolacije prozora i vrata i uzimanje i priprema uzoraka za ispitivanje, ovisno o vrsti prozora i vrata, provodi se prema normama na koje upućuje norma iz točke 6.2.1. ovoga Priloga.
3.2. Ispitivanje prozora i/ili vrata na svojstva otpornosti na požar i na propuštanje dima provodi se, ovisno o vrsti prozora odnosno vrata, prema priznatom tehničkom pravilu iz točke 6.1.3. ovoga Priloga i priznatim tehničkih pravilima na koje ono upućuje.
4. Održavanje svojstava
4.1. Održavanje svojstva prozora i/ili vrata tijekom prijevoza, pretovara i skladištenja mora se osigurati u skladu s uputom proizvođača.
5. Projektiranje
5.1 Djelovanje vjetra određuje se proporcionalno referentnim brzinama vjetra određenim normom nHRN ENV 1991-2-4 za odgovarajuću visinu ugradnje prozora odnosno vrata.
6. Popis priznatih tehničkih pravila i norma
6.1 Priznata tehnička pravila
6.1.2 Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje završnih radova u građevinarstvu (»Službeni list« 21/90), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju.
6.1.3. Pravilnik u obaveznom atestiranju elemenata tipnih građevinskih konstrukcija na otpornost prema požaru te o uvjetima kojima moraju udovoljavati organizacije udruženog rada ovlaštene za atestiranje tih proizvoda (»Službeni list« 24/90 i »Narodne novine« 47/97 i 68/00), te priznata tehnička pravila i tehničke specifikacije na primjenu kojih ta priznata tehnička pravila upućuju.
6.2 Norme za prozore i vrata
6.2.1.

HRN EN 14351-1:2006 Prozori i vrata – norma za proizvod, izvedbene značajke – 1. dio: Prozori i vanjska pješačka vrata bez otpornosti na požar i/ili propuštanje dima (EN 14351-1:2006)
HRN EN 1192:2001 Vrata – Razredba zahtjeva čvrstoće (EN 1192:1999)
HRN EN 1529:2001    Vratna krila – Visina, širina, debljina i pravokutnost – Razredba dopuštenih odstupanja  (EN 1529:1999)
HRN EN 1530:2001 Vratna krila – Opća i lokalna ravnost – Razredba dopuštenih odstupanja (EN 1530:1999)
HRN EN 12207:2001 Prozori i vrata – Propusnost zraka – Razredba (EN 12207:1999)
HRN EN 12208:2001 Prozori i vrata – Vodonepropusnost – Razredba (EN 12208:1999)
HRN EN 12210:2001 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999)
HRN EN 12210/AC:2005 Prozori i vrata – Otpornost na opterećenje vjetrom – Razredba (EN 12210:1999/AC:2002)
HRN EN 12217:2005 Vrata – Sile otvaranja i zatvaranja – Zahtjevi i razredba (EN 12217:2003)
HRN EN 12219:2001 Vrata – Klimatski utjecaji – Zahtjevi i razredba (EN 12219:1999)
HRN EN 12608:2003 Profili od neomekšanog polivinil-klorida (PVC-U) za proizvodnju prozora i vrata – Razredba, zahtjevi i ispitne metode (EN 12608:2003)
HRN EN 13115:2001 Prozori – Razredba mehaničkih svojstava – Vertikalno opterećenje, torzija i sile otvaranja i zatvaranja (EN 13115:2001)
HRN EN 179:2001 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom -– Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997+A1:2001)
HRN EN 179/A1/AC:2003 Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s kvakom ili pritisnom pločom – Zahtjevi i metode ispitivanja (EN 179:1997/A1:2001/AC:2002)
HRN EN 1125:2003    Građevni okovi – Dijelovi izlaza za nuždu s pritisnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997+A1:2001)
HRN EN 1125/A1/AC:2005 Građevni okovi – Naprave izlaza za nuždu s pritisnom horizontalnom šipkom – Zahtjevi i ispitne metode (EN 1125:1997/A1:2001/AC:2002)
HRN EN ISO 10077-1:2002 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 1. dio: Pojednostav­njena metoda (ISO 10077-1:2000; EN ISO 10077-1:2000)
HRN EN ISO 10077-2:2004 Toplinske značajke prozora, vrata i zaslona – Proračun koeficijenta prolaska topline – 2. dio: Numerička metoda za okvire (ISO 10077-2:2003; EN ISO 10077-2:2003)
 

6.2.2. Ministar ovlašten za donošenje ovoga Propisa posebnom odlukom će utvrđivati popis ostalih norma bitnih za primjenu ovoga Propisa i norma na koje upućuje norma iz točke 6.2.1. ovoga Priloga. Ova odluka objavljuje se na WEB stranicama Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva.

6.3 Norme za određivanje djelovanja vjetra

6.3.1. nHRN ENV 1991-2-4 Eurokod 1: Osnove projektiranja i djelovanja na konstrukcije – 2-4– dio: Djelovanja na konstrukcije – Opterećenje vjetrom (ENV 1991-2-3:1995)