Zakon o poticanju ulaganja

NN 138/2006 (20.12.2006.), Zakon o poticanju ulaganja

HRVATSKI SABOR

3110

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTICANJU ULAGANJA

Proglašavam Zakon o poticanju ulaganja, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 8. prosinca 2006. godine.

Klasa: 011-01/06-01/83
Urbroj: 71-05-03/1-06-2
Zagreb, 13. prosinca 2006.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O POTICANJU ULAGANJA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim se Zakonom uređuje poticanje ulaganja domaćih i stranih pravnih ili fizičkih osoba, koje obavljaju gospodarsku djelatnost i sudjeluju u prometu roba i usluga, a u cilju poticanja gospodarskog rasta, razvitka i ostvarenja gospodarske politike Republike Hrvatske, njezinog uključivanja u tokove međunarodne razmjene i jačanja konkurentne sposobnosti hrvatskoga gospodarstva.
(2) Poticanje ulaganja u smislu ovoga Zakona predstavlja sustav poticajnih mjera za ulaganja u gospodarske aktivnosti na području Republike Hrvatske i otvaranje novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjima.
(3) Poticajne mjere uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja u:
A. proizvodno-prerađivačke gospodarske aktivnosti,
B. tehnološke razvojno-inovacijske centre,
C. strateške aktivnosti poslovne podrške.
(4) Poticajne mjere uređene ovim Zakonom odnose se na projekte ulaganja kojima se osigurava ekološki sigurna gospodarska aktivnost i jedan ili više od sljedećih ciljeva:
– unos nove opreme i suvremenih tehnologija,
– uvođenje novih proizvodnih postupaka i novih proizvoda,
– veća zaposlenost i izobrazba zaposlenika,
– modernizacija i unapređenje poslovanja,
– razvoj proizvodnji s višim stupnjem prerade,
– povećanje međunarodnih gospodarskih aktivnosti,
– povećanje gospodarske aktivnosti u dijelovima Republike Hrvatske u kojima gospodarski rast i zaposlenost zaostaju za državnim prosjekom, a u skladu s kartom regionalnih državnih potpora,
– razvoj nove ponude usluga,
– ušteda energije,
– jačanje informatičke djelatnosti,
– suradnja s financijskim institucijama izvan zemlje,
– prilagodba hrvatskoga gospodarstva europskim standardima.

Članak 2.

Pojedini izrazi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeća značenja:
1. Ulaganje odnosno početno ulaganje: ulaganje u dugotrajnu imovinu unesenu u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, u minimalnom iznosu protuvrijednosti kuna od 300.000 eura, a odnosi se na osnivanje novoga trgovačkog društva, proširenje postojećega trgovač­kog društva, ili pokretanje aktivnosti koja obilježava temeljitu promjenu u proizvodu ili proizvodnom procesu postojećega trgovačkog društva (kroz racionalizaciju, diverzifikaciju ili modernizaciju). Zamjensko ulaganje je isključeno iz ove definicije, te se ne uračunava u iznos početnog ulaganja. Regionalne državne potpore, u skladu s ovim Zakonom, ne mogu se dodijeliti trgovačkim društvima u teškoćama, kao i trgovačkim društvima u industriji čelika i industriji sintetičkih vlakana.
2. Dugotrajna imovina – materijalna i nematerijalna imovina unesena u vlasništvo nositelja poticajnih mjera, iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera.
3. Nositelj poticajnih mjera: trgovačko društvo registrirano na području Republike Hrvatske koje koristi poticajne mjere, odnosno kojem se odobravaju potpore za početna ulaganja. Trgovačko društvo koje namjerava koristiti potporu za početno ulaganje, zahtjev za dodjelu poticajnih mjera podnosi Ministarstvu gospodarstva, rada i poduzetništva prije početka projekta ulaganja.
4. Potpora za početna ulaganja: ukupno dodijeljene poticajne mjere koje se izračunavaju kao postotak vrijednosti ulaganja. Ta se vrijednost utvrđuje na temelju opravdanih troškova ulaganja.
5. Opravdani troškovi ulaganja:
A. Vrijednost nekretnina/zgrada i opreme/strojeva (standardna osnovica). U sektoru prometa troškovi kupnje transportne opreme (pokretna imovina) ne mogu biti uključeni u opravdane troškove ulaganja (standardnu osnovicu).
B. Opravdani troškovi ulaganja mogu uključivati određene kategorije nematerijalnih ulaganja (patenti, licencije, know-how) do graničnog iznosa od 50% standardne osnovice u slučaju velikih poduzetnika. Nematerijalna imovina koja predstavlja opravdane troškove ulaganja mora zadovoljavati sljedeće uvjete:
– mora se koristiti isključivo u nositelju poticajnih mjera,
– mora se smatrati imovinom s mogućnošću otpisa (amortizirajuća imovina),
– mora biti kupljena od trećih strana po tržišnim uvjetima,
– mora biti uključena u imovinu nositelja poticajnih mjera, odnosno biti iskazana u bilanci nositelja poticajnih mjera najmanje pet godina.
C. Opravdani troškovi otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem izračunavaju se kao postotak bruto plaće u dvogodišnjem razdoblju.
6. Intenzitet potpore: iznos opsega potpore izražen kao postotak opravdanih troškova ulaganja, odnosno kao postotak opravdanih troškova za otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem.
Minimalno 25% visine opravdanih troškova ulaganja mora biti osigurano od strane nositelja poticajnih mjera i ne smije sadržavati nikakvu državnu potporu u smislu Zakona o državnim potporama.
7. Bruto ekvivalent potpore (BEP): svi intenziteti potpore moraju se izračunavati kao bruto ekvivalent potpore (BEP) u smislu iznosa krajnje koristi koju ostvaruje nositelj poticajnih mjera od potpore prije odbitka poreza na dobit.
8. Maksimalni intenzitet potpore: predstavlja bruto ekvivalent do 50% opravdanih troškova ulaganja, uvećan za 10 bruto postotnih bodova u slučajevima poticanja ulaganja srednjih poduzetnika, odnosno uvećan za 20 bruto postotnih bodova u slučajevima poticanja malih poduzetnika, a sukladno karti regionalnih državnih potpora, te predstavlja gornji prag ukupnih, kumulativnih potpora, odnosno zbroj opravdanih poticajnih mjera iz članka 4., 6., 7., 8., 11. i 12. ovoga Zakona, uključujući i potpore iz drugih izvora. Maksimalni intenzitet potpore ne smije prelaziti iznos gornje granice dopuštenog intenziteta utvrđenog kartom regionalnih državnih potpora.
9. Ministarstvo: Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva kao nadležno ministarstvo za poslove poticanja ulaganja.

II. POTICAJNE MJERE

Poticajne mjere

Članak 3.

Poticajne mjere jesu:
1. porezne povlastice,
2. carinske povlastice,
3. potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem,
4. potpora za opravdane troškove usavršavanja povezanih s ulaganjem,
5. poticajne mjere za osnivanje i razvoj:
A. tehnoloških razvojno-inovacijskih centara i
B. strateških aktivnosti poslovne podrške,
6. poticajne mjere za velike projekte ulaganja – projekti ulaganja od značajnoga gospodarskog interesa.

Porezne povlastice

Članak 4.

(1) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna do 1,5 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 50% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 10 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.
(2) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 1,5 do 4 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 65% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 30 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.
(3) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 4 do 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 85% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 50 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.
(4) Za ulaganja u visini protuvrijednosti kuna preko 8 milijuna eura, nositelju poticajnih mjera, stopa poreza na dobit umanjuje se za 100% od propisane stope poreza na dobit u razdoblju do 10 godina od godine početka ulaganja, uz uvjet otvaranja najmanje 75 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to unutar razdoblja od tri godine nakon stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno početka ulaganja.
(5) Ukupan iznos porezne povlastice koju nositelj poticajnih mjera može iskoristiti tijekom razdoblja korištenja porezne povlastice, određuje se u apsolutnom iznosu razlike obračuna dužnog iznosa poreza na dobit izračunatog na temelju Zakona o porezu na dobit i iznosa izračunatog na temelju ovoga Zakona, a uzimajući u izračun maksimalni dopušteni iznos ukupnih poticaja navedenih u članku 2. točki 8. ovoga Zakona.
(6) Ako nositelj poticajnih mjera ne ispuni uvjet otvaranja novih radnih mjesta, određen odredbama ovoga članka, odnosno smanji broj novih radnih mjesta utvrđenih odredbama ovoga članka prestaje mu pravo korištenja poreznih povlastica za čitavo razdoblje za koja su odobrena uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih povlastica uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate.
(7) Minimalno razdoblje trajanja nositelja poticajnih mjera, odnosno očuvanja predmetnog ulaganja i otvorenih novih radnih mjesta povezanih s tim ulaganjem iznosi 5 godina, ali ne kraće od razdoblja korištenja poticajnih mjera.

Struktura ulaganja

Članak 5.

U iznos opravdanih troškova ulaganja iz članka 2. točke 5. i članka 4. ovoga Zakona, neće se uračunavati iznos dijela ulaganja kojeg čine zemljišta, postojeće, ranije izgrađene zgrade/građevine i ranije korištena oprema/strojevi, koji se unose kao ulog.

Carinske povlastice

Članak 6.

(1) Prilikom uvoza opreme koja čini ulaganje ne plaća se carina na robu iz poglavlja Carinske tarife 84., 85., 86., 87. (osim osobnih vozila sa zapreminom motora većom od 1500 kubičnih centimetara), 88., 89. i 90. Zakona o carinskoj tarifi.
(2) Carinske povlastice za ulaganja iz ovoga Zakona prestaju važiti danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem

Članak 7.

(1) Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u područjima (županijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi do 10%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 10% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 1.500 eura po novootvorenom radnom mjestu.
(2) Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u područjima (županijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi od 10% do 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 15% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 2.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.
(3) Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u područjima (županijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, odobrit će se bespovratna novčana potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem u visini do 20% opravdanih troškova za otvaranje novog radnog mjesta, u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 3.000 eura po novootvorenom radnom mjestu.

Potpora za opravdane troškove usavršavanja povezane s ulaganjem

Članak 8.

(1) Nositelju poticajnih mjera koji osigura otvaranje novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem odobrit će se bespovratna novčana potpora za usavršavanje radnika na novim radnim mjestima povezanim s ulaganjem.
(2) Potpora za opravdane troškove usavršavanja povezane s ulaganjem može biti dodijeljena u obliku:
a. potpore u slučaju općeg usavršavanja: opće usavršavanje namijenjeno je stjecanju općega znanja koje se koristi na sadašnjem, odnosno budućem radnom mjestu kod nositelja poticajnih mjera koji je korisnik državne potpore, prenosivo je kod drugih poduzetnika ili djelatnosti i koje znatno poboljšava mogućnost zapošljavanja radnika. Usavršavanje se smatra općim usavršavanjem:
– ako je zajednički organizirano od strane više neovisnih različitih poduzetnika ili se radnici različitih poduzetnika mogu koristiti tim usavršavanjem
– ako je priznato, ovlašteno te certificirano od strane tijela državne uprave ili drugih ovlaštenih tijela i institucija Republike Hrvatske,
b. potpore u slučaju posebnog usavršavanja: posebno usavršavanje namijenjeno je stjecanju teoretskog i praktičnog znanja upotrebljivog na sadašnjem, odnosno budućem radnom mjestu kod nositelja poticajnih mjera koji je korisnik državne potpore, koje je neprenosivo ili ograničeno prenosivo kod drugih poduzetnika ili djelatnosti.
(3) Potpora za opravdane troškove usavršavanja ne može prelaziti maksimalne intenzitete kako slijedi:
a. za potporu u slučaju posebnog usavršavanja, intenzitet pot­pore ne može prelaziti 35% za velike poduzetnike, odnosno 45% za male i srednje poduzetnike,
b. za potporu u slučaju općeg usavršavanja, intenzitet potpore ne može prelaziti 60% za velika poduzeća, odnosno 80% za mala i srednja poduzeća,
c. u slučajevima gdje potpora uključuje oba oblika usavršavanja; posebno i opće – a koji ne mogu biti raščlanjeni u smislu izračuna intenziteta potpore, odnosno u slučajevima gdje se ne može posebno ustvrditi i razdvojiti poseban ili opći karakter usavršavanja, tada primjenjujemo obračun maksimalnog intenziteta za posebno usavršavanje.
(4) Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja jesu:
a. troškovi za instruktora,
b. putni troškovi instruktora i osoba koje se usavršavaju,
c. ostali tekući troškovi,
d. troškovi otpisa uređaja i opreme u skladu s opsegom njihova korištenja u svrhu usavršavanja,
e. troškovi savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja,
f. troškovi sudionika usavršavanja do visine svih opravdanih troškova iz prethodnih podstavaka naznačenih od a) do e). U obračun se uključuju samo radni sati aktivnog sudjelovanja u usavršavanju, i to nakon odbitka produktivnih radnih sati ili njihovog ekvivalenta.

Članak 9.

Pri utvrđivanju opravdanosti potpora iz članka 7. i članka 8. ovoga Zakona, posebno se uzimaju u obzir sljedeći uvjeti:
– novo radno mjesto, kao i usavršavanje mora biti povezano s provedbom projekta početnog ulaganja, odnosno radno mjesto mora biti otvoreno kao posljedica povećane učinkovitosti kapaciteta stvorenih ulaganjem, te mora biti otvoreno tijekom razdoblja korištenja statusa nositelja poticajnih mjera, i sačuvano pet godina nakon njegova otvaranja,
– potpora za nova radna mjesta i usavršavanje povezano s početnim ulaganjem odobrava se za nova radna mjesta otvorena u razdoblju od tri godine od početka ulaganja, odnosno od stjecanja statusa nositelja poticajnih mjera,
– ako nositelj poticajnih mjera ne zadrži nova radna mjesta utvrđena odredbama ovoga članka najmanje pet godina od njihovog otvaranja, prestaje mu pravo korištenja potpora za novo radno mjesto, kao i usavršavanje uz obvezu povrata sredstava ostvarenih korištenjem odobrenih potpora uvećanih za iznos zakonske zatezne kamate,
– projekt početnog ulaganja mora voditi prema povećanju broja radnika kod nositelja poticajnih mjera u usporedbi s prosjekom zaposlenih u proteklih dvanaest mjeseci, odnosno od bruto otvorenih radnih mjesta određenog razdoblja, treba oduzeti broj izgubljenih radnih mjesta u istom razdoblju.

Sredstva za poticaje

Članak 10.

(1) Bespovratna novčana potpora za poticaje iz članka 7. i 8. ovoga Zakona osigurava se u državnom proračunu na poziciji Ministarstva.
(2) Ministarstvo je dužno voditi evidenciju odobrenih novčanih potpora iz članka 7. i 8. ovoga Zakona.
Poticajne mjere za osnivanje tehnološko-inovacijskih centara i strateških aktivnosti poslovne podrške

Članak 11.

(1) U slučaju projekata osnivanja i razvoja tehnološko-inovacijskih centara i osnivanja i razvoja strateških aktivnosti poslovne podrške, poticajne mjere odobravat će se za sljedeće tipove projekata:
A. TEHNOLOŠKI RAZVOJNO-INOVACIJSKI CENTRI – razvoj i inoviranje visoko tehnoloških proizvoda i proizvodnih procesa, koji omogućuju da te razvojno-inovacijske aktivnosti budu korištene i unapređuju proizvodnju na način da utječu na:
– promjenu proizvoda,
– proizvodnih serija,
– proizvodnih procesa i
– proizvodnih tehnologija
B. STRATEŠKE AKTIVNOSTI POSLOVNE PODRŠKE
1. Centri za odnose s kupcima/korisnicima
svi oblici pozivnih centara, multimedijskih kontaktnih centara i drugi tipovi kontaktnih centara s kupcima/klijentima usmjerenih na tehničku podršku i rješavanje problema kupaca/klijenata.
2. Centri zajedničkih aktivnosti
usmjereni na izdvajanje i koncentraciju korporativnih aktivnosti multinacionalnih kompanija, kao što su: financije, računovodstvo, marketing, razvoj ljudskih potencijala i razvoj informacijske tehnologije.
3. Logistički i distribucijski centri
usmjereni na osnivanje i izgradnju logističko-distribucijskih centara visoke tehnologije koji omogućavaju; intermodalni transport robe, skladištenje robe, pakiranje i manipuliranje robom s ciljem značajnog unapređenja logističkih i distribucijskih operacija unutar poslovnih procesa, te isporuku dobara domaćim i međunarodnim kupcima/klijentima.
4. Informacijsko-komunikacijski centri
– razvoj i primjena informacijskih sustava na korporativnoj razini,
– izdvajanje upravljanja informacijskim sustavima,
– razvoj telekomunikacijsko-mrežnih operacijskih centara.
5. Centri za razvoj softvera
– razvoj i primjena novih softverskih rješenja za domaće i inozemne korisnike.
(2) Za projekte osnivanja i razvoja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara uz predviđene poticajne mjere iz ovoga Zakona nositelju poticajnih mjera, odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to za iznos od 50% od iznosa propisanih u članku 7. ovoga Zakona.
(3) Za projekte osnivanja i razvoja strateških aktivnosti poslov­ne podrške, uz predviđene poticajne mjere iz ovoga Zakona nositelju poticajnih mjera, odobrit će se povećanje potpore za troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, i to za iznos od 25% od iznosa propisanih u članku 7. stavku 1., 2. i 3. ovoga Zakona.
(4) Za projekte osnivanja i razvoja tehnoloških razvojno-inovacijskih centara, odobrit će se bespovratna novčana potpora za dugotrajnu imovinu, odnosno za kupnju opreme tehnološkog razvojno-inovacijskog centra u visini do 5% stvarnih opravdanih troškova kupnje opreme, a u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura, uz uvjet da kupljena oprema tehnološkoga razvojno-inovacijskog centra mora biti oprema visoke tehnologije (high-tech).
(5) Bespovratna novčana potpora iz stavka 4. ovoga članka osigurava se u državnom proračunu na poziciji Ministarstva.

Poticajne mjere za velike projekte ulaganja – projekti ulaganja od značajnoga gospodarskog interesa

Članak 12.

(1) U slučaju velikih projekata ulaganja od značajnoga gospodarskog interesa, uzima se u obzir:
– visina i značaj ulaganja za ukupan gospodarski razvoj i zapošljavanje,
– ravnomjerni regionalni razvoj,
– razvoj područja u kojima registrirana stopa nezaposlenosti prelazi nacionalni prosjek,
– razvoj same gospodarske grane u koju se ulaže.
(2) Velikim projektom ulaganja, odnosno projektom ulaganja od značajnoga gospodarskog interesa smatraju se projekti ulaganja koji predstavljaju veliku gospodarsku aktivnost, kao što je izgrad­nja nove tvornice ili industrijskog postrojenja, pokretanje nove gospodarske djelatnosti, kao i razvoj novih tehnologija, te kojima vrijednost ulaganja u dugotrajnu imovinu nositelja poticajnih mjera iznosi u protuvrijednosti kuna najmanje 15 milijuna eura uz uvjet otvaranja najmanje 100 novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem, otpočevši od isteka prve godine ulaganja.
(3) Za velike projekte ulaganja u područjima (županijama) Republike Hrvatske gdje registrirana stopa nezaposlenosti iznosi preko 20%, prema podacima Državnog zavoda za statistiku za proteklu godinu, uz predviđene poticajne mjere iz ovoga Zakona nositelju poticajnih mjera odobrit će se bespovratna novčana potpora u iznosu do 5% stvarnih opravdanih troškova ulaganja u dugotrajnu imovinu i to za:
• troškove izgradnje nove tvornice ili industrijskog postrojenja,
• troškove kupnje novih strojeva, odnosno proizvodne opreme,
u ukupnom maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do1 milijun eura, uz uvjet da udio ulaganja u strojevima, odnosno proizvodnoj opremi iznosi minimalno 40% od ukupne vrijednosti ulaganja, a minimalno 50% od kupljenih strojeva, odnosno proizvodne opreme mora biti visoke tehnologije.
(4) Za velike projekte ulaganja iz stavka 2. ovoga članka, čija realizacija pretpostavlja izgradnju novih, dogradnju ili proširenje postojećih infrastrukturnih objekata i priključaka, povezanih s ulaganjem, odobrit će se bespovratna novčana potpora i to u iznosu do 5% stvarnih troškova izgradnje novih, dogradnje ili proširenja postojećih infrastrukturnih objekata i priključaka u maksimalnom iznosu protuvrijednosti kuna do 0,5 milijuna eura.
(5) Bespovratne novčane potpore iz stavaka 3. i 4. ovoga članka osiguravaju se u državnom proračunu na poziciji Ministarstva.
(6) Maksimalni intenziteti ukupne potpore za velike projekte ulaganja, ovisno o visini ulaganja iznose:
– za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna do 50 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 100% gornje granice opravdanih troškova utvrđenih kartom regionalnih državnih potpora,
– za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna od 50 do 100 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 50% gornje granice opravdanih troškova utvrđenih kartom regionalnih državnih potpora,
– za dio ulaganja u visini protuvrijednosti kuna iznad 100 milijuna eura, maksimalni intenzitet ukupne potpore iznosi 34% gornje granice opravdanih troškova utvrđenih kartom regionalnih državnih potpora.

Odobrenje i nadzor

Članak 13.

(1) Pravne osobe koje namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovoga Zakona podnose prijavu za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera, odnosno prijavu za korištenje poticajnih mjera. Predmetnu prijavu podnose Ministarstvu i to prije početka ulaganja.
(2) Na temelju podnesene prijave Ministarstvo će, u suradnji s Ministarstvom financija, drugim nadležnim ministarstvima u čiji djelokrug spada predviđeno ulaganje i drugim tijelima nadležnim za poslove poticanja ulaganja, utvrditi je li podnesena prijava sukladna s odredbama ovoga Zakona, te će o tome izvijestiti podnositelja prijave, odnosno izdati mu potvrdu o statusu nositelja poticajnih mjera najkasnije u roku od 60 dana od primitka prijave.
(3) Agencija za promicanje izvoza i ulaganja u okvirima svojih nadležnosti, kao i druge pravne osobe nadležne za poslove promocije i poticanja ulaganja u jedinicama lokalne samouprave, na temelju ovoga Zakona, pružaju administrativnu, stručnu i tehničku pomoć pri izradi prijave iz točke 1. ovoga članka, pravnim osobama koje namjeravaju koristiti poticajne mjere na temelju ovoga Zakona.
(4) U cilju praćenja i utvrđivanja maksimalnog intenziteta dodijeljenih potpora Ministarstvo je ovlašteno tražiti od nadležnih ministarstava i drugih tijela nadležnih za odobravanje potpora, podatke o svim dodijeljenim državnim potporama u smislu Zakona o državnim potporama.
(5) Nositelji poticajnih mjera, dužni su tijekom razdoblja korištenja poticajnih mjera podnositi godišnje pisano izvješće o korištenju poticajnih mjera, Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi.
(6) Godišnja izvješća iz stavka 5. ovoga članka podnose se uz prijavu poreza na dobit, u skladu s rokovima propisanim u Zakonu o porezu na dobit.
(7) Ako nositelj poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica ne podnese izvješće u roku iz stavka 6. ovoga članka prestaje mu pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera te gubi status nositelja poticajnih mjera.
(8) Obvezni sadržaj prijave za odobrenje statusa nositelja poticajnih mjera, s pripadajućim standardiziranim obrascima, proceduru prijave, odobravanja i korištenja poticajnih mjera iz ovoga Zakona, kao i sadržaj izvješća o korištenju poticajnih mjera, iz stavaka 1. i 5. ovoga članka uredbom propisuje Vlada Republike Hrvatske na prijedlog Ministarstva.
(9) Ministarstvo u suradnji s Ministarstvom financija i ostalim nadležnim ministarstvima, provodi nadzor nad korištenjem poticajnih mjera kod nositelja poticajnih mjera radi otkrivanja i sankcioniranja eventualnih nepravilnosti i nezakonitosti.
(10) Ministarstvo je nadležno za nadzor korištenja poticajnih mjera iz članaka 7., 8., 11. i 12. ovoga Zakona, a za nadzor korištenja poticajnih mjera iz članka 4. i članka 6. ovoga Zakona nadležno je Ministarstvo financija.

III. KAZNENE ODREDBE

Kaznene odredbe

Članak 14.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj poticajnih mjera ako:
– sredstva poticajnih mjera ne koristi sukladno odredbama članka 4., 6., 7., 8., 9., 11. i 12. ovoga Zakona,
– ne podnese godišnje pisano izvješće o korištenju poticajnih mjera, Ministarstvu i Ministarstvu financija – Poreznoj upravi, sukladno odredbama članka 13. stavka 4. i 5. ovoga Zakona.
(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba nositelja poticajnih mjera novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 100.000,00 kuna.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 15.

(1) Obvezuje se Vlada Republike Hrvatske da uredbu iz članka 13. stavka 8. ovoga Zakona donese u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Stupanjem na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 73/00.).
(3) Trgovačka društva koja koriste poticajne mjere, porezne i carinske povlastice za ulaganje, na temelju Zakona o poticanju ulaganja (»Narodne novine«, br. 73/00.), zadržavaju pravo korištenja odobrenih poticajnih mjera, poreznih i carinskih povlastica do isteka razdoblja za koje su odobrene.

Članak 16.

Ovaj Zakon objavit će se u »Narodnim novinama« a stupa na snagu 1. siječnja 2007.

Klasa: 404-01/06-01/01
Zagreb, 8. prosinca 2006.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.