Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicima

NN 142/2006 (28.12.2006.), Uredba o dopuni Zakona o državnim službenicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

3204

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, br. 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. prosinca 2006. godine donijela

UREDBU

O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, broj 92/2005) u članku 137. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:
»Iznimno od stavka 1. točke c) ovoga članka, radi dovršenja poslova ili drugih opravdanih razloga, može se donijeti rješenje o zadržavanju na radu državnog službenika, ali ne duže od dvije godine.
Rješenje iz stavka 1. ovoga članka može se donijeti samo uz suglasnost državnog službenika.«

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/06-01/29
Urbroj: 5030109-06-1
Zagreb, 21. prosinca 2006.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.