Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objeti i nepomični odobalni objekti

NN 63/2007 (18.6.2007.), Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi, plutajući objeti i nepomični odobalni objekti

ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka

1971

Na temelju članka 1021. stavka 1. alineja 9. i 10. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/2004), ministar mora, turizma, prometa i razvitka Republike Hrvatske, donosi,

PRAVILNIK

O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE ZA SIGURNU PLOVIDBU KOJI MORAJU IMATI POMORSKI BRODOVI, PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim pravilnikom propisuje se najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi hrvatske državne pripadnosti, kao i najmanji broj i stručna osposobljenost stručnih radnika na plutajućim objektima i nepomičnim odobalnim objektima hrvatske državne pripadnosti, te način izdavanja i obrazac Uvjerenja o najmanjem broju članova posade.
(2) Odredbe ovog Pravilnika se na odgovarajući način primjenjuju i na javne brodove upisane u hrvatske upisnike brodova.

Članak 2.

(1) Najmanji broj članova posade pomorskog broda hrvatske državne pripadnosti (u daljnjem tekstu: brod) predstavlja posadu koja brodu jamči sigurnu plovidbu u odnosu na kategoriju plovidbe i morsko područje plovidbe, veličinu i namjenu broda, snagu poriv­nog uređaja, stupanj (oznaku) i automatizaciju pogona.
(2) Najmanji broj i stručna osposobljenost stručnih radnika na plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu predstavlja posadu koja jamči sigurnu uporabu tog objekta.

Članak 3.

(1) Svi članovi posade mogu biti ukrcani na poslove iste službe, ali niže razine odgovornosti sa svjedodžbom o osposobljenosti više razine odgovornosti u istoj službi.
(2) Pored propisanog najmanjeg broja članova posade brod mora imati ukrcan dovoljan broj osposobljenih članova posade sukladno rasporedu za uzbunu, te rasporedu poslova i zadataka na brodu.
(3) Svi članovi posade moraju imati odgovarajuće svjedodžbe o osposobljenosti i svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka.
(4) Ako se radijski uređaji održavaju metodom održavanja na brodu, brod mora imati ukrcanog jednog radioelektroničara sa svjedodžbom o osposobljenosti radioelektroničara I. klase ili svjedodž­bom o osposobljenosti radioelektroničara II. klase.
(5) Svi putnički brodovi u međunarodnoj plovidbi i svi teretni brodovi u međunarodnoj plovidbi od 500 BT i više moraju imati ukrcanog jednog časnika sa svjedodžbom časnika odgovornog za sigurnosnu zaštitu broda.
(6) Svi brodovi u kategoriji plovidbe 1 i kategoriji plovidbe 2, odnosno brodovi na međunarodnim putovanjima dužim od 3 dana, a na koje je ukrcano 100 ili više članova posade, odnosno stručnih radnika, moraju imati ukrcanog jednog liječnika u općoj službi.
(7) Svi zapovjednici i časnici u službi palube moraju imati Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i korištenje radarskog uređaja ili Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na radnoj razini ili Potvrdu o osposobljenosti za motrenje i ucrtavanje radarskim uređajem i korištenje ARPA uređaja na upravljačkoj razini, u skladu s odgovarajućim odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.

II. TERETNI BRODOVI

Članak 4.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedo­džba­ma o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• tri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­ža­ra,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slje­de­ćim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovoga članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• tri člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.1. ovoga članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređajaod 750 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 5.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 2 (velikoj obalnoj plovidbi) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slje­de­ćim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­ža­ra,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedožbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve po­moći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW, ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW, ili svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.
Upravitelj stroja iz točke B.3.2. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 6.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 3 (mala obalna plovidba) i kategoriji 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati sljedeći najmanji broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većem,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,
– te svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za član posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.3. ovoga članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem po­žara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

5. Brod od 50 do 100 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.6. ovoga članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom
• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.
Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

(1) Brod preko 3000 BT mora imati jednog kuhara sa svjedodž­bom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
(2) Brod od 500 do 3000 BT mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu ili jednog člana posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 7.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,
– te svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 1000 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve po­moći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 do1000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B4. ovoga članka mora imati svjedodž­bu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 8.

Teretni brod u kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 1000 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 1000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže,
– te svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 1000do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve po­moći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 do1000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B4. ovoga članka mora imati svjedodž­bu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 9.

Brodu iz članka 7. i 8. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija odrediti će minimalni broj članova posade u skladu s područjem plovidbe, vodeći računa o načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.

III. RIBARSKI BROD

Članak 10

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika broda preko 3000 BT ili većem;
• jednog prvog časnika palube sa svjedodžbom o osposob­ljenosti prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većem;
• dva člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brod­skom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

2. Brod do 3000 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjed­nika do 3000 BT;
• jednog časnika plovidbene straže sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za časnika plovidbene straže od 500 BT ili većim;
• jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposob­ljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
• svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te
• svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dodatnoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

1.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposob­ljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.
Upravitelj i časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do3000 kW

2.1. Brod s nadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa svjedodžbom člana posade koji čini dio plovidbne straže u stojarnici.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

2.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposob­ljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim.
Upravitelj i časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa svjedodžbom člana posade koji čini dio plovidbne straže u strojarnici.
Upravitelj i časnik stroja iz točke B.3.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

3.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW ili drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.
Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za temeljnu sigurnost na brodu ili jednog člana posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 11.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe kategoriji 2 (velika obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod bez obzira na BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi;
• jednog časnika palube sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za časnika ribarskog broda u velikoj obalnoj plovidbi;
• jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te
svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći- časnik,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu- zapovjednik
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja većom od1500 kW

prema odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na posadu ribarskog broda u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba)

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 1500 kW

2.1. Brod s nadziranim strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW;
• jednog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za časnika stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
• svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te
• svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dodatnoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.

2.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW;
• jednog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za časnika stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do1500 kW
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i časnik stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

3.1. Brod s nadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW;
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.3.1. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.

3.2. Brod s nenadziranom strojarnicom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
• svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže u strojarnici, te
• svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposob­ljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za temeljnu sigurnost na brodu ili jednog člana posade sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 12.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 3 (maloj obalnoj plovid­bi) i kategoriji plovidbe 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod bez obzira na BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjed­nika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi;
• jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja većom od1500 kW

prema odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na posadu ribarskog broda u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba).

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 kW do 1500 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjeododžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 1500 kW sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu sa strojem porivne snage do 500 kW sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.

Članak 13.

Ribarski brod u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) uključivo i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas (ZERP) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 500 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapovjednika ribarskog broda u maloj obalnoj plovidbi;
• jednog člana posade koje čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbne straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu
• jednog mornara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

2. Brod od 50 do 500 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u sa sljedećim svjedodžbama o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brod­skom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.
• dva mornara sa svjedodžbom o temeljnoj sigurnosti na brodu.

3. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa svjedodžbom o osposobljenosti za zapov­jednika ribarskog broda u nacionalnoj plovidbi i ZERP-u.
Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati i:
– svje­dodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje odgovarajućom brodskom radijskom postajom sukladno članku 14. ovog Pravilnika.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja većom od1500 kW

prema odredbama ovog Pravilnika koje se odnose na posadu ribarskog broda u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba).

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 1500 kW

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu do 1500 kW ovisno o snazi porivnog stroja,te mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice, ukoliko brod ima takvu brodicu
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na ribarskom brodu do 500 kW,te mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,

4. Dvojna služba zapovjednika ribarskog broda

Kada zapovjednik broda iz točke A. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti ukrcan poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti ukrcan još jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 14.

(1) Zapovjednik, odnosno časnik u službi palube na ribarskim brodovima moraju posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ili svjedodžbu o osposobljenosti za VHF DSC radiooperatera ako ribarski brod posjeduje brodsku radijsku postaju za morsko područje A1.
(2) Zapovjednik, odnosno časnik u službi palube na ribarskim brodovima moraju posjedovati svjedodžbu o osposobljenosti za radio operatera s općom ovlasti ako ribarski brod posjeduje brodsku radijsku postaju za morsko područje A2, A3 ili A4.

IV. TANKERI

1. Tankeri za ulja

Članak 15.

(1) Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom, te skrbe o teretu na tankerima za ulja, moraju pored svjedodžbi navedenih u odgovarajućim odredbama Glave II. ovoga Pravilnika imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi čas­nik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ulja, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ulja.

2. Tankeri za kemikalije

Članak 16.

(1) Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom, te skrbe o teretu na tankerima za kemikalije, moraju pored svjedodžbi navedenih u odgovarajućim odredbama Glave II. ovoga Pravilnika, imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi čas­nik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za kemikalije, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za kemikalije.

3. Tankeri za ukapljene plinove

Članak 17.

(1) Zapovjednik, svi časnici i članovi posade koji sudjeluju u rukovanju teretnim uređajima, teretom te skrbe o teretu na tankerima za ukapljene plinove, moraju pored svjedodžbi navedenih u odgovarajućim odredbama Glave II. ovoga Pravilnika, imati i svjedodžbu o osnovnoj osposobljenosti za rad na tankerima.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja, prvi časnik palube, drugi časnik stroja i svaki član posade koji neposredno upravlja ukrcajem ili iskrcajem tereta ili odgovara za prijevoz i rukovanje teretom na tankerima za ukapljene plinove, mora imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad na tankerima za ukapljene plinove.

4. Opasni tereti

Članak 18.

Zapovjednik, prvi časnik palube i svi članovi posade odgovorni za rukovanje teretom na brodu koji prevozi opasne terete naznačene u Međunarodnom pravilniku o prijevozu opasnih tereta (IMDG Code), moraju pored svjedodžbi navedenih u odgovarajućim odred­bama Glave II.i Glave V. ovoga Pravilnika imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rad s opasnim teretima.

V. PUTNIČKI I RO-RO PUTNIČKI BROD

Članak 19.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 1 (neograničena plovidba) i kategoriji plovidbe 2 (velika obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• četiri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• dva mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

2. Brod do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• četiri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• dva mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposobljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• tri člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• tri člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.2.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod bez obzira na tonažu i snagu porivnog stroja mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 20.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 3 (mala obalna plovidba) i kategoriji plovidbe 4 (obalna plovidba Jadranskim morem) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• tri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• dva mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovidbenu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovoga članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka na ro-ro putničkom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

4. Brod do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika odgovornog za plovid­benu stražu na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.4. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.
Zapovjednik i časnik iz točke A.4. ovog članka na ro-ro putnič­kom brodu pored svjedodžbi iz prethodnog stavka moraju imati i svjedodžbu o osposobljenosti za rukovanje brzom brodicom za spašavanje.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i svi časnici stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 750 do3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 750 kW

3.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.3.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW.
Upravitelj stroja iz točke B.3.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod od 3000 BT ili veći mora imati jednog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 21.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničnom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 1000 do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti
- svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
- svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 do1000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
Kada zapovjednik broda iz točke B3. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B4. ovog članka mora imati i svjedodž­bu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 22.

Putnički i ro-ro putnički brod u kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i svi časnici plovidbene straže iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 1000 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničnom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod od 200 do 1000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

4. Brod od 100 do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

5. Brod od 50 do 100 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.5. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

6. Brod do 50 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 50 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti.
Zapovjednik iz točke A.6. ovog članka mora imati i svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• dva člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.2. moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 1000do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti
- svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
- svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 do1000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
Kada zapovjednik broda iz točke B3. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B4. ovog članka mora imati i svjedodž­bu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Kada zapovjednik broda iz točke B4. ovog članka ima i odgovarajuću svjedodžbu o osposobljenosti za službu upravljanja brodskim strojnim pogonom, tada na brodu ne mora biti poseban upravitelj stroja, ali umjesto njega na brodu mora biti jedan član posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 23.

Ako brod iz članka 19., 20., 21. i 22. ovog Pravilnika ima brzu spasilačku brodicu, zapovjednik i svi časnici plovidbene straže moraju imati svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje brzom spasilačkom brodicom.

Članak 24.

Brodu iz članka 21. i 22. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija odrediti će minimalni broj članova posade u skladu s područjem plovidbe i vodeći računa o načelima iz članka 2. ovog Pravilnika.

Članak 25.

(1) Zapovjednik, upravitelj stroja, svi časnici te članovi posade na putničkim ili ro-ro putničkim brodovima zaduženi za pružanje pomoći putnicima prema rasporedu za uzbunu, pored svjedodžbi iz članaka 19.i 20. ovog Pravilnika moraju imati i odgovarajuću svjedodžbu o mjerama sigurnosti na putničkom brodu, odnosno svjedodž­bu o mjerama sigurnosti na ro-ro putničkim brodovima sukladno odredbama Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja i svi časnici na brodovima iz članka 21. i 22. ovog Pravilnika moraju imati odgovarajuće svjedodž­be iz stavka 1. ovog članka.
(3) Odredba stavka 1. i stavka 2. ovog članka ne primjenjuje se u odnosu na zapovjednike, časnike i članove posade putničkih i ro-ro putničkih brodova do 100 BT u nacionalnoj plovidbi.

VI. TEGLJAČI I POMORSKI TEHNIČKI PLOVNI OBJEKTI

Članak 26.

Tegljač u kategorijama plovidbe 1 do 4, i pomorski tehnički plovni objekt u kategorijama plovidbe 1 do 4, s vlastitim pogonom, moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog prvog časnika sa sljedećim svjedodžbama o osposob­ljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za prvog časnika palube na brodu od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• tri člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i prvi časnik iz točke A.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svje­dodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• dva člana posade koji čine dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
• jednog mornara s s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.2. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

3. Brod do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 3 ili 4, zapovjednik mora imati sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog časnika plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većima,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
Ako brod plovi u kategoriji plovidbe 3 ili 4, časnik plovidbene straže mora imati sljedeće svjedodžbe o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika palube na brodu do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s općom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik i časnik plovidbene straže iz točke A.3. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske skrbi na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom porivnog uređaja preko 3000 kW

1.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.1.1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

1.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.1.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 3000 kW

2.1. Brod s nadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog drugog časnika stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za drugog časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj i drugi časnik stroja iz točke B.2.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2.2. Brod s nenadziranim strojnim kompleksom

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2.2. ovog članka mora imati slijedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

C. U OPĆOJ SLUŽBI

Brod u neograničenoj i velikoj obalnoj plovidbi bez obzira na tonažu mora imati jednog brodskog kuhara sa svjedodžbom o osposobljenosti za brodskog kuhara i svjedodžbom o dopunskoj osposob­ljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 27.

Tehnički plovni objekt bez vlastitog pogona mora imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:
• jednog člana posade sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 28.

Tegljač u kategorijama plovidbe 5 i 6, i tehnički plovni objekt u kategorijama plovidbe 5 i 6 s vlastitim pogonom, moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade, i to:

A. U SLUŽBI PALUBE

1. Brod preko 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda od 3000 BT ili većeg,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za rukovanje brodicom za spašavanje i spasilačkom brodicom, osim brze spasilačke brodice.

2. Brod od 500 do 3000 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 3000 BT,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod od 200 do 500 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 500 BT u maloj obalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.3. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod do 200 BT

• zapovjednika sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za zapovjednika broda do 200 BT u nacionalnoj plovidbi,
– svjedodžba o osposobljenosti za radiooperatera s ograniče­nom ovlasti;
• jednog člana posade koji čini dio plovidbene straže sa slijedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čini dio plovidbene straže, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu;
• jednog mornara s potvrdnicom o dopunskoj osposob­ljenosti za postupke u slučaju opasnosti na brodu ili svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Zapovjednik iz točke A.4. ovog članka mora imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

B. U SLUŽBI STROJA

1. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja preko 3000 kW

• jednog upravitelja stroja svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage od 3000 kW ili jačim;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.1. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

2. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 1000 do 3000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 3000 kW;
• jednog člana straže u strojarnici sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za člana posade koji čine dio plovidbene straže u strojarnici, te
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.
Upravitelj stroja iz točke B.2. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

3. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja od 500 do1000 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B.3. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

4. Brod sa snagom glavnog porivnog uređaja do 500 kW

• jednog upravitelja stroja sa svjedodžbom o osposobljenosti za upravitelja stroja sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
Upravitelj stroja iz točke B.4. ovog članka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.

Članak 29.

Za brod iz članka 28. ovog Pravilnika u kategoriji plovidbe 7 ili 8 nadležna lučka kapetanija odrediti će najmanji broj članova posade u skladu s područjem plovidbe i vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.

VII. BRZI BRODOVI

Članak 30.

(1) Najmanji broj članova posade brzih brodova utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja i svi časnici na brzim brodovima pored odgovarajućih osnovnih svjedodžbi o osposobljenosti, moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje brzim plovilom.
(3) Svi ostali članovi posade brzih brodova moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za rad na brzom plovilu.

VIII. PLUTAJUĆI OBJEKTI I NEPOMIČNI ODOBALNI OBJEKTI

Članak 31.

(1) Plutajući dokovi koji su stalno usidreni ili privezani uz obalu moraju imati najmanje sljedeći broj članova posade i to:
• zapovjednika doka sa sljedećim svjedodžbama o osposobljenosti:
– svjedodžba o osposobljenosti za časnika plovidbene straže na brodovima od 500 BT ili većem,.
(2) Zapovjednik doka mora imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći,
– svjedodžba o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara.
(3) Ako dok ima pomoćne brodske strojeve, mora imati sljedeći najmanji broj članova posade:
• dva časnika straže u strojarnici sa svjedodžbom o osposobljenosti za časnika stroja odgovornog za stražu u strojarnici sa strojem porivne snage od 750 kW ili jačim, te sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžba o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžba o osposobljenosti za pružanje medicinske prve pomoći.
(4) Ako dok ima električno napajanje s kopna:
• dva kvalificirana električara sa svjedodžbom o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

Članak 32.

(1) Najmanji broj stručnih radnika plutajućih objekta i nepomič­nih odobalnih objekata osim plutajućih dokova iz članka 31. ovog Pravilnika utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj Uprave nadležne za poslove sigurnosti plovidbe, vodeći računa o načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.
(2) Zapovjednik, upravitelj stroja i svi časnici na plutajućim objektima i nepomičnim odobalnim objektima pored odgovarajućih osnovnih svjedodžbi o osposobljenosti, moraju imati i sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu,
– svjedodžbu o osposobljenosti za pružanje prve medicinske pomoći,
– svjedodžbu o osposobljenosti za upravljanje gašenjem požara,
– svjedodžbu o osposobljenosti za radiooperatera s ograničenom ovlasti ukoliko objekt ima ugrađenu radijsku postaju.
(3) Svi ostali stručni radnici na objektima iz stavka 1. ovog članka moraju imati sljedeće svjedodžbe o dopunskoj osposobljenosti:
– svjedodžbu o dopunskoj osposobljenosti za temeljnu sigurnost na brodu.

IX. DODATNI ČLANOVI POSADE

Članak 33.

(1) Pored najmanjeg broja članova posade propisanog ovim Pravilnikom, za pojedini brod može se odrediti i dodatan broj članova posade kada se utvrde nedostaci vezani uz radne uvjete na brodu, posebice u pogledu sati rada i sati odmora, a prema odredbama posebnog propisa kojim se uređuju načela za utvrđivanje radnog vremena članova posade.
(2) Dodatni broj članova posade iz stavka 1. ovog članka utvrdit će Povjerenstvo koje imenuje ravnatelj uprave nadležan za poslove sigurnosti plovidbe.
(3) Dodatni broj članova posade iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se temeljem pisanih dokaza uključujući i zapisnik o inspekcijskom nadzoru broda, te zapise koji se vode prema odredbama posebnog propisa o radnom vremenu članova posade broda.
(4) U slučaju iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija izdat će novo Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.
(5) U slučaju iz stavka 4. ovog članka brodar ili kompanija dužna je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti prethodno izdano Uvjerenje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

X. IZDAVANJE UVJERENJA

Članak 34.

(1) Lučka kapetanija dužna je svakom brodu, prilikom upisa u odgovarajući upisnik, nakon određivanja najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu izdati Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.
(2) Lučka kapetanija dužna je svakom plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu u međunarodnom prometu nakon određivanja najmanjeg broja članova posade odnosno stručnih radnika izdati Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.
(3) Uvjerenje iz stavka 1. i 2. ovoga članka ima valjanost bez vremenskog ograničenja.
(4) Obrazac Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka tiskan je na hrvat­skom i engleskom jeziku i sastavni je dio ovoga Pravilnika (Obrazac br. 1).

Članak 35.

(1) Lučka kapetanija dužna je svakom brodu odnosno plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu, prilikom izdavanja Privremenog upisnog lista, nakon određivanja najmanjeg broja članova posade za sigurnu plovidbu izdati Uvjerenje o najmanjem broju članova posade.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija može odrediti manji broj članova posade od broja propisanog u ovom Pravilniku u skladu s načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika.
(3) Uvjerenje o najmanjem broju članova posade iz stavka 1. ovog članka ima rok valjanosti do isteka valjanosti Privremenog upis­nog lista izdanog za taj brod odnosno plutajući objekt i nepomični odobalni objekt.

Članak 36.

(1) Kada se promijeni kategorija plovidbe, bruto tonaža ili snaga porivnog stroja odnosno drugi podaci sadržani u Uvjerenju o najmanjem broju članova posade lučka kapetanija će brodaru ili kompaniji izdati novo Uvjerenje.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka brodar ili kompanija dužna je bez odlaganja, a najkasnije u roku od 30 dana dostaviti prethodno izdano Uvjerenje nadležnoj lučkoj kapetaniji.

Članak 37.

(1) Na zahtjev brodara ili kompanije lučka kapetanija može privremeno odrediti i drugačiji najmanji broj članova posade broda odnosno plutajućeg objekta i nepomičnog odobalnog objekta od propisanog ovim Pravilnikom vodeći se načelima iz članaka 2. i 3. ovog Pravilnika i to:
ako brod obavlja putovanja isključivo između stranih luka u području plovidbe užem od propisane, može se odrediti najmanji broj članova posade u skladu s užim područjem plovidbe;
ako ribarski brod privremeno obavljaju tegljenje kaveza s ribom, može se odrediti manji broj članova posade;
ako putnički ili ro-ro putnički brod privremeno ne obavlja prijevoz putnika;
ako brod koji nije putnički brod privremeno obavlja prijevoz putnika;
ako brod obavlja probnu vožnju ili
ako postoje drugi opravdani razlozi, može se odrediti manji broj članova posade.
(2) U slučajevima iz stavka 1. ovog članka lučka kapetanija izdati će Uvjerenje o najmanjem broju članova posade s odgovarajućom napomenom u odjeljku “Posebni zahtjevi i uvjeti”.
(3) Uvjerenje o najmanjem broju članova posade iz stavka 2. ovog članka ima ograničeni rok valjanosti.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Svi pomorci koji se ukrcavaju na brodove hrvatske državne pripadnosti, od 1. veljače 2002. godine, moraju imati svjedodžbe o osposobljenosti izdane sukladno odredbama Međunarodne konvencije o standardima za izobrazbu i izdavanje svjedodžbi i držanje straže pomoraca, 1978., kako je izmijenjena i dopunjena (STCW, 1978 as amended), odnosno Pravilnika o zvanjima i svjedodžbama o osposobljenosti pomoraca.
(2) Odredba stavka 1. ovog članka ne odnosi se na radiotelefoniste s općom ovlasti i radiotelefoniste s ograničenom ovlasti, koji se mogu ukrcavati na brodove koji plove u kategoriji plovidbe 5 (nacionalna plovidba) i kategoriji plovidbe 6 (nacionalna obalna plovidba) i koji nemaju ugrađenu GMDSS opremu.

Članak 39.

(1) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 350 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 500 kW u nacionalnoj plovidbi.
(2) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za upravitelja stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.
(3) Do isteka valjanosti svjedodžba o osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 750 kW u nacionalnoj plovidbi odnosno časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi i ribarskog broda u ZERP-u valjan je dokaz osposobljenosti za časnika stroja na brodu sa strojem porivne snage do 1000 kW u nacionalnoj plovidbi.

Članak 40.

(1) Uvjerenja o najmanjem broju članova posade izdana prema ranijim propisima vrijede do isteka valjanosti, odnosno najviše 2 godine od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika.
(2) Na zahtjev brodara ili kompanije lučka kapetanija može i prije isteka roka valjanosti Uvjerenja iz stavka 1. ovog članka odrediti najmanji broj članova posade i izdati brodu odnosno plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu Uvjerenje o najmanjem broju članova posade u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 41.

(1) Svim brodovima odnosno plutajućim objektima i nepomičnim odobalnim objektima koji su prije stupanja na snagu ovog Pravilnika upisani u odgovarajuće upisnike, lučka kapetanija odrediti će najmanji broj članova posade i izdati Uvjerenje o najmanjem broju članova posade u skladu s odredbama ovog Pravilnika najkasnije u roku od 2 godine od dana stupanja na snagu Pravilnika.
(2) Na zahtjev brodara ili kompanije lučka kapetanija može i prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka odrediti najmanji broj članova posade za sigurnu plovidbu i izdati brodu odnosno plutajućem objektu i nepomičnom odobalnom objektu Uvjerenje o najmanjem broju članova posade u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

Članak 42.

(1) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o najmanjem broju članova posade za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi trgovačke mornarice Republike Hrvatske (»Narodne novine« br. 8/02, 5/03, 18/04, 61/04 i 127/04).
(2) Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje vrijediti Pravilnik o najmanjem broju stručnih radnika na pluta­jućim objektima na moru i unutarnjim vodama (»Narodne novine«, br. 11/70. i 15/70.) u dijelu koji se odnosi na pomorske plutajuće objekte.
(3) Članak 3. stavak 7. ovog Pravilnika stupa na snagu po isteku 1 godine od stupanja na snagu ovog Pravilnika.

Članak 43.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/06-02/40
Urbroj: 530-04-07-12
Zagreb, 5. lipnja 2007.

Ministar
Božidar Kalmeta, v. r.


DODATAK 1.

REPUBLIKA HRVATSKA
REPUBLIC OF CROATIA

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA
MINISTRY OF THE SEA, TOURISM, TRANSPORT AND DEVELOPMENT

LUČKA KAPETANIJA
HARBOUR MASTER’S OFFICE

UVJERENJE O NAJMANJEM BROJU ČLANOVA POSADE
MINIMUM SAFE MANNING CERTIFICATE


izdano sukladno Pravilniku o najmanjem broju članova posade
za sigurnu plovidbu koji moraju imati pomorski brodovi,
plutajući objekti i nepomični odobalni objekti
(»Narodne novine«, br. 63/2007) i Međunarodnoj konvenciji o
zaštiti ljudskog života na moru 1974, kako je
izmijenjena i dopunjena, poglavlje V pravilo 14/2

issued under the provisions of Ordinance on Minimum Safe Manning (Official Gazette, 63/2007.) and International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974, as amended, Chapter V Regulation 14/2

Ime broda
Name of Ship

 

Pozivni znak
Call Sign

 

IMO broj
IMO Number

 

Nacionalni identifikacijski broj
National Identification Number

 

Luka upisa
Port of Registry

 

Bruto tonaža
Gross Tonnage

 

Snaga porivnog uređaja (kW)
Main propulsion power

 

Tip broda
Type of Ship

 

Stupanj automatizacije
Grade of Automation

 

   
Kategorija plovidbe
Navigation Area 

OVIME SE POTVRĐUJE da se brod naveden u ovom Uvjerenju smatra sigurnim za plovidbu ako tijekom plovidbe u gore navedenom području ima ukrcan broj članova posade ne manji od onog navedenog u slijedećoj tablici.

THIS IS TO CERTIFY that the ship named in this Certificate is considered to be safely manned if whenever if proceeds at sea in the above mentioned navigation areas and carries not less than the number of crew members given in the following table,

Zvanje


Capacity

Svjedodžba (STCW ili HR pravilo)


Certificate (STCW or HR regulation)

Broj osoba


Number of persons

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
Posebni zahtjevi ili uvjeti:
Special requirements or conditions, if any:
 

Izdano u: ,         dana _____________.
Issued at           on
Vrijedi do: ______________
Expiry date
Klasa:                                             LUČKI KAPETAN
Urbroj:                                         HARBOUR MASTER
No.