Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja

NN 69/2007 (4.7.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o kakvoći jaja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2122

Na temelju članka 38., stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 153/03 i 132/06) i članka 94. stavka 2. Zakona o hrani (»Narodne novine« br. 46/07) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O KAKVOĆI JAJA

Članak 1.

U Pravilniku o kakvoći jaja (»Narodne novine« br. 115/06) u članku 2., podstavak 2. i 3. brišu se.

Članak 2.

Članak 14. mijenja se i glasi:
»(1) Jaja »A« klase moraju se označiti proizvođačkim kodom koji se sastoji od sljedećih oznaka:
– podatak o načinu uzgoja peradi izražen brojem sukladno članku 22. stavku 2. ovoga Pravilnika,
– države podrijetla (za Republiku Hrvatsku - RH),
– broja proizvođača.
(2) Broj proizvođača iz stavka 1. ovoga članka dodjeljuje se proizvođaču prilikom registracije koja se obavlja na temelju posebnoga propisa.
(3) Proizvođački kod iz stavka 1. ovoga članka mora biti visok najmanje 2 mm.
(4) Ako se jaja prodaju nezapakirana značenje proizvođačkog koda iz stavka 1. ovoga članka mora se pokazati na posebno izloženoj obavijesti koja se nalazi pokraj police s jajima.«

Članak 3.

U članku 15. stavku 1. u podstavku 2. iza riječi: »klasa jaja« dodaju se riječi: »,odnosno težinski razred«.

Članak 4.

U članku 16., stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Oznaka za jaja »B« klase je slovo B koje je najmanje 5 mm visoko«.

Članak 5.

U članku 17., stavku 1., podstavak 2. mijenja se i glasi:» – broj odobrenoga pakirnog centra,«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Velika i mala pakiranja jaja, čak i ako su dio velikih pakiranja, moraju na unutarnjoj ili vanjskoj strani pakiranja imati obrazloženje oznaka koje sačinjavaju proizvođački kod.«
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.

Članak 6.

U cijelom tekstu Pravilnika riječi: »i oprana jaja« u odgovarajućem padežu, brišu se.

Članak 7.

U članku 44. stavak 2. mijenja se i glasi:
»(2) Ambalaža označena sukladno propisu iz članka 43. ovoga Pravilnika može se stavljati na tržište najkasnije do 31. ožujka 2008. godine.«

Članak 8.

U članku 45. riječi: »1. srpnja 2007. godine« zamjenjuju se riječima: »1. siječnja 2008. godine.«

Članak 9.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-02/07-01/47
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 20. lipnja 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.