Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L.

NN 72/2007 (11.7.2007.), Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije - Ambrosia artemisiifolia L.

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

2244

Na temelju članka 50. točke 3. i 7., a u svezi s člankom 6. stavkom 1. i 3. Zakona o biljnom zdravstvu (»Narodne novine« br. 75/05), ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

NAREDBU

O PODUZIMANJU MJERA OBVEZNOG UKLANJANJA AMBROZIJE Ambrosia artemisiifolia L.
 

Članak 1.
 

Ovom Naredbom propisuju se mjere obveznog uklanjanja korova ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (u daljnjem tekstu: ambrozija) u cilju njenog suzbijanja i sprječavanja daljnjeg širenja na području Republike Hrvatske.


Članak 2.
 

Vlasnici i korisnici poljoprivrednog obrađenog i neobrađenog zemljišta (vrtova, oranica, livada itd.), šuma i lovišta, ovlaštenici upravljanja vodotocima i kanalima te površinama uz vodotoke i kanale, ovlaštenici upravljanja i održavanja površina uz javne prometnice i željezničke pruge, ovlaštenici upravljanja parkovima i drugim javnim zelenim površinama (u daljnjem tekstu: obveznici) dužni su provoditi mjere uklanjanja ambrozije propisane člankom 3. ove Naredbe.


Članak 3.
 

Obveznici iz članka 2. ove Naredbe dužni su tijekom vegetacijske sezone tekuće godine, u više navrata, sa svojih površina (uključujući i rubove parcela, šuma i poljskih putova) redovito uklanjati i suzbijati ambroziju sljedećim mjerama:

– agrotehničkim: pridržavanjem plodoreda, obradom tla, pravovremenom sjetvom i gnojidbom kulture, višekratnim prašenjem strništa i neobrađene (nezasijane) poljoprivredne površine;

– mehaničkim: međurednom kutivacijom, okopavanjem, plijevljenjem i pročupavanjem izbjeglih biljaka, redovitom (višekratnom) košnjom, priječenjem prašenja i plodonošenja biljaka;

– kemijskim: uporabom učinkovitih herbicida koji imaju dozvolu za promet i primjenu u Republici Hrvatskoj za suzbijanje ambrozije, a u skladu s uputom za primjenu koja je priložena uz sredstvo.
 

Članak 4.
 

Obveznici snose troškove mjera uklanjanja i uništavanja ambrozije iz članka 3. ove Naredbe.
 

Članak 5.
 

Stručnjaci Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i mjerodavni zaposlenici u uredima državne uprave u županijama, jedinicama lokalne samouprave (općinama i gradovima) dužni su upoznati obveznike iz članka 2. ove Naredbe o obvezi provođenja mjera propisanih člankom 3. ove Naredbe, te o kaznenim odredbama u slučaju neprovođenja istih.

Inspekcijski nadzor nad provedbom mjera propisanih ovom Naredbom provode fitosanitarna inspekcija i šumarska inspekcija sukladno Zakonu o biljnom zdravstvu, te poljoprivredna inspekcija sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, br. 66/01, 87/02, 48/05 i 90/05).
 

Članak 6.
 

Stupanjem na snagu ove Naredbe, prestaje važiti Naredba o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja ambrozije – Ambrosia artemisiifolia L. (»Narodne novine«, br. 90/06).
 

Članak 7.
 

Ova Naredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-02/07-01/54

Urbroj: 525-1-07-1

Zagreb, 5. srpnja 2007.

Ministar

poljoprivrede, šumarstva

i vodnoga gospodarstva

Petar Čobanković, v. r.