Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani

HRVATSKI SABOR

2403

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obrani, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01 /07-01/71

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBRANI
 

Članak 1.
 

U Zakonu o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02. i 58/02.) u članku 3. iza točke 7) dodaju se točke 8), 9) i 10) koje glase:

»8) Vojna vježba je najviši i najsloženiji oblik obuke kojim se zapovjedništva i postrojbe oružanih snaga praktično obučavaju za provedbu borbenih i neborbenih zadaća.

9) Međunarodna vojna vježba je vježba u kojoj sudjeluju postrojbe oružanih snaga iz dvije ili više država.

10) Obuka je organizirani oblik aktivnosti kojom se pripadnici oružanih snaga osposobljavaju za provedbu namjenskih zadaća.«


Članak 2.
 

U članku 5. stavku 1. iza riječi: »Strategija obrane Republike Hrvatske,« dodaju se riječi: »Strateški pregled obrane,«.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Strateški pregled obrane je strateški dokument u kojem se daje ocjena stanja obrambenih sposobnosti, razvijenosti i uređenosti obrambenog sustava te utvrđuje potreba za reformom ili prilagodbom obrambenog sustava novonastalim okolnostima u sigurnosnom okruženju.«

Dosadašnji stavci 3. i 4. postaju stavci 4. i 5.


Članak 3.
 

Iza članka 5. dodaje se novi članak 5.a koji glasi:


»Članak 5.a
 

Koncept potpore Republike Hrvatske snagama zemalja partnera, Plan ponude infrastrukturnih objekata oružanim snagama drugih zemalja na teritoriju Republike Hrvatske, Katalog sposobnosti za Republiku Hrvatsku te drugi potrebni dokumenti koji proizlaze iz preuzetih obveza u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora su dokumenti kojima se osigurava implementacija partnerskih ciljeva.

Dokumente iz stavka 1. ovoga članka donosi Predsjednik Republike Hrvatske kao vrhovni zapovjednik Oružanih snaga na prijedlog Vlade Republike Hrvatske.

Dokumente izrađuje Ministarstvo obrane uz sudjelovanje Glavnog stožera Oružanih snaga u dijelu koji se odnosi na Oružane snage.«


Članak 4.
 

U članku 6. stavku 2. podstavak 6. mijenja se i glasi:

»– odlučuje o izlasku ili djelovanju Oružanih snaga izvan granica Republike Hrvatske, osim u slučajevima izlaska ili djelovanja u sklopu vježbi u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te radi pružanja humanitarne pomoći,«.

Iza podstavka 6. dodaju se novi podstavci 7. i 8. koji glase:

»– odlučuje o održavanju međunarodnih vojnih vježbi u Republici Hrvatskoj u kojima sudjeluju oružane snage država koje nisu u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora te o njihovom ulasku u Republiku Hrvatsku,

– odlučuje o sudjelovanju Oružanih snaga u međunarodnim vojnim vježbama izvan Republike Hrvatske u kojima sudjeluju postrojbe oružanih snaga država koje nisu u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora,«.

Dosadašnji podstavci 7. do 10. postaju podstavci 9. do 12.


Članak 5.
 

U članku 7. stavku 2. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. daje prethodno mišljenje na prijedlog Strateškog pregleda obrane,«.

Dosadašnje točke 3. do 22. postaju točke 4. do 23.

Iza dosadašnje točke 22., koja postaje točka 23., dodaju se točke 24. i 25. koje glase:

»24. donosi odluke o zastavama postrojbi Oružanih snaga na prijedlog ministra obrane,

25. daje prethodna mišljenja na prijedloge akata iz područja obrane koje donosi Vlada i Hrvatski sabor«.


Članak 6.
 

U članku 8. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. donosi Strateški pregled obrane,«.

Dosadašnje točke 3. do 22. postaju točke 4. do 23.

Iza dosadašnje točke 22., koja postaje točka 23., dodaju se točke 24. i 25. koje glase:

»24. odlučuje o održavanju međunarodnih vojnih vježbi na području Republike Hrvatske u kojima sudjeluju oružane snage država koje su u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora i o njihovom ulasku u Republiku Hrvatsku te sudjelovanju Oružanih snaga u međunarodnim vojnim vježbama izvan Republike Hrvatske u kojima sudjeluju postrojbe oružanih snaga država koje su u okviru međunarodnih obrambenih organizacija kojima je Republika Hrvatska pristupila ili pristupa na temelju međunarodnih ugovora,

25. odlučuje o sudjelovanju Oružanih snaga u pružanju humanitarne pomoći izvan Republike Hrvatske i o ulasku oružanih snaga drugih država u pružanju humanitarne pomoći na području Republike Hrvatske,«.

Dosadašnja točka 23. postaje točka 26.


Članak 7.
 

Iza članka 9. dodaje se naslov 3.a i članci 9.a i 9.b koji glase:

 

»3.a VIJEĆE ZA OBRANU
 

Članak 9.a
 

Vijeće za obranu:

1. razmatra temeljne dokumente u području obrane,

2. razmatra rad tijela državne vlasti, državne uprave, županija i Grada Zagreba na području obrane,

3. prati provedbu reforme obrambenog sustava,

4. razmatra druga pitanja iz područja obrane.

Članak 9.b

Vijeće za obranu čine:

– Predsjednik Republike Hrvatske,

– predsjednik Hrvatskoga sabora,

– predsjednik Vlade,

– ministar nadležan za poslove obrane,

– ministar nadležan za vanjske poslove,

– ministar nadležan za unutarnje poslove,

– ministar nadležan za financije,

– načelnik Glavnoga stožera Oružanih snaga,

– ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje,

– predstojnik Ureda Predsjednika Republike Hrvatske,

– savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za obranu,

– savjetnik Predsjednika Republike Hrvatske za nacionalnu sigurnost

– pročelnik Vojnog kabineta Predsjednika Republike Hrvatske.

Sjednicu Vijeća za obranu saziva Predsjednik Republike Hrvatske uz suglasnost predsjednika Vlade.

Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade zajednički određuju pitanja koja će razmatrati Vijeće.

Na sjednicu Vijeća za obranu, ovisno o dnevnom redu, mogu se pozvati i druge osobe o čemu zajednički odlučuju Predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade.

Ured Predsjednika Republike Hrvatske obavlja stručne i administrativne poslove za Vijeće za obranu.«

 

Članak 8.

 

U članku 10. stavku 1. iza točke 2. dodaje se nova točka 3. koja glasi:

»3. izradu Prijedloga strateškog pregleda obrane,«.

Dosadašnje točke 3. do 29. postaju točke 4. do 30.

Iza dosadašnje točke 29. koja postaje točka 30. dodaje se točka 31. koja glasi:

»31. vodi službenu evidenciju o vojnim osobama i državnim službenicima i namještenicima u službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama,«.

Dosadašnja točka 30. postaje točka 32.


Članak 9.
 

Članak 12. briše se.


Članak 10.
 

U članku 13. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Glavnog inspektora obrane na prijedlog ministra obrane imenuje Vlada.«
 

Članak 11.
 

Iza članka 39. dodaju se članci 39.a i 39.b koji glase:

 

»Članak 39.a

 

Hrvatski sabor može donijeti odluku o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka.

Vlada može, uz prethodnu suglasnost vrhovnog zapovjednika, predložiti Hrvatskom saboru donošenje odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka.

Prijedlog iz stavka 2. ovoga članka izrađuje Ministarstvo obrane, uz sudjelovanje Glavnog stožera, na temelju obrambenih potreba i interesa Republike Hrvatske.

Nakon donošenja odluke o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka novaci koji to žele mogu do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 30 godina života biti upućeni na dragovoljno služenje vojnog roka u skladu s propisom o dragovoljnom služenju vojnog roka.

Dragovoljno služiti vojni rok mogu i žene koje u tom slučaju podliježu novačkoj obvezi.

Propis o dragovoljnom služenju vojnog roka donosi ministar obrane.

 

Članak 39.b

 

U slučaju stanja neposredne ugroženosti ili ratnog stanja odluka o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka se ne primjenjuje.

Ako su tijela državne vlasti onemogućena da redovito obavljaju svoje zakonom propisane dužnosti dok je na snazi odluka o nepozivanju novaka na obvezu služenja vojnog roka vrhovni zapovjednik može na prijedlog predsjednika Vlade i uz njegov supotpis donijeti odluku da se novaci pozovu na obvezu služenja vojnog roka.

Vrhovni je zapovjednik obvezan odluku iz stavka 2. ovoga članka podnijeti na potvrdu Hrvatskom saboru čim se bude mogao sastati.«


Članak 12.
 

Članak 44. mijenja se i glasi:

»U skladu s Planom obuke i izobrazbe djelatnih vojnih osoba ročnik koji ispunjava uvjete za prijam u djelatnu vojnu službu može nakon temeljne vojničke obuke sklopiti ugovor o osposobljavanju za djelatnog vojnika, odnosno o izobrazbi za časnika.

Osposobljavanje, odnosno izobrazba iz stavka 1. ovoga članka može trajati najdulje 12 mjeseci, a osoba na osposobljavanju odnosno izobrazbi ima status djelatne vojne osobe.

Ugovorom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se vojnostručna specijalnost za koju se osoba osposobljava, rok trajanja osposobljavanja, odnosno izobrazbe, obveza služenja u djelatnom i pričuvnom sastavu te ostala prava i obveze.«


Članak 13.
 

U članku 46. iza točke 4. dodaju se točke 5. i 6. koje glase:

»5. policijski službenik koji je podnio zahtjev za oslobođenje od obveze služenja vojnog roka i radi najmanje 12 mjeseci na poslovima policijskog službenika,

6. zaređeni svećenik, đakon i redovnik koji se zavjetovao te osoba istog statusa vjerskih zajednica u Republici Hrvatskoj koja je podnijela zahtjev za oslobođenje od obveze služenja vojnog roka.«


Članak 14.
 

U članku 54. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2., 3. i 4. postaju točke 1., 2. i 3.


Članak 15.
 

U članku 56. stavku 1. iza točke 3. dodaje se točka 4. koja glasi:

»4. osobe koje nisu upućene na služenje vojnog roka do kraja kalendarske godine u kojoj navršavaju 30 godina života.«


Članak 16.
 

Iza članka 62. dodaje se članak 62.a koji glasi:
 

»Članak 62.a
 

Pričuvnik može imati i druga prava i obveze u svezi s obvezom služenja u pričuvnom sastavu Oružanih snaga na temelju ugovora o ugovornoj pričuvi.

Pričuvnik stječe status ugovornog pričuvnika sklapanjem ugovora iz stavka 1. ovoga članka.

Uvjete i kriterije za izbor te prava i dužnosti ugovornih pričuvnika propisuje ministar obrane.«


Članak 17.
 

Članak 66. mijenja se i glasi:

»Novak iz članka 64. stavka 2. ovoga Zakona neće se pozivati na služenja vojnog roka, a može podnijeti zahtjev za služenje vojnog roka putem diplomatske misije ili konzularnog ureda.

Novak iz stavka 1. ovoga članka koji se vrati u Republiku Hrvatsku do kraja kalendarske godine u kojoj navršava 30 godina života dužan je prijaviti se radi izvršavanja vojne obveze nadležnom uredu za obranu prema mjestu prebivališta.«


Članak 18.
 

Članak 67. mijenja se i glasi:

»Pričuvnik koji ima ratni raspored i odlazi u inozemstvo na dulje od 90 dana obvezan je prijaviti boravak u inozemstvu nadležnom uredu za obranu koji ga vodi u vojnoj evidenciji.

Pričuvnik ne može otputovati u inozemstvo ni boraviti u inozemstvu ako mu je dostavljen poziv za vojnu obvezu u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Pričuvnik koji ima vojno stručnu specijalnost prijeko potrebnu za popunu Oružanih snaga, ne može u ratnom stanju i stanju neposredne ugroženosti putovati ni boraviti u inozemstvu.«


Članak 19.
 

Članak 68. mijenja se i glasi:

»Putovanje u inozemstvo i boravak u inozemstvu ročnika i pričuvnika dok su na izvršenju vojne obveze u Oružanim snagama uređuju se propisima o službi u Oružanim snagama.«


Članak 20.
 

U članku 90. stavci 3. i 4. mijenjaju se i glase:

»Tijelo koje je organiziralo aktivnost na kojoj se vojni obveznik razbolio ili ozlijedio utvrđuje podatke vezane za ozljedu na radu i ispunjava obrazac prijave o ozljedi na radu.

Nadležna uprava za obranu dostavit će prijavu o ozljedi na radu područnom uredu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje nadležnom prema mjestu prebivališta osobe u roku od 30 dana od dana nastanka ozljede na radu.«


Članak 21.
 

U članku 124. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Način osiguranja vojnih objekata posebno važnih za obranu ministar obrane uredit će posebnim propisom.«


Članak 22.
 

Iza članka 127. dodaje se naslov: »3.a POSLOVI VOJNOG ZRAČNOG PROMETA« i članci 127.a, 127.b, 127.c i 127.d koji glase:

 

»Članak 127.a

 

U vojnom zračnom prometu može se upotrebljavati zrakoplov koji udovoljava uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Vojno zrakoplovno osoblje mora za obavljanje poslova vojnog zračnog prometa udovoljavati uvjetima propisanima ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.

Vojni aerodrom mora udovoljavati uvjetima za sigurno odvijanje vojnog zračnoga prometa propisanima ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.


Članak 127.b
 

Ministarstvo nadležno za poslove obrane obavljat će poslove nadzora sigurnosti vojnog zračnog prometa, a osobito certificiranje vojnih zrakoplova, vojnog zrakoplovnog osoblja i vojnih aerodroma te nadzor stalnog udovoljavanja uvjetima za vojno letenje, nadzor osposobljavanja vojnog zrakoplovnog osoblja, utvrđivanja njihove zdravstvene sposobnosti, održavanja vojnih zrakoplova i vojnih aerodroma te vođenja propisanih evidencija i registra vojnih zrakoplova.


Članak 127.c
 

Ministarstvo nadležno za poslove obrane obvezno je ustrojiti stalnu kontrolu obavljanja poslova značajnih za sigurnost vojnog zračnog prometa u ustrojstvenim jedinicama koje zrakoplov ili zrakoplovni uređaj proizvode, upotrebljavaju, održavaju, obnavljaju ili popravljaju, obavljaju preinake na zrakoplovu ili zrakoplovnom uređaju, opskrbljuju zrakoplov gorivom i mazivom, obavljaju prijevoz vojnim zrakoplovom, obavljaju druge djelatnosti u vojnom zračnom prometu ili pružaju aerodromske usluge na vojnom aerodromu.


Članak 127.d
 

Na uvjete, način, pravila i postupke letenja vojnih zrakoplova odgovarajuće se primjenjuju opći propisi o zračnom prometu.

Pitanja koja nisu uređena propisima iz stavka 1. ovoga članka ministar obrane uredit će posebnim propisima uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove civilnog zračnog prometa.

Posebnim propisima iz stavka 2. ovoga članka uredit će se vojno letenje, održavanje i označavanje vojnih zrakoplova, izvješćivanje i istraživanje okolnosti ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova, registar vojnih zrakoplova te vojno padobranstvo.«


Članak 23.
 

U članku 128. stavku 1. riječi: »vojno redarstvenih i kriminalističkih poslova« zamjenjuju se riječima: »vojno policijskih poslova«.

U stavku 2. riječi: »Vojnoredarstvene poslove« zamjenjuju se riječima: »Vojno policijske poslove«

U stavku 3. riječi: »vojno redarstvenih i kriminalističkih poslova« zamjenjuju se riječima: »vojno policijskih poslova«.


Članak 24.
 

Iza članka 128. dodaju se članci 128.a i 128.b koji glase:


»Članak 128.a
 

Vojna policija u obavljanju vojno policijskih poslova ovlaštena je postupati prema:

– vojnim osobama na službi u Ministarstvu obrane i Oružanim snagama,

– državnim službenicima i namještenicima u službi u Oružanim snagama,

– državnim službenicima i namještenicima u službi u Ministarstvu obrane u svezi s poslovima iz djelokruga Ministarstva obrane i Oružanih snaga,

– civilnim osobama koje se nalaze u vojnim objektima koji služe potrebama obrane.

O postupanju prema civilnim osobama iz stavka 1. podstavka 4. ovoga članka Vojna policija dužna je odmah izvijestiti Ministarstvo unutarnjih poslova.


Članak 128.b
 

U obavljaju vojno policijskih poslova ovlaštene službene osobe Vojne policije imaju sljedeće ovlasti:

1. provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta,

2. fotografiranje i snimanje osoba ili predmeta,

3. pozivanje,

4. dovođenje,

5. traganje za osobama i predmetima,

6. privremeno ograničenje slobode kretanja,

7. davanje upozorenja i zapovijedi,

8. privremeno oduzimanje predmeta,

9. poligrafsko testiranje i analiziranje glasa,

10. pregled prostorija, prostora, objekata i dokumentacije,

11. pregled osoba, predmeta i prometnih sredstava,

12. osiguranje i pregled mjesta događaja,

13. zaprimanje prijava,

14. uporaba sredstava prisile,

15. zaštita žrtava kaznenih djela i drugih osoba,

16. zadržavanje,

17. prikupljanje, obrada i korištenje osobnih podataka.


Članak 25.
 

U članku 133. stavku 1. iza točke 7. briše se točka, stavlja zarez i dodaje točka 8. koja glasi:

»8. Pravilnik o dragovoljnom služenju vojnog roka (članak 39.a stavak 4.).«

U stavku 2. točka 1. briše se.

Dosadašnje točke 2. do 11. postaju točke 1. do 10.

Iza dosadašnje točke 11. koja postaje točka 10. dodaje se nova točka 11. koja glasi:

»11. Pravilnik o uvjetima i kriterijima za izbor te pravima i dužnostima ugovornih pričuvnika (članak 62.a stavak 3.),«.

Iza točke 20. dodaju se nove točke 21., 22., 23., 24., 25. i 26. koje glase:

»21. Pravilnik o osiguranju vojnih objekata posebno važnih za obranu (članak 124. stavak 5.),

22. Pravilnik o vojnom letenju (članak 127.d stavak 3.),

23. Pravilnik o vojnom padobranstvu (članak 127.d stavak 3.),

24. Pravilnik o izvješćivanju i istraživanju okolnosti ugrožavanja sigurnosti letenja vojnih zrakoplova (članak 127.d stavak 3.),

25. Pravilnik o održavanju vojnih zrakoplova i zrakoplovne tehnike (članak 127.d stavak 3.),

26. Pravilnik o registru vojnih zrakoplova i znacima državne pripadnosti vojnih zrakoplova (članak 127.d stavak 3.).«

Dosadašnje točke 21. do 23. postaju točke 27. do 29.


Članak 26.
 

Članak 143. briše se.


Članak 27.
 

Nakon donošenja odluke o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka novaci koji se ne prijave za dragovoljno služenje vojnog roka ne podliježu obvezama iz članka 31. stavka 1. točke 2., 3. i 4. Zakona o obrani (»Narodne novine«, br. 33/02. i 58/02.).


Članak 28.
 

Nakon donošenja odluke o nepozivanju novaka na služenje vojnog roka neće se primjenjivati odredbe Zakona o civilnoj službi (»Narodne novine«, br. 25/03.).


Članak 29.
 

Podzakonski propisi iz članka 25. ovoga Zakona donijet će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.


Članak 30.
 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama.«

Klasa: 800-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.
 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.