Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

NN 76/2007 (23.7.2007.), Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika

HRVATSKI SABOR

2408

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. srpnja 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/76

Urbroj: 71-05-03/1-07-2

Zagreb, 13. srpnja 2007.

Predsjednik

Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA POMORSKOG ZAKONIKA
 

Članak 1.
 

U Pomorskom zakoniku (»Narodne novine«, br. 181/04.) u članku 5. stavku 1. točki 38. riječ: »ovlašteno« zamjenjuje se riječju: »imenovano«.


Članak 2.
 

U članku 60. stavak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Strani plovni objekt dužan je pri dolasku u luku predati nadležnoj lučkoj kapetaniji isprave sukladno posebnom propisu koji donosi ministar.«


Članak 3.
 

Članak 77. mijenja se i glasi:

»(1) Sposobnost za plovidbu, prema odredbama članka 76. stavka 1. ovoga Zakonika, utvrđuje priznata organizacija obavljanjem tehničkog nadzora i posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih brodskih isprava, zapisa i knjiga u skladu s odredbama Tehničkih pravila i drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.

(2) Tehnička pravila donosi ministar.

(3) Zahtjeve za pomorsku opremu kojom se opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti, uvjete za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj, kao i uvjete koje moraju ispunjavati imenovana tijela za statutarnu certifikaciju pomorske opreme, te način i postupak imenovanja propisuje ministar.

(4) Uvjete koje moraju ispunjavati priznate organizacije, te način i postupak ovlašćivanja propisat će ministar.

(5) Sposobnost broda za plovidbu prema odredbama članka 76. ovoga Zakonika provjerava se inspekcijskim nadzorom.«

Članak 4.

U članku 78. stavku 1. točki 6. riječ: »brodara« zamjenjuje se riječju: »kompanije«.

U stavku 2. na kraju rečenice briše se točka i dodaju se riječi: »a tehnički nadzor pomorske opreme sukladno stavku 1. točkama 2., 3. i 4. ovoga članka obavlja imenovano tijelo za certifikaciju pomorske opreme.«

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Ugovorom o prijenosu ovlaštenja između Ministarstva i priznate organizacije odnosno imenovanog tijela za certifikaciju pomorske opreme utvrđuje se opseg, uvjeti, prava i obveze iz ovlaštenja, odnosno imenovanja za obavljanje tehničkog nadzora i izdavanje brodskih isprava, zapisa i knjiga.«

Članak 5.

U članku 99. stavku 4. iza riječi: »izdaje« dodaju se riječi: »nadležna lučka kapetanija ili«.

Članak 6.

Članak 110. briše se.

Članak 7.

U članku 111. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

Članak 8.

Članak 112. mijenja se i glasi:

»(1) Sposobnost za plovidbu, prema odredbama članka 111. stavka 1. ovoga Zakonika, utvrđuje priznata organizacija, imenovano tijelo i lučka kapetanija obavljanjem tehničkog nadzora i posvjedočuje izdavanjem odgovarajućih isprava, zapisa i knjiga u skladu s odredbama Tehničkih pravila i drugih propisa donesenih na temelju ovoga Zakonika.

(2) Tehnička pravila donosi ministar.

(3) Uvjete koje moraju ispunjavati brodice i jahte te osobe koje upravljaju brodicama i jahtama, uvjeti za plovidbu brodica i jahti, područja plovidbe, stavljanje na tržište, uvjete koje moraju ispunjavati imenovana tijela te način i postupak imenovanja, propisuje ministar.

(4) Sposobnost za plovidbu brodice ili jahte prema odredbama članka 111. ovoga Zakonika provjerava se inspekcijskim nadzorom.«

Članak 9.

U članku 113. stavku 1., 5., 7., 8. i 11. riječ: »ovlašteno« zamjenjuje se riječju: »imenovano« u odgovarajućem padežu.

U stavku 11. iza riječi: »iz ovlaštenja« dodaju se riječi: »odnosno imenovanja«.

Članak 10.

U članku 115. stavku 2. riječ: »ovlaštenog« zamjenjuje se riječju: »imenovanog«.

Članak 11.

Iza članka 125. dodaje se članak 125. a koji glasi:

»Članak 125. a

(1) Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti obavlja Hrvatski zavod za zapošljavanje.

(2) Posredovanje pri zapošljavanju pomoraca na brodovima hrvatske i strane državne pripadnosti mogu obavljati i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete propisane posebnim propisom.

(3) Uvjete koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog ovlašćivanja te provođenje nadzora nad njihovim radom propisat će ministar uz suglasnost ministra nadležnog za rad, nakon savjetovanja s organizacijama koje predstavljaju brodare i pomorce.«

Članak 12.

U članku 126. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Brod u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavlja prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora ne smatra se brodom u međunarodnoj plovidbi.«

Članak 13.

Članak 128. mijenja se i glasi:

»(1) Član posade broda u međunarodnoj plovidbi bez obzira na državnu pripadnost broda, koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), jest obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi osim ako je plovio 183 dana ili više dana u godini za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak. Vrijeme od 183 dana ne mora biti povezano.

(2) Za postizanje potrebnih 183 dana iz stavka 1. ovoga članka za godinu za koju se utvrđuje obveza poreza na dohodak, član posade broda može pribrojiti i dane plovidbe iz prethodne godine koje kao prekobrojne nije u prethodnoj godini uračunao u 183 dana iz stavka 1. ovoga članka, te:

– dane provedene na putu od mjesta prebivališta do mjesta ukrcaja na brod,

– dane potrebne za povratno putovanje,

– dane liječenja zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku, i

– dane provedene na stručnoj izobrazbi u inozemstvu.

(3) Član posade broda iz stavka 1. ovoga članka nema obvezu obračuna i plaćanja predujma poreza na dohodak prema primicima ostvarenima po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi ostvarenima tijekom godine, a obvezan je podnijeti godišnju prijavu poreza na dohodak, sukladno odredbama propisa o porezu na dohodak, bez obzira na broj dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

(4) U godišnjoj prijavi poreza na dohodak, pored ostalih ostvarenih primitaka oporezivih porezom na dohodak u Republici Hrvatskoj, član posade broda iz stavka 1. ovoga članka posebno iskazuje i primitke ostvarene po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi oporezive porezom na dohodak, uključujući i pomorski dodatak bez obzira na to je li svota pomorskog dodatka posebno iskazana od strane isplatitelja primitka ili nije.

(5) Uz godišnju prijavu poreza na dohodak član posade broda iz stavka 1. ovoga članka dužan je priložiti izvadak iz pomorske knjižice, odnosno dozvole za ukrcanje, kao dokaz o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom poreznog razdoblja, te obračunati svotu primitka na koji se ne plaća porez na dohodak – pomorskog dodatka za svaki dan proveden na brodu u međunarodnoj plovidbi tijekom tog razdoblja.

(6) Članu posade broda iz stavka 1. ovoga članka priznaju se, kao porezno priznati izdatak, i tijekom poreznog razdoblja uplaćeni doprinosi za obvezna osiguranja sukladno odredbama članka 129. ovoga Zakonika.

(7) Zbroj iznosa pomorskog dodatka obračunatog prema stavku 5. i iznosa uplaćenih doprinosa prema stavku 6. ovoga članka može iznositi najviše do iznosa ukupnih primitaka ostvarenih po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi prema stavku 4. ovoga članka. Razlika između primitaka umanjenih za pomorski dodatak i izdataka za doprinose jest dohodak od nesamostalnog rada prema kojemu se, ovisno o broju dana plovidbe sukladno odredbi stavka 1. ovoga članka, utvrđuje ili se ne utvrđuje obveza poreza na dohodak.

(8) Na obvezu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak prema primitku člana posade iz stavka 1. ovoga članka, te način utvrđivanja, rokove plaćanja, obračun zatezne kamate ako se obveza ne uplati u propisanom roku, zastaru prava na utvrđivanje i naplatu poreza, povrat više uplaćenog poreza ili poreza plaćenog bez pravne osnove, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka te druga pitanja vezana uz porez na dohodak koja nisu uređena ovim Zakonikom primjenjuju se propisi koji uređuju oporezivanje dohotka kao i opći porezni propisi.

(9) Poslodavac nema obvezu obračunavanja niti plaćanja predujma poreza na dohodak prema plaći koju isplaćuje za rad članu posade broda u međunarodnoj plovidbi.

(10) Visinu pomorskog dodatka člana posade broda iz stavka 1. ovoga članka, način iskazivanja podataka o oporezivim primicima i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak (pomorski dodatak), te porezno priznatim izdacima i način dokazivanja broja dana u plovidbi, propisuje ministar nadležan za poslove financija, uz prethodno mišljenje ministra.«

Članak 14.

Članak 129. mijenja se i glasi:

»(1) Član posade broda u međunarodnoj plovidbi, bez obzira na državnu pripadnost broda, obvezno je osigurana osoba u obveznom mirovinskom osiguranju ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište, odnosno uobičajeno boravište (rezident), a u obveznom zdravstvenom osiguranju te zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ako u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili odobreni stalni boravak, ako međudržavnim ugovorom o socijalnom osiguranju nije drugačije uređeno.

(2) Prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje člana posade broda iz stavka 1. ovoga članka čiji je poslodavac domaća pravna osoba podnosi poslodavac.

(3) Prijavu i odjavu na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje člana posade broda iz stavka 1. ovoga članka čiji je poslodavac strana pravna osoba podnosi nadležna lučka kapetanija.

(4) Lučka kapetanija neće izvršiti prijavu iz stavka 3. ovoga članka ako član posade iz stavka 1. ovoga članka podnese lučkoj kapetaniji dokaz da je obvezno osiguran kod stranog nositelja socijalnog osiguranja države s kojom Republika Hrvatska ima sklopljen ugovor o socijalnom osiguranju.

(5) Posrednik pri zapošljavanju pomoraca iz stavka 2. članka 125. a ovoga Zakonika, kao i pomorac koji se samostalno zapošljava kod stranog poslodavca ili se zapošljava kod stranog poslodavca putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, dužan je podnijeti nadležnoj lučkoj kapetaniji sve podatke potrebne za podnošenje prijave i odjave na obvezno mirovinsko i obvezno zdravstveno osiguranje.

(6) Početkom osiguranja člana posade broda iz stavka 1. ovoga članka smatra se dan ukrcaja na brod, a prestankom osiguranja dan iskrcaja s broda, prema evidenciji iz pomorske knjižice.

(7) Postupak i način prijave iz stavka 3. ovoga članka koju provodi lučka kapetanija, kao i uvjete, sadržaj i način podnošenja podataka potrebnih za prijavu i odjavu iz stavka 5. ovoga članka propisat će ministar.

(8) Član posade broda iz stavka 1. ovoga članka obveznik je doprinosa i plaćanja doprinosa za obvezna osiguranja prema mjesečnoj osnovici za obračun doprinosa koju propisuje i objavljuje ministar. Visina mjesečne osnovice za obračun doprinosa utvrđuje se prema plaći koju bi član posade broda ostvario za iste odnosno slične poslove na brodu u nacionalnoj plovidbi.

(9) Obvezu te vrstu doprinosa i mjesečne iznose doprinosa za uplatu utvrđuje

Porezna uprava rješenjem na način uređen propisima o doprinosima za obvezna osiguranja, a na obvezu plaćanja doprinosa te obračun zatezne kamate ako se obveza ne uplati u propisanom roku, zastaru prava na utvrđivanje i naplatu doprinosa, povrat više uplaćenih doprinosa ili doprinosa plaćenih bez pravne osnove, vođenje drugostupanjskog i prekršajnog postupka te druga pitanja vezana uz doprinose koja nisu uređena ovim Zakonikom primjenjuju se propisi koji uređuju doprinose za obvezna osiguranja kao i opći porezni propisi.

(10) Poslodavac nije obvezan obračunavati niti plaćati doprinose prema plaći koju isplaćuje za rad članu posade broda iz stavka 1. ovoga članka niti prema propisanoj osnovici iz stavka 8. ovoga Zakonika.«

 

Članak 15.

 

U članku 131. stavku 6. riječ: »brodova« zamjenjuje se riječima:« pomorskih objekata«.


Članak 16.
 

Članak 183. mijenja se i glasi:

»(1) Brod, osim tehničkog plovnog objekta ili jahta upisana u hrvatski upisnik brodova ili jahti, odnosno brod ili jahta kojoj je izdan privremeni upisni list mora imati ime, a ribarski brod mora imati i oznaku.

(2) Tehnički plovni objekt, plutajući objekt i nepomični odobalni objekt upisan u odgovarajući hrvatski upisnik ili kojem je izdan privremeni upisni list mora imati oznaku, a pored oznake može imati i ime.

(3) Dva broda ili jahte ne mogu imati isto ime, a dva tehnička plovna objekta, dva plutajuća objekta, dvije brodice ili dva ribarska broda ne mogu imati istu oznaku.

(4) Način, uvjete i postupak određivanja i označavanja imena, oznaka i znakova raspoznavanja brodova, jahti, plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata, te vođenje evidencije o imenima i oznakama brodova, jahti, plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata donosi ministar.«

 

Članak 17.

 

U članku 196. stavku 5. iza riječi: »objekata« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a za plutajuće objekte u gradnji postoji upisnik plutajućih objekata u gradnji«.

U stavku 6. iza riječi: »objekata« točka se zamjenjuje zarezom i dodaju se riječi: »a za nepomične odobalne objekte u gradnji postoji upisnik nepomičnih odobalnih objekata u gradnji«.

 

Članak 18.

 

U članku 242. stavku 1. riječi: »članka 241. stavka 1. točke 1« zamjenjuju se riječima: »članka 241. stavka 1. točke 2«.

 

Članak 19.

 

U članku 245. riječi: »iz članka 252.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 241.«.

 

Članak 20.

 

U članku 247. stavku 2. i 3. riječi: »iz članka 246. stavka 2.« zamjenjuju se riječima: »iz članka 246. stavka 1. točke 2.«.

 

Članak 21.

 

U članku 294. stavku 2. riječ: »zapisnik« zamjenjuje se riječju: »upisnik«.

 

Članak 22.

 

U članku 299. stavku 1. riječ: »iako« zamjenjuje se riječima: »i ako«.

 

Članak 23.

 

U članku 302. stavku 1. točki 3. riječ: »njegova« zamjenjuje se riječju: »njezina«.

 

Članak 24.

 

U članku 311. stavku 4. riječ: »učini« zamjenjuje se riječju: »uoči«, a riječ: »koji« zamjenjuje se riječju: »koje«.

 

Članak 25.

 

U članku 315. stavku 1. točki 2. riječ: »upisnika« zamjenjuje se riječju: »registra«.

 

Članak 26.

 

U članku 318. stavku 1. točki 2. riječ: »sudske« briše se.

 

Članak 27.

 

U članku 343. stavku 3. riječi: »sud će naznačiti« zamjenjuju se riječima: »mora se naznačiti«.

 

Članak 28.

 

U članku 428. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Brod u međunarodnom linijskom pomorskom prometu koji obavlja prijevoz između hrvatskih i stranih luka unutar granica Jadranskog mora ne smatra se brodom u međunarodnoj plovidbi.«

 

Članak 29.

 

U članku 429. stavku 1. iza riječi: »međunarodnoj plovidbi« zarez se zamjenjuje točkom, a riječi: »sukladno Zakonu o porezu na dobit« brišu se.

 

Članak 30.

 

U članku 434. stavku 6. riječi: »o postupku« zamjenjuju se riječju: »postupak«.

 

Članak 31.

 

U članku 1019. stavak 1. i 2. brišu se.

 

Članak 32.

 

U članku 1021. stavku 1. podstavak 15. mijenja se i glasi:

»– o načinu, uvjetima i postupcima određivanja, i označavanja imena, oznaka i znakova raspoznanjava brodova, jahti, plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata, te vođenju evidencije o imenima i oznakama brodova, jahti, plutajućih i nepomičnih odobalnih objekata (članak 183. stavak 4.).«

U stavku 3. podstavak 5. mijenja se i glasi:

»– uvjetima i načinu održavanja reda u lukama i ostalim dijelovima unutarnjih morskih voda i teritorijalnog mora Republike Hrvatske, te obliku i sadržaju obrazaca dokumenata koje lučkim kapetanijama dostavljaju plovni objekti prilikom uplovljavanja i isplovljavanja iz luke (članak 56. stavak 2. i članak 60. stavak 1.).«

Podstavak 7. mijenja se i glasi:

»– o brodicama i jahtama, uvjetima koje moraju ispunjavati brodice i jahte, te osobe koje upravljaju brodicama i jahtama, uvjetima za plovidbu brodica i jahti, područjima plovidbe, uvjetima stavljanja na tržište brodica i jahti, uvjetima koje moraju ispunjavati imenovana tijela, te način i postupak imenovanja, ispravama, zapisima, i knjigama brodica i jahti, te načinu upisa brodica u očevidnik brodica, postupku vođenja EOP očevidnika, uvjetima i načinu određivanja oznake i imena brodice, te nadležnosti lučkih kapetanija za vođenje očevidnika brodica (članak 112. stavak 3., članak 123. i članak 202. stavak 3.).«

 

Članak 33.

 

U članku 1022. stavku 1. podstavku 3. riječ: »brodova« zamjenjuje se riječima: »pomorskih objekata«.

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak 34.

 

(1) Ministar će u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o:

– zahtjevima za pomorsku opremu kojom se opremaju brodovi hrvatske državne pripadnosti, uvjete za stavljanje takve opreme na tržište u Republici Hrvatskoj, uvjete koje moraju ispunjavati imenovana tijela za statutarnu certifikaciju pomorske opreme, te način i postupak imenovanja (članak 77. stavak 2.),

– uvjetima koje moraju ispunjavati priznate organizacije, te način i postupak ovlašćivanja (članak 77. stavak 3.).

(2) Ministar će u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o postupcima i načinu prijave pomoraca na obvezana osiguranja koji provode lučke kapetanije te uvjetima, sadržaju i načinu podnošenja podataka potrebnih za prijavu i odjavu (članak 129. stavak 7.).

 

Članak 35.

 

Ministar će uz suglasnost ministra nadležnog za rad u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona donijeti propis o uvjetima koje moraju ispunjavati pravne osobe koje obavljaju posredovanje pri zapošljavanju pomoraca, kao i postupak i način njihovog ovlašćivanja, te provođenje nadzora nad njihovim radom (članak 125.a).

 

Članak 36.

 

Ministar nadležan za poslove financija će uz suglasnost ministra u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovoga Zakona propisati visinu pomorskog dodatka člana posade broda, način iskazivanja podataka o oporezivim primicima i primicima na koje se ne plaća porez na dohodak (pomorski dodatak) te porezno priznatim izdacima i način dokazivanja broja dana u plovidbi (članak 128. stavak 10.).

 

Članak 37.

 

(1) Član posade broda iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona (članak 129. stavak 1.), koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ima iskazan dug s osnova doprinosa za obvezna osiguranja može podnijeti zahtjev Poreznoj upravi nadležnoj prema mjestu prebivališta ili uobičajenog boravišta za obročnu otplatu duga u jednakim mjesečnim obrocima. O zahtjevu za obročnu otplatu odlučuje ravnatelj Porezne uprave rješenjem nakon usklađenja duga s nadležnim Zavodima.

(2) Dužnik je u obvezi platiti dug u roku od najduže dvije godine od dana donošenja rješenja o obročnoj otplati. Dospijeće mjesečnog obroka je zadnji dan u mjesecu za tekući mjesec. Iznimno od odredaba posebnog propisa o zateznim kamatama na dug za javna davanja koji nije uplaćen u roku prema ukupnom dugu doprinosa utvrđenom rješenjem o obročnoj otplati iz stavka 1. ovoga članka, zatezne kamate obračunavaju se samo na dospjeli mjesečni obrok koji nije uplaćen u roku.

(3) Zahtjev za obročnu otplatu iz stavka 1. ovoga članka član posade broda obvezan je podnijeti u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(4) Usklađivanjem duga iz stavka 1. ovoga članka podrazumijeva se usklađivanje statusa osiguranika u Zavodima, utvrđivanje duga u skladu s priznatim statusom osiguranika, obračun kamata sukladno Vjerodostojnom tumačenju članka 3. stavka 1. Zakona o zateznim kamatama (»Narodne novine«, br. 28/96.), te utvrđivanje zastare prava na utvrđivanja obveze i naplate duga doprinosa i otpisa duga radi nenaplativosti.

(5) Postupak usklađivanja duga te kriterija za utvrđivanje broja mjesečnih rata za otplatu duga utvrdit će naputkom u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona ministar financija uz suglasnost ministra nadležnog za rad i ministra nadležnog za zdravstvo.

(6) Predajom zahtjeva dužnika za obročnu otplatu duga prekidaju se svi ovršni postupci pokrenuti za naplatu navedenih dugovanja.

 

Članak 38.

 

Odredbe članka 38. ovoga Zakona odgovarajuće se primjenjuju i na osiguranike pomorce na stranim brodovima čiji je dug s osnova obveznih doprinosa nastao po osnovi osiguranja kao člana posade broda koji su bili obvezno osigurani prema propisima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja.

 

Članak 39.

 

Član posade broda iz članka 14. stavka 1. ovoga Zakona koji je na dan 1. siječnja 2008. godine zatečen u plovidbi kao član posade broda kojemu svojstvo osiguranika pomorca u Zavodima nije utvrđeno do 31. prosinca 2007., svojstvo osiguranika ne utvrđuje se za razdoblje do primjene ovoga Zakona, osim po njegovu zahtjevu.

 

Članak 40.

 

Do stupanja na snagu propisa iz članka 32. stavka 3. i članka 34. stavka 1. podstavka 1. i 2. ovoga Zakona poslove priznate organizacije i imenovanog tijela obavljat će Hrvatski registar brodova.

 

Članak 41.

 

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim članka 128. iz članka 13. i članka 129. stavka 3. iz članka 14. ovoga Zakona koji stupaju na snagu 1. siječnja 2008.

Klasa: 342-01/07-01/01

Zagreb, 6. srpnja 2007.

 

HRVATSKI SABOR

Predsjednik

Hrvatskoga sabora

Vladimir Šeks, v. r.