Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

NN 77/2007 (25.7.2007.), Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2418

Na temelju članka 1. Zakona o ovlasti Vlade Republike Hrvatske da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Hrvatskoga sabora (»Narodne novine«, broj 108/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 19. srpnja 2007. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA
 

Članak 1.
 

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/2005 i 142/2006), u članku 45. stavak 2. mijenja se i glasi:

»(2) Prije raspisivanja javnog natječaja slobodno radno mjesto može se popuniti putem napredovanja državnog službenika, internog oglasa ili premještaja i na drugi način propisan ovim Zakonom.«.

U stavku 4. riječi: »sukladno stavku 1. i 2. ovoga članka« zamjenjuju se riječima »putem javnog natječaja ili internog oglasa«.


Članak 2.
 

Iza članka 45. dodaju se naslov i članak 45a. koji glase:
 

»Prijam korisnika stipendije
 

Članak 45a.

 

(1) Slobodno radno mjesto u državnom tijelu može se popuniti prijmom u državnu službu osobe koja je na temelju ugovora o stipendiranju ili školovanju u obvezi raditi određeno vrijeme u državnoj službi.

(2) Kod prijma u državnu službu iz stavka 1. ovoga članka ne provodi se javni natječaj.

(3) Kod prijma u državnu službu osobe iz stavka 1. ovoga članka donosi se rješenje o prijmu u državnu službu, a po konačnosti toga rješenja donosi se rješenje o rasporedu na radno mjesto.«.


Članak 3.
 

U članku 90. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»(2) Državni službenik može napredovati redovito ili izvanredno (ubrzano).«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4., mijenjaju se i glase:

»(3) Državni službenik može biti redovito unaprijeđen ako:

a) njegov rad je najmanje dva puta uzastopno ocijenjen kao »izvanredan« odnosno »odličan«,

b)  postoji slobodno radno mjesto propisano pravilnikom o unutarnjem redu, na koje se službenik u postupku napredovanja može rasporediti,

c) ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto.

(4) Državni službenik može izvanredno (ubrzano) napredovati ako ispunjava uvjete iz stavka 3. točaka a) i b) ovoga članka, te ispunjava uvjete za raspored na radno mjesto propisane uredbom Vlade kojom se uređuje napredovanje državnih službenika.«.

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 4.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/07-01/16

Urbroj: 5030109-07-2

Zagreb, 19. srpnja 2007.

Potpredsjednica Vlade

i ministrica obitelji, branitelja i

međugeneracijske solidarnosti

Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.