Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

NN 91/2007 (3.9.2007.), Pravilnik o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju stručne poslove zaštite od buke

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

2778

Na temelju članka 19. stavka 2. Zakona o zaštiti od buke (»Na­rod­ne novine« br. 20/03) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz prethodno mišljenje ministra gospodarstva, rada i poduzetništva donosi

PRAVILNIK

O UVJETIMA GLEDE PROSTORA, OPREME I ZAPOSLENIKA PRAVNIH OSOBA KOJE OBAVLJAJU STRUČNE POSLOVE ZAŠTITE OD BUKE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti glede prostora, opreme i zaposlenika koje moraju ispunjavati pravne osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke, određuju se stručni poslovi zaštite od buke te utvrđuje stručni nadzor nad pravnim osobama koje obav­ljaju stručne poslove zaštite od buke.

Članak 2.

Stručni poslovi zaštite od buke u smislu ovoga Pravilnika jesu:
1. akustička mjerenja:
– mjerenje razine buke,
– mjerenje zvučne izolacije,
2. projektiranje, odnosno predviđanje razine buke;
3. izrada karata buke i akcijskih planova;
4. izrada stručnih podloga glede zaštite od buke za dokumente prostornoga uređenja
svih razina i akata za njihovo provođenje i
5. izrada procjene utjecaja buke na okoliš.

Članak 3.

Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke ministar nadležan za zdravstvo (u daljnjem tekstu: ministar) daje pravnoj osobi koja je, uz ispunjenje uvjeta propisanih ovim Pravilnikom, registrirana za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke.
Ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke ministar daje pravnoj osobi za sve ili za pojedine stručne poslove zaštite od buke iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 4.

Pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju u radnom odnosu na poslovima zaštite od buke zapošljavati s punim radnim vremenom najmanje jednu osobu visoke stručne spreme stečenu na jednom od sljedećih visokih učilišta:
– arhitektonskom fakultetu,
– fakultetu elektrotehnike i računarstva,
– fakultetu strojarstva i brodogradnje,
– građevinskom fakultetu,
– prirodoslovno-matematičkom fakultetu, smjer fizika.
Zaposlenik pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka mora imati najmanje 2 godine radnog iskustva na stručnim poslovima zaštite od buke i položen stručni ispit pri ministarstvu nadležnom za zdravstvo.
Zaposlenik pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka je i odgovorna osoba za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke iz članka 2. ovoga Pravilnika.

Članak 5.

Za obavljanje stručnih poslova akustičkih mjerenja iz članka 2. ovoga Pravilnika, ministar daje ovlaštenje pravnoj osobi koja osim ispunjenja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom ima i akreditaciju Hrvatske akreditacijske agencije o ispunjavanju uvjeta norme HRN EN ISO/IEC 17025 iz područja zaštite od buke, za poslove za koje se ovlašćuje.
Iznimno, ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka može se dati i na osnovu potvrde akreditacijskog tijela o stručnoj i tehničkoj osposobljenosti za mjerenje prema odredbama ovoga Pravilnika.
Ovlaštenje izdano na temelju stavka 2. ovoga članka ostaje na snazi godinu dana od dana izdavanja nakon čega su pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika obvezne udovoljiti zahtjevu iz stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

Pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje struč­nih poslova iz članka 2. točke 1. ovoga Pravilnika, moraju za proved­bu mjerenja razina buke imati kao svoje osnovno sredstvo zvučni umjerivač u skladu s HRN IEC 60942 i jedan od niže navedenih mjernih sustava:
a) zvukomjer s integriranjem i usrednjavanjem u skladu s HRN EN 60651, HRN EN 60804, ili IEC 61672 i mogućnošću tercne spektralne analize u skladu s HRN EN 61260
b) mjerni mikrofon u skladu s HRN EN 61094, uređaj za snimanje i reprodukciju (analogni/digitalni) i uređaj za tercnu spektralnu analizu u skladu s HRN EN 61260.

Članak 7.

Pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika za obavljanje mjerenja zvučne izolacije iz članka 2. točka 1 ovoga Pravilnika, moraju imati kao svoje osnovno sredstvo normirani izvor zvuka koji zadovoljava zahtjeve HRN EN ISO 140, HRN EN ISO 717 i HRN EN ISO 3382, normirani izvor udarnog zvuka koji zadovoljava zahtjeve norme HRN EN ISO 140, HRN EN ISO 717 i jedan od navedenih mjernih sustava iz članka 6. ovoga Pravilnika.

Članak 8.

Za izradu karata buke, akcijskih planova i izrade procjene utjecaja buke na okoliš iz članka 2. ovoga Pravilnika, ministar daje ovlaštenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke pravnoj osobi koja osim ispunjenja uvjeta propisanih ovim Pravilnikom mora imati kao svoje osnovno sredstvo računalni program namijenjen za navedene stručne poslove.

Članak 9.

Pravne osobe iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju imati najmanje dvije radne prostorije u čvrstoj građevini koje moraju činiti funkcionalnu cjelinu s pripadajućim sanitarnim čvorom.
Pravne osobe iz stavka 1. ovoga članka, moraju ispunjavati minimalno tehničke uvjete prema posebnim propisima.

Članak 10.

Na prijedlog Povjerenstva koje utvrđuje ispunjenje uvjeta iz ovoga Pravilnika, ministar daje ovlaštenje pravnoj osobi za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke na rok od pet godina.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka imenuje ministar.

Članak 11.

Stručni nadzor nad ovlaštenim pravnim osobama obavlja ministarstvo nadležno za zdravstvo.

Članak 12.

Ministar će ovlaštenoj pravnoj osobi oduzeti ovlaštenje u slučaju:
– prestanka postojanja bilo kojeg od uvjeta iz ovoga Pravilnika,
– na temelju negativne godišnje ocjene akreditacijskog tijela,
– nepostupanja sukladno odredbama Zakona o zaštiti od buke i pravilnika donesenih na temelju toga Zakona.

Članak 13.

Pravne osobe koje imaju ovlaštenje ministra izdano na temelju Pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine« br. 37/90) obvezne su uskladiti svoj rad i poslovanje s odredbama ovoga Pravilnika u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

Članak 14.

Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati organizacije za mjerenje i predviđanje buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave (»Narodne novine«, br. 37/90).

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/18
Urbroj: 534-07-07-1
Zagreb, 21. kolovoza 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.