Dopuna popisa ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

NN 107/2007 (19.10.2007.), Dopuna popisa ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3150

Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o slatkovodnom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 106/01, 7/03, 174/04, 10/05 – ispravak i 49/05 – pročišćeni tekst) ministar poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva objavljuje

DOPUNU POPISA

USTANOVA KOJE OBAVLJAJU POSLOVE U PODRUČJU SLATKOVODNOG RIBARSTVA

Članak 1.

U »Popisu ustanova koje obavljaju poslove u području slatkovodnog ribarstva« (»Narodne novine«, broj 107/05), u glavi II., iza rednog broja 5. dodaje se redni broj 6. koji glasi:
»6. IRES
Institut za istraživanje i razvoj održivih eko sustava
10415 Velika Gorica, Novo Čiče, Jagodno 100a.«

Članak 2.

Ova dopuna Popisa stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/95
Urbroj: 525-01-07-1
Zagreb, 11. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.