Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2008. godine

NN 108/2007 (22.10.2007.), Odluka o davanju suglasnosti na Privremeni financijski plan Hrvatskih voda za prvo tromjesečje 2008. godine

HRVATSKI SABOR

3155

Na temelju članka 24. Zakona o proračunu (»Narodne novine« br. 96/03), Hrvatski sabor na sjednici 5. listopada 2007., donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE

I.

Daje se suglasnost na Privremeni financijski plan za prvo tromjesečje 2008. godine Hrvatskim vodama i to na:
– ukupne prihodu u iznosu od         432.466.000 kuna
– ukupne rashode u iznosu od         406.966.000 kuna
– suficit u iznosu od                             25.500.00 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/07-01/05
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.


PRIVREMENI FINANCIJSKI PLAN HRVATSKIH VODA ZA PRVO TROMJESEČJE 2008. GODINE

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

Plan za I. – III. 2008.

1

2

PRIHODI POSLOVANJA

432.366.000

PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

RASHODI POSLOVANJA

379.366.000

RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU

27.600.000

RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK

25.500.000

 

 


B. RAČUN FINANCIRANJA

 

Plan za I. – III. 2008.

1

2

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

12.103.000

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

37.603.000

NETO FINANCIRANJE

-25.500.000

 

VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE

0


A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE
 

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv prihoda

Plan za
I. – III. 2008.

1

2

3

4

5

6

6

 

 

 

PRIHODI POSLOVANJA

432.366.000

 

63

 

 

Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države

39.575.000

 

 

633

 

Pomoći iz proračuna

36.100.000

 

 

 

6332

Kapitalne pomoći iz proračuna

36.100.000

 

 

 

 

Državni proračun

28.714.000

 

 

 

 

Lokalna uprava

7.386.000

 

 

634

 

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

3.475.000

 

 

 

6342

Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar opće države

3.475.000

 

64

 

 

Prihodi od imovine

3.575.000

 

 

641

 

Prihodi od financijske imovine

3.029.000

 

 

 

6411

Prihodi od kamata na dane zajmove

9.000

 

 

 

6413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

200.000

 

 

 

6414

Prihodi od zateznih kamata

2.700.000

 

 

 

6416

Prihodi od dividendi

120.000

 

 

642

 

Prihodi od nefinancijske imovine

546.000

 

 

 

6422

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

530.000

 

 

 

6423

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

16.000

 

65

 

 

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima

381.857.697

 

 

652

 

Prihodi po posebnim propisima

381.857.697

 

 

 

6522

Prihodi vodoprivrede

370.822.000

 

 

 

 

Naknada za uređenje voda

143.184.000

 

 

 

 

Naknada za zaštitu voda

52.629.000

 

 

 

 

Naknada za korištenje voda

54.803.000

 

 

 

 

Naknada za šljunak

4.047.000

 

 

 

 

Naknada za melioracijsku odvodnju

3.403.000

 

 

 

 

Vodni doprinos

112.756.000

 

 

 

6526

Ostali nespomenuti prihodi

11.035.697

 

66

 

 

Ostali prihodi

7.358.303

 

 

663

 

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države

7.358.303

 

 

 

6632

Kapitalne donacije

7.358.303

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

100.000

 

72

 

 

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

100.000

 

 

721

 

Prihodi od prodaje građevinskih objekata

100.000

 

 

 

7211

Stambeni objekti

100.000

 

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv rashoda

Plan za
I. – III. 2008.

1

2

3

4

5

6

3

 

 

 

RASHODI POSLOVANJA

379.366.000

 

31

 

 

Rashodi za zaposlene

27.149.000

 

 

311

 

Plaće

22.804.000

 

 

 

3111

Plaće za redovan rad

22.664.000

 

 

 

3113

Plaće za prekovremeni rad

24.000

 

 

 

3112

Plaće za posebne uvjete rada

116.000

 

 

312

 

Ostali rashodi za zaposlene

600.000

 

 

 

3121

Ostali rashodi za zaposlene

600.000

 

 

313

 

Doprinosi na plaće

3.745.000

 

 

 

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

3.355.000

 

 

 

3133

Doprinosi za zapošljavanje

390.000

 

 

 

 

 

 

 

32

 

 

Materijalni rashodi

217.597.000

 

 

321

 

Naknade troškova zaposlenima

1.847.000

 

 

 

3211

Službena putovanja

440.000

 

 

 

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

795.000

 

 

 

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

612.000

 

 

322

 

Rashodi za materijal i energiju

3.172.000

 

 

 

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

1.030.000

 

 

 

3222

Materijal i sirovine

250.000

 

 

 

3223

Energija

1.742.000

 

 

 

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

45.000

 

 

 

3225

Sitni inventar i autogume

105.000

 

 

323

 

Rashodi za usluge

209.882.000

 

 

 

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

2.720.000

 

 

 

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

181.523.500

 

 

 

3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.000

 

 

 

3234

Komunalne usluge

504.000

 

 

 

3235

Zakupnine i najamnine

300.000

 

 

 

3237

Intelektualne i osobne usluge

13.856.500

 

 

 

3239

Ostale usluge

10.970.000

 

 

329

 

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

2.696.000

 

 

 

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

136.000

 

 

 

3292

Premije i osiguranja

485.000

 

 

 

3293

Reprezentacija

470.000

 

 

 

3294

Članarine

119.000

 

 

 

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.486.000

 

 

 

 

 

 

 

34

 

 

Financijski rashodi

8.750.000

 

 

342

 

Kamate za primljene zajmove

7.580.000

 

 

 

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3.140.000

 

 

 

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

4.440.000

 

 

 

 

Tuzemne

2.250.000

 

 

 

 

Inozenmne

2.190.000

 

 

343

 

Ostali financijski rashodi

1.170.000

 

 

 

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.165.000

 

 

 

3433

Zatezne kamate

5.000

 

 

 

 

 

 

 

36

 

 

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države

3.900.000

 

 

363

 

Pomoći unutar opće države

3.900.000

 

 

 

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

3.900.000

 

 

 

 

 

 

 

38

 

 

Ostali rashodi

121.970.000

 

 

381

 

Tekuće donacije

300.000

 

 

 

3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

 

 

383

 

Kazne, penali i naknade štete

170.000

 

 

 

3831

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

170.000

 

 

386

 

Kapitalne pomoći

121.500.000

 

 

 

3862

Kapitalne pomoći bankama i ostalim fin. inst. i trgovačkim društvima izvan javnog sektora

121.500.000

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

27.600.000

 

41

 

 

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

1.000.000

 

 

411

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

1.000.000

 

 

 

4111

Zemljište

1.000.000

 

 

 

 

 

 

 

42

 

 

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

2.000.000

 

 

421

 

Građevinski objekti

1.000.000

 

 

 

4212

Poslovni objekti

1.000.000

 

 

422

 

Postrojenja i oprema

1.000.000

 

 

 

4221

Uredska oprema i namještaj

1.000.000

 

45

 

 

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

24.600.000

 

 

451

 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

24.600.000

 

 

 

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

24.600.000

 

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-red

Sku-pina

Podskupina

Odje-ljak

Naziv

Plan za
I. – III. 2008.

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

NETO FINANCIRANJE

-25.500.000

8

 

 

 

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

12.103.000

 

81

 

 

Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova

65.000

 

 

816

 

Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

65.000

 

 

 

8161

Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima izvan javnog sektora

65.000

 

83

 

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici

1.435.000

 

 

834

 

Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora

1.435.000

 

 

 

8341

Dinice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora

1.435.000

 

84

 

 

Primici od zaduživanja

10.603.000

 

 

844

 

Primljeni zajmovi od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

10.603.000

 

 

 

8442

Primljeni zajmovi od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

10.603.000

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

37.603.000

 

51

 

 

Izdaci za dane zajmove

10.603.000

 

 

516

 

Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

10.603.000

 

 

 

5161

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima, obrtnicima, malom i srednjem poduzetništvu izvan javnog sektora

10.603.000

 

54

 

 

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova

27.000.000

 

 

542

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

12.400.000

 

 

 

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

12.400.000

 

 

544

 

Otplata glavnice primljenih zajmova od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

14.600.000

 

 

 

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.750.000

 

 

 

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

10.850.000

 

II. POSEBNI DIO

Šifra

Naziv

Plan za
I. – III. 2008.

1

2

3

01

HRVATSKE VODE

444.569.000

100

ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE

43.586.000

 

 

 

A1000

ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE  

41.586.000

3111

Plaće za redovan rad

22.664.000

3113

Plaće za prekovremeni rad

24.000

3112

Plaće za posebne uvjete rada

116.000

3121

Ostali rashodi za zaposlene

600.000

3132

Doprinosi za zdravstveno osiguranje osiguranje

3.355.000

3133

Doprinosi za zapošljavanje

390.000

3211

Službena putovanja

440.000

3212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

795.000

3213

Stručno usavršavanje zaposlenika

612.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

830.000

3223

Energija

1.080.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

20.000

3225

Sitni inventar i autogume

95.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

1.800.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

3.200.000

3233

Usluge promidžbe i informiranja

8.000

3234

Komunalne usluge

470.000

3235

Zakupnine i najamnine

160.000

3237

Intelektualne i osobne usluge

1.027.000

3239

Ostale usluge

175.000

3291

Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstva i sl.

136.000

3292

Premije i osiguranja

460.000

3293

Reprezentacija

470.000

3294

Članarine

119.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.075.000

3431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

1.160.000

3433

Zatezne kamate

5.000

3811

Tekuće donacije u novcu

300.000

 

 

 

K2000

OPREMANJE

1.000.000

4221

Uredska oprema i namještaj

1.000.000

 

 

 

K2003

POSLOVNE ZGRADE

1.000.000

4212

Poslovni objekti

1.000.000

 

 

 

101

SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI

21.540.000

 

 

 

A1001

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU

15.540.000

3422

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

3.140.000

5421

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru

12.400.000

 

 

 

A1002

ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

6.000.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.250.000

5441

Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

3.750.000

 

 

 

102

SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA

13.040.000

 

 

 

A1003

ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA

13.040.000

3423

Kamate za primljene zajmove od banaka i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora

2.190.000

5442

Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

10.850.000

 

 

 

103

TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA

204.800.000

 

 

 

A1004

ODRŽAVANJE ZAŠTITNIH VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA

134.000.000

3232

Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja

133.655.000

3234

Komunalne usluge

30.000

3235

Zakupnine i najamnine

60.000

3237

Intelektualne usluge

25.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

160.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

70.000

 

 

 

A1005

OBNAVLJANJE VODNIH GRAĐEVINA ZA ZAŠTITU OD POPLAVA

5.000.000

3223

Energija

650.000

3224

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

25.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

10.000

3232

Usluge tekućeg  i investicijskog održavanja

4.240.000

3292

Premije osiguranja

25.000

3299

Ostali nespomenuti troškovi

50.000

 

 

 

A1006

UREĐENJE I ODRŽAVANJE LOKALNIH VODA I HIDROMEL.  SUSTAVA NA SLIVNIM PODRUČJIMA

40.000.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

40.000.000

 

 

 

A1007

STUDIJSKO-RAZVOJNI I ZNANSTVENO- ISTRAŽIVAČKI POSLOVI

9.500.000

3237

Intelektualne usluge

5.000

3239

Ostale usluge

9.395.000

3831

Naknada štete fizičkim i pravnim osobama

100.000

 

 

 

A1008

HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA

400.000

3239

Ostale usluge

400.000

 

 

 

A1009

IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA

14.000.000

3221

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

200.000

3231

Usluge telefona, pošte i prijevoza

900.000

3237

Intelektualne usluge

12.790.000

3239

Ostale usluge

5.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

3431

Bankarske naknade

5.000

 

 

 

A1010

VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ

800.000

3222

Materijal i sirovine

250.000

3223

Energija

12.000

3225

Sitni inventar i autogume

10.000

3231

Usluge telefona,pošte i prijevoza

10.000

3232

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

428.500

3234

Komunalne usluge

4.000

3235

Zakupnine i najamnine

80.000

3237

Intelektualne usluge

4.500

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

1.000

 

 

 

A1011

OSTALI IZDACI PRI UPRAVLJANJU VODAMA

1.100.000

3237

Intelektualne usluge

5.000

3239

Ostale usluge

995.000

3299

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja

100.000

 

 

 

104

PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI

161.603.000

 

 

 

K2004

OBJEKTI ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA NA DRŽAVNIM VODAMA (ZAŠTITA OD POPLAVA)

20.000.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

20.000.000

 

 

 

K2005

OBNOVA I RAZVITAK VODOOPSKRBE

60.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

1.000.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

59.000.000

 

 

 

K2006

ZAŠTITA VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA

60.300.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

2.500.000

3862

Kapitane pomoći trgovačkim društvima

57.800.000

 

 

 

K2007

EKO PROJEKT JADRAN – UČEŠĆE U POVLAČENJU ZAJMA

15.303.000

3862

Kapitalne pomoći trgovačkim društvima

4.700.000

5116

Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora

10.603.000

 

 

 

K2010

ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (IMOV. PRAVNI POSL., OSNOVNA SREDSTVA I DR.)

1.000.000

4111

Zemljišta

1.000.000

 

 

 

K2011

PROJEKTI NAVODNJAVANJA

5.000.000

3632

Kapitalne pomoći unutar opće države

400.000

4511

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

4.600.000