Zakon o preuzimanju dioničkih društava

NN 109/2007 (24.10.2007.), Zakon o preuzimanju dioničkih društava

HRVATSKI SABOR

3173

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

Proglašavam Zakon o preuzimanju dioničkih društava, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 5. listopada 2007. godine.

Klasa: 011-01/07-01/155
Urbroj: 71-05-03/1-07-2
Zagreb, 12. listopada 2007.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O PREUZIMANJU DIONIČKIH DRUŠTAVA

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuju uvjeti za davanje ponude za preuzimanje ciljnih društava, postupak preuzimanja, prava i obveze sudionika u postupku preuzimanja te nadzor postupka preuzimanja ciljnih društava.

POJMOVI

Članak 2.

Pojedini pojmovi, u smislu ovoga Zakona, imaju sljedeće značenje:
1. ciljno društvo je:
a) javno dioničko društvo u smislu Zakona o tržištu vrijednos­nih papira,
b) dioničko društvo sa sjedištem u drugoj državi Europskoga gospodarskog prostora čije su dionice s pravom glasa uvrštene na uređeno tržište u državi Europskog gospodarskog prostora u smislu članka 4. stavka 1. točke 14. Direktive 2004/39/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 21. travnja 2004. o tržištima financijskih instrumenata o izmjeni direktiva 85/611/EEZ i 93/6/EEZ Vijeća i Direktive 2000/12/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o ukidanju Direktive 93/22/EEZ Vijeća (SL EU br. L 145 str. 1.),
2. ponuda za preuzimanje je javno objavljena ponuda, obvezna ili dobrovoljna, upućena svim dioničarima ciljnog društva za stjecanje svih dionica s pravom glasa, uz uvjete i na način određen ovim Zakonom. Ponuda za preuzimanje može istodobno biti upućena i za stjecanje povlaštenih dionica bez prava glasa,
3. stjecatelj je fizička ili pravna osoba koja stječe ili je stekla dionice s pravom glasa ciljnog društva,
4. ponuditelj je fizička ili pravna osoba koja je sukladno odred­bama ovoga Zakona obvezna objaviti ponudu za preuzimanje ili je objavila namjeru objavljivanja ponude za preuzimanje,
5. dionice s pravom glasa su sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa,
6. depozitar je središnja depozitarna agencija ili banka sa sjedištem u Republici Hrvatskoj,
7. Agencija je Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga,
8. države članice su države Europskoga gospodarskog prostora.

OPĆA NAČELA

Članak 3.

U postupku preuzimanja i u ostvarivanju prava i obveza sudionici postupka preuzimanja dužni su pridržavati se sljedećih načela:
1. dioničari ciljnog društva, koji drže dionice ciljnog društva istog roda, na koje se odnosi ponuda za preuzimanje imaju jednak položaj u postupku preuzimanja,
2. dioničari ciljnog društva na koje se odnosi ponuda za preuzimanje moraju imati dovoljno vremena i informacija kako bi potpunim uvidom u stanje stvari mogli odlučiti o ponudi za preuzimanje,
3. uprava i nadzorni odbor ciljnog društva dužni su u razdoblju provođenja postupka preuzimanja postupati u najboljem interesu ciljnog društva,
4. ponuditelj i ciljno društvo dužni su provesti postupak preuzimanja što brže, a ciljno društvo ne smije duže vrijeme od predviđenog biti spriječeno u svom poslovanju,
5. uslijed trgovanja dionicama ponuditelja, ciljnog društva i drugih društava koja sudjeluju u postupku preuzimanja, ne smije doći do poremećaja na tržištu,
6. ponuditelj može objaviti ponudu za preuzimanje tek nakon što u cijelosti osigura novčanu naknadu i druge vrste naknada koje su propisane odredbama ovoga Zakona.

OBJAVA

Članak 4.

(1) Kada Zakon propisuje obvezu objave, objava se mora učiniti na hrvatskom jeziku u »Narodnim novinama« i u jednim dnevnim novinama koje se redovito prodaju na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
(2) Smatra se da je obveza objave izvršena, ako su prije isteka roka oglašivači prihvatili narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju.
(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, smatra se da je u slučaju izmjene ponude za preuzimanje, konkurentske ponude i povlačenja ponude za preuzimanje, obveza objave izvršena objavljivanjem u jednim novinama, uz prihvat narudžbe za objavljivanje u prvom sljedećem izdanju drugih novina.
(4) Uvijek kada sukladno odredbama ovoga Zakona postoji obveza objave, dokaz o prihvatu narudžbe za objavu i dokaz o objavi dostavljaju se bez odgode Agenciji.
(5) Osim u slučajevima obvezne objave sukladno odredbama ovoga Zakona, ponuditelju i osobama koje s njim djeluju zajednički te članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva zabranjeno je svako drugo komuniciranje s javnošću.

ZAJEDNIČKO DJELOVANJE

Članak 5.

(1) Osobe koje djeluju zajednički su fizičke i/ili pravne osobe koje surađuju međusobno ili s ciljnim društvom na temelju sporazuma, izričitog ili prešutnog, usmenog ili pisanog, čiji je cilj stjecanje dionica s pravom glasa, usklađeno ostvarivanje prava glasa ili sprječavanje druge osobe u provođenju postupka preuzimanja.
(2) Za sljedeće osobe smatra se da djeluju zajednički:
1. osobe koje povezuju samo okolnosti u svezi sa stjecanjem dionica, kao što su:
– vrijeme ili razdoblje u kojem su stjecale dionice,
– mjesto stjecanja,
– način stjecanja,
– odredbe ugovora o stjecanju,
– vrijednost stečenih dionica,
– druge okolnosti koje su dovele do stjecanja dionica koje ukazuju na usklađenost u stjecanju ili zajedničkoj namjeri osoba,
2. članove uprave ili nadzornog odbora društava koja djeluju zajednički,
3. članove uprave ili nadzornog odbora s društvima u kojima su članovi tih tijela,
4. osobe koje su glavnoj skupštini ciljnog društva predlagale imenovanje ili razrješenje članova uprave ili nadzornog odbora, ili druge odluke, za donošenje kojih je potrebna tročetvrtinska većina prisutnih glasova na glavnoj skupštini i koje su glasale za donošenje takvih odluka.
(3) Pravne osobe, te fizičke i/ili pravne osobe djeluju zajednič­ki kad jedna od njih neposredno ili posredno kontrolira drugu ili druge pravne osobe.
(4) Smatra se da fizička i/ili pravna osoba kontrolira pravnu osobu ako ima:
1. neposredno ili posredno više od 25% udjela u temeljnom kapitalu pravne osobe,
2. neposredno ili posredno više od 25% glasačkih prava u glav­noj skupštini pravne osobe,
3. pravo upravljanja poslovnim i financijskim politikama prav­ne osobe na temelju ovlasti iz statuta ili sporazuma,
4. neposredno ili posredno prevladavajući utjecaj na vođenje poslova i donošenje odluka.
(5) Trgovačka društva djeluju zajednički ako su međusobno povezana u smislu odredbi Zakona o trgovačkim društvima.
(6) Fizičke osobe djeluju zajednički ako su u krvnom srodstvu u pravoj liniji, a u pobočnoj liniji do prvog stupnja zaključno, te ako su bračni ili izvanbračni drugovi.

NAČIN ZAJEDNIČKOG DJELOVANJA

Članak 6.

(1) Uspostavljanje odnosa zajedničkog djelovanja na temelju sporazuma iz stavka 1. članka 5. ovoga Zakona izjednačeno je sa stjecanjem dionica s pravom glasa.
(2) Dionicama s pravom glasa stjecatelja pribrajaju se dionice s pravom glasa osoba koje s njim djeluju zajednički.
(3) Kad obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastane uspostavljanjem odnosa zajedničkog djelovanja sporazumom iz članka 5. stavka 1. ovoga Zakona ili u slučaju kad jedna od osoba koje djeluju zajednički stekne dionice tako da tim stjecanjem nastane obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, svaka od tih osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom, a smatra se da je obvezi objavljivanja ponude za preuzimanje udovoljeno ako ponudu za preuzimanje objavi bilo koja od osoba koje djeluju zajednički.
(4) U slučaju iz stavka 3. ovoga članka, ciljno društvo ne može biti ponuditelj.

Članak 7.

Osobe koje djeluju zajednički, solidarno odgovaraju za ispunjenje svih obveza propisanih ovim Zakonom.

UTVRĐIVANJE BROJA I POSTOTKA PRAVA GLASA

Članak 8.

(1) U smislu ovoga Zakona, pri utvrđivanju broja dionica s pravom glasa ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički, u obzir će se uzeti dionice s pravom glasa ciljnog društva:
1. koje su te osobe stekle,
2. koje su te osobe prenijele na treću osobu kao osiguranje, osim ako je ta osoba ovlaštena samostalno ostvarivati pravo glasa iz tih dionica neovisno o uputama tih osoba,
3. za koje je u korist tih osoba osnovano pravo plodouživanja,
4. koje ponuditelj može steći izjavom volje, kao npr. opcija za kupnju dionica,
5. koje su tim osobama povjerene, ako one mogu prava glasa iz tih dionica ostvarivati samostalno, po vlastitoj ocjeni, bez posebnih uputa dioničara.
(2) U smislu ovoga Zakona, postotak dionica s pravom glasa u ciljnom društvu izračunava se u odnosu na sve dionice ciljnog društva izdane s pravom glasa, uključujući i vlastite dionice ciljnog društva i dionice kod kojih je ostvarivanje prava glasa isključeno ili ograničeno zakonom ili pravnim poslom.
(3) U smislu stavka 1. točke 1. ovoga članka, smatrat će se da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa kad sklope pravni posao ili nastankom drugoga pravnog temelja za prijenos dionica, neovisno o prijenosu dionica i upisu u depozitorij ili registar dionica ciljnog društva, te neovisno o tome što je pravni posao sklopljen pod odgodnim uvjetom. Pod istim uvjetima, smatrat će se da su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa i kada, umjesto dio­nica, steknu potvrde koje predstavljaju vlasništvo određenog broja dionica ciljnog društva, a kojim potvrdama se trguje na burzi, kao npr. globalne potvrde o deponiranim dionicama. Prilikom stjecanja ovih potvrda, odredba stavka 1. točke 4. ovoga članka primjenjuje se na odgovarajući način.

OBVEZNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 9.

(1) Fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kad neposredno ili posredno, samostalno ili djelujući zajednički, stekne dionice s pravom glasa ciljnog društva, tako da, zajedno s dionicama koje je već stekla, prijeđe prag od 25% dionica s pravom glasa ciljnog društva (kontrolni prag).
(2) Nakon što je prešla kontrolni prag i objavila ponudu za preuzimanje, fizička ili pravna osoba obvezna je objaviti ponudu za preuzimanje kada, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva poveća postotak prava glasa za više od 10% (dodatni prag).
(3) Iznimno od odredbe iz stavka 2. ovoga članka, ponudu za preuzimanje obvezna je objaviti fizička ili pravna osoba, koja nakon ponude za preuzimanje, samostalno ili djelujući zajednički, neposrednim ili posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa ciljnog društva poveća postotak prava glasa za manje od 10%, ako tim stjecanjem prelazi prag od 75% prava glasa (konačni prag).
(4) Obvezu objavljivanja ponude za preuzimanje, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica s pravom glasa ciljnog društva, nema fizička ili pravna osoba koja:
1. je ponudu za preuzimanje objavila sukladno odredbi stavka 2. ovoga članka,
2. nakon ponude za preuzimanje, objavljene sukladno odredbi stavka 1. i/ili 2. ovoga članka, drži najmanje 75% prava glasa,
3. je ponudu za preuzimanje objavila sukladno odredbi članka 14. stavka 3. ovoga Zakona.
(5) Fizička ili pravna osoba, kojoj je, sukladno odredbama ovog članka, nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, obvez­na je, bez odgode, o nastanku obveze dostaviti obavijest Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, te istu bez odgode objaviti.
(6) Posrednim stjecanjem dionica s pravom glasa, u smislu ovog članka, smatrat će se stjecanje kontrole u smislu članka 5. stavka 4. ovoga Zakona.

DOBROVOLJNA PONUDA ZA PREUZIMANJE

Članak 10.

(1) Osoba koja nije obvezna objaviti ponudu za preuzimanje sukladno odredbama ovoga Zakona, a namjerava izvršiti preuzimanje, ponudu za preuzimanje može objaviti samo pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.
(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, osoba koja namjerava izvršiti preuzimanje obvezna je, bez odgode, o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, te istu bez odgode objaviti.
(3) Objavljivanjem obavijesti iz stavka 2. ovoga članka, za osobu koja namjerava izvršiti preuzimanje nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje pod uvjetima i na način određen ovim Zakonom.
(4) Obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastaje i u slučaju kada ponuditelj objavi obavijest koja ne sadrži podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona i/ili je objavi na drugi način, a iz objavljene obavijesti je razvidno da ponuditelj, samostalno ili djelujući zajednički, ima namjeru izvršiti preuzimanje ciljnog društva.
(5) U slučaju konkurentskih ponuda, ništetno je svako stjecanje dionica s pravom glasa ciljnog društva od strane budućega konkurentskog ponuditelja od trenutka objave namjere za preuzimanje prvog ponuditelja.

OBAVIJESTI O OBJAVLJIVANJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 11.

(1) Obavijesti iz članka 9. stavka 5. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona moraju sadržavati podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona, te izjavu ponuditelja da će u, ovim Zakonom, propisanom roku objaviti ponudu za preuzimanje.
(2) Uprava burze i uređenoga javnog tržišta na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva smije zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovog članka, prije objave, upotrijebiti samo u svrhu odlučivanja treba li obustaviti trgovanje dionicama ciljnog društva.
(3) Ciljno društvo obvezno je bez odgode obavijestiti Agenciju o primitku i sadržaju zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka te o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku.
(4) Ciljno društvo će o sadržaju zaprimljene obavijesti iz stavka 1. ovoga članka, bez odgode, obavijestiti predstavnike radnika, ili u njihovoj odsutnosti radnike.

IZJAVA O NAMJERI OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 12.

(1) Agencija može od fizičke i/ili pravne osobe zatražiti izričitu izjavu o namjeri preuzimanja, ako situacija na tržištu kapitala ukazuje na moguće preuzimanje, a posebno kada:
1. okolnosti ukazuju na postojanje sporazuma o preuzimanju, ili
2. opseg trgovanja i cijena dionica ciljnog društva na burzi ili uređenom javnom tržištu su se značajnije mijenjali, ili
3. fizička i/ili pravna osoba na druge načine izražava namjeru izvršiti preuzimanje, npr. komunicira s javnošću.
(2) Izjavu iz stavka 1. ovoga članka, fizička i/ili pravna osoba obvezna je dostaviti Agenciji bez odgode.
(3) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može zahtijevati od ciljnog društva izričitu izjavu o tome je li upoznato s namjerom preuzimanja, koju je ono obvezno dostaviti Agenciji bez odgode.
(4) Na zahtjev Agencije, fizička i/ili pravna osoba i ciljno društvo obvezni su izjavu koju dostavljaju Agenciji, bez odgode, objaviti i dostaviti burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva.

ZABRANA ZAOBILAŽENJA POSTUPKA PREUZIMANJA I ISKLJUČENJE PRAVA GLASA

Članak 13.

(1) Nije dopuštena ponuda ili opća ponuda upućena dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
(2) Nije dopušten javni ili drugi poziv upućen dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa ako tim stjecanjem nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje.
(3) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne mogu ostvariti pravo glasa iz svih stečenih dionica ciljnog društva u sljedećim slučajevima:
1. kad, nakon nastupanja obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, u zakonskom roku ne podnesu zahtjev za odobrenje objav­ljivanja ponude za preuzimanje, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze,
2. kad Agencija odbije ili odbaci zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, od dana konačnosti rješenja kojim se odbija ili odbacuje isti zahtjev do dana konačnosti rješenja kojim Agencija odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje,
3. kad, nakon što im je Agencija odobrila objavljivanje ponude za preuzimanje, istu ne objave u zakonskom roku, od dana kad su došli u zakašnjenje do dana izvršenja ove obveze.

IZNIMKE OD OBVEZE OBJAVLJIVANJA PONUDE
ZA PREUZIMANJE

Članak 14.

(1) Stjecatelj nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje ako:
1. stekne dionice ciljnog društva nasljeđivanjem,
2. stekne dionice ciljnog društva diobom bračne stečevine,
3. stekne dionice ciljnog društva u postupku povećanja temeljnog kapitala, izdavanjem dionica, a glavna skupština ciljnog društva na kojoj se donosi odluka o povećanju temeljnog kapitala odobri da stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objav­ljivanja ponude za preuzimanje,
4. stekne dionice ciljnog društva koje je stečajni dužnik u stečajnom postupku,
5. stekne dionice ciljnog društva u postupku pripajanja trgovačkih društava, ali isključivo onda kada samo jedno od trgovačkih društava koja sudjeluju u postupku pripajanja ima dionice ciljnog društva,
6. stekne dionice ciljnog društva promjenom pravnog oblika trgovačkog društva,
7. pravna osoba stekne dionice ciljnog društva od druge prav­ne osobe čiji su članovi ili dioničari neposredno ili posredno iste osobe ili kad stekne dionice prijenosom radi restrukturiranja unutar koncerna,
8. stekne dionice ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende, a glavna skupština ciljnog društva odobri da stjecatelj može steći dionice s pravom glasa ciljnog društva bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, ako bi predmetnim stjecanjem dionica s pravom glasa za stjecatelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje,
9. nakon provedene ponude za preuzimanje stekne dionice ciljnog društva prijenosom između osoba koje su djelovale zajednički u ponudi za preuzimanje,
10. stjecanjem dionica ciljnog društva drži postotak dionica s pravom glasa koji je jednak ili manji od postotka dionica s pravom glasa koji drži drugi dioničar ciljnog društva koji je objavio ponudu za preuzimanje,
11. kao kreditna institucija, u roku od 6 mjeseci od dana kada je postala punopravni vlasnik dionica koje je stekla kao fiducijarni vjerovnik, iste otpusti,
12. kao vjerovnici, stječu dionice društava u sanaciji sukladno Zakonu o sanaciji određenih poduzeća,
13. je to propisano posebnim propisom.
(2) Odobrenje iz stavka 1. točke 3. i 8. ovoga članka, glavna skupština ciljnog društva daje tročetvrtinskom većinom glasova prisutnih na glavnoj skupštini, ne računajući glasove stjecatelja i osoba koje s njim djeluju zajednički.
(3) Osobe iz stavka 1. ovoga članka koje su izuzete od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje obvezne su u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ciljnog društva objaviti ponudu za preuzimanje na način i pod uvjetima određenim ovim Zakonom.
(4) Republika Hrvatska, Hrvatski fond za privatizaciju i Držav­na agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, kao stjecatelji dionica s pravom glasa ciljnog društva, nisu obvezni objaviti ponudu za preuzimanje ako u roku od 14 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje obavijeste Agenciju i ciljno društvo da namjeravaju otpustiti višak dionica iznad praga od 25%, pod uvjetom da taj višak dionica i otpuste u roku od 6 mjeseci.
(5) Hrvatski fond za privatizaciju, kada samostalno ili djelujući zajednički, stječe dionice ciljnog društva sukladno Zakonu o privatizaciji, nije obvezan objaviti ponudu za preuzimanje.

UVID U DEPOZITORIJ ILI REGISTAR DIONICA

Članak 15.

Kada je za ponuditelja nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo, odnosno središnja depozitarna agencija obvezni su ponuditelju, na njegov zahtjev, omogućiti uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva, iz depozitorija, odnosno registra dionica.

CIJENA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 16.

(1) Ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički obvezni su za sve dionice istog roda ponuditi jednaku cijenu, odnosno jednak broj zamjenskih dionica.
(2) Cijena u ponudi za preuzimanje ne može biti niža od najviše cijene po kojoj su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice s pravom glasa u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze.
(3) Ako je prosječna cijena dionica ostvarena na burzama i uređenim javnim tržištima viša od cijene iz stavka 2. ovoga članka, ponuditelj je obvezan ponuditi višu cijenu, s tim da se prosječna cijena izračunava za svaku burzu ili uređeno javno tržište kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi ili uređenom javnom tržištu u zadnja tri mjeseca prije nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje.
(4) Ako ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički nisu u razdoblju od jedne godine prije dana nastanka obveze stekli dionice s pravom glasa, cijena u ponudi ne smije biti niža od prosječne cijene ostvarene na burzama ili uređenim javnim tržištima.
(5) Ako ponuditelj i/ili osoba koja s njim djeluje zajednički, protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona, stekne ili otpusti dionice ciljnog društva po cijeni višoj od cijene iz stavka 2., 3. i 4. ovoga članka, obvezan je u ponudi za preuzimanje ponuditi višu cijenu.
(6) Ako ponuditelj zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje ne podnese u roku iz članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, prosječna cijena iz stavka 3. ovoga članka izračunava se kao ponderirani prosjek svih cijena ostvarenih na burzi ili uređenom javnom tržištu za svako sljedeće tromjesečje posebno, počevši od tromjesječja koje prethodi danu nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje do dana podnošenja zahtjeva, s tim da je ponuditelj obvezan u ponudi za preuzimanje ponuditi najmanje najvišu tromjesečnu prosječnu cijenu izračunatu u navedenom razdob­lju, ako je ta cijena viša od cijene iz stavka 2. ovoga članka.
(7) Ako ponuditelj ili osoba koja s njim djeluje zajednički u roku od jedne godine od dana proteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne dionice ciljnog društva koje su bile predmet ponude, po cijeni koja je viša od cijene iz ponude, obvezan je dioničarima koji su prihvatili ponudu za preuzimanje isplatiti razliku u cijeni u roku od 7 dana od dana stjecanja.
(8) Obveza iz stavka 7. ovoga članka ne odnosi se na stjecanja dionica u slučaju statusnih promjena ili povećanja temeljnog kapitala ciljnog ili u slučaju stjecanja dionica ciljnog društva u zamjenu za isplatu dividende.

NAKNADA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 17.

(1) Ponuditelj kao naknadu za preuzimanje dionica koje su pred­met ponude za preuzimanje, može ponuditi:
– novac (novčana naknada),
– zamjenske dionice (zamjenska naknada),
– kombinaciju novca i zamjenskih dionica u kojem slučaju ponuditelj omjer novca i zamjenskih dionica može slobodno odrediti (kombinirana naknada).
(2) Kada ponuditelj za preuzimanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, nudi zamjensku ili kombiniranu naknadu, obvezan je ponuditi novčanu naknadu kao alternativu.
(3) Zamjenske dionice moraju biti uvrštene najmanje u istu kotaciju ili kotaciju istog stupnja transparentnosti kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje, biti iste vrste i roda kao i dionice koje su predmet ponude za preuzimanje i ne smiju biti pod teretom.
(4) Agencija će pravilnikom propisati uvjete pod kojima ponuditelj u ponudi za preuzimanje može ponuditi zamjensku ili kombiniranu naknadu.

OSIGURANJE NAKNADE

Članak 18.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan osigurati naknadu za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.
(2) Odredba stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje u slučaju izmjene ponude po višoj cijeni.

Članak 19.

(1) Radi osiguranja novčane naknade, ponuditelj je obvezan na poseban račun kod depozitara izdvojiti novčana sredstva potrebna za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje i/ili depozitaru dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist osoba koje će pohraniti svoje dionice u ponudi za preuzimanje, na iznos potreban za plaćanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.
(2) Rok trajanja bankovne garancije ne može biti kraći od 15 dana od zadnjeg dana roka za plaćanje dionica iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona.
(3) Ponuditelj, osoba koja s njim djeluje zajednički i ciljno društvo, ne mogu izdati bankovnu garanciju iz stavka 1. ovoga članka.
(4) Ponuditelj ne smije raspolagati novčanim sredstvima koja su, radi osiguranja isplate pohranjenih dionica, izdvojena na posebnom računu kod depozitara, osim radi isplate pohranjenih dionica.
(5) Agencija može propisati dodatne uvjete koje mora ispunjavati banka koja izdaje garanciju iz stavka 1. ovoga članka kao i sadržaj ugovora o izdavanju bankovne garancije.

Članak 20.

Radi osiguranja zamjenske ili kombinirane naknade, ponuditelj je obvezan na poseban račun kod depozitara pohraniti zamjenske dionice.

UGOVARANJE POSLOVA POHRANE DIONICA

Članak 21.

(1) Prije podnošenja zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan s depozitarom ugovoriti obavljanje poslova pohrane dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.
(2) Ako se dionice koje su predmet ponude za preuzimanje u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnje depozitarne agencije, depozitar je središnja depozitarna agencija.
(3) Ako dionice koje su predmet ponude za preuzimanje ne postoje u obliku elektroničkog zapisa kod središnje depozitarne agencije, ponuditelj će obavljanje poslova pohrane dionica ugovoriti s bankom sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, u kojem ugovoru banka prihvaća sve propisane obveze i odgovornosti depozitara prema ponuditelju i prema svakom dioničaru koji daje dionice na pohranu, tako da dioničar s osnove ovoga ugovora ima prema banci zahtjev za naknadu štete.
(4) Za štetu koju dioničar pretrpi u vezi s obavljanjem poslova pohrane dionica ponuditelj i depozitar odgovaraju solidarno.
(5) Pri sklapanju ugovora iz stavka 1. ovoga članka, ponuditelj je obvezan depozitaru dati sve podatke potrebne za pripremu i obavljanje poslova pohrane dionica.

OBVEZNI SADRŽAJ PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 22.

(1) Ponuda za preuzimanje mora sadržavati sve neophodne podatke kako bi dioničari mogli odlučiti o prihvaćanju ponude, a osobito:
1. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu ciljnog društva, iznos upisanoga temeljnog kapitala te podatke o vrsti, rodu i broju dionica (u apsolutnom i relativnom iznosu) koje čine temeljni kapital ciljnog društva,
2. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja,
3. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički te opis načina zajedničkog djelovanja,
4. podatke o vrsti, rodu i broju (u apsolutnom i relativnom iznosu) dionica i glasova ciljnog društva koje drži ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički,
5. podatke o vrsti i rodu dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,
6. postotak dionica koji čini uvjet iz članka 23. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona, ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana,
7. jasnu izjavu da se ponuda za preuzimanje upućuje svim dioničarima ciljnog društva, za stjecanje svih dionica koje su predmet ponude, pod propisanim i objavljenim uvjetima,
8. cijenu koju se ponuditelj obvezuje platiti po dionici i način utvrđivanja cijene,
9. kada ponuda uključuje zamjensku ili kombiniranu naknadu, podatke o zamjenskim dionicama i pravima koja iz njih proizlaze, cijeni zamjenskih dionica, uvjetima zamjene i izdavatelju zamjenskih dionica,
10. izvor i način osiguranja naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,
11. rok plaćanja,
12. rok trajanja ponude za preuzimanje,
13. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu depozitara,
14. upute o načinu i učincima pohrane dionica te drugim pravima i obvezama dioničara koji pohrane dionice, a posebno o pravu dioničara na povlačenje dionica iz pohrane i odustajanje od prihvata ponude za preuzimanje,
15. namjeru ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva i, u mjeri u kojoj na to utječe ponuda za preuzimanje, u pogledu budućeg poslovanja društva ponuditelja; strateške planove ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i moguće posljedice provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva i društva ponuditelja, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima ciljno društvo i društvo ponuditelj obavlja svoje djelatnosti; namjeru ponuditelja u vezi s upravom ciljnog društva te podatke o novčanim i nenovčanim davanjima kao i drugim pogodnostima koje se daju ili čine izglednima članovima uprave i nadzornog odbora ciljnog društva,
16. visinu obeštećenja za ograničenja i/ili ukidanja prava dioničara kao posljedicu pravila o ograničenju iz članka 44. ovoga Zakona, ako se isti primjenjuje, te pojedinosti o načinu isplate i metodi korištenoj za utvrđivanje obeštećenja,
17. podatak o državi čije će se pravo primjenjivati na ugovorne odnose između ponuditelja i osoba koje su prihvatile ponudu za preuzimanje te podatak o nadležnom sudu,
18. ostale uvjete ponude za preuzimanje određene propisima donesenim na temelju ovoga Zakona.
(2) Agencija može tražiti od ponuditelja dopunu podataka iz sadržaja ponude za preuzimanje.
(3) Uz ponudu za preuzimanje koju dostavlja Agenciji, ponuditelj je obvezan priložiti u izvorniku ili javnobilježnički ovjerenoj preslici sljedeće isprave:
1. isprave o pravnim poslovima kojim su ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički stekli dionice ciljnog društva u razdoblju od 1 godine prije dana nastanka obveze na objavljivanje ponude za preuzimanje, a u slučaju stjecanja i otpuštanja dionica protivno odredbi članka 40. ovoga Zakona i isprave o tim pravnim poslovima,
2. izjavu ponuditelja i osoba koje s njim djeluju zajednički da, osim pravnih poslova iz točke 1. ovoga stavka, nisu sklapali druge pravne poslove u cilju stjecanja dionica ciljnog društva,
3. potvrdu depozitara o osiguranju naknade za preuzimanje svih dionica koje su predmet ponude za preuzimanje,
4. potvrdu burze ili uređenoga javnog tržišta, izdanu na zahtjev ponuditelja, o prosječnoj cijeni iz članka 16. stavka 3. i 6. ovoga Zakona,
5. ugovor s depozitarom o obavljanju poslova pohrane dionica,
6. prethodnu suglasnost Hrvatske narodne banke, ako su predmet preuzimanja dionice banke, odnosno prethodnu suglasnost druge nadležne institucije, u ostalim slučajevima kada je to zakonom propisano,
7. izvode iz sudskog registra ili drugoga odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljiv pravni oblik, sjedište, poslovna adresa, popis osoba ovlaštenih za zastupanje, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva, u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču, ako je ponuditelj i osoba koja s njim djeluje zajednički, prav­na osoba sa sjedištem u inozemstvu,
8. izjavu kojom imenuje punomoćnika (tvrtka, sjedište, poslovna adresa, odnosno, ime i prezime, adresa) za dostavu pismena u Republici Hrvatskoj, ako je pravna ili fizička osoba sa sjedištem, odnosno prebivalištem ili trajnim boravištem u inozemstvu,
9. ostalu dokumentaciju na zahtjev Agencije,
10. dokaz o uplati administrativne pristojbe i naknade.
(4) Ako su isprave, koje se prilažu uz ponudu za preuzimanje, pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

UVJETOVANJE PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 23.

(1) Obvezu kupnje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ponuditelj ne može ničim uvjetovati.
(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka:
1. ponuditelj može u ponudi za preuzimanje odrediti da pred­met ponude za preuzimanje nisu dionice na kojima je zasnovan teret,
2. dobrovoljnu ponudu za preuzimanje, ponuditelj može uvjetovati dosizanjem određenog praga uspješnosti koji ne može biti niži od kontrolnog praga. Ako u ponudi za preuzimanje, ukupan postotak pohranjenih dionica s pravom glasa, zajedno s ukupnim postotkom dionica s pravom glasa koje ponuditelj već drži u smislu članka 8. ovoga Zakona ne premašuje prag uspješnosti, ponuditelj ne može preuzeti pohranjene dionice, a u slučaju da se pohranjenim dionicama premašuje prag uspješnosti, ponuditelj je obvezan preuzeti sve pohranjene dionice, pod objavljenim i propisanim uvjetima.

ODLUČIVANJE O ZAHTJEVU ZA ODOBRENJE OBJAVLJIVANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 24.

(1) Ponuditelj je obvezan u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje podnijeti Agenciji zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, ponudu za preuzimanje i isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Radi utvrđivanja svih činjenica i okolnosti značajnih za odlučivanje, Agencija može od ponuditelja, zatražiti i dodatnu dokumentaciju.
(3) Agencija će o zahtjevu ponuditelja iz stavka 1. ovoga članka donijeti rješenje u roku od 14 dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(4) U smislu ovoga Zakona, zahtjev ponuditelja smatrat će se urednim kada Agencija utvrdi:
1. da je ponuditelj dostavio ponudu za preuzimanje, sve isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona i dodatnu dokumentaciju na zahtjev Agencije,
2. potpunost i vjerodostojnost podataka iz ponude za preuzimanje i isprava priloženih zahtjevu za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, u skladu sa člankom 22. stavkom 1. i 3. ovoga Zakona,
3. da je cijena u ponudi za preuzimanje određena u skladu s odredbama ovoga Zakona.

Članak 25.

(1) Kada je zahtjev ponuditelja nepotpun ili nerazumljiv ili uz zahtjev nije dostavljena ponuda za preuzimanje i sve isprave iz članka 22. stavka 3. ovoga Zakona, Agencija će od ponuditelja zatražiti da uredi zahtjev i dostavi nedostajuću dokumentaciju te odrediti rok u kojem je dužan to učiniti.
(2) Ako ponuditelj, u ostavljenom roku, ne postupi po traženju Agencije iz stavka 1. ovoga članka, smatrat će se da zahtjev nije niti podnesen, te će Agencija donijeti zaključak kojim se zahtjev ponuditelja odbacuje.

ODGOVORNOST ZA TOČNOST I ISTINITOST PODATAKA U PONUDI ZA PREUZIMANJE

Članak 26.

(1) Agencija ne odgovara za točnost i istinitost podataka navedenih u ponudi za preuzimanje.
(2) Ako u ponudi za preuzimanje nedostaju podaci koji bi mogli utjecati na odluku o prihvaćanju ponude za preuzimanje ili su u ponudi za preuzimanje navedeni neistiniti ili netočni podaci, sve osobe koje su sudjelovale u izradi ili pripremi ponude za preuzimanje, solidarno odgovaraju dioničarima za moguću štetu koja bi zbog toga nastala.

OBJAVA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 27.

(1) Ponudu za preuzimanje, ponuditelj je obvezan objaviti u roku od 7 dana od dana primitka rješenja iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Ponuda za preuzimanje objavljena nakon isteka roka iz stavka 1. ovoga članka valjana je.
(3) Ponudu za preuzimanje i izmjenu ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan, bez odgode, po primitku rješenja Agencije iz članka 24. stavka 3. i članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, dostaviti ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva i depozitaru.
(4) Odmah nakon objavljivanja ponude za preuzimanje, ciljno društvo obvezno je svakog dioničara obavijestiti o sadržaju ponude za preuzimanje. Dioničaru koji to zahtijeva ciljno društvo obvezno je dati sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje. Isto vrijedi i za sve izmjene ponude.

ROK TRAJANJA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 28.

(1) Ponuda za preuzimanje traje 28 dana od dana objave. Rok tra­janja ponude za preuzimanje počinje teći od dana kasnije objave.
(2) Rok iz stavka 1. ovoga članka produžit će se u slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje ili objave konkurentske ponude.
(3) U slučaju objave izmjene ponude za preuzimanje rok trajanja ponude za preuzimanje produžit će se za 7 dana.
(4) Krajnji rok trajanja ponude za preuzimanje i konkurentske ponude ne može biti duži od 60 dana od dana objave prve ponude za preuzimanje.

IZMJENA PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 29.

(1) Izmjena ponude za preuzimanje mora biti objavljena najkas­nije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(2) Agencija će o zahtjevu ponuditelja za odobrenje objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje donijeti rješenje u roku od 3 dana od dana primitka urednog zahtjeva.
(3) Ponudu za preuzimanje ponuditelj može izmijeniti na način da povisi ponuđenu cijenu i/ili ponudi veći broj zamjenskih dionica. Kada povisuje cijenu, ponuditelj mora ponuđenu cijenu povisiti za najmanje 2%.
(4) Do isteka roka iz stavka 1. ovoga članka ponuditelj mora ispuniti sljedeće uvjete:
1. ishoditi rješenje Agencije o odobrenju objavljivanja izmjene ponude za preuzimanje,
2. objaviti izmjenu ponude za preuzimanje,
3. o izmjeni ponude za preuzimanje obavijestiti depozitara,
4. osigurati razliku naknade za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.
(5) Ukoliko ponuditelj sukladno odredbama ovoga Zakona izmijeni ponudu za preuzimanje smatrat će se da su dioničari koji su prihvatili ponudu za preuzimanje prihvatili i izmjenu ponude za preuzimanje.

KONKURENTSKA PONUDA

Članak 30.

(1) Konkurentska ponuda je ponuda za preuzimanje koju, sukladno odredbama ovog Zakona, treća osoba može objaviti samo za vrijeme trajanja ponude za preuzimanje i koja se odnosi na iste dionice ciljnog društva kao i ponuda za preuzimanje.
(2) Konkurentska ponuda za preuzimanje mora biti objavljena najkasnije 10 dana prije isteka roka trajanja ponude za preuzimanje i ne kasnije od 28 dana prije isteka krajnjeg roka od 60 dana iz članka 28. stavka 4. ovoga Zakona.
(3) U slučaju objave konkurentske ponude, rok trajanja ponude za preuzimanje produžava se do isteka roka trajanja konkurentske ponude. Ponuditelj je obvezan bez odgode o produženju roka trajanja ponude za preuzimanje dostaviti obavijest ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva i depozitaru te istu, bez odgode, objaviti.
(4) Na konkurentsku ponudu na odgovarajući način primjenjuju se odredbe ovoga Zakona koje se odnose na ponudu za preuzimanje.

Članak 31.

(1) Konkurentska ponuda može biti objavljena samo po cijeni višoj od cijene u ponudi za preuzimanje, pri čemu se na odgovarajući način primjenjuje odredba članka 29. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Konkurentska ponuda može se uvjetovati dosizanjem određenog praga uspješnosti samo ako je prag uspješnosti određen i u ponudi za preuzimanje i ako isti nije dosegnut do objave konkurentske ponude.
(3) Prag uspješnosti u konkurentskoj ponudi ne smije biti viši od praga uspješnosti iz ponude za preuzimanje.
Članak 32.
Agencija će odbiti zahtjev za odobrenje objavljivanja konkurentske ponude ako utvrdi da je špekulativnog karaktera ili da je istoj cilj promjena cijene dionica koje su predmet ponude za preuzimanje.

POVLAČENJE PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 33.

(1) Ponudu za preuzimanje, ponuditelj može povući u slučaju:
1. objavljivanja konkurentske ponude po višoj cijeni,
2. stečaja ciljnog društva.
(2) Odredbe stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju na povlačenje konkurentske ponude.
(3) Ponuditelj je obvezan o povlačenju ponude za preuzimanje bez odgode obavijestiti Agenciju, burzu i uređeno javno tržište na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, ciljno društvo i depozitara.
(4) Povlačenje ponude za preuzimanje ponuditelj mora objaviti naj­kasnije 7 dana prije proteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(5) Povlačenje ponude za preuzimanje proizvodi pravne učinke danom objave.

POHRANA DIONICA

Članak 34.

(1) Dionice koje se u pravnom prometu pojavljuju u obliku elektroničkih zapisa kod središnje depozitarne agencije pohranjuju se preknjižavanjem s računa dioničara na poseban račun otvoren za potrebe pohrane dionica radi prihvaćanja ponude za preuzimanje, s kojega se vraćaju na račun dioničara u slučaju povlačenja dionica iz pohrane.
(2) Dionice iz stavka 1. ovoga članka pohranjuju se tako da se središnjoj depozitarnoj agenciji predaje ili dostavlja pisani nalog za prihvaćanje/otkazivanje ponude za preuzimanje koji osim podataka o ponudi za preuzimanje, dioničaru i pohranjenim dionicama sadrži i ovlaštenje depozitaru da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankovne garancije te potpis dioničara.
(3) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje. Povlačenje dionica iz pohrane ima učinak odustanka od prihvata ponude za preuzimanje, odnosno učinak raskida ugovora.
(4) Dioničar se ne može odreći prava na povlačenje dionica iz pohrane. Ponuditelj se ne može pozivati na izjavu dioničara o odricanju od prava na povlačenje dionica iz pohrane.

Članak 35.

(1) Dionice koje ne postoje u obliku elektroničkih zapisa kod središnje depozitarne agencije dioničar pohranjuje kod banke, tako da predaje ili dostavlja izjavu o pohrani dionica i isprave o dionicama ili druge isprave kojima dokazuje da je dioničar.
(2) Izjava o pohrani dionica obvezno sadrži osobne podatke o dioničaru, podatke o ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi, podatke o pohranjenim dionicama, dioničarevu izjavu da prihvaća ponudu za preuzimanje i dionice pohranjuje radi njihovog prijenosa na ponuditelja i ovlaštenje banci da u ime i za račun dioničara uputi garantu pisani poziv za plaćanje na temelju izdane bankovne garancije te potpis dioničara.
(3) Banka je obvezna primiti dionice na pohranu i dioničaru o tome izdati potvrdu koja sadrži podatke o pohranjenim dionicama, ponuditelju i ponudi za preuzimanje na koju se pohrana odnosi.
(4) Dioničar može pohranjene dionice povući iz pohrane tako da banci vrati potvrdu o pohrani na koju upisuje i potpisuje izjavu da povlači dionice iz pohrane.
(5) Banka je obvezna dioničaru vratiti isprave koje je dao na pohranu, a na dioničarev zahtjev izdati potvrdu o povlačenju dionica iz pohrane.
(6) Učinak povlačenja iz pohrane ima i dostava banci dioničarevoga pisanog zahtjeva za povlačenje dionica iz pohrane, ako banka još nije dioničaru poslala potvrdu o pohrani.
(7) O svakoj pohrani i o povlačenju dionica iz pohrane banka je obvezna bez odgode izvijestiti ciljno društvo. Ciljno društvo je obvezno pohranu ili povlačenje dionica iz pohrane odmah zabilježiti u knjizi dionica.

Članak 36.

(1) Dioničari koji pohranjuju dionice neotplaćene prema Hrvatskom fondu za privatizaciju, dužni su prilikom pohrane dionica priložiti potvrdu Hrvatskog fonda za privatizaciju o broju otplaćenih i neotplaćenih dionica te obračun za prijevremenu otplatu preostalih obroka u jednokratnom iznosu.
(2) Predmetom pohrane ne mogu biti neotplaćene dionice iz stavka 1. ovoga članka za koje je iznos otplate preostalih obroka, prema obračunu Hrvatskog fonda za privatizaciju, viši od cijene koju je ponuditelj odredio u ponudi za preuzimanje.

PLAĆANJE I PRIJENOS DIONICA NA TEMELJU PONUDE ZA PREUZIMANJE

Članak 37.

(1) Ako je dioničar pohranio dionice u skladu s uvjetima iz ponude za preuzimanje, učinak prihvata ponude za preuzimanje i obveza plaćanja nastaje za ponuditelja istekom roka trajanja ponude za preuzimanje, osim u slučajevima iz članka 23. stavka 2. točke 2. i članka 33. ovoga Zakona.
(2) Rok za plaćanje pohranjenih dionica je 14 dana od dana isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(3) Nakon isplate pohranjenih dionica, depozitar će ponuditelju vratiti višak novčanih sredstava, bankovnu garanciju ili zamjenske dionice.

TROŠKOVI

Članak 38.

Ponuditelj snosi troškove pohrane dionica, plaća cijenu dionica, snosi sve troškove prijenosa dionica, kao i sve ostale troškove koji proizlaze iz ponude za preuzimanje.

IZVJEŠĆE O PREUZIMANJU

Članak 39.

(1) Nakon isteka roka za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ponuditelj je obvezan izviješće o preuzimanju bez odgode dostaviti Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, te ga objaviti u roku od 7 dana.
(2) Izvješće o preuzimanju mora sadržavati sljedeće podatke:
1. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu ponuditelja,
2. tvrtku, pravni oblik, sjedište i poslovnu adresu, odnosno ime, prezime i adresu osoba koje s ponuditeljem djeluju zajednički,
3. tvrtku, sjedište i poslovnu adresu ciljnog društva,
4. broj dioničara koji su prihvatili ponudu za preuzimanje,
5. broj pohranjenih dionica koje je ponuditelj isplatio i preuzeo (u apsolutnom i relativnom iznosu),
6. broj pohranjenih dionica za koje je sporna činjenica pohrane ili povlačenja iz pohrane,
7. broj i postotak dionica ciljnog društva koje ponuditelj i osobe koje s njim zajednički djeluju, pojedinačno i ukupno, drže nakon ponude za preuzimanje.
(3) Ako je ponuda za preuzimanje uvjetovana sukladno odred­bi članka 23. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona i ako u ponudi ne bude pohranjeno dovoljno dionica, depozitar je obvezan odmah o tome, kao i o ukupnom broju pohranjenih dionica, obavijestiti svakog dioničara koji je pohranio dionice, Agenciju, ciljno društvo i ponuditelja.
(4) U roku od 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. ovoga članka ponuditelj je obvezan objaviti obavijest o neuspjehu ponude za preuzimanje.

ZABRANA STJECANJA I OTPUŠTANJA DIONICA S PRAVOM GLASA

Članak 40.

(1) Od trenutka sklapanja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva, kojim nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, dionice koje su predmet ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koja s njim djeluju zajed­nički ne smiju steći niti se smiju obvezivati da će ih steći na drugi način osim ponudom za preuzimanje.
(2) Od trenutka sklapanja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva, kojim nastaje obveza objavljivanja ponude za preuzimanje do isteka roka trajanja ponude, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički ne smiju otpuštati niti se obvezivati da će otpustiti dionice koje su predmet ponude za preuzimanje.
(3) Odredbe stavka 1. i 2. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i u slučaju objave obavijesti o namjeri objavljivanja dobrovoljne ponude za preuzimanje.

MIŠLJENJE UPRAVE CILJNOG DRUŠTVA

Članak 41.

(1) U roku od 10 dana od objave ponude za preuzimanje, uprava ciljnog društva dužna je objaviti obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje koje mora sadržavati:
1. mišljenje o vrsti i visini ponuđene naknade,
2. mišljenje o namjeri ponuditelja u pogledu budućeg poslovanja ciljnog društva,
3. mišljenje o strateškim planovima ponuditelja u odnosu na ciljno društvo i mogućim posljedicama provedbe tih planova na politiku zapošljavanja i radnopravni status radnika ciljnog društva, kao i na moguće promjene vezane uz mjesta u kojima društvo obavlja svoje djelatnosti,
4. izjave članova uprave o njihovoj namjeri da ponudu za preuzimanje prihvate ili odbiju,
5. očitovanje članova uprave o postojanju njihovog sporazuma s ponuditeljem u svezi s ponudom za preuzimanje, kao i sadržaj takvog sporazuma, ako sporazum postoji.
(2) Prije objave mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, uprava ciljnog društva je to mišljenje obvezna u roku od 5 dana od dana objave ponude za preuzimanje predočiti predstavnicima radnika, odnosno radnicima ako nema predstavnika radnika, koji u roku od 3 dana od dana kada im je ono predočeno, mogu dati svoje mišljenje o ponudi za preuzimanje.
(3) Ako uprava ciljnog društva, u roku iz stavka 2. ovoga članka, zaprimi mišljenje predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje, obvezna je isto priložiti svojem mišljenju kod objave.
(4) Ako mišljenje o ponudi za preuzimanje ili mišljenje radnika sadrži lažne informacije ili informacije koje mogu dovesti u zabludu, osobe koje su izradili ili sudjelovale u izradi mišljenja, bit će solidarno odgovorne dioničarima za štetu ukoliko su znale ili trebale znati da su te informacije lažne ili dovode u zabludu.
(5) Mišljenje o ponudi za preuzimanje, uprava ciljnog društva obvezna je dostaviti Agenciji, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje.

OGRANIČENJA DJELOVANJA UPRAVE I NADZORNOG ODBORA CILJNOG DRUŠTVA

Članak 42.

(1) Od trenutka zaprimanja obavijesti iz članka 9. stavka 5. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, odnosno od objave istih, ako uprava nije zaprimila navedene obavijesti, do objave izvješća o preuzimanju, uprava i nadzorni odbor ciljnog društva ne smiju, bez odobrenja glavne skupštine ciljnog društva:
1. povećati temeljni kapital,
2. sklapati poslove izvan redovitog poslovanja ciljnog društva,
3. djelovati na način koji bi mogao ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva ili sklapati poslove koji bi mogli ozbiljnije ugroziti daljnje poslovanje ciljnog društva,
4. odlučiti o stjecanju i otpuštanju vlastitih dionica ciljnog društva ili vrijednosnih papira koji daju pravo na te dionice,
5. djelovati na način koji bi imao za cilj ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje.
(2) Odluke uprave ili nadzornog odbora iz stavka 1. ovoga članka, koje su donesene prije dana zaprimanja obavijesti iz članka 9. stavka 5. i članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ili objave istih, a nisu u cijelosti provedene, moraju prije provedbe dobiti dodatno odobrenje glavne skupštine ciljnog društva, osim ukoliko se radi o odlukama koje spadaju u redovito poslovanje ciljnog društva, a njihova proved­ba ne bi mogla ometati ili onemogućiti ponudu za preuzimanje.
(3) Neovisno o rokovima za sazivanje glavne skupštine ciljnog društva određenim Zakonom o trgovačkim društvima, glavna skupština ciljnog društva na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, može se sazvati najkasnije 14 dana prije dana zasjedanja glavne skupštine.
(4) Kod sazivanja glavne skupštine na kojoj će se odlučivati o djelovanjima iz stavka 1. ili 2. ovoga članka, ciljno društvo može slobodno izabrati mjesto održavanja glavne skupštine i pritom nije dužno postupiti u skladu s odredbom članka 277. stavka 4. Zakona o trgovačkim društvima i eventualnim drukčijim odredbama statuta. Ako je rok za sazivanje glavne skupštine kraći od jednomjesečnog roka iz članka 279. stavka 1. Zakona o trgovačkim društvima, rok za pohranu dionica i prijavu sudjelovanja sukladno članku 279. Zakona o trgovačkim društvima je 4 dana. Društvo treba olakšati dioničarima izdavanje punomoći za glasovanje, ukoliko je to moguće prema zakonu i statutu. Priopćenja dioničarima, izvješće prema članku 308. stavku 5. drugoj rečenici Zakona o trgovačkim društvima i pravodob­no predani prijedlozi dioničara moraju biti dostupni i u skraćenom obliku objavljeni svim dioničarima. Priopćenja se ne moraju slati ako uprava, uz suglasnost nadzornog odbora, smatra da nije vjerojatno da će pravodobno biti dostavljena dioničarima. Kod prijedloga o kojima se glasuje, odredba članka 284. stavka 2. druge rečenice Zakona o trgovačkim društvima primjenjuje se u ovom slučaju i na dionice na donositelja.
(5) Odluka glavne skupštine o davanju odobrenja iz stavka 1. i 2. ovoga članka donosi se glasovima koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na glavnoj skupštini pri donošenju odluke.
(6) Ništetne su sve odluke uprave i nadzornog odbora ciljnog društva donesene u suprotnosti s odredbama prethodnih stavaka ovoga članka.
(7) Traženje drugih ponuditelja ne smatra se djelovanjem iz stavka 1. ovoga članka.

PRAVILO PROBOJA

Članak 43.

(1) Glavna skupština ciljnog društva može, izmjenom statuta, odlučiti da se na društvo primjenjuju sve odredbe članka 44. ovoga Zakona.
(2) Uprava ciljnoga društva obvezna je, bez odgode, obavijestiti Agenciju i nadzorna tijela država članica u kojima je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili brisalo odredbu statuta prema stavku 1. ovoga članka.
(3) Na sazivanje i vođenje glavne skupštine iz članka 44. stavka 4. ovoga Zakona, na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 42. stavka 3., 4. i 5. ovoga Zakona.

Članak 44.

(1) Nakon objavljivanja ponude za preuzimanje vrijede odredbe ovoga članka ako ih glavna skupština ciljnog društva unese u statut društva.
(2) U roku trajanja ponude za preuzimanje, na prijenos dionica ciljnog društva ponuditelju nemaju učinka ograničenja prijenosa dionica ciljnog društva određena:
1. statutom ciljnog društva,
2. sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog dru­štva,
3. sporazumom između dioničara ciljnog društva.
(3) Na glavnoj skupštini ciljnog društva na kojoj se odlučuje o djelovanjima iz članka 42. stavka 1. i 2. ovoga Zakona, nemaju učinka ograničenja glasačkih prava određena:
1. statutom ciljnog društva,
2. sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog dru­štva,
3. sporazumom između dioničara ciljnog društva.
(4) Kada nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj drži 75% dionica s pravom glasa ciljnog društva, na prvoj glavnoj skupštini sazvanoj na zahtjev ponuditelja radi izmjene statuta i/ili imenovanja i/ili opoziva članova nadzornog odbora:
1. nemaju učinka ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava koja su određena statutom ciljnog društva, sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva te sporazumom između dioničara ciljnog društva
2. nemaju učinka posebna prava dioničara na imenovanje ili opo­ziv članova nadzornog odbora određena statutom ciljnog društva
3. ponuditelj ima pravo, neovisno o rokovima za sazivanje glavne skupštine određenim Zakonom o trgovačkim društvima, tražiti da glavna skupština ciljnog društva bude sazvana najkasnije 14 dana prije održavanja glavne skupštine.
(5) Odredbe iz ovoga članka ne vrijede za ograničenja prijenosa dionica i ograničenja glasačkih prava koja su određena sporazumom između ciljnog društva i dioničara ciljnog društva te sporazumom između dioničara ciljnog društva, ako su ta ograničenja dogovorena odnosno sporazumi sklopljeni prije donošenja ovoga Zakona.
(6) Oduzimaju li se na temelju ovoga članka neka prava, ponuditelj je dužan isplatiti primjereno obeštećenje u novcu. Pravo na obeštećenje prema ovom stavku može se sudskim putem zatražiti samo u roku od dva mjeseca od oduzimanja prava.

PRAVO PRIJENOSA DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA

Članak 45.

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, ponuditelj u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, ima pravo na prijenos dionica s pravom glasa manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.
(2) Ako su predmetom ponude za preuzimanje bile i povlaštene dionice bez prava glasa, a nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% takvih dionica, ponuditelj u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje ima pravo i na prijenos takvih dionica manjinskih dioničara, uz pravičnu naknadu.
(3) Ponuditelj će, radi izvršenja prava iz stavka 1. i 2. ovoga članka, podnijeti zahtjev središnjoj depozitarnoj agenciji.
(4) Ponuditelj je obvezan, istovremeno s podnošenjem zahtjeva, o zahtjevu obavijestiti manjinske dioničare, ciljno društvo i burzu i uređeno javno tržište na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, Agenciju, te isti, bez odgode, objaviti.
(5) Pravičnom naknadom iz stavka 1. i 2. ovoga članka smatra se cijena određena u ponudi za preuzimanje, uvećana za razliku u cijeni u slučaju iz članka 16. stavka 7. ovoga Zakona.
(6) Radi osiguranja naknade iz stavka 5. ovoga članka, ponuditelj je obvezan na poseban račun kod depozitara izdvojiti novčana sredstva ili depozitaru dostaviti neopozivu bankovnu garanciju na prvi poziv izdanu u korist manjinskih dioničara na iznos potreban za plaćanje svih dionica manjinskih dioničara.
(7) Središnja depozitarna agencija će izvršiti prijenos dionica s računa dioničara na račun ponuditelja te isplatiti manjinske dioničare, bez odgode, nakon što utvrdi:
1. da nakon ponude za preuzimanje ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva i 95% povlaštenih dionica bez prava glasa u slučaju primjene stavka 2. ovoga članka,
2. da je ponuditelj za dionice koje su predmet zahtjeva osigurao naknadu iz stavka 5. ovoga članka,
3. da nije protekao rok od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje.
(8) Sve troškove u svezi s prijenosom dionica manjinskih dioničara snosi ponuditelj.
(9) Od podnošenja zahtjeva do okončanja postupka prijenosa dionica manjinskih dioničara ne primjenjuju se odredbe članka 300.fdo 300.k Zakona o trgovačkim društvima.

PRAVO PRODAJE DIONICA MANJINSKIH DIONIČARA

Članak 46.

(1) Ako nakon ponude za preuzimanje, ponuditelj i osobe koje s njim djeluju zajednički drže najmanje 95% dionica s pravom glasa ciljnog društva, manjinski dioničari imaju u roku od 3 mjeseca od isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, pravo na prodaju svojih dionica s pravom glasa ponuditelju, uz obvezu ponuditelja da te dionice otkupi uz pravičnu naknadu.
(2) Stavci 2., 3., 5., 6. i 7. članka 45. ovoga Zakona primjenjuju se na odgovarajući način.
(3) Ako ponuditelj ne izvrši obvezu iz stavka 1. ovoga članka, manjinski dioničari imaju pravo zahtijevati ispunjenje obveze putem mjesno nadležnoga trgovačkog suda.

OVLASTI AGENCIJE I PROVOĐENJE POSTUPKA NADZORA

Članak 47.

(1) Agencija nadzire primjenu odredbi ovoga Zakona.
(2) Kad je to potrebno radi nadzora primjene ovoga Zakona, Agencija može od ciljnog društva, dioničara ciljnog društva, poslov­nih banaka, brokerskih društava te ostalih pravnih i fizičkih osoba za koje Agencija smatra da mogu imati saznanja od interesa za nadzor, tražiti dostavljanje isprava, očitovanja i izjava koje Agencija smatra potrebnim za provođenje nadzora.
(3) Osobe koje su obvezne dostavljati isprave, očitovanja i izjave prema stavku 2. ovoga članka, obvezne su ovlaštenim osobama Agencije, nakon što im iste uruče odluku o pokretanju postupka nadzora, omogućiti pristup u poslovne prostorije, osigurati odgovarajuće prostorije i osoblje, dati na uvid i dostaviti traženu dokumentaciju i isprave, dati izjave i očitovanja, te osigurati druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.
(4) Dokumentaciju i isprave koji mogu poslužiti kao dokaz u kaznenom ili prekršajnom postupku, ovlaštene osobe Agencije mogu, uz izdavanje potvrde, privremeno oduzeti, ali samo do pokretanja tih postupaka, kada ih predaju tijelu nadležnom za vođenje postupka.
(5) Nakon obavljenog nadzora, ovlaštene osobe Agencije sastav­ljaju zapisnik o obavljenom nadzoru, koji su dužne dostaviti osobi iz stavka 3. ovoga članka. Na zapisnik o nadzoru, osoba iz stavka 3. ovog članka ima pravo prigovora Agenciji u roku od 8 dana od dana primitka zapisnika.
(6) Ako su isprave, očitovanja i izjave koje se dostavljaju Agenciji pisane na stranom jeziku, dostavljaju se i u prijevodu na hrvatski jezik po ovlaštenom sudskom tumaču.

NADZORNE MJERE

Članak 48.

(1) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Agencija će rješenjem naložiti poduzimanje radnji koje pridonose uspostavljanju zakonitosti, odnosno izreći mjeru propisanu ovim Zakonom.
(2) Agencija će rješenjem odrediti rok za izvršenje te dostavljanje dokaza o učinjenom.
(3) Kada utvrdi nepravilnosti i/ili nezakonitosti Agencija će:
1. utvrditi postojanje obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, te naložiti poduzimanje radnji radi objavljivanja ponude za preuzimanje,
2. naložiti izmjenu, dopunu ili povlačenje ponude za preuzimanje,
3. zatražiti dostavljanje ili objavljivanje dodatnih podataka i/ili informacija, očitovanja, obavijesti ili ispravaka u svezi s ponudom za preuzimanje,
4. proglasiti ponudu za preuzimanje nevažećom,
5. donijeti druge mjere koje su potrebne radi uklanjanja posljedica koje su nastale izvršenjem ili propuštanjem radnji,
6. javno objaviti sve poduzete mjere i sankcije koje su izrečene radi utvrđenih nepravilnosti i/ili nezakonitosti.
(4) Sve poduzete mjere iz stavka 3. ovoga članka, Agencija će dostaviti ciljnom društvu, dioničarima putem ciljnog društva, odnos­no, depozitaru, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva.
(5) Ako ponuditelj ne postupi u skladu s rješenjem Agencije iz stavka 1. ovoga članka, Agencija može novim rješenjem izreći novu ili istu mjeru.

Članak 49.

Ako ponuditelj ne objavi ponudu za preuzimanje, pod uvjetima i na način iz ovoga Zakona, svaki dioničar ciljnog društva može putem mjesno nadležnog trgovačkog suda zahtijevati obvezno sklapanje ugovora o prodaji dionica, pod uvjetima pod kojima je morala biti objavljena ponuda za preuzimanje.

Članak 50.

(1) U postupku pred Agencijom, ako nije drukčije propisano ovim Zakonom, primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku.
(2) Akti koje donosi Agencija su konačni.
(3) Protiv akata Agencije žalba nije dopuštena, a nezadovoljna strana može pokrenuti upravni spor.

PRIOPĆENJE I DOSTAVA

Članak 51.

Ako prema odredbama ovoga Zakona Agencija treba neku odluku priopćiti ili dostaviti osobi koja ima prebivalište odnosno sjedište u inozemstvu, to će učiniti punomoćniku te osobe koji ima prebivalište ili sjedište u Republici Hrvatskoj. Ako punomoćnik nije imenovan, odluka će se smatrati priopćenom i dostavljenom objavom u »Narodnim novinama«.

ODGOVORNOST ZA ŠTETU

Članak 52.

Članovi Uprave i radnici Agencije ne odgovaraju za štetu koja nastane prilikom obavljanja dužnosti u okviru ovoga Zakona, osim ako se dokaže da su određenu radnju učinili ili propustili učiniti namjerno ili grubom nepažnjom.

SURADNJA S DRUGIM NADZORNIM TIJELIMA

Članak 53.

(1) Agencija i nadzorna tijela država članica koja nadziru tržišta kapitala surađivat će i međusobno dostavljati podatke kad je to potrebno za primjenu odredbi ovoga Zakona ili odgovarajućih zakona država članica koji uređuju područje preuzimanja.
(2) Pod uvjetima iz stavka 1. ovoga članka, Agencija će surađivati i s nadzornim tijelima država koje nisu države članice.

NADLEŽNOST I MJERODAVNO PRAVO

Članak 54.

Agencija je nadležna za provođenje odredbi ovog Zakona u cijelosti u svim slučajevima kada ciljno društvo ima sjedište u Republici Hrvatskoj.

Članak 55.

Agencija je nadležna za nadzor postupka preuzimanja ciljnog društva:
1. koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, a njegovim dionica­ma je odobreno trgovanje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj,
2. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje jedino na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj,
3. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na uređenim tržištima u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje sjedišta ciljnog društva uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, s tim da je prvo uvrštenje dionica ciljnog društva bilo na uređeno tržište u Republici Hrvatskoj,
4. koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a njegovim dionicama je odobreno trgovanje na uređenim tržištima u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje sjedišta ciljnog društva uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, ako je o nadležnosti Agencije odlučeno na način iz članka 56. ovoga Zakona,
5. Agencija je nadležna za nadzor postupka preuzimanja ciljnog društva iz članka 2. točke 1. podtočke a) ovoga Zakona koje ima sjedište u Republici Hrvatskoj, a njegovim dionicama nije odobreno trgovanje.

Članak 56.

(1) Ciljno društvo koje ima sjedište izvan Republike Hrvatske u zemlji članici, a koje istodobno po prvi put svoje dionice uvrštava na uređena tržišta u nekoliko zemalja članica koje nisu zemlje njegovog sjedišta uključujući i uređena tržišta Republike Hrvatske, obvezno je na dan uvrštenja svojih dionica izvijestiti svako od tih uređenih tržišta i njihovo nadzorno tijelo, nadzorno tijelo koje države članice će biti tijelo nadležno za nadzor postupka preuzimanja.
(2) Obavijest iz stavka 1. ovoga članka, uređeno tržište u Republici Hrvatskoj na koje se uvrštavaju dionice ciljnog društva, obvezno je bez odgode objaviti na svojim internetskim stranicama.
(3) Ciljno društvo je obvezno obavijest iz stavka 1. ovoga članka bez odgode nakon uvrštenja objaviti na način iz članka 4. ovoga Zakona.

Članak 57.

(1) Kad je Agencija nadležna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 55. točke 1. i 5. ovoga Zakona, Agencija primjenjuje odredbe ovoga Zakona u cijelosti.
(2) Kad je Agencija nadležna za nadzor postupka preuzimanja, u slučajevima iz članka 55. točke 2., 3. i 4. ovoga Zakona, Agencija primjenjuje odredbe ovoga Zakona, izuzev odredaba koje se odnose na utvrđivanje postotka prava glasa i nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, iznimke od obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, uvjete pod kojima uprava i nadzorni odbor ciljnog društva mogu poduzimati mjere koje za posljedicu imaju ometanje ili onemogućavanje ponude za preuzimanje i izvješćivanje radnika ciljnog društva, umjesto kojih se primjenjuje mjerodavno pravo zemlje članice u kojoj ciljno društvo ima sjedište.

Članak 58.

(1) Kad je nadležno tijelo države članice odobrilo objavljivanje ponude za preuzimanje ciljnog društva čijim dionicama je odobreno trgovanje na uređenom tržištu u Republici Hrvatskoj, ponuda za preuzimanje priznat će se u Republici Hrvatskoj bez dodatnog postupka odobrenja.
(2) Ponuda za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka, objavljuje se na način iz članka 4. stavka 1. ovoga Zakona.
(3) Agencija je ovlaštena, prije objave ponude za preuzimanje iz stavka 1. ovoga članka, zatražiti od ponuditelja, dopunu sadržaja ponude za preuzimanje odgovarajućim podacima koji se odnose na upute o načinu i učincima pohrane dionica.

PREKRŠAJNE ODREDBE

Članak 59.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 200.000 do 1.000.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 100.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. protivno odredbama članka 9. stavka 5. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje, Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, ili istu obavijest, bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,
2. protivno odredbama članka 10. stavka 2. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest o namjeri objavljivanja ponude za preuzimanje, Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, ili istu obavijest, bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,
3. protivno odredbi članka 24. stavka 1. ovoga Zakona, ne pod­nese zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje u roku od 30 dana od dana nastanka obveze objavljivanja ponude za preuzimanje,
4. protivno odredbama članka 27. stavka 1. ovoga Zakona, ne objavi ponudu za preuzimanje u roku od 7 dana od dana primitka rješenja iz članka 24. stavka 3. ovoga Zakona.
(2) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000 do 500.000 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 50.000 do 200.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. protivno odredbama članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, obavijesti iz članka 9. stavka 5. ili članka 10. stavka 2. ovoga Zakona ne sadržavaju podatke iz članka 22. stavka 1. točke 1., 2., 3. i 4. ovoga Zakona,
2. protivno odredbama članka 12. stavka 2. ovoga Zakona, na traženje Agencije ne dostavi bez odgode Agenciji izričitu izjavu o namjeri preuzimanja,
3. protivno odredbama članka 13. stavka 1. ovoga Zakona, uputi ponudu ili opću ponudu dioničarima ciljnog društva s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa,
4. protivno odredbama članka 13. stavka 2. ovoga Zakona, uputi javni ili drugi poziv dioničarima ciljnog društva na davanje ponude s ciljem stjecanja dionica s pravom glasa,
5. protivno odredbama članka 13. stavka 3. ovoga Zakona, iz stečenih dionica ciljnog društva ostvari pravo glasa,
6. protivno odredbama članka 22. stavka 1. ovoga Zakona, ponuda za preuzimanje ne sadrži sve podatke iz tog članka ili ako podaci nisu istiniti,
7. protivno odredbama članka 27. stavka 3. ovoga Zakona, ponudu za preuzimanje ili izmjenu ponude za preuzimanje, po primitku rješenja Agencije iz članka 24. stavka 3. ili članka 29. stavka 2. ovoga Zakona, bez odgode, ne dostavi ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva i depozitaru,
8. protivno odredbama članka 27. stavka 4. ovoga Zakona odmah ne obavijesti svakog dioničara o sadržaju ponude za preuzimanje ili dioničaru koji to zahtijeva ne da sve informacije kojima raspolaže u svezi s ponudom za preuzimanje,
9. protivno odredbama članka 40. stavka 1. ili stavka 2. ovoga Zakona, od trenutka sklapanja pravnog posla stjecanja dionica ciljnog društva kojim nastaje obveza na objavljivanje ponude za preuzimanje, do isteka roka trajanja ponude za preuzimanje, stekne ili otpusti, ili se obveže steći ili otpustiti dionice koje su predmet ponude za preuzimanje,
10. protivno odredbama članka 41. stavka 1. ovoga Zakona, u roku od 10 dana od dana objave ponude za preuzimanje ne objavi obrazloženo mišljenje o ponudi za preuzimanje, ili objavi mišljenje koje ne sadrži podatke propisane stavkom 1. toga članka,
11. protivno odredbama članka 42. stavka 1. ovoga Zakona, bez odobrenja glavne skupštine poduzimaju radnje iz točaka 1. do 5. toga stavka,
12. protivno odredbama članka 42. stavka 2. ovoga Zakona, bez dodatnog odobrenja glavne skupštine, provedu odluke iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona,
13. protivno odredbama članka 47. stavka 2. ovoga Zakona, ne dostave isprave, očitovanja ili izjave, koje Agencija smatra potrebnim za provođenje nadzora,
14. protivno odredbama članka 47. stavka 3. ovoga Zakona, ne omogući pristup u poslovne prostorije, ne osigura odgovarajuće prostorije i osoblje, ne da na uvid ili ne dostavi traženu dokumentaciju i isprave, ne da izjave ili očitovanja, ili ne osigura druge uvjete potrebne za obavljanje nadzora.
(3) Novčanom kaznom u iznosu od 50.000 do 200.000 kuna kaz­nit će se za prekršaj pravna osoba, odnosno novčanom kaznom od 20.000 do 100.000 kuna kaznit će se za prekršaj fizička osoba ako:
1. protivno odredbama članka 11. stavka 3. ovoga Zakona, ne obavijesti ili obavijesti Agenciju sa zakašnjenjem o primitku i sadržaju zaprimljene obavijesti iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, te o svim postupcima ili pregovorima s ponuditeljem ili osobama koje djeluju zajednički s ponuditeljem, ili o tome da takvi postupci ili pregovori nisu u tijeku,
2. protivno odredbama članka 11. stavka 4. ovoga Zakona, ciljno društvo o sadržaju zaprimljene obavijesti iz članka 11. stavka 1. ovoga Zakona, bez odgode ne obavijesti predstavnike radnika, ili u njihovoj odsutnosti, radnike,
3. protivno odredbama članka 12. stavka 3. ovoga Zakona, na zahtjev Agencije ne dostavi bez odgode izričitu izjavu o tome je li upoznata s namjerom preuzimanja,
4. protivno odredbama članka 12. stavka 4. ovoga Zakona, bez odgode ne objavi na način iz članka 4. ovoga Zakona ili ne dostavi burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, izjavu iz članka 12. stavka 2. i 3. ovoga Zakona,
5. protivno odredbama članka 15. stavka 1. ovoga Zakona, ne omogući uvid u podatke koji se odnose na dioničare i dionice ciljnog društva,
6. protivno odredbama članka 30. stavka 3. ovoga Zakona, ne dostavi bez odgode obavijest ciljnom društvu, burzi, i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva i depozitaru te istu obavijest bez odgode ne objavi sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona,
7. protivno odredbama članka 33. stavka 3. ovoga Zakona, o povlačenju ponude za preuzimanje ne obavijestiti bez odgode Agenciju, burzu i uređeno javno tržište na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, ciljno društvo i depozitara,
8. protivno odredbama članka 33. stavka 4. ovoga Zakona, u roku od 7 dana ne objavi obavijest o povlačenju ponude za preuzimanje iz članka 33. stavka 3. ovoga Zakona,
9. protivno odredbama članka 39. stavka 1. ovoga Zakona, nakon isteka roka za plaćanje dionica koje su predmet ponude za preuzimanje, ne dostavi bez odgode izviješće o preuzimanju Agenciji, ciljnom društvu, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, ili ne objavi u roku od 7 dana sukladno članku 4. ovoga Zakona,
10. protivno odredbama članka 39. stavka 4. ovoga Zakona, u roku od 7 dana od dana primitka obavijesti iz stavka 3. istog članka ne objavi, sukladno odredbama članka 4. ovoga Zakona, obavijest o neuspjehu ponude za preuzimanje,
11. protivno odredbama članka 41. stavka 2. ovoga Zakona, prije objave, mišljenje ne predoči u roku od 5 dana od dana objave ponude za preuzimanje predstavnicima radnika, odnosno radnicima izravno ako nemaju predstavnike,
12. protivno odredbi članka 41. stavka 3. ovoga Zakona, ne priloži svome mišljenju kod objave zaprimljeno mišljenje predstavnika radnika o ponudi za preuzimanje,
13. protivno odredbama članka 41. stavka 5. ovoga Zakona, bez odgode ne dostavi mišljenje o ponudi za preuzimanje Agenciji, burzi i uređenom javnom tržištu na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, najkasnije istog dana kada oglašivačima daje narudžbe za objavljivanje,
14. protivno odredbama članka 43. stavka 2. ovoga Zakona, ne obavijesti bez odgode Agenciju, i nadzorna tijela država članica u kojima je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva na uređenom tržištu, o tome da je ciljno društvo usvojilo ili brisalo odredbu statuta prema stavku 1. toga članka,
15. protivno odredbama članka 45. stavka 4. ovoga Zakona, o zahtjevu ne obavijesti manjinske dioničare, ciljno društvo i burzu ili uređeno javno tržište na kojem je odobreno trgovanje dionicama ciljnog društva, Agenciju, ili obavijest ne objavi bez odgode.
(4) Za prekršaj iz stavaka 1., 2., 3. i 4. ovoga članka kaznit će se i odgovorne osobe u pravnoj osobi i to novčanom kaznom od 10.000 do 50.000 kuna.

ZASTARA

Članak 60.

(1) Prekršajni postupak za prekršaje predviđene ovim Zakonom ne može se pokrenuti protekom roka od 3 godine od dana saznanja da je prekršaj učinjen.
(2) Zastara nastupa u svakom slučaju kada od dana kad je prekršaj učinjen protekne 6 godina.
(3) Izrečene kazne ne mogu se izvršiti kada od dana pravomoćnosti rješenja o prekršaju istekne 5 godina.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 61.

(1) Upravni postupci preuzimanja javnih dioničkih društava, povodom zahtjeva za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, pokrenuti do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.).
(2) Osobe kojima je obveza objavljivanja ponude za preuzimanje nastala sukladno odredbama Zakona o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.), a koje do dana stupanja na snagu ovoga Zakona nisu podnijele zahtjev za odobrenje objavljivanja ponude za preuzimanje, obvezne su nastalu obvezu izvršiti sukladno odredbama ovoga Zakona.
(3) Odredbe ovoga Zakona primjenjivat će se na odgovarajući način, u slučaju daljnjeg stjecanja dionica ciljnog društva, i na dio­ničare dioničkog društva koje je nakon stupanja na snagu ovoga Zakona postalo ciljno društvo, a koji u trenutku kad društvo postane ciljno društvo drže 25% do 75% dionica s pravom glasa u društvu, stečenih prije nego što je dioničko društvo postalo ciljno društvo.

Članak 62.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o preuzimanju dioničkih društava (»Narodne novine«, br. 84/02., 87/02. i 120/02.).

Članak 63.

(1) Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«, osim odredbe članka 2. točke 1. podtočke b);članka 2. točka 8.; članka 17. stavka 1. podstavka 2. i 3.; članka 17. stavka 2., 3. i 4.; članka 20.; članka 22. stavka 1. točke 9., 16. i 17.; članka 43. do 46., članka 55. i članka 57. i 58. ovoga Zakona koje stupaju na snagu danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji.
(2) Danom prijema Republike Hrvatske u članstvo u Europskoj uniji prestaje važiti odredba članka 54. ovoga Zakona.

Klasa: 432-02/07-01/01
Zagreb, 5. listopada 2007.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Vladimir Šeks, v. r.