Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

NN 111/2007 (29.10.2007.), Pravilnik o obveznom označavanju i registraciji ovaca i koza

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3240

Na temelju članka 35. stavka 9. Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, broj 41/07) te članka 4. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97, 36/98, 150/03 i 132/06), ministar poljoprivrede šumarstva i vodnoga gospodarstva donosi

PRAVILNIK

O OBVEZNOM OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI OVACA I KOZA

DIO I.
SUSTAV ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU
OVACA I KOZA

Članak 1.

1) Ovim Pravilnikom utvrđuje se sustav za označavanje i registraciju ovaca i koza.
2) Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuje se ne dovodeći u pitanje provedbu posebnih propisa o iskorjenjivanju ili kontroli bolesti životinja, te odredbe Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 147/04) i posebnih propisa o ostvarivanju državnih potpora u poljoprivredi.

Članak 2.

Za potrebe ovoga Pravilnika primjenjuju se sljedeći pojmovi:
(a) Životinja – svaka životinja vrste ovca i koza;
(b) Gospodarstvo – svaki objekt, ili u slučaju držanja životinja na otvorenom, svako mjesto na području Republike Hrvatske na kojem životinje trajno ili povremeno borave, uzgajaju se ili drže, osim veterinarske prakse i veterinarskih organizacija;
(c) Posjednik – svaka fizička ili pravna osoba koja je odgovorna za životinju, trajno ili privremeno, osim veterinarske prakse i veterinarskih organizacija;
(d) Uprava za veterinarstvo (u daljnjem tekstu: Uprava) – ustrojstvena jedinica Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) nadležna za provođenje veterinarskih kontrola i ovoga Pravilnika;
(e) Nadležno tijelo – Ministarstvo.

Članak 3.

1) Sustav za označavanje i registraciju životinja sadržava sljedeće elemente:
(a) sredstva za označavanje, kojima se označava svaka pojedina životinja;
(b) ažurni Registar ovaca i koza na gospodarstvu, koji se vodi na svakom gospodarstvu;
(c) Putni list za životinje;
(d) središnji registar ili računalnu bazu podataka.
2) Nadležno tijelo mora imati pristup svim podacima koji su propisani ovim Pravilnikom i poduzima potrebne mjere za osiguravanjem pristupa navedenim podacima svim zainteresiranim stranama, uključujući i registrirane udruge potrošača pod uvjetom da se postupa u skladu s posebnim propisima o zaštiti i tajnosti podataka.
3) Europska komisija ima pristup podacima iz stavka 2. ovoga članka.

Članak 4.

1) Sve životinje na gospodarstvu, koje su rođene nakon stupanja na snagu ovoga Pravilnika, moraju biti označene u roku od šest mjeseci od rođenja u skladu sa stavkom 3. ovoga članka, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva na kojem su rođene. Iznimno, nadležno tijelo može produljiti rok iz ovoga stavka najdulje na devet mjeseci za životinje koje se drže u ekstenzivnim uvjetima.
2) O produljenju roka iz stavka 1. ovoga članka Uprava obavještava Europsku komisiju.
3) Životinje moraju biti označene:
(a) prvim sredstvom za označavanje u skladu sa zahtjevima iz Priloga I. Odjeljka A. točke 1. do 3. ovoga Pravilnika, i
(b) drugim sredstvom za označavanje koje je odobrilo nadležno tijelo i u skladu s tehničkim karakteristikama navedenim u Prilogu I. Odjeljku A. točki 4. ovoga Pravilnika.
4) U slučaju uvoza iz država koje nisu članice Europske unije:
(a) sve životinje, koje su pregledane u skladu s odredbama Pravilnika o načinu obavljanja veterinarsko-zdravstvenog pregleda i kontrola živih životinja u prometu preko granice Republike Hrvatske i koje ostaju na području Republike Hrvatske, označavaju se u skladu sa stavkom 3. ovoga članka na gospodarstvu odredišta, na kojem se obavlja uzgoj životinja, u roku koji nije dulji od 14 dana nakon obavljenog pregleda, a u svakom slučaju prije odlaska s gospodarstva;
(b) izvorna oznaka države evidentira se u Registru ovaca i koza na gospodarstvu iz članka 5. ovoga Pravilnika, zajedno s identifikacijskim brojem životinje koji joj je dodijeljen u Republici Hrvatskoj;
(c) označavanje životinja propisano stavkom 1. ovoga članka nije obvezno za životinje namijenjene klanju, ako se životinje prevoze izravno s granične veterinarske postaje u klaonicu koja se nalazi u Republici Hrvatskoj i na njoj su obavljeni pregledi u skladu s točkom (a) ovoga stavka te ako se životinja zakolje u roku od pet radnih dana nakon obavljenih pregleda.
5) Sve životinje podrijetlom iz država članica Europske unije zadržavaju vlastite izvorne oznake.
6) Zabranjeno je uklanjanje ili zamjena sredstava za označavanje protivno odredbama ovoga Pravilnika i Pravilnika o provođenju obveznog označavanja i registracije ovaca i koza. Ako je sredstvo za označavanje postalo nečitko ili je izgubljeno, što je prije moguće, životinja se mora označiti zamjenskim sredstvom za označavanje koje nosi isti identifikacijski broj životinje u skladu s ovim člankom. Uz identifikacijski broj životinje i odvojeno od njega, zamjensko sredstvo za označavanje može nositi oznaku koja pokazuje koliko je puta sredstvo za označavanje zamijenjeno.
7) Način na koji se sredstva za označavanje dodjeljuju gospodarstvu i distribuiraju te na koji se označavaju životinje određuje Uprava.
8) Uprava obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju o obliku i izgledu sredstava za označavanje i načinu označavanja koji se koristi na području Republike Hrvatske.

Članak 5.

1) Svaki posjednik životinja, osim prijevoznika, mora voditi ažuran Registar ovaca i koza na gospodarstvu, koji sadrži najmanje podatke navedene u Prilogu I. Odjeljku B. ovoga Pravilnika.
2) U Registar iz stavka 1. ovoga članka posjednik unosi dodatne podatke, uz one koji su navedeni u Prilogu I. Odjeljku B. ovoga Pravilnika, u skladu s propisom iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.
3) Oblik i sadržaj Registra ovaca i koza na gospodarstvu određuje nadležno tijelo, vodi se u pisanom ili elektronskom obliku te u svako doba mora biti dostupan na gospodarstvu, a na zahtjev Uprave mora se dati na uvid te čuvati najmanje tri godine.
4) Na zahtjev Uprave, svaki posjednik mora dati na uvid sve podatke u odnosu na podrijetlo, označavanje i, kada je prikladno, odredištu životinja koje je posjednik držao, čuvao, prevozio, stavio u promet ili zaklao u posljednje tri godine.
5) Uprava obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju o obliku i sadržaju Registra ovaca i koza na gospodarstvu koji se koristi na području Republike Hrvatske i, ako je primjenjivo, o odobrenim odstupanjima od odredbi stavka 1. ovoga članka.

Članak 6.

1) Sve životinje koje se premještaju unutar Republike Hrvatske između dva odvojena gospodarstva mora pratiti Putni list u skladu s propisanim obrascem. Putni list sadrži najmanje podatke propisane Prilogom I. Odjeljkom C. ovoga Pravilnika, a ispunjava ga posjednik, ako to već nije učinio ovlašteni veterinar.
2) Putni list iz stavka 1. ovoga Pravilnika sadržava dodatne podatke, uz one koji su propisani Prilogom I. Odjeljkom C. ovoga Pravilnika, u skladu s propisom iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.
3) Posjednik na gospodarstvu odredišta mora čuvati Putni list najmanje tri godine. Na zahtjev Uprave posjednik mora dostaviti presliku Putnog lista.
4) Iznimno od stavka 1. ovoga članka Putni list nije obvezan nakon uspostavljanja operativne računalne baze podataka koja sadrži najmanje podatke iz Priloga I. Odjeljka C. ovoga Pravilnika, osim potpis prijevoznika.
5) Uprava obavještavaju države članice Europske unije i Europsku komisiju o obliku i sadržaju Putnog lista koji se koristi na području Republike Hrvatske i, ako je primjenjivo, o odstupanjima iz stavka 4. ovoga članka.

Članak 7.

1) Uprava vodi središnji registar, u kojem se evidentiraju podaci o svim gospodarstvima i posjednicima na području Republike Hrvatske, osim prijevoznika.
2) Središnji registar sadrži identifikacijski broj gospodarstva, osim u slučaju prijevoznika, zanimanje posjednika, vrstu proizvodnje (meso ili mlijeko) i vrstu životinja koje posjeduje. Svaki posjednik koji trajno drži životinje mora jedanput godišnje ispuniti godišnju dojavu brojnog stanja ovaca i koza na gospodarstvu i u roku u skladu s propisom iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.
3) Gospodarstvo ostaje evidentirano u središnji registar do proteka tri uzastopne godine u kojima na gospodarstvu nije bilo životinja.

Članak 8.

1) Nadležno tijelo uspostavlja računalnu bazu podataka u skladu s Prilogom I. Odjeljkom D. točkom 1. ovoga Pravilnika.
2) Svaki posjednik životinja, osim prijevoznika, u roku od 30 dana za podatke o posjedniku ili gospodarstvu, i u roku od sedam dana za podatke o premještanju životinja, Upravi dostavlja sljedeće:
(a) podatke koji se evidentiraju u središnji registar i godišnje dojave iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika, kao i podatke potrebne za uspostavljanje baze podataka iz stavka 1. ovoga članka;
(b) u slučaju iz članka 6. stavka 4. ovoga Pravilnika, podatke o premještanju životinja iz članka 6. ovoga Pravilnika.
3) Uprava uspostavlja računalnu bazu podataka koja sadrži najmanje podatke navedene u Prilogu I. Odjeljku D. točki 2. ovoga Pravilnika.
4) Računalna baza podataka iz stavka 1. i 3. ovoga članka uz podatke određene u Prilogu I. Odjeljku D. točki 1. i 2. ovoga Pravilnika, može sadržavati i dodatne podatke.

Članak 9.

1) Uprava obavještava države članice Europske unije i Europsku komisiju o tijelu odgovornom za provedbu ovoga Pravilnika.
2) Uprava osigurava da su sve osobe uključene u sustav označavanja i registracije životinja upoznate s odredbama propisa o označavanju i registraciji životinja odgovarajućim osposobljavanjem.

Članak 10.

1) Nadležno tijelo poduzima sve potrebne mjere za osiguranje sukladnosti s odredbama ovoga Pravilnika.
2) U slučaju postupanja protivnog odredbama ovoga Pravilnika ovlaštene osobe podnose zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka u skladu s odredbama Zakona o veterinarstvu.
3) Stručnjaci Europske komisije u suradnji s Upravom:
(a) provjeravaju udovoljavanje zahtjevima propisanim ovim Pravilnikom;
(b) po potrebi obavljaju provjere na licu mjestu, kako bi osigurali da se mjere iz stavka 1. provode u skladu s ovim Pravilnikom.
4) Nadležno tijelo osigurava stručnjacima Europske komisije svu potrebnu pomoć u obavljanju njihovih zadaća.

DIO II.
MINIMALNE KONTROLE KOJE SE MORAJU PROVESTI U OKVIRU SUSTAVA ZA OZNAČAVANJE I REGISTRACIJU ŽIVOTINJA

Članak 11.

1) Državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar na licu mjesta provode kontrole radi utvrđivanja postupanja posjednika u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika.
2) Službene kontrole moraju najmanje obuhvatiti broj gospodarstava u skladu s člankom 12. do 15. ovoga Pravilnika.

Članak 12.

1) Državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar svake godine provode kontrole koje obuhvaćaju najmanje 3% gospodarstava koja se nalaze na području Republike Hrvatske ili najmanje 5% životinja koje borave na području Republike Hrvatske.
2) Ako se službenim kontrolama utvrdi značajna nesukladnost postupanja s odredbama ovoga Pravilnika i propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika minimalna razina kontrola povećava se u sljedećem godišnjem nadzornom razdoblju.

Članak 13.

3) Uprava određuje gospodarstva na kojima provodi kontrole na temelju procjene rizika i uzima u obzir najmanje sljedeće:
(a) broj životinja na gospodarstvu;
(b) zdravstveno stanje životinja, osobito slučajeve ranijih izbijanja bolesti;
(c) iznos zatraženih i/ili isplaćenih godišnjih potpora za ovce i koze na gospodarstvu;
(d) značajne promjene u odnosu na stanje iz prethodnog godišnjeg nadzornog razdoblja;
(e) rezultate kontrola provedenih u prethodnom godišnjem nadzornom radzoblju, osobito pravilno vođenje Registra ovaca i koza na gospodarstvu te pravilno čuvanje putnih listova;
(f) pravilno dostavljanje podataka Upravi;
(g) ostala mjerila koja odredi Uprava.

Članak 14.

1) Državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar provode kontrole u pravilu bez najave.
2) Ako je nužno, službena kontrola se prethodno može najaviti, samo u točno određenim i ograničenim slučajevima u skladu s Odlukom Uprave, a najava se obavlja u razdoblju ne duljem od 48 sati prije kontrole, osim u iznimnim slučajevima.
3) Kontrole iz ovoga Dijela mogu se provoditi zajedno s drugim kontrolama koje su određene u skladu s posebnim propisima.

Članak 15.

1) Uprava nadzire provođenje označavanja svih životinja na gospodarstvu.
2) Ukoliko se na gospodarstvu nalazi više od 20 životinja, Uprava određuje da se kontrole identifikacije životinja provode na reprezentativnom uzorku životinja koji omogućava otkrivanje 5% životinja koje nisu označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika, s 95%-tnom sigurnošću.
3) Ako se kontrolama provedenima u skladu sa stavkom 2. ovoga članka utvrdi nesukladnost s zahtjevima za označavanjem i registracijom životinja propisanim člankom 3. stavkom 1. ovoga Pravilnika, sve životinje na gospodarstvu moraju biti obuhvaćene kontrolama.
4) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, Uprava određuje da se kontrole identifikacije životinja provode na reprezentativnom uzorku životinja koji omogućava otkrivanje preko 5% životinja koje nisu označene u skladu s odredbama ovoga Pravilnika i propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika s preciznošću od plus ili minus 2%, s 95%-tnom sigurnošću.

Članak 16.

1) Nakon svake kontrole podnosi se standardizirano izvješće, koje sadrži najmanje sljedeće:
(a) razlog za odabir gospodarstva za provedbu kontrole;
(b) podatke o osobama prisutnima tijekom kontrole;
(c) rezultate kontrole i sva postupanja protivna odredbama ovoga Pravilnika i propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika;
2) Državni veterinarski inspektor odnosno službeni veterinar mora dati posjedniku ili njegovom predstavniku da potpiše navedeno izvješće, a posjednik ili predstavnik mogu dati primjedbe na njegov sadržaj.

Članak 17.

1) Uprava do 31. kolovoza svake godine dostavlja Europskoj komisiji godišnje izvješće na obrascu iz Priloga II. ovoga Pravilnika o rezultatima službenih kontrola iz prethodnog godišnjeg nadzornog razdoblja, a koje sadrži najmanje sljedeće:
(a) broj gospodarstava;
(b) broj kontrola provedenih na gospodarstvu;
(c) ukupan broj registriranih životinja u Republici Hrvatskoj na početku godišnjeg nadzornog razdoblja.
(d) broj životinja koje su obuhvaćene kontrolama;
(e) utvrđene nesukladnosti;
(f) izrečene kazne u skladu s člankom 10. stavkom 2. ovoga Pravilnika.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Prilozi I. i II. tiskani su u dodatku ovoga Pravilnika i njegov su sastavni dio.

Članak 19.

1) Sustav za označavanje i registraciju životinja mora se u potpunosti uspostaviti najkasnije do 30. listopada 2008. godine.
2) Odredbe ovoga Pravilnika u dijelu koji se odnosi na označavanje životinja elektronskim transponderom primjenjuju se na životinje rođene u Republici Hrvatskoj od 1. siječnja 2009. godine.

Članak 20.

1) Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.
2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka odredbe članka 3. stavka 3., članka 4. stavka 2. i 8., članka 6. stavka 5., članka 17. te Priloga II. ovoga Pravilnika stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/07-01/98
Urbroj: 525-1-07-1
Zagreb, 18. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.


PRILOG I.

A. Sredstva za označavanje

1. Ušna markica, kojom se označava životinja, mora se staviti na životinju na način da je dobro vidljiva iz daljine.
2. Ušne markice i ostala sredstva za označavanje moraju sadržavati sljedeće oznake:
– prva oznaka označava državu u kojoj se nalazi gospodarstvo na kojem je životinja rođena, a u slučaju Republike Hrvatske oznaka je HR. U navedenu svrhu koriste se oznake država koje se sastoje od dva slova ili tri oznake u skladu s ISO 3166,
– nakon oznake države slijedi pojedinačna oznaka koja ne sadrži više od 13 brojeva.
2.1. Uz podatke iz točke 2. ovoga Odjeljka, nadležno tijelo može odobriti da posjednik na ušnoj markici koristi barkod i dodatne podatke, pod uvjetom da navedeno ne onemogućuje čitljivost identifikacijskog broja životinje.
3. Prvo sredstvo za označavanje u skladu s člankom 4. stavkom 3. točkom (a) ovoga Pravilnika mora biti ušna markica određena od nadležnog tijela, koja se stavlja na jedno uho, izrađena od nerazgradivog materijala, nesalomljiva i lako čitljiva tijekom cijelog životnog vijeka životinje te oblikovana na način da ostane pričvršćena za životinju, a da je ne ozlijedi. Ušna markica ne može se ponovno koristiti, a natpis na njoj mora biti neizbrisiv.
4. Nadležno tijelo može odobriti da je drugo sredstvo za označavanje iz članka 4. stavka 3. točke (b) ovoga Pravilnika:
– ušna markica obilježja u skladu s točkom 3. ovoga Odjeljka, ili
– tetovaža, ili
– znak na gležnju, u slučaju koza, ili
– elektronski transponder u skladu s tehničkim karakteristikama određenim u točki 6. ovoga Odjeljka.
5. Do početka primjene elektronskog transpondera ovim Pravilnikom i propisom iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika propisuju se zahtjevi u odnosu na označavanje životinja na gospodarstvu i pojedinačno, određuje postupak zamjene ako sredstvo za označavanje postane nečitko ili se izgubi, pod nadzorom Uprave i bez ugrožavanja sljedivosti životinja u slučaju premještanja između gospodarstava, u cilju kontrole zaraznih bolesti, i omogućavanja sljedivosti životinja unutar Republike Hrvatske, s istim ciljem.
6. Elektronski transponder mora imati sljedeće tehničke karakteristike:
– biti samoočitavajući pasivni transponder, koji koristi HDX ili FDX-B tehnologiju i u skladu s ISO standardima 11784 i 11785,
– biti takav da omogućuje čitanje uređajima za čitanje koji su izrađeni u skladu s ISO standardom 11785, i koji mogu čitati HDX i FDX-B transpondere,
– mogućnost čitanja s udaljenosti u slučaju prijenosnih čitača mora iznositi najmanje 12 cm od ušne markice, te najmanje 20 cm za bolus transponder, a u slučaju stacionarnih čitača mora iznositi najmanje 50 cm za ušne markice i bolus transpondere.

B. Registar ovaca i koza na gospodarstvu

Registar ovaca i koza na gospodarstvu mora sadržavati sljedeće podatke:
– identifikacijski broj gospodarstva,
– adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva,
– vrstu proizvodnje,
– rezultate posljednje godišnje dojave iz članka 7. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena,
– ime i adresu posjednika,
– ako životinje odlaze s gospodarstva, ime prijevoznika, registracijsku oznaku dijela prijevoznog sredstva koje prevozi životinje, identifikacijski broj ili naziv i adresu gospodarstva odredišta, ili ako se životinje otpremaju u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv klaonice i datum otpreme te ovjerenu presliku Putnog lista iz članka 6. ovoga Pravilnika,
– ako životinje dolaze na gospodarstvo, identifikacijski broj gospodarstva s kojeg je životinja dopremljena i datum dolaska,
– podatke o svim zamjenama ušnih markica ili elektronskih uređaja,
– identifikacijski broj životinje,
– godinu rođenja i datum označavanja,
– mjesec i godinu uginuća životinje na gospodarstvu,
– pasminu i genotip, ako je poznat,
– ime i potpis osobe ovlaštene od Uprave koja je provjerila Registar ovaca i koza na gospodarstvu i datum kada je obavljena kontrola.

C. Putni list

Putni list mora ispuniti posjednik na obrascu iz propisa iz članka 4. stavka 6. ovoga Pravilnika koji određuje nadležno tijelo, i mora sadržavati najmanje sljedeće podatke:
– identifikacijski broj gospodarstva,
– ime i adresu posjednika,
– ukupni broj životinja koje se premještaju,
– identifikacijski broj gospodarstva odredišta ili sljedećeg posjednika životinja, ili, ako se životinje voze u klaonicu, registarski broj klaonice ili naziv i adresu klaonice, ili u slučaju premještanja stada, mjesto odredišta,
– podatke o prijevoznim sredstvima i prijevozniku, uključujući i broj odobrenja prijevoznika,
– datum odlaska,
– potpis posjednika,
– identifikacijski broj za svaku životinju.

D. Računalna baza podataka

1. Računalna baza podataka mora sadržavati najmanje sljedeće podatke za svako gospodarstvo:
– identifikacijski broj gospodarstva,
– adresu gospodarstva i zemljopisne koordinate ili odgovarajuće pokazatelje zemljopisnog položaja gospodarstva,
– ime i adresu te zanimanje posjednika,
– vrste životinja,
– vrstu proizvodnje,
– rezultat godišnje dojave iz članka 7. stavka 2. ovoga Pravilnika i datum kada je izrađena,
– rubriku za podatake, koju ispunjava Uprava, a u rubriku se mogu evidentirati podaci o ograničenju kretanja, statusu ili drugi bitni podaci.
2. U skladu s člankom 8. ovoga Pravilnika mora postojati posebno mjesto za evidenciju svih premještanja životinja. Evidencija mora sadržavati barem sljedeće podatke:
– broj životinja koje se premještaju,
– identifikacijski broj gospodarstva otpreme,
– datum odlaska,
– identifikacijski broj gospodarstva odredišta,
– datum dolaska.

PRILOG II.

IZVJEŠĆE O REZULTATIMA SLUŽBENIH KONTROLA PROVEDENIH U SKLADU S PROPISIMA O OZNAČAVANJU I REGISTRACIJI OVACA I KOZA

1. Osnovni podaci o gospodarstvu, životinjama i kontrolama

Ukupan broj registriranih gospodarstava na području

Republike Hrvatske na početku godišnjeg nadzornog razdoblja¹

Ukupan broj gospodarstava na kojima su provedene kontrole

 

Ukupan broj kontrola

 

Ukupan broj registriranih ovaca i koza u Republici Hrvatskoj na početku godišnjeg nadzornog razdoblja¹

 

Ukupan broj ovaca i koza na gospodarstvima na kojima su provedene kontrole

 

_______
1i drugi podaci

2. Utvrđeno postupanje protivno propisima o označavanju i registraciji ovaca i koza

 

Broj životinja

Broj gospodarstava

1. Nepravilnosti u označavanju ovaca

 

 

1.1. Nepravilnosti u označavanju koza

 

 

2. Nepravilnosti u Registru ovaca i koza

 

 

na gospodarstvu

 

 

3. Izostanak prijave premještanja

 

 

4. Nepravilnosti u odnosu na Putni list¹

 

 

5. Životinje/gospodarstva sa samo jednim nepropisnim postupanjem navedenim u podtočkama 1. do 4. ove točke

 

 

6. Životinje/gospodarstva s više od jednog nepropisnog postupanja navedenog u podtočkama 1. do 4. ove točke

 

 

7. Ukupan broj nepropisnih postupanja
po životinji/gospodarstvu iz podtočke
5. i 6. ove točke

 

 

________
1
i ako je primjenjivo, u skladu s člankom 8. stavkom 2. ovoga Pravilnika

3. Izrečene kazne

 

Broj životinja

Broj gospodarstava

Ukupno