Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

NN 114/2007 (6.11.2007.), Pravilnik o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA I VODNOGA GOSPODARSTVA

3346

Na temelju članka 22. stavka 3. članka 24. stavka 6. članka 25. stavka 2. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU I SADRŽAJU POTVRDE O PODRIJETLU HIBRIDNIH SVINJA, NJIHOVA SJEMENA, JAJNIH STANICA I ZAMETAKA

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način izdavanja potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka (u daljnjem tekstu: potvrda).

Članak 2.

(1) Potvrdu izdaje ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača za hibridne svinje za koje su ovlašteni provoditi uzgojni program.
(2) Potvrdu za sjeme, jajne stanice i zametke mogu izdati i centri za umjetno osjemenjivanje i stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka upisani u Upisnik odobrenih objekata pri Upravi za veterinarstvo, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, ako ga ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača potvrdi.
(3) Rodovnik se ne izdaje za sjeme koje centri za umjetno osjemenjivanje prodaju u Republici Hrvatskoj.

II. POTVRDA ZA HIBRIDNE SVINJE

Članak 3.

(1) Potvrda za hibridne svinje mora sadržavati sljedeće podatke:
– naziv izdavatelja,
– evidencijski broj u upisniku,
– datum izdavanja potvrde,
– način označavanja životinje,
– identifikacijska oznaka životinje,
– datum rođenja životinje,
– uzgojni tip, linija,
– spol,
– ime i adresa uzgajivača,
– ime i adresa vlasnika.

Članak 4.

Podaci iz članka 3. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 1. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati hibridne svinje. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 3. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.

III. POTVRDA ZA SJEME HIBRIDNIH SVINJA

Članak 5.

Potvrda za sjeme hibridnih svinja mora sadržavati:
– sve podatke o nerastu od kojega sjeme potječe navedene u članku 3. ovoga Pravilnika,
– podatke koje omogućuju identifikaciju sjemena, datum uzimanja sjemena, naziv i adresu centra za umjetno osjemenjivanje koji je uzimao sjeme, te naziv i adresu kupca sjemena.

Članak 6.

Podaci iz članka 5. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 2. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati sjeme hibridnih svinja. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 5. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.

IV. POTVRDA ZA JAJNE STANICE HIBRIDNIH SVINJA

Članak 7.

(1) Potvrda za jajne stanice hibridnih svinja mora sadržavati:
– sve podatke o krmači od koje jajne stanice potječu navedene u članku 3. ovoga Pravilnika,
– podatke koji omogućuju identifikaciju jajnih stanica, datum uzimanja jajnih stanica, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela jajne stanice, te naziv i adresu kupca jajnih stanica.
(2) U potvrdi mora biti navedeno ako je u pajeti više od jedne jajne stanice, te u tom slučaju sve jajne stanice moraju imati isto podrijetlo.

Članak 8.

Podaci iz članka 7. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 3. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati jajne stanice hibridnih svinja. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata sljedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 7. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.

V. POTVRDA ZA ZAMETKE HIBRIDNIH SVINJA

Članak 9.

(1) Potvrda za zametke hibridnih svinja mora sadržavati:
– sve podatke o krmači i nerastu navedene u članku 3. ovoga Pravilanika od kojih zametak potječe,
– podatke koji omogućuju identifikaciju zametaka, datum osjemenjivanja ili oplodnje, datum, naziv i adresu stanice za prijenos jajnih stanica i zametaka koja je uzela zametke i naziv i adresu kupca zametaka.
(2) U potvrdi mora biti navedeno ako je u pajeti više od jednog zametka, te u tom slučaju svi zameci moraju imati isto podrijetlo.

Članak 10.

Podaci iz članka 9. ovoga Pravilnika mogu biti prikazani:
1. u obliku potvrde prema Prilogu 4. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika,
2. u dokumentaciji koja prati zametke hibridnih svinja. U tom slučaju ovlaštena ustanova ili središnji savez uzgajivača mora potvrditi navode iz dokumenata slijedećom izjavom:
»Dolje potpisani potvrđuje da dokumenti sadržavaju podatke navedene u članku 9. Pravilnika o obliku i sadržaju potvrde o podrijetlu hibridnih svinja, njihova sjemena, jajnih stanica i zametaka«.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 080-01/07-01/13
Urbroj: 525-2-07-3
Zagreb, 26. listopada 2007.

Ministar
Petar Čobanković, v. r.