Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o teh­ničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

NN 119/2007 (19.11.2007.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o teh­ničkim zahtjevima za eksplozivne tvari

MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA

3440

Na temelju članka 8. stavka 3. Zakona o eksplozivnim tvarima (»Narodne novine« broj: 178/2004), ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA EKSPLOZIVNE TVARI

Članak 1.

U Pravilniku o tehničkim zahtjevima za eksplozivne tvari (»Narodne novine« broj: 146/2005), u članku 25. stavku 1. podstavak 2., briše se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
»Službena osoba koja vodi postupak izdavanja ovlaštenja će po službenoj dužnosti izvršiti uvid i pribaviti dokaz o upisu pravne osobe u sudski registar.«.
Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4..

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Broj: 511-01-52-82243-2007.
Zagreb, 8. studenoga 2007.

Ministar
Ivica Kirin, v. r.