Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

NN 121/2007 (26.11.2007.), Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

3527

Na temelju članka 18. stavka 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«, broj 10/97) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra znanosti, obrazovanja i športa donosi

IZMJENE I DOPUNE

PROGRAMA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE DJECE, HIGIJENE I PRAVILNE PREHRANE DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

I.

U Programu zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima (»Narodne novine« broj 105/02 i 55/06) u točki II. stavak 1. podstavak 2. mijenja se i glasi:
»– sistematski zdravstveni pregled djeteta«

II.

U točki XIII. stavak 2. briše se.

III.

Točka XV. mijenja se i glasi:
»Pravilna prehrana djece u dječjim vrtićima osigurava se u skladu s prehrambenim potrebama navedenim u tablicama 1. – 4., izborom hrane prema tablicama od 5. – 9., te redovitim brojem obroka.
Tablice 1. – 9. iz stavka 1. ovoga članka tiskane su u prilogu ovoga Programa i čine njegov sastavni dio.»

IV.

Iza točke XV. dodaju se nove točke XVa., XVb., XVc., koje glase:

XVa.

Izbor hrane i način pripreme hrane moraju biti primjereni dobi djece.
Osnova za izračun normativa jela i jelovnika jesu preporučeni dnevni unos energije i hranjivih tvari po dobnim skupinama djece, te energetske i hranjive vrijednosti hrane utvrđene odlukom ministra nadležnog za zdravstvo ili hranjivim vrijednostima sukladno Pravilniku o navođenju hranjivih vrijednosti hrane (»Narodne novine« broj 153/04).
Na temelju izračuna iz stavka 2. ovoga članka određuju se normativi za hranu u jelima, obrocima i jelovnicima.

XVb.

Energetske i hranjive vrijednosti obroka/jelovnika trebaju biti u skladu s vrijednostima, navedenim u Tablicama 1. i 2. ovoga Programa.
Izrada obroka/jelovnika iz stavka 1. ovoga članka mora se planirati tako da:
– zadovolji energetske potrebe u skladu s Tablicom 1., na način da energetski udjeli pojedinih dnevnih obroka moraju ispunjavati zahtjeve propisane u Tablici 3. ovoga Programa,
– zadovolji unos hranjivih tvari,
– učestalost konzumiranja pojedinih skupina hrane bude u skladu s Tablicama 5. i 6, a izbor hrane u skladu s Tablicama 7. i 8. ovoga Programa,
– se isti tjedni jelovnik ne ponavlja češće od jednom mjesečno unutar sezone.
Prilikom sastavljanja jelovnika treba uzeti u obzir obilježja regionalnih prehrambenih navika i sezonskih varijacija u ponudi hrane.
Ovisno o duljini boravka u dječjem vrtiću, odnosno o vrsti dnevnog programa koji dijete polazi treba planirati broj dnevnih obroka sukladno Tablici 3. ovoga Programa.

XVc.

Ako se pripremaju isti obroci za djecu različite dobi, veličine porcija treba prilagoditi energetskim i hranjivim potreba sukladno Tablici 1. ovoga Programa.

V.

Ove Izmjene i dopune Programa zdravstvene zaštite djece, higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-04/29
Urbroj: 534-08-01/9-07/2
Zagreb, 9. studenoga 2007.

Ministar
prof. dr. sc. Neven Ljubičić, v. r.


PRILOG

Tablica 1. PREPORUČENI DNEVNI UNOS ENERGIJE I HRANJIVIH TVARI ZA PLANIRANJE PREHRANE U DJEČJIM VRTIĆIMA*

 

ENERGIJA I HRANJIVE TVARI

DOJENČAD

6 – 12 mjeseci

DJECA

1 – 3 godine

DJECA

4 – 6 godina

1.

Energija (kcal/dan)[1]

850

1 200

1 600

Energija (kJ / dan)

3 555

5 018

6 690

2.

Bjelančevine (% energije/dan)[2],[3]

10 – 15

10 – 15

10 – 15

Bjelančevine (g/dan)

21 – 32

30 – 45

40 – 60

3.

Masti (% energije/dan)[4]

35 – 45

30 – 35

≤ 30 – 35

Masti (g/dan)

33 -43

40 – 47

53 – 62

4.

Zasićene masti (% energije/dan)

≤ 10

≤ 10

Zasićene masti (g/dan)

 –

≤ 13

≤ 18

5.

Ugljikohidrati (% energije/dan)

45 – 50

50 – 60

50 – 60

Ugljikohidrati (g/dan)

96 – 106

150 – 180

200 – 240

6.

Jednostavni šećeri (% energije/dan)[5]

 –

< 10

< 10

Jednostavni šećeri (g/dan)

 –

< 30

< 40

7.

Vlakna (g/4,18 MJ ili g/1000 kcal)

 –

> 10

> 10

Vlakna (g/dan)

 –

> 12

> 16

* za normalno uhranjenu i umjereno tjelesno aktivnu djecu
[1] Dopušteni raspon energije (kcal/dan): za dojenčad 6 – 12 mjeseci (800 – 900); za djecu 1 – 3godine 1150 – 1250; za djecu 4 – 6 godina (1550 – 1650)
[2] Bjelančevine najviše do 20% energije na dan za djecu > 1 godine starosti
[3] Od ukupne dnevne količine unosa bjelančevina najmanje 50% punovrijednih (namirnice životinjskog podrijetla)
[4] Ukupni unos masti za djecu 1 – 3 godine najviše do 40%; a za djecu 4 – 6 godina najviše do 35% dnevnog energetskog unosa i ne manje od 25% dnevnog energetskog unosa
[5] Jednostavni šećeri koji su dodani hrani i pićima, a nisu porijeklom iz mlijeka i mliječnih proizvoda

Tablica 2. PREPORUČENI DNEVNI UNOS VITAMINA I MINERALNIH TVARI

VITAMINI I MINERALNE TVARI

DOJENČAD

6 – 12 mjeseci

DJECA

1 – 3 godine

DJECA

4 – 6 godina

Vitamin A (retinol), ß-karoten (mg ekvivalenta)1

0,6

0,6

0,7

Vitamin D (kalciferoli) (μg)2

10

5

5

Vitamin E (tokoferoli) (mg ekvivalenta)3

4

dječaci: 6
djevojčice: 5

8

Vitamin K (μg)

10

15

20

Tiamin (vitamin B₁) (mg)

0,4

0,6

0,8

Riboflavin (vitamin B₂) (mg)

0,4

0,7

0,9

Niacin (mg ekvivalenta)4

5

7

10

Vitamin B₆ (piridoksin) (mg)

0,3

0,4

0,5

Folat/folna kiselina (μg ekvivalenta)5

80

200

300

Pantotenska kiselina (mg)

3

4

4

Biotin (μg)

5 – 10

10 – 15

10 – 15

Vitamin B12 (kobalamini) (μg)

0,8

1

1,5

Vitamin C (mg)

55

60

70

Natrij (mg)

180

300

410

Kloridi (mg)

270

450

620

Kalij (mg)

650

1000

1400

Kalcij (mg)

400

600

700

Fosfor (mg)

300

500

600

Magnezij (mg)

60

80

120

Željezo (mg)

8

8

8

Jod (μg)

80

100

120

Fluor (mg)6

0,5

0,7

1,1

Cink (mg)

2

3

5

Selen (μg)

7 – 30

10 – 40

15 – 45

Bakar (mg)

0,6 – 0,7

0,5 – 1

0,5 – 1

Mangan (mg)

0,6 – 1

1 – 1,5

1,5 – 2

Krom (μg)

20 – 40

20 – 60

20 – 80

Molibden (μg)

20 – 40

25 – 50

30 – 75

* German Nutrition Society (DGE), Austrian Nutrition Society (ŐGE), Swiss Society for Nutrition Reserch (SGE), Swiss Nutrition Association (SVE) Reference values for nutrient intake. 1st edition in German-Frankfurt/main: Umschau/Braus, 2000. pp 57-125.
1 1 mg retinol ekvivalenta = 1 mg retinola = 6 mg all-trans-ß-karotena = 12 mg ostalih karotenoida provitamina A = 1,15 mg all-trans-retinil acetata = 1,83 mg all-trans-retinil palmitata; 1 IU = 0,3 mg retinola
2 1 mg = 40 IU;
3 1 mg RRR-a-tokoferol ekvivalenta = 1 mg RRR-a-tokoferola = 1,49 IU; 1 IU = 0,67 mg RRR-a-tokoferola = 1 mg all-rac-a-tokoferil acetata; 1 mg RRR-a-tokoferol (D-a-tokoferol) ekvivalenta = 1,1 mg RRR-a-tokoferil acetata (D-a-tokoferil acetata) = 2 mg RRR-b-tokoferola (D-b-tokoferola) = 4 mg RRR-g-tokoferola (D-g-tokoferola) = 100 mg RRR-d-tokoferola (D-d-tokoferola) = 3,3 mg RRR-a-tokotrienola (D-a-tokotrienola) = 1,49 mg all-rac-a-tokoferil acetata (D, L-a-tokoferil acetata)
4 niacin ekvivalent = mg nikotinske kiseline + mg triptofana/60
5 1 ekvivalent folata = 1 µg folata iz hrane = 0,6 µg folne kiseline iz obogaćene hrane
6 Ukoliko dugotrajan unos prelazi gornju granicu (oko 0,1 mg/kg/dan), posebno u dobi 2 – 8 godina, moguća je pojava fluoroze«


Tablica 3. VRIJEME SERVIRANJA OBROKA I RASPODJELA PREPORUČENOG DNEVNOG UNOSA ENERGIJE PO OBROCIMA *
OZNAKA

OZNAKA
OBROKA

VRIJEME OBROKA(SATI)

VRSTA
OBROKA

UDJEL I KOLIČINA ENERGIJE PO OBROCIMA
(prosjek i raspon vrijednosti)*

% energije

Djeca 1 – 3 godine
1200 kcal/dan

Djeca 4 – 6 godina
1600 kcal/dan

kcal

kJ

kcal

kJ

1

6.30 – 7.00

Zajutrak

10

120

502

160

670

 

108 – 132

452 – 552

144 – 175

603 – 737 

2

8.00 – 9.00

 

Doručak

 

25

300

1255

400

1674

 

270 – 330

1130 – 1380 

360 – 440

1507 – 1842 

3

12.00 – 13.00

Ručak

 

35

420

1758

560

2344

 

378 – 462

1582 – 1934

504 – 616

2110 – 2578

4

15.00 – 15.30

Užina

10

120

502

160

670

  

108 – 132

452–552 

144 – 176

603 – 737 

5

18.00 – 19.00

Večera

20

240

1005

320

1340

 

216 – 264

905 – 1005

288 – 352

1206 – 1474

*Dopušteno odstupanja u udjelu energije do najviše ± 10% navedenih prosječnih vrijednosti za pojedini obrok. Ukupni unos za određeni broj sati dnevnog programa u vrtiću treba osigurati preporučeni postotni udjel dnevnog unosa energije i hranjivih tvari (vidi Tablicu 4).

Tablica 4. PREPORUČENI UNOS ENERGIJE I BROJ OBROKA ZA DJECU (1 – 6 GODINA) S OBZIROM NA PROGRAM ODNOSNO DULJINU BORAVKA U DJEČJIM VRTIĆIMA

PROGRAM

(sati)

BROJ I VRSTA OBROKA U DJEČJIM VRTIĆIMA

% od preporučenog
dnevnog unosa

Ukupno broj obroka

Vrsta obroka

Oznaka obroka

Jutarnji program 1
5 – 6 sati

2

Doručak
Ručak

2+3

60

Jutarnji program 2
7 – 8 sati

3

Doručak
Ručak
Užina

2+3+4

70

Jutarnji program 3
7 – 8 sati

3

Zajutrak
Doručak
Ručak

1+2+3

70

Jutarnji program 4
9 – 10 sati

4

Zajutrak
Doručak
Ručak
Užina

1+2+3+4

80

Popodnevni program 1
5 – 6 sati

2

Ručak
Užina

3+4

45

Popodnevni program 2
> 8 sati

3

Ručak
Užina
Večera

3+4+5

65


Tablica 5.
PREPORUČENA UČESTALOST POJEDINIH SKUPINA HRANE U PLANIRANJU DNEVNIH I TJEDNIH JELOVNIKA ZA DOJENČAD DOBI 6 – 12 MJESECI U DJEČJIM VRTIĆIMA

SKUPINE HRANE

UČESTALOST KONZUMIRANJA

Mlijeko i mliječni proizvodi

Svaki dan

Meso, perad, jaja

Svaki dan

Riba

1 puta na tjedan

Kruh, žitarice, krumpir

Svaki dan

Voće

Svaki dan

Povrće

Svaki dan

Voda

Svaki dan

Tablica 6. PREPORUČENA UČESTALOST POJEDINIH SKUPINA HRANE U PLANIRANJU DNEVNIH I TJEDNIH JELOVNIKA DJECE U DOBI OD 1 – 6 GODINA

SKUPINE HRANE

UČESTALOST KONZUMIRANJA

Mlijeko i mliječni proizvodi

Svaki dan

Meso, perad, jaja, mahunarke, orašasti plodovi i sjemenke u mljevenom obliku

Svaki dan, a od toga meso do 5 puta na tjedan

Riba

1 – 2 puta na tjedan

Žitarice, proizvodi od žitarica i krumpir

Svaki dan

Voće

Svaki dan

Povrće

Svaki dan

Prehrambeni proizvodi s visokim udjelom masti, šećera i soli

Rijetko u razmjerno malim količinama

Voda

Svaki dan


Tablica 7. PREPORUČENE VRSTE HRANE I JELA U PLANIRANJU DNEVNIH I TJEDNIH JELOVNIKA ZA DOJENČAD DOBI 6 – 12MJESECI U DJEČJIM VRTIĆIMA
 

SKUPINE HRANE

PREPORUKA

Mlijeko i mliječni proizvodi

Preporučuje se tvornički adaptirano mlijeko za dojenčad (prijelazna hrana); najbolje ono koje dijete i inače uzima. Priprema mliječnih obroka također se preporuča s adaptiranim mlijekom za dojenčad.

Od navršenog 10. mjeseca života u jelovniku se mogu uvrstiti proizvodi poput svježeg sira, vrhnja i fermentiranih mliječnih napitaka s ≥ 3,5% m.m.

Preporučuju se 2 – 3 mliječna obroka.

Meso

Preporučuje se prvenstveno bijelo meso peradi (piletina i puretina),

a od navršenog 8. mjeseca života može se koristiti meso kunića, teletina i janjetina.

Govedina i svinjetina ne preporučaju se prije navršene godine dana života dojenčeta, dok se povremeno iza 10. mjeseca života može u jelovnik uvrstiti junetina. Ne preporučaju se suhomesnati proizvodi, naresci, paštete i hrenovke.

Riba

Od navršenog 8. mjeseca života bijela riba bez kosti.

Jaja

Nakon navršenog 9. mjeseca života dojenčeta moguća upotreba žumanjka jaja kokoši, ali isključivo tvrdo kuhanog. Bjelanjak jajeta, kao ni cijelo jaje ne preporučaju se u dojenačkoj dobi.

Žitarice i proizvodi od žitarica

Kruh i drugi proizvodi od žitarica u različitim oblicima (brašno, krupica, žitne pahuljice, dojenački müesli i sl.) mogu se koristiti za pripremu mliječno-žitnih, voćno-žitnih kašica ili priloga.

Krumpir

Krumpir kao prilog ili sastavni dio variva, kuhan, a ne pržen.

Voće

Preporučuje se svježe /sezonsko voće, te prirodni sokovi od voća (ne preporuča se dodavati šećer), te gotove industrijski pripremljene voćne kašice i voćni sokovi za dojenčad. Orašasto voće (orasi, lješnjaci i bademi), može se u mljevenom obliku dodati u hranu poput voćnih kašica, tek od navršenog 10. mjeseca života.

Povrće

Preporučuje se sezonsko, svježe i termički pripremljeno povrće. U slučaju nedovoljne opskrbe sezonskim povrćem mogu se koristiti gotove industrijski pripremljene dojenačke povrtne kašice ili iznimno zamrznuto povrće.

Kupus, kelj i grašak mogu se koristiti nakon navršenog 10. mjeseca života.

Mahune, leća i grah ne preporučuju se u dojenačkoj dobi.

Ulja i hrana s većim sadržajem masti

Za pripremu obroka preporučuju se biljna ulja (npr. maslinovo, suncokretovo i od kukuruznih klica), a može se koristiti i maslac.

Ne preporučuje se uporaba margarina.

Voda

Po želji

Čaj

Povremeno kao napitak s manjim udjelom šećera. Preporučuje se svježe kuhani čaj

od šipka topli ili hladni napitak.

NAPOMENE:
Ne preporuča se upotreba meda.
Ne preporuča se dodavanje začina, niti dosoljavanje hrane.
Ne preporuča se primjena vitaminskih napitaka u prahu.

Tablica 8. PREPORUČENE VRSTE HRANE I JELA U PLANIRANJU DNEVNIH I TJEDNIH JELOVNIKA ZA DJECU U DJEČJIM VRTIĆIMA (1 – 6 GODINA)

R.b.

SKUPINE HRANE

PREPORUČENE VRSTE HRANE

1.

Mlijeko i mliječni proizvodi

 

Mlijeko i fermentirani mliječni

napitci

Djeca u dobi od 12 – 36 mjeseci – mlijeko ≥ 3,5% m.m.

Djeca od 3  – 6 godina – punomasno i djelomično obrano mlijeko, ali ne manje od 2,5%m.m.

Sir

Sve vrste svježeg sira, namaza od svježeg sira, mliječnih namaza te polutvrdih sireva.

2.

Meso, mesne prerađevine, riba, jaja

 

Meso

 

Češće meso peradi (puretina, piletina) i kunića, te teletina i janjetina, a rjeđe crveno meso (preporuka: nemasna svinjetina i junetina).

Mesne prerađevine

Ne preporučuju se djeci do 3 godine. Starijoj djeci mogu se dati naresci kod kojih je vidljiva struktura mesa (npr. narezak od purećih ili pilećih prsa, šunka ili kare i sl.), te samo povremeno pileće ili pureće hrenovke.

Riba

Isključivo filetirana riba bez kosti. Za pripremu riblje paštete može se koristiti riba iz konzerve (sardine, tuna i sl.).

Jaja

Isključivo kokošja termički dobro obrađena jaja (tvrdo kuhana, jaja u složencima, žličnjacima i sl.)

3.

Mahunarke i orašasti plodovi

 

 

Mahunarke

Suhe mahunarke (npr. grah, leća, slanutak, bob, soja)

Orašasti plodovi i sjemenke

 

Isključivo mljeveni orašasti plodovi (npr.orasi, lješnjaci, bademi i sl.) i

mljevene sjemenke (npr. buće, sezama, lana i sl.) kao dodatak hrani.

4.

Žitarice, proizvodi od žitarica i krumpir

 

Žitarice i proizvodi od žitarica

 

Kruh, pecivo, tjestenina i ostali proizvodi od žitarica (npr. ječmena, zobena i prosena kaša, riža, heljda, žitne pahuljice, müsli i sl.). Za djecu stariju od 2 godine života postepeno uvoditi cjelovite žitarice i proizvode.

 

Krumpir

 

Krumpir kuhani kao prilog ili sastavni dio variva.

Izbjegavati krumpir pržen u dubokom ulju.

5.

Voće

 

Voće

Sve vrste svježeg/sezonskog i sušenog voća te prirodni svježe iscijeđeni voćni sokovi.

6.

Povrće

 

 

Povrće

Sve vrste sezonskog svježeg i termički obrađenog povrća. U slučaju nedovoljne opskrbe svježim sezonskim povrćem, koristiti zamrznuto.

7.

Mast i hrana s velikim udjelom masti

 

Maslac i margarin

Maslac i mekani margarinski namazi

 

 

Ulja

Isključivo biljna ulja (npr. maslinovo, suncokretovo, od kukuruznih klica, repičino, bučino)

8.

Kolači, kompoti, marmelade/džemovi, med, sladoled i ostale slastice

 

Kolači

Kolači pripremljeni u kuhinji vrtića i industrijski gotovi kolači, s manjim količinama šećera i masti, a bez krema na osnovi sirovih jaja

 

Kompoti

 

Kompoti od svježeg voća s malo šećera. U slučaju loše opskrbe svježim voćem koristiti industrijski kompot, ali razrijeđen vodom (dodati oko 20% vode).

 

Marmelade, džemovi, med

Prednost dati marmeladama i džemova s manje šećera, ali bez dodatka umjetnih sladila. Sve vrste meda.

Puding

Prednost dati pudinzima pripremljenim s manjim dodatkom šećera

 

Sladoled

Mliječni sladoled

9.

Začini

 

Sol

Jodirana kuhinjska sol.

Ocat

Jabučni ili vinski ocat te sok od limuna.

 

Začinsko bilje

Peršin (iza navršene 2 godine života), celer, bosiljak, mažuran, koromač, lovorov list i sl.

10.

Voda i napici na osnovi vode

 

Voda

Pitka voda po želji.

 

Čaj

Svježe kuhani čaj (npr. od šipka) uz dodatak soka od limuna, kao topli ili hladni napitak.

 

Vitaminski napitak u prahu

Povremeno (kada postoji problem u opskrbi svježim voćem) za djecu stariju od 3 godine.


Tablica 9. PREPORUČENE VRSTE HRANE PO OBROCIMA U DJEČJEM VRTIĆU ZA DJECU OD 1 – 6 GODINA

OZNAKA
OBROKA

VRIJEME
OBROKA
(sati)

OBROK

% DNEV­NIH POTREBA

PREPORUČENE VRSTE HRANE ZA POJEDINE OBROKE za djecu od 1 – 6 godina

1

6.30 – 7.00

Zajutrak

10

Mlijeko sa žitnim pahuljicama ili topli mliječni napitak sa pecivom ili keksima, voće, topli napitak i sl.

2

8.30 – 9.00

Doručak

25

Mlijeko ili mliječni napitci, žitne pahuljice ili kruh, sir, namazi, mliječni namazi i namazi od ribe, mesne prerađevine (naresci), jaja i voće.

3

 

12.00 – 13.00

Ručak

35

Juhe, kuhano povrće ili miješana variva od povrća, krumpira, mahunarki i žitarica, složena jela od mesa s povrćem, krumpirom i proizvodima od žitarica, meso, perad, riba, jaja, salate od svježeg povrća i voće.

4

15.00 – 15.30

Užina

10

Mliječni napitci (jogurt i drugi fermentirani mliječni proizvodi), mlijeko sa žitnim pahuljicama, kruh, namaz, voće, prirodni voćni sok, slastice.

5

18.00 – 19.00

Večera

20

Kuhana lagana jela od povrća, krumpira i proizvoda od žitarica s mesom, peradi, ribom, jajima, sirom i sl, salate od svježeg povrća, žitarice s mlijekom ili fermentiranim mliječnim proizvodima, voće

 

VRSTE HRANE KOJE SE NE PREPORUČAJU ZA PREHRANU DJECE U DJEČJIM VRTIĆIMA

1.

Plodovi mora

2.

Gljive

3.

Kikiriki (arašid)

4.

»Light« mliječni proizvodi

5.

Tvrde vrste margarina, osim za pripremu hrane

6.

Gazirani napitci

7.

Jaki začini/ljuta paprika, papar i sl./