Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

NN 10/2008 (23.1.2008.), Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

209

Na temelju članka 2. stavka 5. Zakona o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/2007), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine, donijela

UREDBU

O RAČUNOVODSTVU NEPROFITNIH ORGANIZACIJA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Uredbom o računovodstvu neprofitnih organizacija (u daljnjem tekstu: Uredba) definiraju se knjigovodstvene isprave, poslovne knjige, organizacija knjigovodstva, obavljanje popisa imovine i obveza, na­čela iskazivanja imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda i rasho­da, sadržaj i primjena računskog plana, financijsko izvještavanje i dru­ga područja koja se odnose na računovodstvo neprofitnih organizacija.

Članak 2.

(1) Odredbe ove Uredbe odnose se na, temeljem posebnih propisa osnovane udruge i njihove saveze, zaklade, fondacije, ustanove, političke stranke, komore, sindikate, vjerske i druge zajednice i sve druge pravne osobe kojima temeljni cilj osnivanja i djelovanja nije stjecanje dobiti/profita i za koje iz posebnih propisa proizlazi da su neprofitne organizacije.
(2) Odredbe ove Uredbe ne odnose se na državni proračun, proračune jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i proračunske korisnike definirane Zakonom o proračunu i utvrđene Registrom korisnika proračuna.

Članak 3.

(1) Računovodstvo neprofitnih organizacija propisano ovom Uredbom temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju pozicija.
(2) Neprofitne organizacije obvezne su evidentirati poslovne događaje, voditi poslovne knjige i sastavljati financijske izvještaje prema temeljnim načelima urednog knjigovodstva.

Članak 4.

(1) Neprofitne organizacije vode knjigovodstvo po načelu dvojnog knjigovodstva, a prema rasporedu računa iz računskog plana za neprofitne organizacije koji je sastavni dio ove Uredbe.
(2) Neprofitne organizacije obvezne su u svom knjigovodstvu osigurati podatke pojedinačno po vrstama prihoda i rashoda te o stanju imovine, obveza i vlastitih izvora.
(3) Neprofitne organizacije unose podatke u poslovne knjige odmah po nastanku poslovnog događaja, a najkasnije u roku primjerenom za sastavljanje financijskih izvještaja.

II. POSLOVNE KNJIGE I KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE

Članak 5.

(1) Poslovne knjige jesu: dnevnik, glavna knjiga i pomoćne knjige.
(2) Dnevnik je knjiga u koju se unose poslovne promjene slijedom vremenskog nastanka.
(3) Glavna knjiga je sustavna knjigovodstvena evidencija poslov­nih promjena nastalih na imovini, obvezama, vlastitim izvorima te prihodima i rashodima.
(4) Unos podataka u glavnu knjigu provodi se po unaprijed pripremljenom računskom planu.

Članak 6.

(1) Pomoćne knjige jesu analitičke knjigovodstvene evidencije poslovnih događaja koji su u glavnoj knjizi iskazani sintetički i druge pomoćne evidencije o stanju i promjenama imovine i obveza za potrebe nadzora i praćenja poslovanja.
(2) Neprofitne organizacije obvezno vode sljedeće pomoćne knjige:
1. dugotrajne nefinancijske imovine – po vrsti, količini i vrijednosti (nabavna i otpisana) te s drugim potrebnim podacima,
2. kratkotrajne nefinancijske imovine (zaliha materijala, proizvoda i robe) – po vrsti, količini i vrijednosti,
3. financijske imovine i obveza, i to:
potraživanja i obveza (po subjektima, računima, pojedinačnim iznosima, rokovima dospjelosti, zateznim kamatama i dr.), primljenih i izdanih vrijednosnih papira i drugih financijskih instrumenata (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, stanjima), potraživanja i obveza po osnovi primljenih i danih zajmova i kredita (po vrstama, subjektima, pojedinačnim vrijednostima, dospjelosti, obračunatim kamatama).
(3) Pored pomoćnih knjiga iz stavka 2. ovog članka, neprofitne organizacije vode:
– knjigu (dnevnik) blagajni (kunska, devizna, porto i druge),
– evidenciju danih i primljenih jamstava i garancija,
– evidenciju putnih naloga i korištenja službenih vozila,
– knjigu izlaznih računa,
– knjigu ulaznih računa te
– ostale pomoćne evidencije prema posebnim propisima i svojim potrebama.
(4) Posebne pomoćne knjige i analitičke evidencije iz stavaka 2. i 3. ovog članka ne moraju se voditi ako obveznik iz članka 2. ove Uredbe izravnim raščlanjivanjem stavki glavne knjige osigurava potrebne podatke.

Članak 7.

(1) Poslovne knjige vode se za poslovnu godinu, koja je jednaka kalendarskoj godini.
(2) Poslovne knjige otvaraju se na početku poslovne godine ili danom osnivanja.
(3) Početna stanja glavne knjige na početku poslovne godine moraju biti ista kao zaključna stanja na kraju prethodne poslovne godine.

Članak 8.

(1) Poslovne knjige zaključuju se na kraju poslovne godine i čuvaju u rokovima propisanim ovom Uredbom.
(2) Ako se poslovne knjige vode kao elektronički zapis, glavna knjiga se mora nakon zaključivanja na kraju poslovne godine zaštititi na način da u istoj nije moguća izmjena pojedinih ili svih njezinih dijelova ili listova, da je istu moguće u svakom trenutku otisnuti na papir te se mora potpisati elektroničkim potpisom sukladno propisu koji uređuje elektronički potpis. U suprotnom se poslovne knjige ispisuju i uvezuju u roku od 120 dana od isteka poslovne godine na koju se odnose. Osoba ovlaštena za zastupanje neprofitne organizacije potpisuje ispisane i uvezane poslovne knjige.
(3) Poslovne knjige čuvaju se i to:
1. dnevnik i glavna knjiga – najmanje jedanaest godina,
2. pomoćne knjige – najmanje sedam godina.
(4) Rok čuvanja poslovnih knjiga počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se iste odnose.

Članak 9.

(1) Knjiženje i evidentiranje poslovnih događaja u poslovnim knjigama temelji se na vjerodostojnim, istinitim, urednim i prethod­no kontroliranim knjigovodstvenim ispravama.
(2) Knjigovodstvena isprava jest pisani ili memorirani elektronički dokaz o nastaloj poslovnoj promjeni.
(3) Isprava za knjiženje je uredna kada se iz nje nedvosmisleno može utvrditi mjesto i vrijeme njezina sastavljanja i njezin materijalni sadržaj, što znači narav, vrijednost i vrijeme nastanka poslovne promjene povodom koje je sastavljena. Vjerodostojna je isprava koja potpuno i istinito odražava nastali poslovni događaj.
(4) Zakonski predstavnik ili osoba koju on ovlasti potpisom na ispravi ili memoriranom šifrom ovlaštenja za transakciju jamči da je isprava istinita i da realno prikazuje poslovnu promjenu odnosno transakciju.

Članak 10.

Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave vode se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 11.

(1) Knjigovodstvene isprave čuvaju se kao izvorne isprave, ili na nositelju elektroničkog zapisa ili nositelju mikrografske obrade.
(2) Knjigovodstvene isprave čuvaju se u sljedećim rokovima, ako drugim propisima nije određen drugi rok:
1. trajno se čuvaju isplatne liste ili analitička evidencija plaća,
2. najmanje jedanaest godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u dnevnik i glavnu knjigu,
3. najmanje sedam godina čuvaju se isprave na temelju kojih su uneseni podaci u pomoćne knjige.
(3) Rok za čuvanje knjigovodstvenih isprava iz stavka 2. točke 2. i 3. ovoga članka počinje teći zadnjeg dana poslovne godine na koju se odnose poslovne knjige u koje su isprave unesene.

Članak 12.

(1) Neprofitne organizacije mogu vođenje knjigovodstva povjeriti drugoj stručnoj pravnoj ili fizičkoj osobi.
(2) U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka odgovornost za vođenje računovodstva ne može se prenijeti na izvršitelja.

III. POPIS IMOVINE I OBVEZA TE NAČELA ISKAZIVANJA IMOVINE, OBVEZA, VLASTITIH IZVORA, PRIHODA I RASHODA

Popis imovine i obveza

Članak 13.

(1) Neprofitne organizacije na početku poslovanja moraju popisati imovinu i obveze te navesti njihove pojedinačne vrijednosti.
(2) Popis imovine i obveza mora se sastaviti i na kraju svake poslovne godine sa stanjem na datum bilance radi usklađenja knjigovodstvenog sa stvarnim stanjem. Iznimno, neprofitne organizacije koji obavljaju knjižničarsku ili bibliotečnu djelatnost popis knjiga i bibliotečne građe mogu obaviti u roku koji nije duži od tri godine.
(3) Podaci o popisu unose se pojedinačno u naturalnim, odnosno novčanim izrazima u popisne liste. Popisne liste su knjigovodstvene isprave čiju vjerodostojnost potpisima potvrđuju članovi popisnog povjerenstva.

Članak 14.

(1) Povjerenstvo za popis osniva zakonski predstavnik.
(2) Zakonski predstavnik određuje datum popisa, rokove obavljanja popisa i dostavljanja izvještaja s priloženim popisnim listama.
(3) Nakon popisa, povjerenstvo je obvezno sastaviti izvještaj na temelju popisnih lista i svojih zapažanja i predati ga zakonskom zastupniku.

Članak 15.

Zakonski predstavnik na temelju izvještaja i priloženih popis­nih lista odlučuje o:
1. nadoknađivanju utvrđenih manjkova,
2. priznavanju i evidentiranju utvrđenih viškova,
3. otpisu nenaplativih i zastarjelih potraživanja i obveza,
4. rashodovanju sredstava, opreme i sitnog inventara,
5. mjerama protiv osoba odgovornih za manjkove, oštećenja, neusklađenost knjigovodstvenog i stvarnog stanja, zastaru i nenaplativost potraživanja i slično.

Iskazivanje imovine i obveza

Članak 16.

(1) Imovina, obveze i vlastiti izvori određuju financijski položaj neprofitne organizacije.
(2) Imovina jesu resursi koje neprofitna organizacija kontrolira kao rezultat prošlih događaja i od kojih se očekuju buduće koristi u obavljanju djelatnosti.
(3) Obveze jesu neizmirena dugovanja proizašla iz prošlih događaja, za čiju namiru se očekuje odljev resursa.
(4) Imovina se klasificira po svojoj vrsti, trajnosti i funkciji u obavljanju djelatnosti.
(5) Obveze se klasificiraju prema namjeni i ročnosti.
(6) Vlastiti izvori jesu ostatak vrijednosti imovine nakon odbit­ka svih obveza.
(7) Imovina i obveze iskazuju se po računovodstvenom načelu nastanka događaja.
(8) Tuđa imovina prati se u izvanbilančnoj evidenciji.

Članak 17.

(1) Imovina se početno iskazuje po trošku nabave (nabavnoj vrijednosti) odnosno, po procijenjenoj vrijednosti.
(2) Dugotrajna imovina je financijska i nefinancijska imovina čiji je vijek uporabe duži od jedne godine i koja duže od jedne godine zadržava isti pojavni oblik.
(3) Dugotrajna nefinancijska materijalna imovina čiji je pojedinačni trošak nabave (nabavna vrijednost) niži od 2.000,00 kuna može se otpisati jednokratno, stavljanjem u upotrebu, uz obvezu pojedinačnog ili skupnog praćenja u korisnom vijeku upotrebe.
(4) Kratkotrajna nefinancijska imovina je imovina namijenjena obavljanju djelatnosti ili daljnjoj prodaji u roku kraćem od godinu dana.
(5) Trošak nabave (nabavnu vrijednost) nefinancijske imovine čini kupovna cijena uvećana za carine, nepovratne poreze na promet, troškove prijevoza i sve druge troškove koji se mogu izravno dodati troškovima nabave i osposobljavanja za početak uporabe.

Članak 18.

(1) Vrijednost pojedinog predmeta dugotrajne nefinancijske imovine ispravlja se linearnom metodom u korisnom vijeku uporabe.
(2) Iznimno od stavka 1. ovog članka vrijednosti zemljišta, obnovljivih prirodnih bogatstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti te plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti u pravilu se ne ispravljaju.
(3) Osnovica za ispravak vrijednosti dugotrajne imovine jest njen početni ili revalorizirani trošak nabave (nabavna vrijednost) odnosno procijenjena vrijednost.

Članak 19.

(1) Neprofitna organizacija revalorizira dugotrajnu imovinu primjenom koeficijenta porasta cijena proizvođača industrijskih proizvoda ako je inflacija mjerena istim koeficijentom u prethodne tri godine kumulativno veća od 30%.
(2) Učinak revalorizacije dugotrajne imovine pripisuje se vlastitim izvorima.

Iskazivanje prihoda i rashoda

Članak 20.

(1) Prihodi i rashodi priznaju se uz primjenu računovodstvenog načela nastanka događaja.
(2) Računovodstveno načelo nastanka događaja znači da se:
– recipročni prihodi (prihodi na temelju isporučenih dobara i usluga) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da se mogu izmjeriti neovisno o naplati,
– nerecipročni prihodi (donacije, članarine, pomoći, doprinosi i ostali slični prihodi) priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose pod uvjetom da su raspoloživi (naplaćeni) najkasnije do trenutka predočavanja financijskih izvještaja za isto razdoblje,
– rashodi priznaju u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju,
– rashodi za utrošak kratkotrajne nefinancijske imovine priznaju se u trenutku stvarnog utroška odnosno prodaje i
– troškovi nabave dugotrajne imovine kapitaliziraju, a u rashode priznaju tijekom korisnog vijeka uporabe.
(3) Prihod je povećanje ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala tijekom izvještajnog razdoblja u obliku pritjecanja imovine bez istodobnog povećanja obveza ili smanjenja obveza bez istodobnog odljeva imovine.
(4) Rashodi su umanjenja ekonomskih koristi ili uslužnog potencijala u obliku smanjenja imovine ili povećanja obveza bez istodobnog povećanja financijske imovine.

IV. SADRŽAJ I PRIMJENA RAČUNSKOG PLANA

Članak 21.

(1) Računskim planom za neprofitne organizacije utvrđene su brojčane oznake i nazivi pojedinih računa po kojima su neprofitne organizacije obvezne knjigovodstveno iskazivati imovinu, obveze i izvore vlasništva te prihode i rashode.
(2) Računi su razvrstani na: razrede, skupine, podskupine i odjeljke.
(3) Odjeljci iz računskog plana mogu se raščlanjivati, prema potrebama, na analitičke i podanalitičke račune. Raščlanjivanje odjeljaka u računskom planu obavlja se po dekadnom sustavu.

Članak 22.

Računski plan sadrži 7 razreda, i to:
0 – Nefinancijska imovina,
1 – Financijska imovina,
2 – Obveze,
3 – Prihodi,
4 – Rashodi,
5 – Vlastiti izvori i
6 – Izvanbilančni zapisi.

IVa. IMOVINA

Nefinancijska imovina

Članak 23.

Nefinancijska imovina obuhvaća:
– 01 Neproizvedenu dugotrajnu imovinu,
– 02 Proizvedenu dugotrajnu imovinu,
– 03 Plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,
– 04 Sitni inventar,
– 05 Nefinancijsku imovinu u pripremi i
– 06 Proizvedenu kratkotrajnu imovinu.

Članak 24.

(1) Skupina računa 01 – Neproizvedena dugotrajna imovina sastoji se od materijalne i nematerijalne imovine.
(2) Materijalna imovina iz prethodnog stavka obuhvaća prirodna bogatstva nad kojima neprofitne organizacije imaju pravo vlasništva.
(3) Građevinski objekti koji se grade u svrhu poboljšanja kvalitete, povećanja produktivnosti zemljišta ili sprječavanja erozije i drugih oblika uništavanja evidentiraju se kao povećanje vrijednosti zemljišta.
(4) Nematerijalna imovina obuhvaća: patente, koncesije, licence te uz ostala slična prava i goodwill.

Članak 25.

(1) Skupina računa 02 – Proizvedena dugotrajna imovina sastoji se od: građevinskih objekata, postrojenja i opreme, prijevoznih sredstava, knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti, višegodišnjih nasada i osnovnog stada i nematerijalne proizvedene imovine.
(2) Zgrade i ostali građevinski objekti iskazuju se odvojeno od zemljišta na kojem su smješteni. Ako nije moguće odvojiti vrijednost objekta od vrijednosti zemljišta tada se čitav iznos evidentira na imovini koja ima veću vrijednost (najčešće su to građevinski objekti).
(3) Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti jesu predmeti koje se izlažu sa ciljem pružanja usluga stanovništvu. Kada se navedeni predmeti čuvaju pohranjeni i ne koriste u procesu pružanja usluga evidentiraju se kao pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti u skupini računa 03.
(4) Nematerijalna proizvedena imovina sastoji se od: ulaganja u računalne programe, umjetničkih, literarnih i znanstvenih djela i slično.
(5) Ulaganja u računalne programe obuhvaćaju troškove kupnje ili nastale vlastite troškove izrade i razvoja programa.

Članak 26.

Skupina računa 03 – Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti sastoji se od vrijednosti koje se čuvaju pohranjene i ne koriste u obavljanju djelatnosti. Ove vrijednosti su: plemeniti metali, drago kamenje, knjige, umjetnička djela i slično.

Članak 27.

Skupina računa 04 – Sitni inventar sastoji se od zaliha sitnog inventara i sitnog inventara u uporabi.

Članak 28.

Skupina računa 05 – Nefinancijska imovina u pripremi sadrži ulaganja u tijeku izrade ili nabave proizvedene dugotrajne imovine.

Članak 29.

Ulaganja kojima se produžuje vijek uporabe, povećava kapacitet, mijenja namjena ili znatno poboljšavaju funkcionalna svojstva nefinancijske imovine kao npr. ulaganja u obnovu, rekonstrukciju ili povećanje nefinancijske imovine koja ne moraju biti uvjetovana stanjem imovine evidentiraju se kao povećanje vrijednosti imovine na kojoj je ulaganje izvršeno.

Članak 30.

(1) Skupina računa 06 – Proizvedena kratkotrajna imovina, sadrži: zalihe za obavljanje djelatnosti, proizvodnju i proizvode te robu za daljnju prodaju.
(2) Zalihe su dobra koja se čuvaju u procesu obavljanja posla (proizvodnje i/ili pružanja usluga), za preraspodjelu drugima i za uporabu u izvanrednim situacijama.
(3) Proizvodnja u tijeku sastoji se od dobara čiji proces proiz­vodnje nije dovršen.
(4) Gotovi proizvodi jesu proizvodi za koje je završen proces proizvodnje te se mogu dalje prodavati, preraspodjeljivati ili koristiti.
(5) Roba za daljnju prodaju jesu dobra koja su kupljena u svrhu daljnje prodaje.

Financijska imovina

Članak 31.

Financijska imovina obuhvaća:
– 11 Novac u banci i blagajni,
– 12 Depozite, jamčevne pologe i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo
– 13 Zajmove,
– 14 Vrijednosne papire,
– 15 Dionice i udjele u glavnici, i
– 16 Potraživanja za prihode poslovanja.

Članak 32.

(1) Skupina računa 11 – Novac u banci i blagajni, obuhvaća: novac u banci, izdvojena novčana sredstva te novac i vrijednosnice u blagajni.
(2) Izdvojena novčana sredstva jesu sredstva izdvojena na poseban račun radi osiguranja plaćanja na temelju izdanih čekova, mjenica, akreditiva i slično.

Članak 33.

(1) Skupina računa 12 – Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo sadrži: depozite u bankama i ostalim financijskim institucijama, jamčevne pologe, potraživanja od zaposlenih, potraživanja za više plaćene poreze i doprinose te ostala potraživanja.
(2) Depoziti su oblik potraživanja na temelju pologa novca kod depozitara – banke i ostalih financijskih institucija.
(3) Jamčevni polozi su jamčevine, odnosno kaucije dane kao osiguranje izvršenja ugovorne obveze.

Članak 34.

Skupina računa 13 – Zajmovi obuhvaća dane zajmove klasificirane prema primateljima, i to:
– građanima i kućanstvima,
– poduzetnicima i
– ostalim subjektima.

Članak 35.

Skupina računa 14 – Vrijednosni papiri, sadrži vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.

Članak 36.

Skupina računa 15 – Dionice i udjeli u glavnici, sastoji se od dionica i udjela u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija te trgovačkih društava.

Članak 37.

Skupina računa 16 – Potraživanja za prihode poslovanja sadrži potraživanja: od kupaca, za članarine i članske doprinose, za prihode po posebnim propisima, za prihode od imovine te ostala nespomenuta potraživanja.

Članak 38.

Skupina računa 19 – Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja), sadrži:
– unaprijed plaćene rashode koji se ne odnose na izvještajno razdoblje i
– prihode koji pripadaju određenom obračunskom razdoblju, ali u tom razdoblju nije dospjela njihova naplata ili nisu mogli biti izdani računi.

IVb. OBVEZE

Članak 39.

Obveze se sastoje od:
– 24 Obveza za rashode,
– 25 Obveza za vrijednosne papire i
– 26 Obveza za kredite i zajmove.

Članak 40.

(1) Skupina računa 24 – Obveze za rashode sadrži obveze koje se u trenutku nastanka priznaju kao rashod na računima razreda 4 – Rashodi, a to su obveze za: zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, prikupljena sredstva pomoći, kazne i naknade šteta te ostale tekuće obveze.
(2) Obveze za prikupljena sredstva pomoći (područjima pogođenim prirodnim katastrofama, skupinama stanovništva s posebnim potrebama, institucijama za nabavu medicinske opreme i slično) evidentiraju se u trenutku primitka novca na račun. Kada neprofitna organizacija prikupljena sredstva pomoći proslijedi krajnjim korisnicima priznaju se rashodi za danu donaciju i prihodi od donacija.

Članak 41.

(1) Skupina računa 25 – Obveze za vrijednosne papire, obuhvaća obveze za vrijednosne papire klasificirane prema vrstama financijskih instrumenata.
(2) Obveze za kamate po izdanim vrijednosnim papirima iskazuju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 42.

(1) Skupina računa 26 – Obveze za kredite i zajmove, obuhvaća obveze koje neprofitne organizacije imaju za primljene kredite i zajmove.
(2) Obveze za kamate po primljenim kreditima i zajmovima evidentiraju se na računima obveza za rashode poslovanja u skupini 24.

Članak 43.

Skupina računa 29 – Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja) sadrži rashode koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje te prihode koji su naplaćeni ili obračunani u tekućem razdoblju, a odnose se na iduće obračunsko razdoblje.

IVc. PRIHODI

Članak 44.

Prihodi se klasificiraju na sljedeće skupine računa:
– 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga,
– 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa,
– 33 – Prihodi po posebnim propisima,
– 34 – Prihodi od imovine,
– 35 – Prihodi od donacija i
– 36 – Ostali prihodi.

Članak 45.

Skupina računa 31 – Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga obuhvaća prihode koje neprofitne organizacije ostvare od kupaca prodajom roba i/ili pružanjem usluga.

Članak 46.

Skupina računa 32 – Prihodi od članarina i članskih doprinosa obuhvaća prihode koji se ostvaruju od obveznih kontinuiranih uplata članova neprofitne organizacije.

Članak 47.

(1) Skupina računa 33 – Prihodi po posebnim propisima obuhva­ća prihode po posebnim propisima iz proračuna i iz ostalih izvora.
(2) Prihodi po posebnim propisima iz proračuna jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
(3) Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora jesu prihodi koje neprofitne organizacije ostvaruju u skladu sa zakonima i drugim propisima od pravnih i/ili fizičkih osoba.

Članak 48.

(1) Skupina računa 34 – Prihodi od imovine, obuhvaća prihode od financijske i prihode od nefinancijske imovine.
(2) Prihodi od financijske imovine jesu: kamate (za dane kredite i zajmove, po vrijednosnim papirima, na oročena sredstva i depozite po viđenju, zatezne kamate), pozitivne tečajne razlike, dividende, dobit trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija.
(3) Prihodi od nefinancijske imovine jesu: prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine te ostali prihodi od nefinancijske imovine.

Članak 49.

Skupina računa 35 – Prihodi od donacija obuhvaća novčana sredstva koja bez obveze vraćanja neprofitne organizacije dobiju iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, od inozemnih vlada i međunarodnih institucija, od trgovačkih društava i drugih pravnih osoba te od građana i kućanstava.

Članak 50.

(1) Skupina računa 36 – Ostali prihodi sadrži prihode od naknade šteta i refundacija te prihode od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine. Unutar ove skupine evidentira se otpis obveza i naplaćena otpisana potraživanja.
(2) Prodaja dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine evidentira se zaduženjem odgovarajućeg računa potraživanja od kupaca u skupini 16 i odobrenjem računa prihoda od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine u skupini 36. Istovremeno se odobrava račun prodane dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u razredu 0 i zadužuju: odgovarajući račun ispravka vrijednosti imovine u razredu 0 i račun rashoda za prodanu dugotrajnu nematerijalnu i materijalnu imovinu – neotpisana vrijednost u skupini 46.

Članak 51.

Skupina računa 39 – Raspored prihoda sadrži račune za ras­po­red rezultata koji služe za zaključivanje razreda 3 na kraju izvještajnog razdoblja.

IVd. RASHODI

Članak 52.

Rashodi klasificiraju se na sljedeće skupine računa:
– 41 – Rashodi za zaposlene,
– 42 – Materijalni rashodi,
– 43 – Rashodi amortizacije,
– 44 – Financijski rashodi,
– 45 – Donacije i
– 46 – Ostali rashodi.

Članak 53.

(1) Skupina računa 41 – Rashodi za zaposlene sadrži:
– plaće (u bruto iznosu),
– ostale rashode za zaposlene: bonus za uspješan rad, nagrade (jubilarne nagrade,
– prigodne godišnje nagrade, posebne nagrade i slično), darove (zaposlenima, djeci zaposlenika i slično), otpremnine, naknade za bolest (za bolovanje duže od 90 dana), invalidnost i smrtni slučaj te
– doprinose na plaće.
(2) Plaće su naknade koje poslodavac isplaćuje zaposlenima za obavljeni rad.
(3) Plaće za redovan rad obuhvaćaju plaće te naknade plaća: za bolovanja, godišnji odmor i plaćene izostanke i ostale naknade plaća (njega djeteta, vojna vježba i slično).
(4) Plaće u naravi jesu dobra i usluge određene novčane vrijednosti koje neprofitne organizacije daju zaposlenima za obavljeni rad, a oni ih koriste u slobodno vrijeme i za zadovoljavanje vlastitih potreba.

Članak 54.

(1) Skupina računa 42 – Materijalni rashodi obuhvaća troškove korištenja usluga i dobara potrebnih za redovno funkcioniranje i obavljanje djelatnosti.
(2) Naknade troškova zaposlenima uključuju rashode za službena putovanja, rashode za prijevoz, rad na terenu i odvojeni život te rashode za stručno usavršavanje zaposlenih.
(3) Tekuće i investicijsko održavanje podrazumijeva kontinuirane aktivnosti kojima se imovina održava ili vraća u funkcionalno stanje, kao što su: servisiranje uređaja i opreme, uređenje unutarnjih i vanjskih zidova, popravci i zamjena dotrajalih dijelova, periodični remonti postrojenja i opreme i slično.

Članak 55.

(1) Skupina računa 43 – Rashodi amortizacije obuhvaća trošak nabave dugotrajne imovine koja se amortizira u vijeku uporabe prema propisanim stopama amortizacije.
(2) Sastavni dio ove Uredbe jest popis stopa amortizacije dugotrajne imovine.
(3) Iznimno, izvanproračunski korisnici državnog proračuna koji su kao neprofitne organizacije obveznici primjene odredbi ove Uredbe, mogu u trenutku nabave nefinancijske imovine iskazati na skupini računa 43 rashode za nabavu nefinancijske imovine u visini ukupnog troška nabave.

Članak 56.

(1) Skupina računa 44 – Financijski rashodi, obuhvaća rashode za kamate – za izdane vrijednosne papire i za primljene kredite i zajmove, rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i efekte primjene valutne klauzule, zatezne kamate te ostale nespomenute financijske rashode.
(2) Tečajna razlika nastaje kada dođe do promjene u valutnom tečaju između datuma transakcije i datuma podmirenja stavki proizašlih iz transakcije. Tečajna razlika je i razlika nastala zbog primjene valutne klauzule. Pozitivna tečajna razlika evidentira se kao prihod, a negativna kao rashod.
(3) Zatezne kamate se iskazuju odvojeno od vrijednosti transakcija temeljem kojih su nastale.

Članak 57.

(1) Skupina računa 45 – Donacije, sadrži tekuće i kapitalne donacije razvrstane prema primateljima.
(2) Donacije su tekući i/ili kapitalni prijenosi sredstava inozem­nim vladama i međunarodnim organizacijama, jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, građanima i kućanstvima, poduzetnicima te ostalim krajnjim korisnicima.
(3) Tekuće donacije uključuju i prijenose u naravi kao što su: hrana, odjeća, pokrivači, lijekovi koje neprofitna organizacija može davati krajnjim korisnicima.

Članak 58.

Skupina računa 46 – Ostali rashodi, sadrži kazne, penale i naknade štete, neotpisanu vrijednost i druge rashode otuđene i rashodovane dugotrajne imovine, otpisana potraživanja te ostale nespomenute rashode.

Članak 59.

Skupina računa 49 – Raspored rashoda sadrži račune za raspored rezultata koji služe za zaključivanje razreda 4 na kraju izvještajnog razdoblja.

IVe. VLASTITI IZVORI

Članak 60.

Vlastiti izvori sadrže skupine računa:
– 51 – Vlastiti izvori i
– 52 – Rezultat poslovanja.

Članak 61.

(1) Promjene u vrijednosti (revalorizacija) jesu događaji koji utječu na razliku između imovine i obveza, a nisu rezultat aktivnosti odnosno transakcija.
(2) Učinci revalorizacije evidentiraju se na odgovarajućim računima imovine i obveza, a u korist ili na teret revalorizacijske rezerve.

Utvrđivanje rezultata i zaključna knjiženja

Članak 62.

(1) Na kraju izvještajnog razdoblja rezultat se utvrđuje tako da se za ukupan iznos rashoda odobravaju računi rasporeda rashoda u skupini 49 i zadužuju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52. Za ukupnu svotu prihoda zadužuju se računi rasporeda prihoda u skupini 39 i odobravaju računi obračuna prihoda i rashoda skupine 52.
(2) Ako je potražna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od dugovne za utvrđenu razliku zadužuje se račun obračuna prihoda i rashoda poslovanja i odobrava odgovarajući račun viška prihoda u skupini 52. Ako je dugovna strana na računu obračuna prihoda i rashoda skupine 52 veća od potražne za utvrđenu razliku odobrava se račun obračuna prihoda i rashoda i zadužuje račun manjka prihoda u skupini 52.
(3) Na kraju godine svi računi u razredima 3 i 4 se zatvaraju.

Članak 63.

(1) Saldo na kraju godine na podskupini 522 utvrđuje se prebijanjem računa viška i manjka.

IVf. IZVANBILANČNI ZAPISI

Članak 64.

Razred 6 – Izvanbilančni zapisi, sadrži stavke koje su vezane, ali nisu uključene u bilančne kategorije, i to:
– tuđa materijalna imovina,
– prava i
– vrijednosni papiri.

V. FINANCIJSKO IZVJEŠTAVANJE

Članak 65.

(1) Financijski izvještaji jesu: bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje.
(2) Bilanca je sustavni pregled imovine, obveza i vlastitih izvora na određeni datum.
(3) Račun prihoda i rashoda je sustavni pregled prihoda i rashoda, te financijskog rezultata u određenom razdoblju.
(4) Bilješke uz financijske izvještaje su detaljnija razrada i dopuna podataka iz bilance i računa prihoda i rashoda.
(5) Financijski izvještaji moraju pružiti objektivnu i realnu sliku financijskog položaja i poslovanja neprofitne organizacije. Za objektivnost i realnost financijskih izvještaja odgovara zakonski zastupnik.
(6) Financijski izvještaji sastavljaju se na hrvatskom jeziku i izražavaju u valutnoj jedinici koja se primjenjuje u Republici Hrvatskoj.

Članak 66.

(1) Bilanca, račun prihoda i rashoda i bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se za poslovnu godinu koja je izjednačena s kalendarskom godinom. Račun prihoda i rashoda sastavlja se i za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja.
(2) Financijski izvještaji sastavljeni za poslovnu godinu čuvaju se trajno u izvorniku. Račun prihoda i rashoda sastavljen za razdoblje 1. siječnja do 30. lipnja čuva se do dana predaje financijskih izvještaja sastavljenih za poslovnu godinu.

Članak 67.

(1) Financijski izvještaji sastavljaju se na sljedećim obrascima:
– Bilanca na Obrascu: BIL-NPF,
– Izvještaj o prihodima i rashodima na Obrascu: PR-RAS-NPF,
(2) Obrasci iz stavka 1. ovoga članka sastavni su dio ove Uredbe.

Članak 68.

(1) U Obrazac: BIL-NPF upisuju se sljedeći podaci:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;
– stupac 2 – naziv računa;
– stupac 3 – AOP oznaka;
– stupac 4 – stanje 1. siječnja godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan početka poslovanja u toku godine;
– stupac 5 – stanje 31. prosinca godine za koju se sastavlja izvještaj, odnosno na dan prestanka poslovanja;
– stupac 6 – indeks promjene stanja (upisuje se cijeli broj bez decimala).
(2) U Obrazac: PR-RAS-NPF upisuju se sljedeći podaci:
– stupac 1 – broj računa iz računskog plana;
– stupac 2 – naziv računa;
– stupac 3 – AOP oznaka;
– stupac 4 – ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine;
– stupac 5 – ostvareno u izvještajnom razdoblju tekuće godine;
– stupac 6 – indeks ostvarenja tekuće godine u odnosu na prethodnu godinu (upisuje se cijeli broj bez decimala).
(3) Bilješke mogu biti opisne, brojčane ili kombinirane. Označavaju se rednim brojevima s pozivom na AOP oznaku izvještaja na koju se odnose.

Članak 69.

Obvezne Bilješke uz Bilancu jesu:
– pregled ostalih ugovornih odnosa i slično koji, uz ispunjenje određenih uvjeta, mogu postati obveza ili imovina (dana kreditna pisma, hipoteke, sporovi na sudu koji su u tijeku…);
– pregled stanja i rokova dospijeća dugoročnih i kratkoročnih kredita i zajmova te posebno robnih kredita i financijskih najmova (leasing).

Članak 70.

(1) Financijski izvještaji sastavljeni za poslovnu godinu predaju se u elektronskom i papirnatom obliku Državnom uredu za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 60 dana od isteka izvještajnog razdoblja.
(2) Račun prihoda i rashoda sastavljen za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja predaje se instituciji ovlaštenoj za obradu podataka za potrebe Ministarstva financija i Državnog zavoda za statistiku u roku od 30 dana od isteka izvještajnog razdoblja.

Članak 71.

(1) Neprofitna organizacija čija je vrijednost imovine prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manja od 100.000,00 kuna i godišnji prihod prema podacima za proteklu kalendarsku godinu manji od 100.000,00 kuna nije obvezna sastavljati i predavati financijske izvještaje te primjenjivati računski plan prema odredbama ove Uredbe. Odluku o drugačijoj organizaciji knjigovodstva i načinu izvještavanja donosi osnivač.
(2) Neprofitne organizacije iz stavka 1. ovog članka dužne su obavijestiti Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija da, u skladu s odredbama ove Uredbe, ne sastavljaju financijske izvještaje.
(3) Neprofitna organizacija iz stavka 1. ovog članka dužna je voditi najmanje Knjigu blagajne i Knjigu prihoda i rashoda primjenom jednostavnog knjigovodstva i novčanog računovodstvenog načela.
(4) Knjiga prihoda i rashoda sadrži najmanje sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. broj i datum knjigovodstvene isprave na temelju koje se unosi podatak u knjigu prihoda i rashoda,
3. naziv knjigovodstvene isprave koja je osnova za knjiženje,
4. opis poslovne promjene,
5. iznos prihoda i rashoda.
(5) U Knjigu blagajne se kronološkim redom unose podaci o izvršenim gotovinskim uplatama i isplatama. Knjiga blagajne sadrži najmanje sljedeće podatke:
1. redni broj,
2. datum i broj knjigovodstvene isprave,
3. opis,
4. uplaćeni ili isplaćeni iznos.

Članak 72.

(1) Statusne promjene kod neprofitnih organizacija jesu:
1) spajanje dvije ili više neprofitnih organizacija u novu jedinicu,
2) pripajanje jedne ili više neprofitnih organizacija postojećoj jedinici i
3) podjela neprofitne organizacije u dvije ili više novih jedinica.
(2) Neprofitne organizacije kod kojih je došlo do statusnih promjena moraju sastaviti u roku od 60 dana, s datumom koji prethodi datumu nastanka statusne promjene, financijske izvještaje koji se sastavljaju za poslovnu godinu.
(3) Financijski izvještaji iz stavka 2. ovog članka predaju se deset dana od dana sastavljanja nadležnom područnom uredu Držav­nog ureda za reviziju i instituciji ovlaštenoj za obradu podataka.
(4) Kod statusne promjene spajanja svaka od neprofitnih organizacija koje se spajaju sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu spajanja. Financijski izvještaji se konsolidiraju i prema njima se otvaraju računovodstvene knjige jedinice nastale spajanjem.
(5) Kod statusne promjene pripajanja neprofitne organizacije koje se pripajaju postojećoj jedinici sastavljaju financijske izvještaje za poslovnu godinu s datumom koji prethodi datumu pripajanja. Postojeća jedinica konsolidira izvještaje pripojenih jedinica i evidentira promjene u svojim računovodstvenim knjigama.
(6) Kod statusne promjene podjele, neprofitna organizacija koja se dijeli sastavlja financijske izvještaje za poslovnu godinu na datum podjele, a novonastale jedinice otvaraju nove knjige sa stanjima ovisno o međusobno izvršenoj podjeli imovine i obveza.
(7) Financijske izvještaje, koji su sastavljeni za razdoblje prije statusnih promjena, potpisuje osoba koja je bila odgovorna za poslovanje neprofitne organizacije u razdoblju na koji se izvještaji odnose.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 73.

(1) Za dugotrajnu nefinancijsku imovinu iskazanu u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe obračunata amortizacija i negativni učinci revalorizacije, nepokriveni revalorizacijskom rezervom, izravno terete (ispravljaju) vlastite izvore, ako je u trenutku nabave ove imovine u cijelosti iskazan rashod u visini njene nabavne vrijednosti.
(2) Potraživanja iskazana u bilanci na dan početka primjene ove Uredbe mogu se priznati u prihode u trenutku naplate potraživanja.
(3) Obveze iskazane u bilanci na dan početka primjene ove Ured­be mogu se priznati u rashode u trenutku podmirenja obveza.

Članak 74.

Financijski izvještaji propisani ovom Uredbom sastavljaju se za izvještajna razdoblja od 1. siječnja 2008. godine.

Članak 75.

Ova Uredba stupa na snagu danom objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 401-01/07-01/02
Urbroj: 5030120-08-1
Zagreb, 17. siječnja 2008.

Predsjednik
dr. sc. Ivo Sanader, v. r.

 

RAČUNSKI PLAN

Razred/
Skupina

Pod skupina

Odjeljak

Naziv

0

 

 

Nefinancijska imovina

01

 

 

Neproizvedena dugotrajna imovina

 

011

 

Materijalna imovina – prirodna bogatstva

 

 

0111

Zemljište

 

 

0112

Rudna bogatstva

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

 

012

 

Nematerijalna imovina

 

 

0121

Patenti

 

 

0122

Koncesije

 

 

0123

Licence

 

 

0124

Ostala prava

 

 

0125

Goodwill

 

 

0126

Osnivački izdaci

 

 

0127

Izdaci za razvoj

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

 

019

 

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

 

 

0191

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

02

 

 

Proizvedena dugotrajna imovina

 

021

 

Građevinski objekti

 

 

0211

Stambeni objekti

 

 

0212

Poslovni objekti

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

 

022

 

Postrojenja i oprema

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

 

 

0222

Komunikacijska oprema

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

 

023

 

Prijevozna sredstva

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

 

024

 

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

 

025

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

 

 

0252

Osnovno stado

 

026

 

Nematerijalna proizvedena imovina

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

 

 

0262

Umjetnička, literarna i znanstvena djela

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

 

029

 

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

 

 

0291

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

03

 

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

031

 

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

04

 

 

Sitni inventar

 

041

 

Zalihe sitnog inventara

 

 

0411

Zalihe sitnog inventara

 

042

 

Sitni inventar u uporabi

 

 

0421

Sitni inventar u uporabi

 

049

 

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

 

 

0491

Ispravak vrijednosti sitnog inventara u uporabi

05

 

 

Nefinancijska imovina u pripremi

 

051

 

Građevinski objekti u pripremi

 

 

0511

Građevinski objekti u pripremi

 

052

 

Postrojenja i oprema u pripremi

 

 

0521

Postrojenja i oprema u pripremi

 

053

 

Prijevozna sredstva u pripremi

 

 

0531

Prijevozna sredstva u pripremi

 

054

 

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

 

055

 

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

 

0551

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

 

056

 

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

 

 

0561

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

06

 

 

Proizvedena kratkotrajna imovina

 

061

 

Zalihe za obavljanje djelatnosti

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

 

062

 

Proizvodnja i proizvodi

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

 

 

0622

Gotovi proizvodi

 

063

 

Roba za daljnju prodaju

 

 

0631

Roba za daljnju prodaju

1

 

 

Financijska imovina

11

 

 

Novac u banci i blagajni

 

111

 

Novac u banci

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

 

 

1113

Prijelazni račun

 

112

 

Izdvojena novčana sredstva

 

 

1121

Izdvojena novčana sredstva

 

113

 

Novac u blagajni

 

 

1131

Glavna blagajna

 

114

 

Vrijednosnice u blagajni

 

 

1141

Vrijednosnice u blagajni

12

 

 

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo

 

121

 

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

 

122

 

Jamčevni polozi

 

 

1221

Jamčevni polozi

 

123

 

Potraživanja od zaposlenih

 

 

1231

Potraživanja od zaposlenih

 

124

 

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose

 

 

1241

Potraživanja za više plaćene poreze

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

 

129

 

Ostala potraživanja

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

13

 

 

Zajmovi

 

131

 

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

 

1311

Zajmovi građanima i kućanstvima

 

132

 

Zajmovi poduzetnicima

 

 

1321

Zajmovi poduzetnicima

 

133

 

Zajmovi ostalim subjektima

 

 

1331

Zajmovi ostalim subjektima

 

139

 

Ispravak vrijednosti danih zajmova

 

 

1391

Ispravak vrijednosti danih zajmova

14

 

 

Vrijednosni papiri

 

141

 

Čekovi

 

 

1411

Čekovi – tuzemni

 

 

1412

Čekovi – inozemni

 

142

 

Komercijalni i blagajnički zapisi

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

 

143

 

Mjenice

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

 

 

1432

Mjenice – inozemne

 

144

 

Obveznice

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

 

 

1442

Obveznice – inozemne

 

145

 

Opcije i drugi financijski derivati

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozem­ni

 

146

 

Ostali vrijednosni papiri

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

 

149

 

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

 

 

1491

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

15

 

 

Dionice i udjeli u glavnici

 

151

 

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

 

152

 

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovač­kih društava

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

 

159

 

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

 

 

1591

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glav­ni­ci

16

 

 

Potraživanja za prihode

 

161

 

Potraživanja od kupaca

 

 

1611

Potraživanja od kupaca

 

162

 

Potraživanja za članarine i članske doprinose

 

 

1621

Članarine i članski doprinosi

 

163

 

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

 

1631

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

 

164

 

Potraživanja za prihode od imovine

 

 

1641

Potraživanja za prihode od financijske imovi­ne

 

 

1642

Potraživanja za prihode od nefinancijske imovine

 

165

 

Ostala nespomenuta potraživanja

 

 

1651

Ostala nespomenuta potraživanja

 

169

 

Ispravak vrijednosti potraživanja

 

 

1691

Ispravak vrijednosti potraživanja

19

 

 

Rashodi budućih razdoblja i nedospjela naplata prihoda (aktivna vremenska razgraničenja)

 

191

 

Rashodi budućih razdoblja

 

 

1911

Rashodi budućih razdoblja

 

192

 

Nedospjela naplata prihoda

 

 

1921

Nedospjela naplata prihoda

2

 

 

Obveze

24

 

 

Obveze za rashode

 

241

 

Obveze za zaposlene

 

 

2411

Obveze za plaće – neto

 

 

2412

Obveze za naknade plaća – neto

 

 

2413

Obveze za plaće u naravi – neto

 

 

2414

Obveze za porez i prirez na dohodak iz plaća

 

 

2415

Obveze za doprinose iz plaća

 

 

2416

Obveze za doprinose na plaće

 

 

2417

Ostale obveze za zaposlene

 

242

 

Obveze za materijalne rashode

 

 

2421

Naknade troškova zaposlenima

 

 

2422

Naknade troškova članovima u predstavnič­kim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slič­no

 

 

2423

Naknade troškova volonterima

 

 

2424

Obveze prema dobavljačima u zemlji

 

 

2425

Obveze prema dobavljačima u inozemstvu

 

 

2429

Ostale obveze za financiranje rashoda poslovanja

 

244

 

Obveze za financijske rashode

 

 

2441

Obveze za kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

2442

Obveze za kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

2443

Obveze za ostale financijske rashode

 

245

 

Obveze za prikupljena sredstva pomoći

 

 

2451

Obveze za donacije iz prikupljenih sredstava pomoći

 

246

 

Obveze za kazne i naknade šteta

 

 

2461

Obveze za kazne, penale i naknade šteta

 

249

 

Ostale obveze

 

 

2491

Obveze za poreze

 

 

2492

Obveze za porez na dodanu vrijednost

 

 

2493

Obveze za predujmove, depozite, primljene jamčevine i ostale nespomenute obveze

25

 

 

Obveze za vrijednosne papire

 

251

 

Obveze za čekove

 

 

2511

Obveze za čekove – tuzemne

 

 

2512

Obveze za čekove – inozemne

 

252

 

Obveze za mjenice

 

 

2521

Obveze za mjenice – tuzemne

 

 

2522

Obveze za mjenice – inozemne

 

259

 

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

 

 

2591

Ispravak vrijednosti obveza za vrijednosne papire

26

 

 

Obveze za kredite i zajmove

 

261

 

Obveze za kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

2611

Obveze za kredite u zemlji

 

 

2612

Obveze za kredite iz inozemstva

 

262

 

Obveze za robne i ostale zajmove

 

 

2621

Obveze za zajmove u zemlji

 

 

2622

Obveze za zajmove iz inozemstva

 

269

 

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

 

 

2691

Ispravak vrijednosti obveza za kredite i zajmove

29

 

 

Odgođeno plaćanje rashoda i prihodi budućih razdoblja (pasivna vremenska razgraničenja)

 

291

 

Odgođeno plaćanje rashoda

 

 

2911

Obračunati rashodi koji nisu fakturirani, a terete tekuće razdoblje

 

292

 

Naplaćeni prihodi budućih razdoblja

 

 

2921

Unaprijed plaćeni prihodi

 

 

2922

Odgođeno priznavanje prihoda

3

 

 

Prihodi

31

 

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

311

 

Prihodi od prodaje roba i pružanja usluga

 

 

3111

Prihodi od prodaje roba

 

 

3112

Prihodi od pružanja usluga

32

 

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

321

 

Prihodi od članarina i članskih doprinosa

 

 

3211

Članarine

 

 

3212

Članski doprinosi

33

 

 

Prihodi po posebnim propisima

 

331

 

Prihodi po posebnim propisima

 

 

3311

Prihodi po posebnim propisima iz proračuna

 

 

3312

Prihodi po posebnim propisima iz ostalih izvora

34

 

 

Prihodi od imovine

 

341

 

Prihodi od financijske imovine

 

 

3411

Prihodi od kamata za dane zajmove

 

 

3412

Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima

 

 

3413

Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju

 

 

3414

Prihodi od zateznih kamata

 

 

3415

Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika

 

 

3416

Prihodi od dividendi

 

 

3417

Prihodi od dobiti trgovačkih društava, banaka i ostalih financijskih institucija po poseb­nim propisima

 

 

3418

Ostali prihodi od financijske imovine

 

342

 

Prihodi od nefinancijske imovine

 

 

3421

Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine

 

 

3422

Ostali prihodi od nefinancijske imovine

35

 

 

Prihodi od donacija

 

351

 

Prihodi od donacija iz proračuna

 

 

3511

Prihodi od donacija iz državnog proračuna

 

 

3512

Prihodi od donacija iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

352

 

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

 

3521

Prihodi od inozemnih vlada i međunarodnih organizacija

 

353

 

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

 

3531

Prihodi od trgovačkih društava i ostalih pravnih osoba

 

354

 

Prihodi od građana i kućanstava

 

 

3541

Prihodi od građana i kućanstava

 

355

 

Ostali prihodi od donacija

 

 

3551

Ostali prihodi od donacija

36

 

 

Ostali prihodi

 

361

 

Prihodi od naknade štete i refundacija

 

 

3611

Prihodi od naknade šteta

 

 

3612

Prihodi od refundacija

 

362

 

Prihodi od prodaje dugotrajne imovine

 

 

3621

Prihodi od prodaje dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine

 

363

 

Ostali nespomenuti prihodi

 

 

3631

Otpis obveza

 

 

3632

Naplaćena otpisana potraživanja

 

 

3633

Ostali nespomenuti prihodi

39

 

 

Raspored prihoda

 

391

 

Raspored prihoda

 

 

3911

Raspored prihoda

4

 

 

Rashodi

41

 

 

Rashodi za zaposlene

 

411

 

Plaće

 

 

4111

Plaće za redovan rad

 

 

4112

Plaće u naravi

 

 

4113

Plaće za prekovremeni rad

 

 

4114

Plaće za posebne uvjete rada

 

412

 

Ostali rashodi za zaposlene

 

 

4121

Ostali rashodi za zaposlene

 

413

 

Doprinosi na plaće

 

 

4131

Doprinosi za zdravstveno osiguranje

 

 

4132

Doprinosi za zapošljavanje

42

 

 

Materijalni rashodi

 

421

 

Naknade troškova zaposlenima

 

 

4211

Službena putovanja

 

 

4212

Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život

 

 

4213

Stručno usavršavanje zaposlenika

 

422

 

Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

 

4221

Naknade troškova članovima u predstavničkim i izvršnim tijelima, povjerenstvima i slično

 

423

 

Naknade troškova volonterima

 

 

4231

Naknade troškova volonterima

 

424

 

Rashodi za materijal i energiju

 

 

4241

Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

 

 

4242

Materijal i sirovine

 

 

4243

Energija

 

 

4244

Sitni inventar i auto gume

 

425

 

Rashodi za usluge

 

 

4251

Usluge telefona, pošte i prijevoza

 

 

4252

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

 

 

4253

Usluge promidžbe i informiranja

 

 

4254

Komunalne usluge

 

 

4255

Zakupnine i najamnine

 

 

4256

Zdravstvene i veterinarske usluge

 

 

4257

Intelektualne i osobne usluge

 

 

4258

Računalne usluge

 

 

4259

Ostale usluge

 

429

 

Ostali nespomenuti rashodi

 

 

4291

Premije osiguranja

 

 

4292

Reprezentacija

 

 

4293

Članarine

 

 

4294

Ostali nespomenuti rashodi

43

 

 

Rashodi amortizacije

 

431

 

Amortizacija

 

 

4311

Amortizacija

44

 

 

Financijski rashodi

 

441

 

Kamate za izdane vrijednosne papire

 

 

4411

Kamate za izdane mjenice

 

442

 

Kamate za primljene kredite i zajmove

 

 

4421

Kamate za primljene kredite banaka i ostalih kreditora

 

 

4422

Kamate za primljene robne i ostale zajmove

 

 

4423

Kamate za odobrene, a nerealizirane kredite i zajmove

 

443

 

Ostali financijski rashodi

 

 

4431

Bankarske usluge i usluge platnog prometa

 

 

4432

Negativne tečajne razlike i valutna klauzula

 

 

4433

Zatezne kamate

 

 

4434

Ostali nespomenuti financijski rashodi

45

 

 

Donacije

 

451

 

Tekuće donacije

 

 

4511

Tekuće donacije

 

 

4512

Stipendije

 

452

 

Kapitalne donacije

 

 

4521

Kapitalne donacije

46

 

 

Ostali rashodi

 

461

 

Kazne, penali i naknade štete

 

 

4611

Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama

 

 

4612

Penali, ležarine i drugo

 

 

4613

Naknade šteta zaposlenicima

 

 

4614

Ugovorene kazne i ostale naknade šteta

 

462

 

Ostali nespomenuti rashodi

 

 

4621

Neotpisana vrijednost i drugi rashodi otuđene i rashodovane dugotrajne imovine

 

 

4622

Otpisana potraživanja

 

 

4623

Ostali nespomenuti rashodi

49

 

 

Raspored rashoda

 

491

 

Raspored rashoda

 

 

4911

Raspored rashoda

5

 

 

Vlastiti izvori

51

 

 

Vlastiti izvori

 

511

 

Vlastiti izvori

 

 

5111

Vlastiti izvori od osnivača i od poslovanja

 

512

 

Revalorizacijska rezerva

 

 

5121

Revalorizacijska rezerva

52

 

 

Rezultat poslovanja

 

521

 

Utvrđivanje rezultata poslovanja

 

 

5211

Obračun prihoda i rashoda

 

522

 

Višak/manjak prihoda

 

 

5221

Višak prihoda

 

 

5222

Manjak prihoda

6

 

 

Izvanbilančni zapisi

61

 

 

Izvanbilančni zapisi – aktiva

 

611

 

Tuđa materijalna imovina

 

 

6111

Tuđa materijalna imovina

 

612

 

Prava

 

 

6121

Prava

 

613

 

Vrijednosni papiri

 

 

6131

Vrijednosni papiri

 

614

 

Ostali izvanbilančni zapisi – aktiva

 

 

6141

Ostali izvanbilančni zapisi

62

 

 

Izvanbilančni zapisi – pasiva

 

621

 

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

 

6211

Obveze za tuđu materijalnu imovinu

 

622

 

Obveze za prava

 

 

6221

Obveze za prava

 

623

 

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

 

6231

Obveze za primljene vrijednosne papire

 

624

 

Ostali izvanbilančni zapisi – pasiva

 

 

6241

Ostali izvanbilančni zapisi

 

STOPE AMORTIZACIJE
 

Red.
br.

Naziv sredstva ili skupine sredstva

Vijek trajanja

Godišnja stopa (%)

1

2

3

4

I

GRAĐEVINSKI OBJEKTI

 

 

1.

stambeni i poslovni objekti

 

 

 

od betona, metala, kamena i opeke

80

1,25

 

od drveta i ostalog materijala

20

5

2.

ceste, željeznice i slični građevinski ob­jekti

25

4

3.

ostali građevinski objekti

20

5

II

POSTROJENJA I OPREMA

 

 

1.

Uredska oprema i namještaj

 

 

 

računala i računalna oprema

4

25

 

uredski namještaj

8

12,5

 

ostala uredska oprema

5

20

2.

Komunikacijska oprema

5

20

 

komunikacijski uređaji

5

20

 

pokretni komunikacijski uređaji

2

50

3.

Oprema za održavanje i zaštitu

5

20

4.

Medicinska i laboratorijska oprema

5

20

5.

Instrumenti, uređaji i strojevi

8

12,5

 

precizni i optički instrumenti

5

20

 

mjerni i kontrolni uređaji:

 

 

 

- mehanički

8

12,5

 

- elektronički

5

20

6.

Sportska i glazbena oprema

5

20

7.

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

5

20

III

PRIJEVOZNA SREDSTVA

 

 

1.

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

8

12,5

 

osobni automobili i vozila hitne pomoći

5

20

2.

Prijevozna sredstva u željezničkom pro­metu

8

12,5

3.

Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu

8

12,5

 

brodovi veći od 1000 brt

20

5

4.

Prijevozna sredstva u zračnom prometu

10

10

IV

KNJIGE

 

 

 

Knjige u knjižnicama

5

20

V

VIŠEGODIŠNJI NASADI I OSNOVNO STADO

5

20

VI

NEMATERIJALNA PROIZVEDENA  IMO­VINA

 

 

1.

Ulaganja u istraživanja rudnih bogatstva

10

10

2.

Ulaganja u računalne programe

4

25

VII

NEPROIZVEDENA NEMATERIJALNA IMOVINA

 

 

 

patenti, koncesije, licence, pravo korištenja tuđih sredstava, višegodišnji zakup i slično

prema trajanju iz ugovora

 

Obrazac BIL-NPF

BILANCA
na 31. prosinca

NAZIV OBVEZNIKA:

 

MATIČNI BROJ:

 

POŠTANSKI BROJ:

 

ŠIFRA DJELATNOSTI:

 

MJESTO:

 

ŠIFRA ŽUPANIJE:

 

ADRESA SJEDIŠTA:

 

ŠIFRA OPĆINE:

 

ŽIRO-RAČUN:

 

 OZNAKA RAZDOBLJA:

 

 

 

KONTROLNI BROJ:

 

 

Račun iz rač. plana

OPIS

AOP

Stanje 1. siječnja

Stanje 31. prosinca

Index
(5/4)

1

2

3

4

5

6

IMOVINA

 

IMOVINA (AOP 002+074)

001

 

 

 

0

Nefinancijska imovina (AOP 003+018+047+051+055+064)

002

 

 

 

01

Neproizvedena dugotrajna imovina (AOP 004+008-017)

003

 

 

 

011

Materijalna imovina – prirodna bogatstva (AOP 005+006+007)

004

 

 

 

0111

Zemljište

005

 

 

 

0112

Rudna bogatstva

006

 

 

 

0113

Ostala prirodna materijalna imovina

007

 

 

 

012

Nematerijalna imovina (AOP 009+010+011+012+013+014+015+016)

008

 

 

 

0121

Patenti

009

 

 

 

0122

Koncesije

010

 

 

 

0123

Licence

011

 

 

 

0124

Ostala prava

012

 

 

 

0125

Goodwill

013

 

 

 

0126

Osnivački izdaci

014

 

 

 

0127

Izdaci za razvoj

015

 

 

 

0128

Ostala nematerijalna imovina

016

 

 

 

019

Ispravak vrijednosti neproizvedene dugotrajne imovine

017

 

 

 

02

Proizvedena dugotrajna imovina (AOP 019+023+031+034+039+042-046)

018

 

 

 

021

Građevinski objekti (AOP 020+021+022)

019

 

 

 

0211

Stambeni objekti

020

 

 

 

0212

Poslovni objekti

021

 

 

 

0213

Ostali građevinski objekti

022

 

 

 

022

Postrojenja i oprema (AOP 024+025+026+027+028+029+030)

023

 

 

 

0221

Uredska oprema i namještaj

024

 

 

 

0222

Komunikacijska oprema

025

 

 

 

0223

Oprema za održavanje i zaštitu

026

 

 

 

0224

Medicinska i laboratorijska oprema

027

 

 

 

0225

Instrumenti, uređaji i strojevi

028

 

 

 

0226

Sportska i glazbena oprema

029

 

 

 

0227

Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene

030

 

 

 

023

Prijevozna sredstva (AOP 032+033)

031

 

 

 

0231

Prijevozna sredstva u cestovnom prometu

032

 

 

 

0232

Ostala prijevozna sredstva

033

 

 

 

024

Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti (AOP 035+036+037+038)

034

 

 

 

0241

Knjige u knjižnicama

035

 

 

 

0242

Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)

036

 

 

 

0243

Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti

037

 

 

 

0244

Ostale nespomenute izložbene vrijednosti

038

 

 

 

025

Višegodišnji nasadi i osnovno stado (AOP 040+041)

039

 

 

 

0251

Višegodišnji nasadi

040

 

 

 

0252

Osnovno stado

041

 

 

 

026

Nematerijalna proizvedena imovina (AOP 043+044+045)

042

 

 

 

0261

Ulaganja u računalne programe

043

 

 

 

0262

Umjetnička, litererna i znanstvena djela

044

 

 

 

0263

Ostala nematerijalna proizvedena imovina

045

 

 

 

029

Ispravak vrijednosti proizvedene dugotrajne imovine

046

 

 

 

03

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 048)

047

 

 

 

031

Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti (AOP 049+050)

048

 

 

 

0311

Plemeniti metali i drago kamenje

049

 

 

 

0312

Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti

050

 

 

 

04

Sitni inventar (AOP 052+053-054)

051

 

 

 

041

Zalihe sitnog inventara

052

 

 

 

042

Sitni inventar u uporabi

053

 

 

 

049

Ispravak vrijednosti sitnog inventara

054

 

 

 

05

Nefinancijska imovina u pripremi (AOP 056+057+058+059+062+063)

055

 

 

 

051

Građevinski objekti u pripremi

056

 

 

 

052

Postrojenja i oprema u pripremi

057

 

 

 

053

Prijevozna sredstva u pripremi

058

 

 

 

054

Višegodišnji nasadi i osnovno stado u pripremi (AOP 060+061)

059

 

 

 

0541

Višegodišnji nasadi u pripremi

060

 

 

 

0542

Osnovno stado u pripremi

061

 

 

 

055

Ostala nematerijalna proizvedena imovina u pripremi

062

 

 

 

056

Ostala nefinancijska imovina u pripremi

063

 

 

 

06

Proizvedena kratkotrajna imovina (AOP 065+070+073)

064

 

 

 

061

Zalihe za obavljanje djelatnosti (AOP 066+067+068+069)

065

 

 

 

0611

Zalihe za preraspodjelu drugima

066

 

 

 

0612

Zalihe materijala za redovne potrebe

067

 

 

 

0613

Zalihe rezervnih dijelova

068

 

 

 

0614

Zalihe materijala za posebne potrebe

069

 

 

 

062

Proizvodnja i proizvodi (AOP 071+072)

070

 

 

 

0621

Proizvodnja u tijeku

071

 

 

 

0622

Gotovi proizvodi

072

 

 

 

063

Roba za daljnju prodaju

073

 

 

 

1

Financijska imovina (AOP 075+083+100+105+125+133+142)

074

 

 

 

11

Novac u banci i blagajni (AOP 076+080+081+082)

075

 

 

 

111

Novac u banci (AOP 077+078+079)

076

 

 

 

1111

Novac na računu kod tuzemnih poslovnih banaka

077

 

 

 

1112

Novac na računu kod inozemnih poslovnih banaka

078

 

 

 

1113

Prijelazni račun

079

 

 

 

112

Izdvojena novčana sredstva

080

 

 

 

113

Novac u blagajni

081

 

 

 

114

Vrijednosnice u blagajni

082

 

 

 

12

Depoziti, jamčevni polozi i potraživanja od zaposlenih te za više plaćene poreze i ostalo (AOP 084+087+088+089+095)

083

 

 

 

121

Depoziti u bankama i ostalim financijskim institucijama (AOP 085+086)

084

 

 

 

1211

Depoziti u tuzemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

085

 

 

 

1212

Depoziti u inozemnim bankama i ostalim financijskim institucijama

086

 

 

 

122

Jamčevni polozi

087

 

 

 

123

Potraživanja od zaposlenih

088

 

 

 

124

Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (AOP 090+091+092+093+094)

089

 

 

 

1241

Potraživanje za više plaćenje poreze

090

 

 

 

1242

Potraživanja za porez na dodanu vrijednost kod obveznika

091

 

 

 

1243

Potraživanja za više plaćene carine i carinske pristojbe

092

 

 

 

1244

Potraživanja za više plaćene ostale poreze

093

 

 

 

1245

Potraživanja za više plaćene doprinose

094

 

 

 

129

Ostala potraživanja (AOP 096+097+098+099)

095

 

 

 

1291

Potraživanja za naknade koje se refundiraju

096

 

 

 

1292

Potraživanja za naknade štete

097

 

 

 

1293

Potraživanja za predujmove

098

 

 

 

1294

Ostala nespomenuta potraživanja

099

 

 

 

13

Zajmovi (AOP 101+102+103-104)

100

 

 

 

131

Zajmovi građanima i kućanstvima

101

 

 

 

132

Zajmovi poduzetnicima

102

 

 

 

133

Zajmovi ostalim subjektima

103

 

 

 

139

Ispravak vrijednosti danih zajmova

104

 

 

 

14

Vrijednosni papiri (AOP 106+109+112+115+118+121-124)

105

 

 

 

141

Čekovi (AOP 107+108)

106

 

 

 

1411

Čekovi-tuzemni

107

 

 

 

1412

Čekovi-inozemni

108

 

 

 

142

Komercijalni i blagajnički zapisi (AOP 110+111)

109

 

 

 

1421

Komercijalni i blagajnički zapisi – tuzemni

110

 

 

 

1422

Komercijalni i blagajnički zapisi – inozemni

111

 

 

 

143

Mjenice (AOP 113+114)

112

 

 

 

1431

Mjenice – tuzemne

113

 

 

 

1432

Mjenice – inozemne

114

 

 

 

144

Obveznice (AOP 116+117)

115

 

 

 

1441

Obveznice – tuzemne

116

 

 

 

1442

Obveznice – inozemne

117

 

 

 

145

Opcije i drugi financijski derivati (AOP 119+120)

118

 

 

 

1451

Opcije i drugi financijski derivati – tuzemni

119

 

 

 

1452

Opcije i drugi financijski derivati – inozemni

120

 

 

 

146

Ostali vrijednosni papiri (AOP 122+123)

121

 

 

 

1461

Ostali tuzemni vrijednosni papiri

122

 

 

 

1462

Ostali inozemni vrijednosni papiri

123

 

 

 

149

Ispravak vrijednosti vrijednosnih papira

124

 

 

 

15

Dionice i udjeli u glavnici (AOP 126+129-132)

125

 

 

 

151

Dionice i udjeli u glavnici banaka i ostalih financijskih institucija (AOP 127+128)

126

 

 

 

1511

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih banaka i ostalih financijskih institucija

127

 

 

 

1512

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih banaka i ostalih financijskih institucija

128

 

 

 

152

Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava (AOP 130+131)

129

 

 

 

1521

Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava

130

 

 

 

1522

Dionice i udjeli u glavnici inozemnih trgovačkih društava

131

 

 

 

159

Ispravak vrijednosti dionica i udjela u glavnici

132