Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

NN 10/2008 (23.1.2008.), Pravilnik o izmjenama Pravilnika o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja naknade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTA

307

Na temelju članka 18. Zakona o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija (»Narodne novine«, br. 158/03 i 138/06), ministar znanosti, obrazovanja i športa donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA O VISINI NAKNADE I OSLOBOĐENJIMA OD PLAĆANJA NAKNADE ZA TROŠKOVE POSTUPKA PRIZNAVANJA INOZEMNIH VISOKOŠKOLSKIH KVALIFIKACIJA I RAZDOBLJA STUDIJA

Članak 1.

U Pravilniku o visini naknade i oslobođenjima od plaćanja nak­nade za troškove postupka priznavanja inozemnih visokoškolskih kvalifikacija i razdoblja studija (»Narodne novine«, br. 60/05) članak 2. mijenja se i glasi:
»Visina naknade za troškove postupka akademskog i stručnog priznavanja inozemne visokoškolske kvalifikacije o završenom preddiplomskom, diplomskom i poslijediplomskom sveučilišnom i struč­nom studiju iznosi 400,00 kn (slovima: četiri stotine kuna).
Naknada za troškove postupka stručnog priznavanja uplaćuje se na žiroračun Agencije za znanost i visoko obrazovanje (u daljnjem tekstu: Agencija), a naknada za troškove postupka akademskog priznavanja uplaćuje se na žiroračun visokog učilišta u Republici Hrvatskoj na kojem je podnesen zahtjev za priznavanje.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:
»Visina naknade za troškove postupka priznavanja razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, koji provodi visoko učilište iznosi 200,00 kn (slovima: dvije stotine kuna), a uplaćuje se na žiroračun visokog učilišta u Republici Hrvatskoj na kojem je podnesen zahtjev za priznavanje.«

Članak 3.

U članku 4. riječi »koji učine vjerojatnim pravni interes za priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije, odnosno za priznavanje razdoblja studija,« brišu se.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:
»Ako Nacionalni ENIC/NARIC ured zaprimi zahtjev za stručno priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili ako visoko učiliš­te u Republici Hrvatskoj zaprimi zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije ili razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, uz koji nije dostavljen dokaz da je uplaćena naknada za troškove postupka ili ako naknada nije uplaćena u punom iznosu, pisanim putem će pozvati podnositelja zahtjeva da dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen plaćanja naknade, sukladno članku 7. ovog pravilnika, u roku 15 dana od dana dostave pisane obavijesti.
Rješenje o akademskom i stručnom priznavanju inozemne visokoškolske kvalifikacije ili razdoblja studija, odnosno ECTS bodova, neće biti dostavljeno podnositelju zahtjeva prije nego što dostavi dokaz o plaćenoj naknadi, odnosno dokaz da je oslobođen od plaćanja naknade.«

Članak 5.

Članak 8. mijenja se i glasi:
»Osoba koja želi iskoristiti pravo na oslobođenje od plaćanja naknade iz članka 7. ovog Pravilnika dužna je pozvati se na razlog oslobođenja.
Službena osoba koja vodi postupak će po službenoj dužnosti pribaviti potrebne podatke i izvršiti uvid u službene evidencije.
U slučaju nepriznavanja statusa iz članka 7. ovog Pravilnika, osoba ima pravo uvida u službenu dokumentaciju koju je pribavila službena osoba.«

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/07-01/00041
Urbroj: 533-07-07-0001
Zagreb, 8. siječnja 2008.

Ministar
prof. dr. sc. Dragan Primorac, v. r.