Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

NN 5/2008 (11.1.2008.), Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

112

Na temelju odredbi članka 38. stavka 4. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06), ministar nadležan za ugostiteljstvo i turizam, donosi

PRAVILNIK

O PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU


I. OPĆE ODREDBE
 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuju se: vrste, minimalni uvjeti za vrste, kategorije, uvjeti za kategorije, oznake za kategorije, način označavanja kategorija, način kategorizacije objekata u kojima se pružaju usluge smještaja, što se smatra pretežito vlastitom proizvodnjom, a što jelima, pićima i napicima uobičajenim za kraj u kojem je seljačko domaćinstvo te vrste proizvoda koji ne moraju biti iz vlastite proizvodnje.

 

Članak 2.

 

Objekt u seljačkom domaćinstvu (u daljnjem tekstu: objekt) funkcionalna je cjelina na seljačkom gospodarstvu u kojem se gostima, ovisno o vrsti, pružaju ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, uobičajenih za kraj u kojem se nalazi seljačko domaćinstvo, iz poljoprivrednih proizvoda pretežito vlastite proizvodnje, usluge smještaja te ostale usluge u funkciji turističke potrošnje.

 

II. PRETEŽITO VLASTITA PROIZVODNJA SELJAČKOG DOMAĆINSTVA
 

Članak 3.

 

(1) Pod pretežito vlastitom proizvodnjom podrazumijevaju se:

1. poljoprivredni proizvodi proizvedeni na seljačkom domaćinstvu koje pruža ugostiteljske usluge (vlastita proizvodnja),

2. poljoprivredni proizvodi proizvedeni na drugim seljačkim gospodarstvima upisanim u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koje kupi seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge,

3. šumski proizvodi, samoniklo bilje, gljive, puževi, žabe, ribe i drugi vodeni i morski organizmi te divljač, koje član seljačkog domaćinstva ulovi, ubere ili kupi.

(2) Proizvodi iz stavka 1. točke 3. ovog članka mogu se naći u prometu seljačkog domaćinstva sukladno posebnim propisima.

(3) Proizvodi iz pretežito vlastite proizvodnje moraju biti proizvedeni, ulovljeni, ubrani ili kupljeni u kraju gdje se nalazi seljačko domaćinstvo ili gospodarstvo (domaći poljoprivredni proizvodi).

(4) Pod jelima, pićima i napicima uobičajenim za kraj u kojem je seljačko domaćinstvo smatra se sve što je pripremljeno na tradicionalan način iz proizvoda iz stavka 3. ovog članka i usluženo gostu na seljačkom domaćinstvu (domaća jela, pića i napici).

(5) Pod proizvodima koji ne moraju biti iz pretežito vlastite proizvodnje smatraju se oni koji služe pripremi domaćih jela, pića i napitaka (brašno, riža, margarin, maslac, ulje, sol, svi začini, šećer, med, mineralna voda, čaj, kava i sl.).
 

III. RAZVRSTAVANJE OBJEKATA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
 

Članak 4.

 

Vrsta objekta u seljačkom domaćinstvu određena je ovisno o: vrsti ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu koje se u objek­tu moraju obvezno pružati, pretežitosti i obveznom minimumu ugostiteljskih usluga, načinu usluživanja te drugim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

 

Članak 5.

 

Vrste objekata u seljačkom domaćinstvu su:

1. Vinotočje/Kušaonica,

2. Izletište,

3. Soba,

4. Apartman,

5. Kamp.

 

Članak 6.

 

Da bi objekt iz članka 5. ovoga Pravilnika bio razvrstan u vrstu, mora, ovisno o vrsti, ispunjavati sljedeće uvjete:

1. opće uvjete za vrstu,

2. opće minimalne uvjete,

3. minimalne uvjete za vrste Soba, Apartman i Kamp,

4. minimalne uvjete za vrste Vinotočje/Kušaonica i Izletište sukladno prilogu I. ovoga Pravilnika,

5. uvjete za najnižu kategoriju za vrste Soba, Apartman i Kamp sukladno prilozima II. – IV. ovoga Pravilnika.

 

IV. OPĆI UVJETI ZA VRSTE – DEFINICIJE VRSTA
 

1. Vrsta – Vinotočje/Kušaonica
 

Članak 7.

 

(1) Vrsta Vinotočje/Kušaonica je objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju vina i/ili voćna vina i/ili proizvodi od vina i/ili voćnih vina i/ili ostala alkoholna pića i/ili naresci (suhomesnati proizvodi, sirevi i slično) koji se sljubljuju s tim pićima i/ili namazi, za najviše 50 gostiju istodobno.

(2) Umjesto naziva Vinotočje/Kušaonica mogu se koristiti nazivi: Vinotočje (uslužuju se pretežito vina i/ili naresci i/ili namazi) ili Kušaonica (uslužuju se pretežito naresci i/ili namazi i/ili pića).

 

2. Vrsta – Izletište
 

Članak 8.

 

Vrsta Izletište je objekt u kojem se gostima pripremaju i uslužuju topla i hladna jela te pića i napici za najviše 50 gostiju istodobno.

 

3. Vrsta – Soba

 

Članak 9.

 

(1) Vrsta Soba je objekt u kojemu se gostima pružaju usluge smještaja.

(2) U vrsti Soba moraju se pružati usluge prehrane, pića i napitaka (doručka ili polupansiona ili pansiona).

 

4. Vrsta – Apartman
 

Članak 10.

 

(1) Vrsta Apartman je objekt u kojem se gostima pružaju usluge smještaja, opremljen tako da gost može sam pripremati i konzumirati hranu.

(2) U vrsti Apartman moraju se pružati usluge prehrane, pića i napitaka (doručka ili polupansiona ili pansiona).

 

5. Vrsta – Kamp
 

Članak 11.

 

(1) Vrsta Kamp je objekt u kojem se gostima pružaju usluge kampiranja (smještaja na uređenom prostoru na otvorenom – na kamp mjestu i/ili kamp parceli), uz korištenje pokretne opreme za kampiranje, vlastite ili iznajmljene od pružatelja usluga: vreća za spavanje, šatora, kamp prikolica (kamp kućica, karavana), autodomova (kampera), stolova, stolica i slično.

(2) U vrsti Kamp moraju se pružati usluge prehrane, pića i napitaka (doručka ili polupansiona ili pansiona).

(3) Pokretna oprema za kampiranje mora održati pokretnost mehanizma i ne smije imati nikakvu stalnu povezanost za teren. Priključci pokretne opreme na infrastrukturu se moraju moći mak­nuti u svakom trenutku. Na smještajnim jedinicama zabranjeno je samoinicijativno postavljanje: trajnih učvršćivača, ograda, popločenje tla i slično.

(4) Na prostoru Kampa mogu se nalaziti i trgovački objekti u funkciji turističke potrošnje, koji su organizirani, ustrojeni i/ili posluju sukladno posebnim propisima.

 

V. MINIMALNI UVJETI
 

1. Opći minimalni uvjeti
 

Članak 12.

 

(1) Sve vrste objekata moraju ispunjavati opće minimalne uvjete, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, objekt, uz prethodno pribavljene isprave temeljem propisa o zaštiti povijesno-kulturnih dobara, može odgovarajuće odstupiti od minimalnih uvjeta, odnosno uvjeta za kategoriju propisanih ovim Pravilnikom. Ovo odobrenje ne može se dati za propisani modul te u slučaju ako nisu osigurani uvjeti za nesmetanu i potpunu funkcionalnu namjenu objekta.

 

1.1. Isticanje naziva seljačkog domaćinstva te naziva vrste i kategorije
 

Članak 13.

 

(1) U blizini objekta ili na glavnom ulazu u objekt mora biti vidno istaknuta oznaka izrađena od prirodnog materijala iz kraja u kojem se objekt nalazi (domaći prirodni materijal) s nazivom »seljačko domaćinstvo«, imenom domaćinstva (nije obvezno), propisanim nazivom utvrđene vrste te oznakom kategorije ako se objekt kategorizira.

(2) Na ploči iz stavka 1. ovog članka može se istaći: simbol sukladno ponudi i kraju u kojem se nalazi seljačko domaćinstvo, uz naziv Kušaonica i naziv proizvoda koji se pretežito uslužuje (Kušaonica rakije, Kušaonica pršuta, Kušaonica kobasica, Kušaonica sira i slično) te ostale informacije.

(3) Ako seljačko domaćinstvo u jednoj građevini ima više objekata iste ili različitih vrsta i kategorija, tada je dovoljno na jednoj ploči istaknuti naziv svake vrste i oznaku svake kategorije.

(4) Seljačko domaćinstvo na ploči iz stavka 1. ovog članka te na promidžbenim pločama koje moraju biti od domaćega prirodnog materijala može umjesto naziva seljačko domaćinstvo istaknuti komercijalne nazive agroturizam, seljački turizam i slično.

 

1.2. Uređenje, oprema i sigurnost
 

Članak 14.

 

(1) Objekt mora biti uređen i opremljen u skladu s tradicijom kraja u kojem se nalazi.

(2) Objekt mora biti uređen i opremljen tako da omogućuje: nesmetano i sigurno kretanje i boravak gostiju i članova domaćinstva, nesmetan prijenos stvari te odgovarajuće čuvanje robe, hrane i pića.

(3) Unutarnje uređenje objekta mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, oprema i uređaji u objektu ne smiju biti oštećeni i moraju biti u ispravnom i funkcionalnom stanju.

(4) Vanjski izgled objekta mora biti bez oštećenja i znakova dotrajalosti, a okoliš objekta mora biti uređen.

 

1.3. Priključak na infrastrukturu, instalacije i komunalni otpad
 

Članak 15.

 

(1) Objekt mora stalno raspolagati dovoljnim količinama zdravstveno ispravne vode za piće koja se osigurava priključkom na javni vodovod, a gdje javni vodovod ne postoji, to se mora osigurati na drugi propisani način.

(2) Objekt mora biti priključen na javnu električnu mrežu ili na drugi odgovarajući način biti opskrbljen električnom energijom.

(3) Objekt mora imati osiguranu telefonsku vezu (fiksnu ili mobilnu).

(4) Električno osvjetljenje mora biti osigurano u svim prostorijama objekta.

(5) U svim prostorijama objekta u kojima borave gosti mora biti osiguran odgovarajući način grijanja prostorija s temperaturom najmanje 18,5°C, uz mogućnost prozračivanja.

(6) Komunalni i ostali otpad mora se redovito odstranjivati iz objekta.

(7) Odvodnja otpadnih voda iz objekta mora se osigurati priključkom objekta na javnu kanalizacijsku mrežu, a gdje te mogućnosti nema to se mora osigurati na drugi propisani način.

(8) Iznimno od odredbi stavka 5. ovog članka, u objektu u kojem se usluge pružaju samo ljeti, ne mora biti osigurano grijanje prostorija. Smatra se da se u objektu usluge pružaju ljeti ako je to u razdoblju od 1. svibnja do 31. listopada tijekom godine.

 

1.4. Zaštita od požara i prašine
 

Članak 16.

 

(1) Objekt mora imati spremnike i koševe za otpatke od vatrootpornog materijala.

(2) Oprema i pribor u vrijeme kada nisu u uporabi moraju biti zaštićeni od prašine.

 

1.5. Unutarnje visine prostorija
 

Članak 17.

 

(1) Unutarnja visina prostorija i modula (visina od poda do stropa) mora biti najmanje 2,40 m, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano.

(2) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u građevinama izgrađenim do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika smatraju se dostatnim postojeće unutarnje visine prostorija i modula, uz uvjet da postoji mogućnost prozračivanja (prirodno ili mehaničko) i da je osigurano nesmetano i sigurno kretanje gostiju i članova domaćinstva.

(3) Iznimno od odredbi stavka 1. ovog članka, u svim prostorijama i modulima s koso izvedenim stropom ili stropom različitih visina, prosječna unutarnja visina mora biti sukladna odredbama stavka 1. ovoga članka.

 

1.6. Uvjeti za osobe s invaliditetom
 

Članak 18.

 

Objekt mora imati osiguran, gdje je to moguće, pristup za osobe s invaliditetom.

 

1.7. Sanitarni čvor za goste uz ugostiteljske sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka
 

Članak 19.

 

(1) Objekt mora imati sanitarni čvor za goste uz prostorije i/ili prostore za usluživanje hrane, pića i napitaka, ako ovim Pravilnikom nije drukčije propisano. Sanitarni čvor čini:

1. zahod za žene koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina) i predprostorije u kojoj je umivaonik,

2. zahod za muškarce koji se sastoji od: prostorije u kojoj je zahodska školjka (zahodska kabina), predprostorije u kojoj je umivaonik i pisoar.

(2) Zahodi u objektu se moraju nalaziti u blizini prostorija i prostora za usluživanje.

(3) Zahodi moraju imati visoku zahodsku školjku (školjku sa sjedalom) na ispiranje tekućom vodom.

(4) Pisoar u zahodu za muškarce mora biti zidna školjka s ispiranjem tekućom vodom te treba biti postavljen ili ograđen tako da se ne vidi izvan prostorije u kojoj se nalazi.

(5) U sanitarnom čvoru mora biti besprijekoran red i čistoća, a prostorije moraju biti dezinficirane.

(6) Iznimno, od odredbi stavka 1. ovog članka objekti vrsta Kamp i Soba kategorije jedno sunce ne moraju imati sanitarni čvor za goste uz ugostiteljske sadržaje za usluživanje hrane, pića i napitaka već se gosti mogu služiti zajedničkim sanitarnim čvorom za goste uz smještajne jedinice.

 

1.8. Uvjeti za pripremu i usluživanje hrane, pića i napitaka
 

Članak 20.

 

(1) Seljačko domaćinstvo koje gostima priprema i pruža usluge prehrane, pića i napitaka (doručak, polupansion, pansion, ostala topla i hladna jela, nareske i namaze) mora u blizini objekata imati ugostiteljske sadržaje odgovarajućeg kapaciteta, opremljene i uređene na prikladan način, za pripremu i konzumiranje hrane sukladno ovom Pravilniku.

(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka jesu: prostorija za pripremu, blagovaonica za usluživanje (prostorija) ili prostor za usluživanje na otvorenom (natkrivena ili nenatkrivena terasa i slič­no) za objekte u kojima se posluje ljeti.

(3) Seljačko domaćinstvo može na otvorenom prostoru ili u prostoriji odnosno zatvorenom prostoru pripremati hranu na tradicionalan način (ražanj, roštilj, peka, gradele, krušna peć, rašlje, kotao i sl.)

 

2. Minimalni uvjeti za Sobu i Apartman
 

2.1. Površina smještajnog dijela objekta – modul
 

Članak 21.

 

(1) Ukupna korisna površina objekta za smještaj (neto površina na uporabi gostu) naziva se modul.

(2) Modul objekta propisan je ovisno o vrsti i kategoriji objekta.

 

2.2. Kapacitet smještajnog dijela objekta
 

Članak 22.

 

(1) Kapacitet objekta određuje se prema broju kreveta.

(2) S obzirom na kapacitet, soba (prostor za spavanje) može biti:

1. jednokrevetna – ima jedan krevet za jednu osobu,

2. dvokrevetna – ima dva kreveta za po jednu osobu ili jedan krevet za dvije osobe.

(3) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u postojećim objektima, soba s obzirom na kapacitet može biti i trokrevetna ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od površine propisane za dvokrevetnu sobu.

(4) Iznimno od stavka 2. ovog članka, u jednokrevetnoj i dvokrevetnoj sobi, ako je površina modula sobe veća za 3 m2 od propisane za utvrđeni kapacitet sobe, na zahtjev gosta se može namjestiti dodatni krevet.

(5) S obzirom na kapacitet svaka prostorija za spavanje u apart­manu može biti:

1. jednokrevetna,

2. dvokrevetna.

(6) Iznimno od stavka 5. ovog članka, na prostorije za spavanje u apartmanu odgovarajuće se mogu primijeniti odredbe stavka 3. i 4. ovog članka.

(7) Iznimno od stavka 5. ovog članka, u apartmanu u prostoriji za boravak mogu biti dva dodatna kreveta, ako dodatnih kreveta nema u prostoriji/ama za spavanje.

(8) Pod pojmom »dodatni krevet« iz odredbi ovog članka podrazumijeva se krevet koji nije stalno namješten u objektu, a namješta se na zahtjev gosta (trosjed, dvosjed, fotelja – grupa za sjedenje). Uz takav krevet ne moraju se nalaziti obvezatni propisani elementi (noćni ormarić, noćna svjetiljka, tepih uz krevet). Takav krevet ne izražava se u kapacitetu objekta.

 

2.3. Zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice
 

Članak 23.

 

(1) Objekt koji nema vlastitu kompletnu kupaonicu (soba kategorije jedno sunce) mora imati zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice.

1. pod pojmom »vlastita kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se nalazi u modulu objekta, a koriste je isključivo gosti tog objekta i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš te ostale propisane elemente,

2. pod pojmom »zajednička kompletna kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u modulu objekta (ulaz iz zajedničkog hodnika), a koriste je svi gosti i ima: zahodsku školjku, umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, kadu ili tuš kadu ili tuš te ostale propisane elemente,

3. pod pojmom »zajednička djelomična kupaonica« podrazumijeva se kupaonica koja se ne nalazi u modulu objekta, a koriste je svi gosti i ima: samo umivaonik s ogledalom i policom za odlaganje stvari, samo zahodsku školjku, samo kadu ili tuš kadu ili tuš ili kombinaciju bilo koja dva naprijed navedena sanitarna elementa.

(2) Objekt može imati djelomičnu kupaonicu u modulu sobe.

(3) Dva objekta koji nemaju vlastitu kompletnu kupaonicu za goste (soba kategorije jedno sunce) mogu umjesto zajedničkog sanitarnog čvora za goste uz smještajne jedinice imati jednu zajedničku kompletnu kupaonicu.

(4) Na zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice na odgovarajući način se primjenjuju odredbe članka 19. ovog Pravilnika.

 

3. Minimalni uvjeti za kamp
 

3.1. Kapacitet smještajnog dijela objekta
 

Članak 24.

 

(1) Kapacitet objekta izražava se ukupnim brojem smještajnih jedinica i kapacitetom smještajnih jedinica.

(2) Kapacitet smještajne jedinice (kamp mjesto i kamp parcela) izražava se brojem gostiju/kampera, a iznosi tri gosta/kampera.

 

3.2. Zajednički sanitarni čvor za goste uz smještajne jedinice, pojedini sanitarni i drugi elementi
 

Članak 25.

 

Objekt mora imati zajedničke uređene i opremljene prostorije i prostore za osobnu higijenu gostiju i druge namjene za goste sukladno ovom Pravilniku.

 

VI. ZDRAVSTVENI UVJETI ČLANOVA SELJAČKOG DOMAĆINSTVA
 

Članak 26.

 

U seljačkom domaćinstvu ne mogu se gostima pružati usluge smještaja i prehrane, ako netko od članova domaćinstva boluje ili je obolio od zarazne bolesti određene posebnim propisom ili je duševni bolesnik koji zbog svog stanja ili ponašanja može ometati odnosno ugroziti okolinu.

 

Članak 27.

 

Zdravstveni pregled članova seljačkog domaćinstva u kojem se pružaju usluge prehrane koji neposredno sudjeluju u pružanju usluga prehrane obuhvaća, pored pregleda kojima se utvrđuju oboljenja iz članka 26. ovog Pravilnika i pregled na salmonele i šigele (kliconoštvo) te na parazite: Enterobius (Oxyuris) vermicularis, hvmenolepisnana, Entamoeba histolvtica, Taeniasollium i Lambia intestinalis.

 

Članak 28.

 

Članovi seljačkog domaćinstva dužni su svake godine tijekom rada imati važeću potvrdu od ovlaštene zdravstvene ustanove da nisu evidentirani kao bolesnici iz članka 26. ovog Pravilnika te da nisu evidentirani na kliconoštvo i na parazite iz članka 27. ovog Pravilnika.

 

VII. KATEGORIZACIJA OBJEKATA
 

1. Opće odredbe
 

Članak 29.

 

(1) Ovisno o uslugama, uređenju, opremi, uređajima, održavanju i ostalim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, kategoriziraju se sljedeće propisane vrste objekata:

1. Soba,

2. Apartman,

3. Kamp.

(2) Svaki objekt kategorizira se pojedinačno.

(3) Objekt neprestano za vrijeme rada mora u cijelosti ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom za kategoriju koja mu je utvrđena.

(4) Uz uvjete iz stavka 1. i 3. ovog članka, vrsta Kamp za pojedinu kategoriju mora ispuniti i propisani bodovni prag glede standarda za ekologiju.

 

2. Kategorije objekata
 

Članak 30.

 

Vrste Soba, Apartman i Kamp kategoriziraju se u tri kategorije:

1. jedno sunce (),

2. dva sunca (),

3. tri sunca ().

 

3. Uvjeti za kategorizaciju
 

Članak 31.

 

(1) Objekti u seljačkom domaćinstvu kategoriziraju se na temelju propisanih obveznih uvjeta u vezi: usluga, uređenja, opreme, uređaja, održavanja i dr.

(2) Objekti u kojima se usluge pružaju ljeti, unutar razdoblja od 1. svibnja do 31. listopada, ne moraju zadovoljiti određene uvjete sukladno prilozima iz stavka 3. ovog članka.

(3) Uvjeti za kategorizaciju koji u objektu moraju biti ispunjeni utvrđeni su u prilozima ovoga Pravilnika i to:

1. Prilog II. – Uvjeti za kategorizaciju Sobe u seljačkom domaćinstvu,

2. Prilog III. – Uvjeti za kategorizaciju Apartmana u seljačkom domaćinstvu,

3. Prilog IV. – Uvjeti za kategorizaciju Kampa u seljačkom domaćinstvu.

 

4. Način označavanja vrste i kategorije objekta
 

Članak 32.

 

(1) Vrsta i kategorija objekta označavaju se pločom (oznakom) sukladno članku 13. ovog Pravilnika.

(2) Na ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se naziv vrste objekta i to za:

1. vrstu Soba: SOBE,

2. vrstu Apartman: APARTMAN,

3. vrstu Kamp: KAMP.

(3) Pored naziva iz stavka 2. ovog članka na ploči iz stavka 1. ovog članka navodi se i odgovarajuća kategorija koja se označava suncem.

(4) Umjesto sunca kao oznake za kategoriju, poglavarstvo županije ili više županija mogu, sukladno pretežitosti ponude u županiji, odrediti jednu ili više drugih oznaka za kategoriju.

 

5. Promjena vrste i/ili kategorije objekta
 

Članak 33.

 

Ako se u kategoriziranom objektu činjenično stanje promijeni tako da objekt naknadno ispuni uvjete za drugu vrstu i/ili višu kategoriju, član seljačkog domaćinstva koji ima rješenje, neovisno o bilo kakvom roku može podnijeti zahtjev za izdavanje novog rješenja o odobrenju za drugu vrstu i/ili višu kategoriju.

 

VIII. NAČIN RAZVRSTAVANJA I KATEGORIZACIJE – OPĆENITO
 

Članak 34.

 

(1) U skladu sa zakonom, zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju za sve vrste objekata podnosi se nadležnom Uredu državne uprave u županiji u kojoj se nalazi objekt odnosno Uredu grada Zagreba.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovog članka, u pravilu, sadrži podatke o: podnositelju zahtjeva (ime i prezime, datum rođenja i adresu stanovanja člana seljačkog domaćinstva), objektu (adresi, nazivu objekta, vrsti i kategoriji, kapacitetu, razdoblju pružanja i vrstama ugostiteljskih usluga, površini modula i dr.).

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovog članka može se podnijeti i propisani Prilog ovog Pravilnika za pojedinu vrstu objekta, uz uvjet da se preslik Priloga koristi kao obrazac i podaci popune u koloni »REZULTAT« koja je utvrđena u nastavku materijalnog dijela propisa, a ostali traženi podaci u skladu s ovim člankom daju se na posebnom podnesku.

 

Članak 35.

 

Očevid u objektu obavlja povjerenstvo Ureda koje čine isključivo dva člana i to: službenik Ureda koji je voditelj postupka do donošenja rješenja i vodi povjerenstvo i drugi službenik tog Ureda. Osobe koje mogu biti članovi povjerenstva imenuje čelnik Ureda, uz prethodno pribavljenu suglasnost Ministra, i to posebno za: sjedište Ureda i za svaku ispostavu Ureda. Pojedinim članovima povjerenstva čelnik Ureda može odrediti zamjenike. Ministar može povući datu suglasnost.

 

Članak 36.

 

Seljačko domaćinstvo koje pruža ugostiteljske usluge snosi troškove postupka razvrstavanja i kategorizacije objekta, u skladu sa Zakonom. Troškove postupka čine: dnevnice, troškovi prijevoza i smještaja članova povjerenstva.

 

IX. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 37.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj: 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03 i 42/04).

 

Članak 38.

 

Na ispunjavanje uvjeta za vrstu odnosno za vrstu i kategoriju objekata seljačkih domaćinstava koja na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika, imaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu, a nemaju obvezu usklađivanja s odredbama članka 38. stavka 2. točke 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06), primjenjivat će se odredbe Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj: 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03 i 42/04).

 

Članak 39.

 

Dok ne usklade pružanje usluga s odredbama članka 38. stavka 2. točke 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) na seljačka domaćinstva iz članka 38. ovog Pravilnika glede ispunjavanja uvjeta za vrstu, odnosno za vrstu i kategoriju objekata seljačkih domaćinstva, primjenjivat će se odredbe Pravilnika o pružanju ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu (»Narodne novine«, broj: 22/96, 38/96, 47/97, 25/99, 29/00, 196/03 i 42/04).

 

Članak 40.

 


Klasa: 011-01/07-01/109

Urbroj: 530-13-07-20

Zagreb, 27. prosinca 2007.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.
 


PRILOG I.


MINIMALNI UVJETI ZA VRSTE: VINOTOČJE/KUŠAONICA, IZLETIŠTE

 
 

PRILOG II

UVJET ZA KATEGORIZACIJU SOBE U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU
PRILOG III


UVJETI ZA KATEGORIZACIJU APARTMANA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVUPRILOG IV

UVJETI ZA KATEGORIZACIJU KAMPA U SELJAČKOM DOMAĆINSTVU