Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

NN 5/2008 (11.1.2008.), Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju

MINISTARSTVO MORA, TURIZMA, PROMETA I RAZVITKA

114

Na temelju članka 9. stavka 3. i članka 31. stavka 3. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (»Narodne novine«, broj 138/06) ministar mora, turizma, prometa i razvitka, donosi

PRAVILNIK

O OBLIKU, SADRŽAJU I NAČINU VOENJA KNJIGE GOSTIJU I POPISA GOSTIJU

 

I. OPĆA ODREDBA
 

Članak 1.

 

Ovim Pravilnikom propisuje se oblik, sadržaj i način vođenja knjige gostiju, koju su dužni voditi ugostitelji u ugostiteljskom objek­tu za smještaj, kao i oblik i sadržaj obrasca i način vođenja popisa gostiju koji su dužni voditi iznajmljivači koji pružaju ugostiteljsku uslugu smještaja u domaćinstvu te članovi seljačkog domaćinstva koji pružaju ugostiteljske usluge smještaja u seljačkom domaćinstvu.

 

II. OBLIK, SADRŽAJ I NAČIN VOĐENJA KNJIGE GOSTIJU
 

Članak 2.

 

(1) Knjiga gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku.

(2) Knjiga gostiju može se voditi za domaće i strane goste zajedno ili odvojeno.

(3) U knjigu gostiju upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj prijave,

– prezime i ime,

– spol,

– datum i mjesto rođenja,

– adresa,

– datum i vrijeme dolaska,

– datum i vrijeme odlaska i

– primjedba.

(4) Za domaće goste upisuje se još i broj osobne iskaznice.

(5) Za strane goste upisuju se još sljedeći podaci:

– državljanstvo,

– vrsta i broj putne isprave,

– vrsta i broj vize,

– datum dozvole boravka i

– datum i mjesto ulaska u Hrvatsku.

 

Članak 3.

 

(1) Knjiga gostiju koja se vodi u obliku uvezane knjige treba se čuvati najmanje dvije godine nakon što je popunjena.

(2) Kad se knjiga gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ju je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

 

III. OBLIK I SADRŽAJ OBRASCA I NAČIN VOĐENJA POPISA GOSTIJU
 

Članak 4.

 

(1) Popis gostiju vodi se u obliku uvezane knjige ili u elektroničkom obliku.

(2) U popis gostiju upisuju se sljedeći podaci:

– redni broj prijave,

– prezime i ime,

– broj osobne iskaznice ili putne isprave,

– vrsta pružene usluge,

– datum početka pružanja usluga,

– datum prestanka pružanja usluga i

– primjedba.

(3) Kad se popis gostiju vodi u obliku uvezane knjige, na prednjoj stranici korica treba biti naziv »Popis gostiju«, a na prvoj unutarnjoj stranici, na kojoj se ne upisuju podaci, treba biti upisano ime i prezime osobe na koju glasi rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu odnosno seljačkom domaćinstvu.

 

Članak 5.

 

(1) Popis gostiju koji se vodi u obliku uvezane knjige mora se čuvati najmanje dvije godine nakon što je knjiga popunjena.

(2) Kad se popis gostiju vodi elektronički na osobnom računalu, po isteku kalendarske godine potrebno ga je ispisati i/ili pohraniti na odgovarajućem mediju i čuvati najmanje dvije godine.

 

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
 

Članak 6.

 

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja knjige gostiju i popisa gostiju (»Narodne novine«, broj 14/96).

 

Članak 7.

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.


Klasa: 011-01/07-02/55

Urbroj: 530-14-07-01

Zagreb, 19. prosinca 2007.

Ministar

Božidar Kalmeta, v. r.