ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

NN 27/2008 (5.3.2008.), ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

HRVATSKI SABOR

901

Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima, kojega je Hrvatski sabor donio na sjednici 22. veljače 2008. godine.

Klasa: 011-01/08-01/03
Urbroj: 71-05-03/1-08-2
Zagreb, 27. veljače 2008.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Stjepan Mesić, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNIM SLUŽBENICIMA

Članak 1.

U Zakonu o državnim službenicima (»Narodne novine«, br. 92/05., 142/06., 77/07. i 107/07.) iza članka 14. dodaju se naslov i članak 14.a koji glase:

»Pravo na zaštitu službenika koji prijavi sumnju na korupciju

Članak 14.a

(1) Obraćanje državnog službenika zbog opravdane sumnje na korupciju ili podnošenje prijave o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima ne predstavlja opravdan razlog za prestanak državne službe.
(2) Državnom službeniku koji zbog opravdane sumnje na korupciju podnese prijavu o toj sumnji odgovornim osobama ili nadležnim državnim tijelima jamči se zaštita anonimnosti ako nadležno državno tijelo ocijeni da se radi o težem obliku korupcije, zaštita od uskraćivanja ili ograničavanja prava utvrđenih ovom Zakonom te zaštita od bilo kojeg oblika zlostavljanja.
(3) Čelnik tijela dužan je pokrenuti postupak zbog teške povrede službene dužnosti protiv rukovodećega državnog službenika koji postupa protivno stavku 2. ovoga članka.
(4) Zlouporaba obveze državnog službenika na prijavljivanje opravdane sumnje na korupciju predstavlja tešku povredu službene dužnosti.«

Članak 2.

U članku 49. stavku 1. točka a) mijenja se i glasi:
»a) protiv kojih se vodi kazneni postupak ili koje su osuđene za kazneno djelo
– protiv života i tijela,
– protiv slobode i prava čovjeka i građanina,
– protiv Republike Hrvatske,
– protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom,
– protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa,
– protiv braka, obitelji i mladeži,
– protiv imovine,
– protiv sigurnosti pravnog prometa i poslovanja,
– protiv pravosuđa,
– protiv vjerodostojnosti isprava,
– protiv javnog reda ili
– protiv službene dužnosti,
osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,«.

Članak 3.

U članku 66. stavku 1. iza riječi: »diplomirani pravnici«, stavlja se točka, a ostatak teksta briše se.

Članak 4.

U članku 74. stavku 5. zagrada i riječ: »direktora« brišu se, a riječi: »službenici se imenuju« zamjenjuju se riječima: »službenike imenuje i razrješava Vlada«.
Iza stavka 5. dodaju se novi stavak 6. i stavci 7., 8. i 9. koji glase:
»(6) Rukovodećeg službenika iz stavka 5. ovoga članka Vlada će razriješiti ako dobro ne upravlja državnim tijelom, odnosno ustrojstvenom jedinicom ili ako je protiv njega pokrenut postupak zbog teške povrede službene dužnosti, odnosno ako su njegov rad i učinkovitost ocijenjeni ocjenom manjom od ocjene »dobar«. Rješenje o razrješenju mora biti obrazloženo.
(7) Protiv rješenja iz stavka 6. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.
(8) Razriješeni službenik rasporedit će se na drugo radno mjesto u državnom tijelu, za koje ispunjava uvjete.
(9) Ako nema odgovarajućega radnog mjesta na koje se razriješeni službenik može rasporediti, odgovarajuće će se primijeniti odredbe ovoga Zakona o stavljanju službenika na raspolaganje Vladi.«
Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 10.

Članak 5.

U članku 99. stavku 1. iza točke q) dodaje se nova točka r) koja glasi:
»r) ograničavanje ili uskraćivanje prava utvrđenih ovim Zakonom službeniku koji odgovornim osobama ili nadležnim tijelima prijavi sumnju na korupciju ili zlostavljanje tog službenika,«.
Dosadašnja točka r) postaje točka s).

Članak 6.

U članku 110. stavku 3. brojka: »3.« zamjenjuje se brojkom: »2.«
Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:
»(4) Državnom službeniku obvezno se izriče kazna prestanka državne službe iz stavka 2. točke f) ovoga članka ako bude proglašen odgovornim za tešku povredu službene dužnosti koja ima obilježja korupcije.«
Dosadašnji stavci 4. – 6. postaju stavci 5. – 7.

Članak 7.

U članku 112. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»(2) Čelnik tijela dužan je udaljiti iz službe državnog službenika protiv kojeg je pokrenut kazneni postupak ili postupak zbog teške povrede službene dužnosti zbog djela s obilježjima korupcije. »
Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 3.
U dosadašnjem stavku 3., koji postaje stavak 4., brojka: »2.« zamjenjuje se brojkom: »3.«

Članak 8.

U članku 151. stavku 1. zagrada i riječ: »direktora« brišu se.

Članak 9.

Iza članka 151. dodaju se naslov i članak 151.a koji glase:

»Koeficijenti složenosti poslova u prijelaznom razdoblju za radna mjesta koja su prema ranijim propisima bila položaji državnih dužnosnika

Članak 151.a

Do stupanja na snagu posebnog zakona kojim će se urediti plaće i druga materijalna prava državnih službenika, plaće državnih službenika imenovanih na radna mjesta iz članka 151. ovoga Zakona izračunavat će se prema sljedećim koeficijentima:

1.

predstojnici ureda Vlade Republike Hrvatske I.:

 

a)

predstojnik Ureda za zakonodavstvo

5,27

b)

predstojnik Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske

5,27

 

2.

zamjenik tajnika Vlade Republike Hrvatske

4,98

3.

ravnatelj u ministarstvu

4,26

4.

tajnik ministarstva

4,26

5.

zamjenik državnog tajnika u središnjem državnom uredu

4,26

6.

tajnik Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

4,26

7.

zamjenik ravnatelja državne upravne organizacije

4,12

8.

pomoćnik ravnatelja državne upravne organizacije

3,68

9.

zamjenik tajnika Državnoga izbornog povjerenstva Republike Hrvatske

3, 68

10.

predstojnici ureda Vlade Republike Hrvatske II.:

 

a)

predstojnik Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju

4,26

b)

ravnatelj direkcije za korištenje službenih zrakoplova

4,26

c)

predstojnik Ureda za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske

4,26

d)

predstojnik Ureda za ljudska prava

3,97

e)

predstojnik Ureda za socijalno partnerstvo u Repub­lici Hrvatskoj

3,97

f)

predstojnik Ureda za suzbijanje uporabe opojnih droga

3,97

g)

predstojnik Ureda za protokol Vlade Republike Hrvatske

3,68

h)

predstojnik Ureda za ravnopravnost spolova

3,50

i)

predstojnik Ureda za nacionalne manjine

3,39

j)

predstojnik Ureda za udruge

3,39.

k)

predstojnik Ureda za lektoriranje

3,39

l)

predstojnik Ureda za koordinaciju sustava procjene učinka propisa

3,39.

 

Na državne službenike iz stavka 1. ovoga članka ne primjenjuju se odredbe kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike o uvećanju koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta za radni staž ostvaren u državnim tijelima.«

Članak 10.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 023-03/08-01/02
Zagreb, 22. veljače 2008.

HRVATSKI SABOR
Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Luka Bebić, v. r.