Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

NN 38/2008 (2.4.2008.), Pravilnik o pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

MINISTARSTVO ZDRAVSTVA I SOCIJALNE SKRBI

1313

Na temelju članka 15. stavka 2. podstavka 6. Zakona o hrani (»Narodne novine« broj 46/07) ministar zdravstva i socijalne skrbi uz suglasnost ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O POMOĆNIM TVARIMA U PROCESU PROIZVODNJE1

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se pomoćne tvari u procesu proizvodnje, propisuje se njihova zdravstvena ispravnost i dopuštenost uporabe za pojedine skupine i vrste hrane, dopušteni ostaci u hrani te uvjeti pod kojima se pojedine pomoćne tvari u procesu proizvodnje mogu upotrebljavati u proizvodnji.
Pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje u smislu odredaba ovoga Pravilnika smatraju se:
– tvari protiv pjenjenja,
– tvari za pripremu procesne vode,
– katalizatori,
– tvari za bistrenje/filtraciju,
– tvari za podhlađivanje i hlađenje,
– tvari protiv isušivanja i sljepljivanja,
– deterdženti (tvari za močenje),
– tvari za imobilizaciju enzima i nosači,
– tvari za taloženje (bistrenje, filtraciju i adsorpciju),
– ionski izmjenjivači (smole), membrane i molekulska sita,
– tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje,
– tvari za kontrolu rasta mikroorganizama,
– plinovi za pakiranje,
– tvari za otapanje i ekstrakciju, otapala koja se koriste u proizvodnji aroma,
– tvari za pranje i ljuštenje, skidanje ljuske, kora, kožice,
– ostale pomoćne tvari.

Članak 2.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje jesu tvari ili materijali koji se namjerno rabe u proizvodnji sirovina ili hrane u svrhu zadovoljenja određenih tehnoloških potreba i ne postaju sastojak hrane. Mogu biti nehotičan a koji puta i neizbježan zaostatak ili derivat u krajnjem proizvodu.
Otapalo jest svaka tvar za otapanje i/ili razrjeđivanje hrane ili njenih sirovina, uključujući i nečistoće koje mogu biti prisutne u sirovini, hrani ili na njima.
Ekstrakcijsko otapalo jest otapalo koje se rabi u postupku ekstrakcije, izdvajanja određenih tvari u svim fazama proizvodnje hrane. Uporaba ekstrakcijskog otapala može imati za posljedicu nenamjernu, ali tehnološki neizbježnu prisutnost ostataka otapala ili njegovih derivata u hrani.

Članak 3.

Pri utvrđivanju uvjeta pod kojima se pomoćne tvari u procesu proizvodnje mogu rabiti u proizvodnji potrebno je voditi računa o zaštiti zdravlja ljudi te o ispunjavanju gospodarskih i tehničkih zahtjeva proizvodnje.
Pri uporabi pomoćnih tvari u procesu proizvodnje, sukladno dobroj proizvođačkoj praksi potrebno je osigurati uklanjanje njihovih ostataka iz hrane u cijelosti ili većim dijelom.

Članak 4.

U proizvodnji hrane ili njenih sastojaka kao pomoćnih tvari u procesu proizvodnje dopuštena je uporaba samo onih tvari navedenih u Prilogu I. koji je otisnut uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio.
Tvari iz stavka 1. ovoga članka moraju ispunjavati uvjete propisane ovim Pravilnikom.
U Prilogu I. ovoga Pravilnika navedeni su naziv i kategorija kemijskog spoja, uporaba u određenoj vrsti hrane i dozvoljeni ostaci u toj hrani.

Članak 5.

Stavljanje hrane na tržište ne može se ograničiti ili zabraniti zbog uporabe pomoćnih tvari u procesu proizvodnje ili prisutnosti njihovih ostataka, ako je uporaba, odnosno količina ostataka sukladna odredbama ovoga Pravilnika.

Članak 6.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati sljedeće uvjete:
(a) ne smiju sadržavati štetne tvari u količinama opasnim za zdravlje ljudi,
(b) ne smiju sadržavati više od 1 mg/kg arsena i ne više od
1 mg/kg olova; osim u iznimnim slučajevima propisanim posebnim propisom,
(c) kada se kao pomoćna tvar u procesu proizvodnje koristi voda kojoj su dodane tvari za reguliranje pH, druga hrana koja ima svojstva otapala i etanol moraju ispunjavati uvjete sukladno posebnim propisima o zdravstvenoj ispravnosti,
(d) količina ostataka u hrani mora biti sukladna vrijednostima navedenim u Prilogu I. ovoga Pravilnika,
(e) kada se aditiv koristi kao pomoćno sredstvo u procesu proizvodnje mora ispunjavati uvjete posebnog propisa o čistoći aditiva.

Članak 7.

Zabranjena je uporaba heksana i etilmetilketona u kombinaciji. Prisutnost n-heksana u etilmetilketonu ne smije biti veća od 50 mg/kg.
Zabranjena je uporaba acetona za rafinaciju ulja od komine maslina.

Članak 8.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje koje nisu navedene u Prilogu I. ovoga Pravilnika mogu se koristiti samo uz suglasnost Povjerenstva za aditive (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo osniva ministar nadležan za zdravstvo.
Povjerenstvo donosi Poslovnik o svom radu.
Troškove utvrđivanja uvjeta za uporabu pomoćne tvari u procesu proizvodnje snosi podnositelj zahtjeva, a visinu istog određuje ministar nadležan za zdravstvo.
Kada Povjerenstvo na temelju novih ili ponovne ocjene postojećih podataka utvrdi da uporaba pomoćnih tvari u procesu proizvodnje može ugroziti zdravlje ljudi, iako su sukladni odredbama ovoga Pravilnika, izvijestit će nadležno tijelo sukladno Zakonu o hrani radi poduzimanja odgovarajuće mjere.
O poduzetim mjerama iz stavka 5. ovoga članka nadležno tijelo obvezno je bez odgode izvijestiti Europsku komisiju (u daljnjem tekstu: Komisija) i druge države članice te dati obrazloženje svoje odluke.

Članak 9.

Pomoćne tvari u procesu proizvodnje mogu se staviti na tržište samo ako se na pakovanju, posudama ili oznakama nalaze sljedeći, jasno vidljivi, čitki i neizbrisivi podaci:
1) naziv i kategorija kemijskog spoja, kao što je navedeno u Prilogu I. ovoga Pravilnika,
2) jasan navod da je proizvod odgovarajućeg sastava i kakvoće za uporabu kao pomoćna tvar u procesu proizvodnje;
3) oznaka serije ili lot-a,
4) naziv i adresa proizvođača pomoćne tvari, ili/i pravne ili fizičke osobe koja je pakirala, uvezla ili distribuirala pomoćnu tvar,
5) neto količina dana u jedinicama volumena ili mase,
6) ako je potrebno, upute za pohranu ili upotrebu.
Iznimno od stavka 1. ovoga članka, podaci iz točke 3., 4., 5., i 6. mogu se navesti samo na popratnim dokumentima koji se moraju predočiti zajedno s isporukom ili prije nje za tu seriju.
Osim navoda iz stavka 1. ovoga članka deklaracija mora biti sukladna odredbama posebnog propisa o općem deklariranju ili označavanju hrane, posebnog propisa o mjeriteljskim zahtjevima za pakovine i odredbama posebnog propisa o razvrstavanju, označavanju i obilježavanju opasnih kemikalija.
Ako se aditiv koristi isključivo kao pomoćno sredstvo u procesu proizvodnje nije ga potrebno deklarirati.

Članak 10.

Odredbe ovoga Pravilnika primjenjuju se na sve pomoćne tvari u procesu proizvodnje na tržištu i prilikom uvoza.
Odredbe ovoga Pravilnika ne primjenjuju se na pomoćne tvari u procesu proizvodnje koje se izvoze u zemlje izvan Europske unije.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od objave u »Narodnim novinama«, osim članka 8. stavka 6. i članka 10. stavka 2. koji stupaju na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije.

Klasa: 011-02/08-04/01
Urbroj: 534-07-08-2
Zagreb, 27.ožujka 2008.

Ministar
mr. Darko Milinović, dr. med., v. r.

_____
1 Pravilnik preuzima odredbe Direktive Vijeća 88/EEZ od 13. lipnja 1988. o usklađenosti zakonodavstva država članica na području ekstrakcijskih otapala koja se upotrebljavaju u proizvodnji prehrambenih proizvoda i njihovih sastojaka.


PRILOG I.

Redni broj

 

NAZIV I KATEGORIJA

* Ovako označene tvari mogu imati određeno tehnološko djelovanje kao prehrambeni aditivi ili služiti kao hrana, ali tada se ne smatraju pomoćnim tvarima u procesu proizvodnje

UPORABA

 

DOPUŠTENI OSTACI U HRANI(<=manje od) (mg/kg)

 

 

Tvari protiv pjenjenja

 

 

1. 

 Alkilen oksid 

proizvodnja sokova 

 

2.

*Kokosovo ulje

proizvodnja sokova

 

3.

 

*Dimetilpolisiloksan

 

pivo

 

masti i ulja

biljni protein

4. 

Etilen oksid-propilen oksid kopolimeri

proizvodnja sokova

 

5.

Metil ester masnih kiselina

biljni protein

 

6.

 

Polialkilen glikolester masnih kiselina (1-5 mola etilen oksida ili propilen oksida)

 

biljni protein

 

 

7.

 

Glikol eter masnih alkohola

 

proizvodnja sokova

 

 

8.

 

Masni alkoholi (C8-C30)

 

biljni protein

 

 

9.

 

Formaldehid

 

prerada šećerne repe

 

<0,05

 

prerada kvasca

 

<0,05

 

10.

 

*Hidrogenirano kokosovo ulje

 

slastičarski proizvodi

 

može do 15

 

11.

 

Hidrofilni masni acetilesteri, vezani na neutralni nosač

 

proizvodnja sokova

 

 

12.

 

α-metilglikozid, vodena otopina

 

proizvodnja sokova

 

 

13.

 

Smjesa etilen i propilen oksida, kopolimeri i esteri ricinusovog ulja i polietilen glikolnog estera

 

proizvodnja sokova

 

 

14.

 

Smjesa prirodnih i sintetskih derivata masnih kiselina s dodanim emulgatorima

 

proizvodnja sokova

 

 

15.

 

Neionogeni alkilen oksid s emulgatorima

 

proizvodnja sokova

 

 

16.

 

Oksoalkoholi C9-C30

 

 

 

17.

 

Polialkilen oksid u kombinaciji s posebnim masnim alkoholima

 

proizvodnja sokova

 

 

18.

 

Polietoksilirani alkoholi, modificirani

 

proizvodnja sokova

 

 

19.

 

Poliglikol kopolimer

 

proizvodnja sokova

 

 

20.

 

Polioksietilen esteri C8-C30 masnih kiselina

 

biljni protein

 

 

21.

 

Polioksopropilen esteri C8-C30 masnih kiselina

 

biljni protein

 

 

22.

 

Polioksoetilen esteri C9-C30 oksoalkohola

 

biljni protein

 

 

23.

 

Polioksopropilen esteri C9-C30 oksoalkohola

 

biljni protein

 

 

24.

 

Metilglikozid ester kokosovog ulja

 

proizvodnja sokova

 

 

25.

 

Smjesa polioksietilen i polioksipropilen estera C8-C30 masnih kiselina

 

biljni protein

 

 

26.

 

Modificirani viši alkoholi

 

proizvodnja sokova

 

 

27.

 

*Mono i digliceridi masnih kiselina

 

proizvodnja sokova

 

 

28.

 

*Mono i digliceridi masnih kiselina esterificirani octenom kiselinom, mliječnom kiselinom i limunskom kiselinom

 

proizvodnja sokova

 

 

29.

 

Polipropilen-polietilen blok polimer

 

proizvodnja sokova

 

 

30.

 

Sorbitan acilni ester masnih kiselina i polioksietilen-20-sorbitan acilni ester

 

proizvodnja sokova

 

 

31.

 

Površinski aktivni esteri na neutralnim nosačima

 

proizvodnja sokova

 

 

32.

 

Acidni esteri biljnih masnih kiselina

 

proizvodnja sokova

 

 

33.

 

Acil biljnih masnih kiselina (hidrofilni)

 

proizvodnja sokova

 

 

 

Tvari za pripremu procesne vode

 

 

 

34.

 

Akrilamid-natrijeva akrilatna smola

 

procesne vode

 

 

35.

 

*Amonijev alginat

 

procesne vode

 

 

36.

 

Kobaltov sulfat

 

procesne vode

 

 

37.

 

1-hidroetiliden-1,1-difosforna kiselina i njezine natrijeve i kalijeve soli

 

procesne vode

 

 

38.

 

Lignosulfonska kiselina

 

procesne vode

 

 

39

 

Magnezijev sulfat

 

procesne vode

 

 

40.

 

Monobutil eteri polietilen-polipropilen glikola dobiveni izravnom kondenzacijom smjese etilen oksida i propilen oksida s butanolom u omjeru 1:1

 

procesne vode

 

 

41.

 

*Pentanatrijev trifosfat

 

procesne vode

 

 

42.

 

Natrijeva sol poliaktilne kiseline kohipofosfita

 

procesne vode

 

 

43.

 

*Polietilen glikoli

 

procesne vode

 

 

44.

 

Polimaleinska kiselina i/ili njezine natrijeve soli

 

procesne vode

 

 

45.

 

Polioksipropilen glikol

 

procesne vode

 

 

46.

 

*Kalijev alginat

 

procesne vode

 

 

47.

 

*Kalijev karbonat

 

procesne vode

 

 

48.

 

Kalijev tripolifosfat

 

procesne vode

 

 

49.

 

*Natrijev acetat

 

procesne vode

 

 

50.

 

*Natrijev alginat

 

procesne vode

 

 

51.

 

Natrijev aluminat

 

procesne vode

 

 

52.

 

*Natrijev karbonat

 

procesne vode

 

 

53.

 

*Natrijev karboksimetil celuloza

 

procesne vode

 

 

54.

 

Natrijev glukoheptonat

 

procesne vode

 

 

55.

 

*Natrijev heksametafosfat

 

procesne vode

 

 

56.

 

Natrijev humat

 

procesne vode

 

 

57.

 

*Natrijev hidroksid

 

procesne vode

 

 

58.

 

Natrijev lignosulfonat

 

procesne vode

 

 

59.

 

*Natrijev metasilikat

 

procesne vode

 

 

60.

 

*Natrijev nitrat

 

procesne vode

 

 

61.

 

*Natrijev fosfat (mono-, di-, tri-)

 

procesne vode

 

 

62.

 

Natrijev poliakrilat

 

procesne vode

 

 

63.

 

*Natrijevi polifosfati

 

procesne vode

 

 

64.

 

*Natrijev silikat

 

procesne vode

 

 

65.

 

*Natrijev sulfat

 

procesne vode

 

 

66.

 

*Natrijev sulfit

 

procesne vode

 

 

67.

 

*Natrijev tripolifosfat

 

procesne vode

 

 

68.

 

*Škrob, nemodificirani

 

procesne vode

 

 

69.

 

*Tanin (uključujući ekstrakt quebracho)

 

procesne vode

 

 

70.

 

Tetranatrijev difosfat

 

procesne vode

 

 

71.

 

Tetranatrij EDTA

 

procesne vode

 

 

72.

 

*Tetranatrijev pirofosfat

 

procesne vode

 

 

 

Katalizatori

 

 

 

73.

 

Slitine od 2 ili više nabrojenih metala

 

 

<0,1

 

74.

 

Aluminij

 

 

 

75.

 

Krom

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,1

 

76.

 

Bakar

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,1

 

77.

 

Bakreni kromat

 

 

 

78.

 

Bakreni kromit

 

 

 

79.

 

Željezni klorid heksahidrat

 

 

 

80.

 

Mangan

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,4

 

81.

 

Magnezijev oksid

 

sredstvo za sprječavanje zgrudnjavanja (sredstvo protiv sljepljivanja) i sredstvo za neutralizaciju

 

 

82.

 

Molibden

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,1

 

83.

 

Nikal

 

alkoholi (proizvodnja šećernih alkohola)

 

<1

 

proizvodnja očvrsnutih ulja

 

<0,8

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

0,2 do 1

 

84.

 

Paladij

 

hidrogenirana jestiva ulja

 

<0,1

 

85.

 

Platina

 

hidrogenirana jestiva ulja

 

<0,1

 

86.

 

Kalijev metal

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

87.

 

Kalijev metilat (metoksid)

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

88.

 

Kalijev etilat (etoksid)

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

89.

 

Srebro

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,1

 

90.

 

Natrijev amid

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

91.

 

Natrijev etilen (natrijev etilat)

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

92.

 

Natrij metal

 

interesterifikacija ulja

 

<1

 

93.

 

Natrijev metilat (metoksid)

 

 

<1

 

94.

 

Različiti metalni oksidi

 

hidrogeniranje jestivih ulja

 

<0,1

 

95.

 

Cirkonij

 

 

 

 

Tvari za bistrenje/filtraciju

 

 

 

96.

 

Adsorbirajuće gline (izbijeljene, prirodne ili aktivirane zemlje)

 

hidroliza škroba

 

 

proizvodnja jestivih biljnih ulja

 

97.

 

Aktivni ugljen

 

šećeri

 

 

ulja

 

98.

 

*Albumin

 

 

 

99.

 

Azbest

 

 

 

100.

 

Bentonit

 

hidroliza škroba

 

 

101.

 

*Kalcijev oksid

 

šećer

 

 

102.

 

Hitin/Hitozan

 

 

 

103.

 

Klormetilirana aminirana stiren-divinilbenzen smola

 

prerada šećera

 

<1

 

104.

 

Diatomejska zemlja

 

voćni sokovi, hidroliza škroba, općenita upotreba

 

 

105.

 

Divinilbenzen-etilvinilbenzen kopolimer

 

tekuća hrana (osim gaziranih pića)

 

0,00002 (zaostatak iz kopolimera)

 

106.

 

Fulerova zemlja

 

hidroliza škroba, ulja

 

 

107.

 

Smole-ionski izmjenjivači

 

 

 

108.

 

*Agar

 

 

 

109.

 

Kaolin

 

 

 

110.

 

Magnezijev acetat

 

 

 

111.

 

Perlit

 

 

 

112.

 

Polimaleinska kiselina i natrijev polimaleat

 

prerada šećera

 

<5

 

113.

 

*Taninska kiselina

 

 

 

114.

 

*Biljni ugljen (aktiviran)

 

hidroliza škroba

 

 

115.

 

Biljni ugljen (neaktiviran)

 

 

 

 

Tvari za podhlađivanje i hlađenje

 

 

 

116.

 

*Dušik

 

 

 

 

Tvari protiv isušivanja/Tvari protiv sljepljivanja

 

 

 

117.

 

Aluminijev stearat    

 

 

 

118.

 

Kalcijev fosfat (trikalcijev fosfat)

 

 

 

119.

 

Kalcijev stearat

 

 

 

120.

 

Magnezijev stearat

 

 

 

121.

 

Oktadecil amonium acetat (u amonijevom kloridu)

 

 

 

122.

 

Kalijev aluminij silikat

 

 

 

123.

 

Natrijev kalcij silikoaluminat

 

 

 

 

Detergenti (tvari za močenje)

 

 

 

124.

 

*Dioktil natrijev sulfosukcinat

 

voćni napitci

 

<10

 

125.

 

Magnezijev sulfat

 

masti i ulja

 

 

126.

 

Metil glukozidni ester kokosovog ulja

 

melasa

 

320

 

127.

 

Natrijev lauril sulfat

 

prehrambene masti i ulja

 

<1

 

128.

 

Natrijev ksilen sulfonat

 

prehrambene masti i ulja

 

<1

 

 

Tvari za imobilizaciju enzima i nosači

 

 

 

129.

 

Polietilenimin

 

 

 

130.

 

Glutaraldehid

 

 

 

131.

 

Staklo

 

hidroliza škroba

 

 

132.

 

Diatomejska zemlja

 

 

 

133.

 

Keramika

 

hidroliza škroba

 

 

134.

 

Dietilaminoetil celuloza

 

 

 

135.

 

Ionski izmjenjivači, smole

 

 

 

 

Tvari za taloženje, (bistrenje, filtraciju i adsorpciju)

 

 

 

136.

 

Akrilat-akrilamidna smola

 

šećer

 

(10 u šećernom sirupu)

 

137.

 

Hitin/hitozan

 

 

 

138.

 

Kompleksi topljivih aluminijevih soli i fosforne kiseline

 

voda za piće

 

 

139.

 

Dimetilamin-epiklorhidrin kopolimer

 

prerada šećera

 

<5

 

140.

 

Fulerova zemlja

 

 

 

141.

 

*Agar

 

 

 

142.

 

*Osušena i usitnjena krvna plazma

 

 

 

143.

 

Modificirana akrilamidna smola

 

šećer, procesna voda

 

 

144.

 

Poliakrilna kiselina

 

šećer

 

 

145.

 

Poliakrilamid

 

šećer (šećerna repa)

 

 

146.

 

Natrijev poliakrilat

 

šećer (šećerna repa)

 

 

147.

 

*Trinatrijev difosfat

 

 

 

148.

 

*Trinatrijev ortofosfat

 

 

 

 

Ionski izmjenjivači (smole), membrane i molekulska sita

 

 

 

149.

 

Smole

 

imobilizacija enzima, hidroliza škroba

 

<1 (izračunato kao totalni organski ugljik)

 

150.

 

Potpuno hidrolizirani kopolimeri metil akrilata i divinilbenzena

 

 

 

151.

 

Potpuno hidrolizirani terpolimeri metilakrilata, divinilbenzena i akrilonitrila

 

 

 

152.

 

Umreženi fenolformaldehid aktiviran trietilentetraminom i/ili tetraetilenpentaminom

 

 

 

153.

 

Umreženi polistiren, najprije klormetiliran, zatim aminiran trimetilaminom, dimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

 

 

 

154.

 

Dietilentriamin, trietilentetramin, tetraetilenpentamin umrežen s epiklorohidrinom

 

 

 

155.

 

Epiklorhidrin umrežen s amonijakom

 

 

 

156.

 

Epiklorhidrin umrežen s amonijakom zatim kvaterniziran metilkloridom tako da sadrži najviše 18 % jake baze po težini ukupnog izmjenjivačkog kapaciteta

 

priprema vode koja se upotrebljava u proizvodnji hrane

 

 

157.

 

Metakrilna kiselina-divinilbenzen kopolimer

 

 

 

158.

 

Metakrilna kiselina-divinilbenzen kopolimer s RCOO aktivnim grupama

 

 

 

159.

 

Metil akrilat divinilbenzen kopolimer sa najmanje 2% po masi divinilbenzena aminoliziranog dimetilaminopropilaminom

 

 

 

160.

 

Metilakrilat-divinilbenzendietilenglikol divinileter kopolimer s najmanje 3,5% po masi divinilbenzena i najviše 0,6% dietilenglikoldivinileter aminoliziranog dimetilaminopropilaminom

 

 

 

161.

 

Metilakrilat-divinilbenzendietilenglikol divinileter terpolimer sa najmanje 7% divinilbenzena i najviše 2,3% dietilenglikoldiviniletera aminoliziranog dimetilaminopropilaminom i kvaterniziranog metil kloridom

 

prerada šećera

 

0,015 (ekstrakt iz smole)

 

162.

 

Polistiren divinilbenzen retikulum s trimetilamonijskim grupama

 

proizvodnja šećera i destiliranih alkoholnih pića

 

migranata iz smole <1

 

163.

 

Reakciona smola formaldehida, acetona i tetraetilpentamina

 

 

 

164.

 

Stirendivinilbenzen unakrsno povezani kopolimer najprije klormetiliran zatim aminiran dimetilaminom i oksidiran hidrogen peroksidom od čega smola sadrži ne više od 15% vinil N,N-dimetil-benzilamin-N-oksida i ne više od 6,5% dušika

 

 

 

165.

 

Sulfit modificirani umreženi fenol-formaldehid sa rezultirajućom modifikacijom u grupama sulfonske kiseline u bočnim lancima

 

 

 

166.

 

Sulfonirani antracitni ugljen (specifične čistoće)

 

 

 

167.

 

Sulfonirani kopolimer stirena i divinilbenzena

 

 

 

168.

 

Sulfonirani terpolimeri stirena, divinilbenzena i akrilonitrila ili metilakrilata

 

 

 

169.

 

Sulfonirani tetrapolimer stirena, divinilbenzena, akrilonitrila i metilakrilata dobiveni iz smjese monomera koja je sadržavala ne više od 2% akrilonitrila i metilakrilata

 

 

 

170.

 

Sakupljači iona sa smola

 

 

 

 

Aluminij

 

 

 

 

 Bikarbonat

 

 

 

 

 Kalcij

 

 

 

 

 Karbonat

 

 

 

 

 Klorid

 

 

 

 

 Hidronium (H3O+)

 

 

 

 

 Hidroksil

 

 

 

 

 Magnezij

 

 

 

 

 Kalij

 

 

 

 

 Natrij

 

 

 

 

 Stroncij

 

 

 

 

 Sulfat

 

 

 

 

Membrane: polietilen-polistirenske baze modificirane reakcijom s klormetileterom te nakon toga aminirane trimetilaminom, dietilentriaminom ili dimetiletanolaminom

 

 

 

171.

 

Polimeri i kopolimeri koji sadrže sljedeće komponente: celuloze (npr. celuloza diacetat, celuloza triacetat, celulozni eteri, celuloza), polisulfon sulfonirane polietersulfone, fluoropolimere (npr. polivinilidenfluorid, klorotrifluoroetilen-vinildenfluorid kopolimer, politetrafluoroetilen), polisulfonamide, alifatske/aromatske poliamide i kopoliamide (npr. polipiperazinamidi, m-fenilendiamin trimesamid polimer), poliestere (npr. polietileneterftalat), poliolefine (npr., polipropilen,polietilen), poliamidimid polimere, poliimide, poliakrilonitrile, polivinilpirolidon, polistiren sulfonirani polistirenom, hitin/hitosan i derivate, poliurea-poliuretane, polietere i poliamine

 

 

 

172.

 

Natrijev aluminij silikat

 

 

 

 

Tvari za podmazivanje, otpuštanje, protiv sljepljivanja, za oblikovanje

 

 

 

173.

 

Bentonit

 

proizvodnja konditorskih proizoda

 

 

174.

 

*Dimetilpolisiloksan

 

 

 

175.

 

Kaolin (aluminijev silikat)

 

proizvodnja konditorskih proizvoda

 

 

 

Tvari za kontrolu rasta mikroorganizama

 

 

 

176.

 

*Klor dioksid

 

brašno

 

 

177.

 

*Dimetil dikarbonat

 

vino

 

 

178.

 

Formaldehid

 

šećer

 

 

179.

 

Vodikov peroksid

 

šećer, sokovi od voća i povrća

 

 

180.

 

Hipoklorit

 

jestiva ulja

 

 

181.

 

Jodofori

 

jestiva ulja

 

 

182.

 

Peroctena kiselina

 

 

 

 

Antimikrobne otopine peroksikiselina

 

 

 

183.

 

Kvarterni amonijevi spojevi

 

jestiva ulja

 

 

184.

 

Soli sumporne kiseline

 

proizvodnja kukuruznog brašna, hidroliza škroba

 

<100

 

185.

 

Laktoperoksid sistem (laktoperoksidaza, glukozaoksidaza, soli tiocijanata)

 

 

 

 

Plinovi za pakiranje

 

 

 

186.

 

*Zrak

 

 

 

187.

 

Argon

 

 

 

188.

 

Ugljični dioksid

 

 

 

189.

 

Plinovi nastali sagorijevanjem različitih smjesa plinova nastalih kontroliranim sagorijevanjem butana, propana ili prirodnog plina. Glavne komponente su dušik i ugljik dioksid s manjim količinama vodika, kisika, ugljik monoksida (ne više od 4,5%), u tragovima ostalih inertnih plinova

 

 

 

190.

 

*Helij

 

 

 

191.

 

Vodik

 

 

 

192.

 

Izobutan

 

Potisni plin u raspršivačima biljnog ulja (samo za profesionalnu upotrebu)

 

 

192.

 

*Dušikov oksid

 

 

 

194.

 

*Dušik

 

 

 

 

Tvari za otapanje i ekstrakciju, otapala koja se koriste u proizvodnji aroma

 

 

 

195.

 

Aceton (dimetil keton)

 

Za sve namjene u skladu s dobrom proizvođačkom praksom (DPP), izuzev odredbe iz članka 7. ovog Pravilnika

 

 

196.

 

Butan

 

DPP

 

 

197.

 

Propan

 

DPP

 

 

198.

 

Etilacetat

 

DPP

 

 

199.

 

Etanol

 

DPP

 

 

200.

 

Ugljični dioksid

 

DPP

 

 

 

201.

 

Dušični dioksid

 

DPP

 

 

202.

 

Heksan

 

Proizvodnja ili frakcioniranje masti i ulja, proizvodnja kakao maslaca

 

1 u masti, ulju ili kakao maslacu

 

Proizvodnja proteinskih proizvoda bez masti i brašna bez masti

 

10 u hrani koja sadrži proteinska proizvode bez masti i brašna bez masti

 

Priprava proteinskih proizvoda i brašna bez masti

 

10 u hrani koja sadrži proteinske proizvode i brašno bez masti

 

Proizvodi od soje bez masti

 

30 u proizvodima od soje bez masti koji se prodaju krajnjem korisniku

 

Priprava žitnih klica bez masti

 

5 u žitnim klicama bez masti

 

203.

 

Metilacetat

 

Uklanjanje kofeina ili nadražujućih i gorkih tvari iz kave i čaja

 

20 u kavi ili čaju

 

Prozvodnja šećera iz melase

 

1 u šećeru

 

204.

 

Etiolmetilketon

 

Frakcioniranje masti i ulja

 

5 u masti i ulju

 

Uklanjanje kofeina ili nadražujućih i gorkih tvari iz kave i čaja

 

20 u kavi ili čaju

 

205.

 

Diklormetan

 

Uklanjanje kofeina ili nadražujućih i gorkih tvari iz kave i čaja

 

2 u prženoj kavi, 5 u čaju

 

206.

 

Metanol

 

Svi uvjeti upotrebe

 

10

 

207.

 

Propan-2-ol

 

Svi uvjeti upotrebe

 

10

 

208.

 

Dietileter

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

2

 

209.

 

Heksan

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

ZABRANJUJE SE KOMBINIRANA UPOTREBA HEKSANA I ETILMETILKETONA

1

 

210.

 

Cikloheksan

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

1

 

211.

 

Metilacetat

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

1

 

212.

 

Butan-1-ol

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

1

 

213.

 

Butan-2-ol

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

1

 

214.

 

Etilmetilketon

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

ZABRANJUJE SE KOMBINIRANA UPOTREBA HEKSANA I ETILMETILKETONA

1

 

215.

 

Diklormetan

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

0,02

 

216.

 

Propan-1-ol

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

1

 

217.

 

1,1,1,2-tetrafluoretan

 

Proizvodnja aroma iz prirodnih aromatičnih tvari

 

0,02

 

 

Tvari za pranje i ljuštenje, skidanje ljuske, kore, kožice

 

 

 

218.

 

Smjesa alken oksidnih adukata alkilnih alkohola i fosfatnih estera alkilen oksidnih adukata alkil alkohola koji se sastoje od alfa alkil(C12-C18)-omega-hidroksil-poli(oksi-etilen) (7,5-8,5 molni) poli(oksipropilen) blok kopolimer prosječne molekulske mase 810, alfa-alkil-(C12-C18)-omega-hidroksil-poli(oksetilen) (3,3-3,7 molni) polimer prosječne molekulske mase 380 i naknadno esterificiran 1,25 molnim fosfornim anhidridom; i alfa-alkil (omega-hidroksi-poli(oksetilen)(11,9-12,9 molni)/poli(oksipropilen) kopolimer prosječne molekulske mase 810 i naknadno esterificiran 1,25 molnim fosfornim anhidridom

 

voće i povrće

 

<0,001 do 0,01

 

219.

 

Smjesa alkilen oksida, alkil alkohola i masnih kiselina

 

šećerna repa

 

 

 

220.

 

Smjesa alifatskih kiselina (valerijanske, kapronske, enantne, kaprilne i pelargonske kiseline)

 

voće i povrće

 

0,04-0,11

 

221.

 

Alfa-alkil-omega-hidroksi-poli(oksietilen)

 

šećerna repa

 

0,001 u šećernoj repi,

0 u šećeru

 

222.

 

Amionijev klorid

 

šećerna repa

 

 

223.

 

Amonijev ortofosfat

 

voće i povrće

 

 

224.

 

*Kalcijev klorid

 

voće i povrće

 

 

225.

 

*Kalcijev hidroksid

 

šećerna repa

 

 

226.

 

*Kalcijev oksid

 

šećerna repa

 

 

227.

 

Karbamat

 

šećerna repa

 

 

228.

 

Dialkanolamin

 

šećerna repa

 

0,001 u šećernoj repi,

0 u šećeru

229.

 

Diamonijev ortofosfat

 

voće i povrće za konzerviranje

 

 

230.

 

Diamonijev ortofosfat (5% vodena otopina)

 

voće i povrće za konzerviranje

 

 

231.

 

Ditiokarbamat

 

šećerna repa

 

 

232.

 

Etilen diklorid

 

šećerna repa

 

0,00001 u šećernoj repi,

0 u šećeru

233.

 

Etilenglikol monobutil eter

 

šećerna repa

 

0,00003 u šećernoj repi,

0 u šećeru

234.

 

Vodikov peroksid

 

 

 

 

235.

 

Linearna undecilbenzensulfonska kiselina

 

šećerna repa

 

0,001 u šećernoj repi,

0 u šećeru

236.

 

Monoetanolamin

 

voće i povrće

 

100

 

šećerna repa

 

0,0001 u šećernoj repi, 0 u šećeru

 

237.

 

Monoetanolamin (8%)

 

voće i povrće za konzerviranje

 

 

238.

 

Organofosfati

 

šećerna repa

 

 

239.

 

Antimikrobne otopine peroksikiselina koje sadrže 1-hidroksietilen-1,1 difosfonska kiselina (HEDP)

Sadrže HEDP i tri ili više sljedećih komponenti::

peroksioctena kiselina, octena kiselina, vodikov peroksid, oktanoinska kiselina i peroksioktanoinska kiselina

 

 

240.

 

Octena kiselina

 

 

 

241.

 

1-hidroksietiliden-1,1-fosfonska kiselina (HEDP)

 

 

 

242.

 

Oktanoinska kiselina

 

 

 

243.

 

Poliakrilamid

 

voće i povrće, šećerna repa

 

<1

 

244.

 

Kalijev bromid

 

voće i povrće

 

 

245.

 

Natrijev dodecilbenzensulfonat (grupa alkila pretežito C12 i ne manje od 95% C10-C16)

 

voće i povrće, meso i piletina

 

<2

 

246.

 

Natrijev 2 etilheksil sulfat

 

voće i povrće

 

<20

 

247.

 

*Natrijev karbonat

 

 

 

248.

 

*Natrijev hidroksid

 

voće i povrće, šećerna repa

 

 

249.

 

Natrijev hidroksid (10% max.)

 

voće i povrće za konzerviranje

 

 

250.

 

Natrijev hidroksid (2%)

 

plava riba za konzerviranje

 

 

251.

 

Natrijev hipoklorit

 

voće i povrće

 

 

 

252.

 

Natrijevi mono- i di-metil naftalen sulfonati (molekulske mase 245-260)

 

voće i povrće

 

<0,2

 

253.

 

Natrijev n-alkilbenzensulfonat (grupa alkila pretežito C12 i C13 i ne manje od 95% C10-C16)

 

voće i povrće

 

<2

 

254.

 

*Sulfatna kiselina

 

sjemenke rogača

 

 

255.

 

Tetrakalijev pirofosfat

 

šećerna repa

 

0,00002 u šećernoj repi, 0 u šećeru

 

256.

 

Tetranatrijev etilendiamintetraacetat

 

šećerna repa

 

0,000003 u šećernoj repi, 0 u šećeru

 

257.

 

Trietanolamin

 

šećerna repa

 

0,00005 u šećernoj repi, 0 u šećeru

 

 

Ostale pomoćne tvari

 

 

 

258.

 

Aluminijev oksid

 

 

 

259.

 

Aluminijev kalij sulfat

 

 

 

260.

 

Amonijev nitrat

 

 

 

261.

 

Benzoil peroksid

 

bijeljenje sirutke

 

 

262.

 

Beta-ciklodekstrin

 

dodatak aromama, uklanjanje kolesterola iz maslaca

 

 

263.

 

*Eritorbinska kiselina

 

 

 

264.

 

Kalcijev tartarat

 

 

 

265.

 

*Limunska kiselina

 

masti i ulja

 

 

266.

 

Etil parahidroksibenzoat

 

 

 

267.

 

Giberelinska kiselina

 

 

 

268.

 

*Glukonodelta lakton

 

predzakiseljavanje mlijeka u proizvodnji sira

 

 

269.

 

Esteri glicerola i adipinske kiseline

 

 

 

270.

 

Vodik

 

 

 

271.

 

Magnezijev tartarat

 

 

 

272.

 

*Fosforna kiselina

 

masti i ulja

 

 

273.

 

Polivinil polipirolidin

 

napitci

 

 

274.

 

Kalijev giberelat

 

 

 

275.

 

Propil parahidroksibenzoat

 

 

 

276.

 

Natrij

 

 

 

277.

 

*Natrijev hidroksid

 

masti i ulja

 

 

278.

 

Natrijev hipoklorit

 

 

 

279

 

*Natrijevi silikati