Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

NN 39/2008 (4.4.2008.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice

MINISTARSTVO FINANCIJA

1336

Na temelju članka 113. stavka 2. Zakona o mjenici (»Narodne novine«, broj 74/94) ministar financija donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBRAČUNSKIM ZAVODIMA, NAKNADI ZA POSREDOVANJE I OBRASCU MJENICE

Članak 1.

U Pravilniku o obračunskim zavodima, naknadi za posredovanje i obrascu mjenice (»Narodne novine«, broj 77/99, 146/99, 35/00 i 22/03) u članku 2. iza riječi: »banke« zarez i riječ: »štedionice« brišu se.

Članak 2.

U članku 4. stavku 3. iza riječi: »Hrvatska pošta« stavlja se točka a riječi: »i javni bilježnici« brišu se.
U stavku 4a. alineje 2. i 3. mijenjaju se i glase:
»– presliku potpisnog kartona i informaciju o solventnosti BON-2,
– upravnu pristojbu od 70,00 kuna državnih biljega.«

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 450-09/08-01/2/2
Urbroj: 513-1 1/08-1
Zagreb, 19. ožujka 2008.

Ministar financija
Ivan Šuker, v. r.