Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice

NN 50/2008 (30.4.2008.), Pravilnik o stručnom ispitu za voditelja poslovnice

MINISTARSTVO TURIZMA

1685

Na temelju članka 23. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, broj 68/07), ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM ISPITU ZA VODITELJA POSLOVNICE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuje se ispitni program za stručni ispit za voditelja poslovnice u turističkoj agenciji, sastav ispitne komisije, te način polaganja ispita.

Članak 2.

Stručni ispit za voditelja poslovnice se polaže pred ispitnom komisijom koju rješenjem imenuje ministar nadležan za turizam pri odgovarajućem visokom učilištu.

Članak 3.

Stručni ispit za voditelja poslovnice polaže se na hrvatskom jeziku prema ispitnom programu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

II. ISPITNA KOMISIJA

Članak 4.

U ispitnu komisiju za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice imenuju se nastavnici visokih učilišta, stručni djelatnici ministarstva nadležnog za turizam, predstavnici udruge poslodavaca turističkih agencija, a mogu se imenovati i drugi stručni djelatnici na području turizma koji imaju završen fakultet društvenog smjera, te radno iskustvo od najmanje pet godina u turističkoj djelatnosti ili s tom djelatnošću povezanom djelatnosti.

Članak 5.

(1) Ispitna komisija za polaganje stručnog ispita za voditelja poslovnice sastoji se od predsjednika, tajnika ispitne komisije i još najmanje tri člana.
(2) Članovi ispitne komisije održavaju predavanja prema programu stručnog ispita i u predviđenom broju sati.
(3) Predmet Vježbe provode i ispituju predstavnici udruge poslodavaca turističkih agencija.
(4) O radu ispitne komisije vodi se zapisnik.

Članak 6.

(1) Predsjednik ispitne komisije utvrđuje datum održavanja seminara i raspored polaganja ispita, rukovodi radom ispitne komisije, te se brine da se rad ispitne komisije odvija u skladu sa zakonom i ovim Pravilnikom.
(2) Tajnik ispitne komisije utvrđuje popis prijavljenih kandidata i da li kandidati ispunjavaju zakonom i ovim Pravilnikom propisane uvjete za polaganje ispita, te obavlja administrativne i druge poslove vezane uz ispit.
(3) Ispitna komisija utvrđuje cijenu stručnog ispita za voditelja poslovnice, koja uključuje troškove seminara i polaganja ispita, te utvrđuje uspjeh kandidata.

III. PRIJAVA ZA ISPIT

Članak 7.

(1) Kandidat koji želi polagati stručni ispit za voditelja poslovnice, nakon objavljenog oglasa o održavanju ispita za voditelja poslovnice u sredstvima javnog priopćavanja, podnosi prijavu ispitnoj komisiji u roku određenom u oglasu.
(2) Svaki kandidat koji želi pristupiti polaganju stručnog ispita za voditelja poslovnice, dužan je prije ispita pohađati seminar za voditelja poslovnice pri visokom učilištu.

Članak 8.

Uz prijavu za polaganje ispita za voditelja poslovnice kandidat je dužan priložiti:
1. dokaz o uplati iznosa cijene ispita
2. dokaz da ima najmanje srednju stručnu spremu
3. potvrdu obrazovne ustanove o aktivnom znanju jednog svjetskog jezika i poznavanju još jednog.

IV. ISPITNI PROGRAM

Članak 9.

Ispit za voditelja poslovnice sadrži sljedeće predmete:
1. Politički sustav Republike Hrvatske,
2. Gospodarski sustav Republike Hrvatske,
3. Osnove turizma i uvod u turističko poslovanje,
4. Osnove turističkog zakonodavstva,
5. Turističke agencije,
6. Vježbe

V. OCJENJIVANJE

Članak 10.

Ocjena uspjeha o ispitu je »položio« ili »nije položio«.

Članak 11.

(1) O položenom stručnom ispitu svakom kandidatu visoko učilište izdaje uvjerenje o položenom ispitu za voditelja poslovnice, koje potpisuju dekan i predsjednik ispitne komisije.
(2) Kandidat koji nije položio stručni ispit može ponovno pristupiti polaganju ispita u sljedećem ispitnom roku.

VI. ADMINISTRACIJA ISPITA

Članak 12.

(1) U tijeku polaganja ispita vodi se zapisnik za svakog kandidata posebno i to na način da se za svakog kandidata u zapisnik posebno unose pitanja postavljena u pojedinom predmetu.
(2) Zapisnik potpisuju predsjednik i članovi ispitne komisije, te tajnik ispitne komisije.
(3) Zapisnik se, zajedno s drugom dokumentacijom ispita, obvezno trajno čuva u arhivu visokog učilišta.

Članak 13.

Tajnik ispitne komisije obavlja sljedeće poslove:
– vodi zapisnik o radu ispitne komisije,
– vodi zapisnik za svakog kandidata posebno,
– brine se da kandidat bude upoznat s rasporedom polaganja ispita,
– sastavlja izvještaj o rezultatu ispita,
– čuva i arhivira ispitnu dokumentaciju,
– obavlja i ostale poslove u vezi s radom ispitne komisije.

Članak 14.

(1) Troškove seminara i ispita snosi kandidat.
(2) Cijena stručnog ispita objavljuje se u oglasu o održavanju stručnog ispita za voditelja poslovnice.

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 15.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu 1. listopada 2008. godine.

Klasa: 011-01/88-01/44
Urbroj: 529-04-08-01
Zagreb, 24. travnja 2008.

Ministar
Damir Bajs, v. r.

ISPITNI PROGRAM

1. POLITIČKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE
(5 nastavnih sati)


1. USPOSTAVA NEZAVISNE I SUVERENE REPUBLIKE HRVATSKE
Uspostava demokratske vlasti u Hrvatskoj
Donošenje hrvatskog Ustava od 22. prosinca 1990.
Referendum o suverenosti i samostalnosti, objava nezavisnosti Republike Hrvatske 25. lipnja 1991. i odluka Sabora od 8. listopada 1991.
Agresija na Hrvatsku i Domovinski rat
2. TEMELJNE VRIJEDNOSTI I NAČELA USTAVA REPUBLIKE HRVATSKE
Temeljne odredbe Ustava
Zaštita ljudskih prava i temeljnih sloboda
Osobne i političke slobode i prava
Gospodarska, socijalna i kulturna prava
3. USTROJSTVO VLASTI REPUBLIKE HRVATSKE
Hrvatski sabor (način izbora, djelokrug)
Predsjednik Republike Hrvatske (izbor, prava i dužnosti)
Vlada Republike Hrvatske (imenovanje, sastav, odgovornost, ovlasti)
Sudbena vlast (samostalnost i neovisnost, Državno sudbeno vijeće, vrste sudova)
Državno odvjetništvo (djelokrug)
4. USTAVNI SUD
Izbor, sastav i djelokrug
5. HRVATSKE POLITIČKE STRANKE I STRANAČKI SUSTAV
Pojam, osnivanje i prestanak, financiranje
6. REPUBLIKA HRVATSKA I EUROPSKA UNIJA
Institucije EU (Europski parlament, Vijeće EU i Europska komisija)
Proces stabilizacije i pridruživanja (postupak screeninga, Nacionalni program RH za pridruživanje EU)
Pravna stečevina (acquis communautaire, Direktive)

2. GOSPODARSKI SUSTAV REPUBLIKE HRVATSKE

(5 nastavnih sati)

1. RAZVOJ PODUZETNIČKOG TRŽIŠNOG GOSPODARSTVA
Uvođenje tržišnih odnosa
Privatizacija i denacionalizacija
Restrukturiranje gospodarstva
Reforma pravnog sustava
2. OSNOVE GOSPODARSKOG SUSTAVA (s posebnim osvrtom na turizam)
Glavne gospodarske grane (poljoprivreda, prehrambena industrija, tekstilna industrija, drvoprerađivačka industrija, metaloprerađivačka industrija, kemijska industrija, naftna industrija, elektroindustrija, graditeljstvo, trgovina, brodogradnja, pomorstvo i turizam.
Izvoz i uvoz
Bruto domaći proizvod
Tržište rada
Monetarna politika
Fiskalna politika
Bankarski sustav, tržište kapitala i tržište osiguranja
3. EKONOMSKA ORIJENTACIJA REPUBLIKE HRVATSKE
Odnosi s Europskom unijom,
Odnosi s drugim državama Europe i svijeta

3. OSNOVE TURIZMA I UVOD U TURISTIČKO POSLOVANJE
(6 nastavnih sati)

1. OSNOVNI POJMOVI U TURIZMU
Turizam, turist, turističko putovanje
Vrste ili oblici turizma, turistički proizvod
Osnovna obilježja suvremenog turizma
Turističko odredište – destinacija, pojam i obilježja (atrakcije)
Osnovni činitelji razvoja turističke destinacije
Radna snaga u turizmu
Razvitak turizma
Turizam u Hrvatskoj (dominantne vrste, trendovi, mogućnosti i ograničenja razvoja)
2. TURISTIČKA POTRAŽNJA I TURISTIČKA PONUDA
Pretpostavka za formiranje turističke potražnje (poticaji i ograničenja)
Pretpostavke za formiranje turističke ponude
Turističke potrebe i proces donošenja odluka o turističkom putovanju
Turistička motivacija, aktivnosti i oblici turizma
3. ČINITELJI NUŽNI ZA RAZVOJ TURIZMA
Prometnice i prijevoz
Turističke atrakcije
Receptivni kapaciteti (ugostiteljstvo, trgovina, promet, servisi, telekomunikacija, pošta i dr.)
Turističko posredovanje
4. UČINCI TURIZMA
Utjecaj turizma na gospodarski razvitak
Utjecaj turizma na okoliš i prostor
Utjecaj turizma na društvo i kulturu
5. ORGANIZACIJA I PLANIRANJE U TURIZMU
Turistički sustav i organizacija (državna tijela, turističke zajednice, poduzetnici u turizmu, udruge u turizmu)
Planiranje turističkoga razvitka
Marketing u turizmu
6. TURISTIČKO POSLOVANJE
Poslovanje ugostitelja
Poslovanje turističkih agencija
Nacionalne i međunarodne turističke udruge

4. OSNOVE TURISTIČKOG ZAKONODAVSTVA
(6 nastavnih sati)

1. DRŽAVNA UPRAVA U PODRUČJU TURIZMA
Općenito od državnoj upravi (poslovi i tijela državne uprave)
Državna uprava u turizmu (nadležna tijela, nadležnost)
2. SUSTAV TURISTIČKIH ZAJEDNICA
Zakon o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
3. BORAVIŠNE PRISTOJBE I ČLANARINE
Zakonom o boravišnoj pristojbi
Zakonom o članarinama u turističkim zajednicama
4. UGOSTITELJSKA DJELATNOST
Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti
Podzakonski akti za provedbu Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti
5. USLUGE U TURIZMU
Zakon o pružanju usluga u turizmu
Podzakonski akti za provedbu Zakona o pružanju usluga u turizmu
6. UGOVORI U TURIZMU
Zakon o obveznim odnosima – ugovor o organiziranom putovanju, posrednički ugovor o putovanju, ugovor o alotmanu, ugovor o ostavi
Posebne uzance u ugostiteljstvu

5. TURISTIČKE AGENCIJE
(12 nastavnih sati)

Ispit se sastoji od usmenog dijela i pismenog dijela u kojem se piše kraći tekst na zadanu temu iz hrvatskog kulturnog, znanstvenog ili političkog života.
1. NASTANAK, FUNKCIJE I VRSTE TURISTIČKIH AGENCIJA
Nastanak i razvoj turističkih (putničkih) agencija u Hrvatskoj i svijetu;
Osnovne funkcije turističkih agencija
Vrste turističkih agencija (emitivne i receptivne, grosističke i detaljističke, lokalnog, nacionalnog i međunarodnog značaja, sa i bez razvijene mreže poslovnica, turoperator, kombiniranog poslovanja)
2. TURISTIČKA AGENCIJA I SURADNJA S POSLOVNIM PARTERIMA
Turistička agencija i ugostitelj
Turistička agencija i pružatelj ugostiteljskih usluga u domaćinstvu i seljačkom domaćinstvu
Turistička agencija i prijevoznik
Turistička agencija i drugi pružatelji ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga
Odnosi s drugim turističkim agencijama
Turistička agencija i korisnik usluge (zaštita potrošača)
Informatizacija poslovanja i kompjutorski rezervacijski sustavi
Poslovno komuniciranje
3. ORGANIZIRANO PUTOVANJE (TURISTIČKI PROIZVOD)
Stvaranje, promidžba, prodaja i realizacija organiziranog putovanja (paket aranžmana i izleta)
Posebne vrste organiziranog putovanja
Formiranje cijena i kalkulacija
Promidžbeni materijal
Marketing
Promocija i distribucija
Direktna i indirektna prodaja (tehnike prodaje)
Jamčevina i osiguranja
4. TURISTIČKE AGENCIJE I STRUKOVNE UDRUGE U TURIZMU
Strukovne udruge u Hrvatskoj
Međunarodne strukovne udruge
5. IZDAVANJE PUTNIH ISPRAVA U TURISTIČKOJ AGENCIJI
Izdavanje putnih isprava u avionskom prometu;
Izdavanje putnih isprava u željezničkom prometu;
Izdavanje putnih isprava u autobusnom prometu;
Izdavanje putnih isprava u brodskom prometu.
8. OSNOVE FINANCIJA ZA TURISTIČKE AGENCIJE
9. OSNOVE RAČUNOVODSTVA ZA TURISTIČKE AGENCIJE
10. OSNOVE INFORMATIKE ZA TURISTIČKE AGENCIJE

5. VJEŽBE
(10 nastavnih sati)

Komunikacija
Rad na šalteru
Izrada dokumenata vezanih uz pružanje pojedinih usluga
Izdavanje karata, ulaznica
Rješavanje prigovora