Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja

NN 53/2008 (9.5.2008.), Pravilnik o odobravanju za uzgoj uzgojno valjanih hibridnih svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

1813

Na temelju članka 8. stavka 4. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine« br. 70/97, 36/98, 151/03 i 132/06), ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O ODOBRAVANJU ZA UZGOJ UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA1

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti odobravanja uzgojno valjanih hibridnih svinja za uzgoj, odobravanja uzgojno valjanih hibridnih nerastova za prirodni pripust i osjemenjivanje, te upotreba jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih plotkinja.

Članak 2.

II. ODOBRAVANJE ZA UZGOJ

U Republici Hrvatskoj, ne dovodeći u pitanje propise koji se odnose na zdravlje životinja, ne smije se zabranjivati ili sprečavati ili ometati:
– odobravanje uzgojno valjanih hibridnih krmača i nazimica za uzgoj,
– odobravanje uzgojno valjanih hibridnih nerastova za prirodni pripust,
– odobravanje za umjetno osjemenjivanje uzgojno valjanih hibridnih nerastova čije linije su bile ispitane glede proizvodnih osobina i genetske vrijednosti,
– upotrebu sjemena od nerastova iz podstavka 3. ovoga članka,
– odobravanje za službena ispitivanja uzgojno valjanih hibridnih nerastova ili njihova sjemena u količinama potrebnim za praćenje njihovih proizvodnih osobina i genetske vrijednosti,
– upotrebu jajnih stanica i zametaka uzgojno valjanih hibridnih krmača i nazimica.

Članak 3.

III. UVJETI ZA PRODAJU GENETSKOG MATERIJALA OD UZGOJNO VALJANIH HIBRIDNIH SVINJA

U Republici Hrvatskoj, ne dovodeći u pitanje propise koji se odnose na zdravlje životinja, u prodaju se mogu staviti sjeme, jajne stanice i zameci koji su prikupljeni, obrađeni i pohranjeni u službeno odobrenim centrima za umjetno osjemenjivanje, odnosno stanicama za prijenos jajnih stanica i zametaka od strane ovlaštenog osoblja.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/34
Urbroj: 525-1-08-1
Zagreb, 25. travnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.
 

_____
1 Pravilnik preuzima Direktivu Vijeća (EZ-a) br. 90/119 od 5. ožujka 1990. o uzgojno valjanim hibridnim svinjama za uzgoj