Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

NN 56/2008 (19.5.2008.), Pravilnik o programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA, RADA I PODUZETNIŠTVA

1934

Na temelju članka 30. stavka 6. Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (»Narodne novine« br. 107/07), ministar nadležan za gospodarstvo na prijedlog Hrvatske gospodarske komore donosi

PRAVILNIK

O PROGRAMU OSPOSOBLJAVANJA ZA AGENTA POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti za stjecanje i provjeru stručnih znanja potrebnih za obavljanje poslova agenta posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: agent posredovanja).
Stručna znanja iz stavka 1. ovoga članka dokazuju se polaganjem stručnog ispita prema Programu osposobljavanja za agenta posredovanja u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Program Stručnog ispita).
Program stručnog ispita nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 2.

Način polaganja stručnog ispita za agenta posredovanja uređen je Pravilnikom o stručnom ispitu za agenta posredovanja u prometu nekretnina.

Članak 3.

Radi obveze usklađivanja osposobljenosti osoba koje su do dana stupanja na snagu Zakona o posredovanju u prometu nekretnina (u daljnjem tekstu: Zakon) završile osposobljavanje za posrednika u prometu nekretnina prema programima verificiranim od ministarstva nadležnog za obrazovanje, prema drugom sličnom obrazovnom programu ili prema programu Hrvatske gospodarske komore, Ministarstvo nadležno za gospodarstvo donosi Program o obveznoj dodatnoj provjeri stručnih znanja (u daljnjem tekstu: Program razlike Stručnog ispita) za osobe koje su do dana stupanja na snagu Zakona položile ispit kod pravnih osoba iz članka 38. stavak 5. Zakona.
Program razlike Stručnog ispita nalazi se u prilogu ovog Pravilnika i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/106
Urbroj: 526-05-01-02/1-08-1
Zagreb, 6. svibnja 2008.

Potpredsjednik Vlade
Republike Hrvatske i ministar
gospodarstva, rada i poduzetništva
Damir Polančec, v. r.
 

PRILOG I.

PROGRAM STRUČNOG ISPITA

Program stručnog ispita obuhvaća sljedeće ispitne predmete:


1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA
a. Trgovačka društva i ugovori
b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige
2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA
a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing
3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
a. Prostorno uređenje
b. Gradnja

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA

a. Trgovačka društva i ugovori obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Ustav Republike Hrvatske (NN 41/01-pročišćeni tekst, 55/01-ispr.)
Gospodarska, socijalna i kulturna prava (čl. 48.-50. i čl. 52.)
2. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07)
2.1. Pravilnik o Imeniku agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN)
2.2. Pravilnik o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN)
3. Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 52/00 – Odluka Ustavnog suda, 118/03, 107/07)
Opće odredbe (čl. 1-10)
Tvrtka (čl. 11-31)
Predmet poslovanja i sjedište trgovačkog društva (čl. 32-40)
Zastupanje (čl. 41-56)
Sudski registar (čl. 59-67)
4. Zakon o obrtu (NN 49/03 – pročišćeni tekst, 68/07, 79/07)
Opće odredbe (čl. 1., 3.)
5. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)
Osnovna načela (čl. 1-15)
Sudionici obveznih odnosa (čl. 16-18)
Nastanak obveza (čl. 20)
Novčane obveze (čl. 21-31)
Ustup tražbine (čl. 80-83)
Prijenos ugovora (čl. 127,128)
Nagodba (čl. 150-151)
Opće pravilo (čl. 160)
Sklapanje ugovora (čl. 247, 249, 250, 251, 252. 253. 268. 274. 275, 276, 279, 280, 284, 286, 287, 290, 292, 293, 295, 300, 303, 304., 305, 307)
Zastupanje (čl. 308-318)
Tumačenje ugovora (čl. 319-321)
Nevaljanost ugovora (čl. 322 – 335)
Učinci ugovora (čl. 336, 350-356)
Ugovor o kupoprodaji (čl. 376, 377, 380, 385, 386, 389, 390, 403, 404, 411, 430, 438, 445, 449)
Ugovor o zamjeni (čl. 474-475)
Ugovor o darovanju (čl. 479-491)
Ugovor o zakupu (čl. 519-549)
Ugovor o najmu (čl. 550-578)
Ugovor o doživotnom uzdržavanju (čl. 579-585)
Ugovor o dosmrtnom uzdržavanju (čl. 586-589)
Ugovor o građenju (čl. 620-636)
Ugovor o nalogu (čl. 763-783
Ugovor o posredovanju (čl. 835-848)
6. Zakon o javnom bilježništvu (NN 78/93, 29/94, 16/07)
Javnobilježnički akti o pravnim poslovima i ovršnost javnobilježničkog akta (čl. 53. i 54.)
Potvrda (solemnizacija) privatnih isprava (čl. 59.)
Preuzimanje isprava, novca, vrijednosnih papira i dragocjenosti radi čuvanja i predaje (čl. 109.-112.)
7. Kazneni zakon (NN 110/97, 27/98, 50/00, 129/00, 51/01, 113/03, 190/03 Odluka USRH, 105/04, 84/05, 71/06, 110/07)
Prijevara (čl. 224.)
Utaja poreza i drugih davanja (čl. 286.)
Sklapanje štetnog ugovora (čl. 294.)
Nadripisarstvo (čl. 310.)
Krivotvorenje isprave (čl. 311. i 312)
8. Zakon o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela (NN 151/03, 110/07)
Osnovne odredbe (čl. 1.)
Pretpostavke kažnjivosti (čl. 3. 4. 6.)
Kazneni postupak – predstavnik okrivljene pravne osobe (čl. 27)
9. Zakon o trgovini (NN 49/03, 103/03, 55/04)
Nepošteno tržišno natjecanje (čl. 70-72)
10. Zakon o zaštiti potrošača (NN 79/07)
Definicije (čl. 3)
Obveza trgovca (čl. 5)
Isticanje cijena proizvoda i pružanja usluga (čl. 9.)
Isticanje cijene pri oglašavanju (čl. 10.)
Ugovor o pravu na vremenski ograničenu uporabu nekretnine (čl. 87.-92.)
Nepoštene odredbe u potrošačkim ugovorima (čl. 96. i 97.)
11. Zakon o zaštiti tržišnog natjecanja (NN 122/03)
Opće odredbe (čl. 9)
12. Zakon o pravu na pristup informacijama (NN. 172/03)
Opće odredbe (čl. 1-3)
Načela prava na pristup informacijama, pretpostavke javnosti, slobodnog pristupa i ograničenja (čl. 4.-7.)
Izuzeci od prava na pristup informacijama (čl. 8)
Postupovne odredbe (čl. 9.- 17.)

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06)
Vlasništvo i druga stvarna prava (čl. 1. i 2.)
Nekretnina (čl. 9.)
Posjed (čl. 10. -12.)
Stjecanje (čl. 13.-17.)
Pravo vlasništva (čl. 30.-35.
Suvlasništvo (čl. 36.-38.)
Zajedničko vlasništvo (čl. 57. i 61)
Vlasništvo posebnih dijelova nekretnine (čl. 66)
Stjecanje vlasništva nekretnina (čl. 119-122)
Prestanak vlasništva (čl. 170-173)
Služnosti (čl. 174.-185.)
Stvarne služnosti (čl. 186.-189.)
Stvarni tereti (čl. 246. 255.)
Pravo građenja (čl. 280.-285.)
Stjecanje prava građenja (čl. 286.-290.)
Založno pravo (čl. 297.-304.)
Stvarna prava stranih osoba (čl. 354.-358.)
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05, 90/05)
Opće odredbe (čl. 1.)
3. Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)
Zaštičene prirodne vrijednosti (čl. 8.)
Ograničenja u pravnom prometu (čl. 112.-113.)
4. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06)
Imovinsko-pravni odnosi (čl. 51.-52.)
5. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06)

Članak 5.

6. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07)
Opće odredbe (čl. 1., 2., 3., 5., 7., 8., 9., 10., 13., 14.)
Glavna knjiga (čl. 17.-25)
Zbirka isprava (čl. 26.)
Zbirka katastarkih planova i pomoćni popisi (čl. 28. i 29.)
O knjižnim upisima
O upisima uopće (čl. 30 – 45.)
O uknjižbi (čl. 52-55)
O predbiljžbi (čl. 56.-69.)
O zabiljžbi (čl. 70.-89.)
EOP zemljišna knjiga (čl. 163, 163a. i 170)
6.1. Zemljišno-knjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02 – ispr., 14/05)
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora (čl. 149. – 157. odnosno u NN 81/97 čl 128.-136.).
6.2. Pravilnik o ustrojavanju i vođenju knjige položenih ugovora (NN. 42/91, 16/94)
Članak 1 – 12.
7. Zakon o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (NN 16/07)
Opće odredbe (čl. 1.-5.)
Državna izmjera (čl. 6.)
Katastar nekretnina (čl. 18.-36., čl. 38., čl. 40.)
Održavanje katastra zemljišta i njegovo postupno prilagođavanje katastru nekretnina (čl. 65)
Pojedinačno provođenje katastarske čestice u katastar nekretnina (čl. 75.)
7.1. Pravilnik o katastru zemljišta (NN 84/07)
Dostavljanje podataka zemljišnoknjižnom sudu (čl. 52.-53.)
Čuvanje i korištenje podataka (čl. 55.)
Upis vlasnika i ovlaštenika u posjedovne listove (čl. 60.)
8. Obiteljski zakon (NN 116/03, 162/98, 17/04, 136/04, 107/07)
Roditeljska skrb (čl. 98.)
Prestanak roditeljske skrbi (čl. 119. i 120.)
Skrbništvo i roditeljska skrb za punoljetne osobe (čl. 159.)
Skrbnik (čl. 184.-186.)
Imovinski odnosi roditelja i djece (čl. 261)
9. Zakon o najmu stanova (NN 91/96, 48/98 – Odluka Ustavnog suda, 22/06)
Opće odredbe (čl. 1.-5.)
Najamnine (čl. 6. -11)
Obveze najmodavca (čl.12. i 13.)
Obveze najmoprimca (čl. 14.-17.)
Prestanak ugovora o najmu stana (čl. 19.-23.)
Smrt, odnosno prestanak ugovorih strana (čl. 24.)
Obnova ugovora o najmu stana na određeno vrijeme (čl. 25.)
Privremeno korištenje stana (čl. 27.)
Podnajam stana ili dijela stana (čl. 28.)
10. Zakon o prodaji i zakupu poslovnog prostora (NN 91/96, 124/97, 174/04)
Osnovne odredbe (čl. 1. -3.)
Zasnivanje zakupa (čl. 4.-7.)
Prava i obveze ugovornih strana (čl. 8.-22.)
Prestanak zakupa (čl. 23. -33.)

2. FINANCIJSKO EKONOMSKI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINAMA obuhvaća sljedeće cjeline:

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing

a. Porezi, financijsko poslovanje i marketing obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje:

1. Zakon o porezu na promet nekretnina (Narodne novine, broj: 69/97, 26/00 i 153/02)
Temeljne odredbe (čl. 1, 2, 3)
Predmet oporezivanja (čl. 4, 5)
Porezni obveznik (čl. 6, 7, 8)
Porezna osnovica (čl. 9)
Porezna stopa (čl. 10)
Porezna oslobođenja (čl. 11, 12 i 13)
Nastanak porezna obveze (čl. 14, 15,16)
Utvrđivanje poreza (čl. 17,)
Naplata poreza (čl. 19 i 20)
Povrat poreza (čl. 21,22)
Postupovne odredbe (čl. 23)
Kaznene odredbe (čl.24)
1.1. Pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina (NN 28/01)
2. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05 i 76/07)
Temeljne odredbe (čl. 1.stavak1)
Predmet oporezivanja (čl. 2.. stavak 1. toč.1, čl. 3. stavak 4)
Mjesto oporezivanja (čl. 5. stavci 1., 2., 3., 4.toč.1)
Porezni obveznik (čl. 6.stavak1.točka1)
Nastanak porezne obveze (čl. 7.stavak1, 2, 3, 4 i 7)
Porezna osnovica (čl. 8. stavak 1,2,3, i 8)
Porezna stopa (čl. 10.)
Porezna oslobođenja (članak 11. st.1 točka 1)
3. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04)
Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (čl. 17, 18. stavak 1, čl. 19, stavak 1, 2, i 3, čl 23, čl. 26. stavak 1)
Dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 27., 28, 29,)
Utvrđivanje paušalnog poreza (čl. 44. stavak 1, 2, 3)
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (čl. 47.)
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (čl.50.)
4. Zakon o područjima posebne državne skrbi (NN 26/03, 42/05, 90/05)
Temeljne odredbe (čl. 1. i čl. 2. stavak 2)
Porezne povlastice (čl. 13)
5. Zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica (NN 83/02)
Sredstva za djelovanje vjerskih zajednica (čl. 17. stavak 5)
6. Zakon o sprječavanju pranja novca (NN 69/97, 106/97, 67/01, 114/01, 117/03, 142/03)
Opće odredbe (čl. 1-3.)
Mjere koje poduzimaju obveznici radi otkrivanja pranja novca (čl. 4.-9.)
7. Zakon o platnom prometu u zemlji (NN 117/01)
Osnovne odredbe (čl. 1.-čl. 2.)
Način i oblici plaćanja (čl. 18.- čl. 27.)
8. Zakon o deviznom poslovanju (NN 96/03, 140/05, 321/06)
Kapitalni poslovi (čl. 19. – čl. 21.)
Plaćanja, naplate i prijenos (čl. 32. – čl. 40.)
Tržište i tečaj strane valute (čl. 42.)
9. Odluka o uvjetima i načinu obavljanja platnog prometa s inozemstvom (NN 88/05, 18/06, 132/07)
10. Uputa za provedbu odluke o uvjetima i načinu obavljanje platnog prometa s inozemstvom (NN 136/05, 143/05, 37/06, 134/07, 4/08)
Osnove marketinga – pojmovi, mediji
Ciljevi marketinga na tržištu nekretnina
Marketing i prodaja
Poslovno komuniciranje u funkciji prodaje
Načini poslovnog komuniciranja u prometu nekretninama
Tržište nekretnina
Upućuje se na literaturu:
– Poslovanje nekretninama, skupina autora, poglavlja »Marketing nekretnina« autor Vlatko Dubravica, i »Poslovno komuniciranje u prometu nekretnina«, autor mr. sc. Marija Novak-Ištok, Zagreb, Burza nekretnina i HGK

3. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA obuhvaća sljedeće cjeline:

a. Prostorno uređenje
b. Gradnja

a. Prostorno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07)
odredbe glava i odjeljaka:
– pojmovi (čl.2. toč. 2., 3, 4 (4.1-4.7), 13.,16,19. i 20.
– zaštićeno obalno područje mora (čl.49.)
– dokumenti prostornog uređenja (opće odredbe i nadležnost za donošenje – čl. 55., 56., 57. 62., 97., 98., 99., 100. i 101.),
– lokacijska dozvola (čl. 103., 104.,105., 115., 116. 117 i 118.),
– parcelacija građevinskog zemljišta (čl. 119., 120. i 121.)
– uređenje građevinskog zemljišta (od čl. 124. do čl. 136.),
– urbana komasacija (čl. 137., 138., 139., 141., 143., 144., 145., 157., 159., 164., 165. i 166.),

b. Gradnja obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07)
odredbe glava i odjeljaka:
– Pojmovi (čl.2.toč 32., 33., 35.(35.1-35.4), 36.,41., 42., 46., 47. i 48)
– sudionici u gradnji (čl. 177.),
– rješenje o uvjetima građenja (čl. 209., 213. i 214.),
– potvrda glavnog projekta (čl. 223. i 224.),
– građevinska dozvola (čl. 228. – informacija da građevinsku dozvolu izdaje jedino Ministarstvo),
– izmjene tijekom građenja (čl. 233.),
– evidentiranje izvedenog stanja (čl. 241., 242., 244. i 245.),
– uporabna dozvola (čl. 256., 257., 258. i 261.),
– evidentiranje građevina u katastarskom operatu (čl. 268.),
– uporaba i održavanje građevine (čl. 269., 270., 271. i 272.),
– uklanjanje građevine (čl. 273. 274. i 275.),
– započeti postupci (čl. 325., 326., 327., 328. i 329.)
– izgrađene građevine i upis u katastarski operat (čl. 330., 331., 332., 333. i 334.).
2. Zakon o zaštiti prirode (»Narodne novine«, br. 70/05)
Zaštićena područja (čl. 8.)
Zahvati u prirodi (čl. 35.-38.)
3. Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br 69/99, 151/03 i 157/03)
Nepokretno kulturno dobro (čl. 7.)
Uspostavljanje zaštite nad kulturnim dobrom (čl. 10.-17.)
Obveze i prava vlasnika kulturnog dobra (čl. 18.-23.)
Ograničenje prava vlasništva na kulturnom dobru (čl. 27, 36-41)
4. Pravilnik o jednostavnim građevinama i radovima (»Narodne novine« br. 101/07)
5. Uredba o zahvatima u prostoru i građevinama za koje Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva izdaje lokacijsku odnosno građevinsku dozvolu (»Narodne novine«, br. 116/07)
Članak 1.-2.

PRILOG II.

PROGRAM RAZLIKE STRUČNOG ISPITA

Program razlike stručnog ispita obuhvaća sljedeće ispitne predmete:
1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA
a) Zakon o posredovanju i ugovori obveznog prava
b) Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige
2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA
a) prostorno uređenje i gradnja

1. OPĆI PRAVNI OKVIR POSREDOVANJA U PROMETU NEKRETNINA obuhvaća sljedeće cjeline:

a) Zakon o posredovanju i ugovori obveznog prava obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o posredovanju u prometu nekretnina (NN 107/07)
1.1. Pravilnik o Imeniku agenta posredovanja u prometu nekretnina (NN)
1.2. Pravilnik o Registru posrednika u prometu nekretnina (NN)
2. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08)
Osnovna načela (čl. 1-15)
Sudionici obveznih odnosa (čl. 16-18)
Nastanak obveza (čl. 20)
Novčane obveze (čl. 21-31)
Sklapanje ugovora (čl. 247, 249, 250-253, 268, 274, 275, 276, 279,280, 284, 286, 287, 290, 292, 293, 295, 300, 303, 304, 305, 307)
Zastupanje (čl.308-318)
Ugovor o kupoprodaji (čl. 376, 377, 380, 385, 386, 389, 390, 403, 404, 411, 430, 438, 445, 449)
Ugovor o zakupu (čl. 519-549)
Ugovor o najmu (čl. 550-578)
Ugovor o građenju (čl. 620-636)
Ugovor o posredovanju (čl. 835-848)
3. Zakon o porezu na dohodak (NN 177/04)
Utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti (čl. 17, 18. stavak 1, čl. 19, stavak 1, 2, i 3, čl 23, čl. 26. stavak 1)
Dohodak od imovine i imovinskih prava (čl. 27, 28, 29,)
Utvrđivanje predujma poreza na dohodak od imovine i imovinskih prava (čl.50.)

b. Stvarna prava na nekretninama i zemljišne knjige obuhvaćaju sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06)
Nekretnina (čl. 9.)
Posjed (čl.10-12)
Stjecanje (čl.13-17)
Pravo vlasništva (čl. 30.-35.)
Suvlasništvo (čl. 36-38)
Stjecanje vlasništva nekretnina (čl. 119-122)
Prestanak vlasništva (čl. 170-173)
Pravo građenja (čl. 280.-285.)
Založno pravo (čl. 297.-304.)
Stvarna prava stranih osoba (čl. 354.-358.)
2. Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 66/01, 87/02, 48/05, 90/05)
Opće odredbe (čl. 1.)
3. Zakon o zaštiti prirode (NN 70/05)
Zaštićene prirodne vrijednosti (čl. 8.)
Ograničenja u pravnom prometu (čl. 112-113)
4. Zakon o šumama (NN 140/05, 82/06)
Imovinsko pravni odnosi (čl. 51-52)
5. Zakon o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06)
Članak 5.
6. Zakon o zemljišnim knjigama (NN 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 100/04, 107/07)
O uknjižbi (čl. 52-55)
O predbiljžbi (čl. 56.-69.)
O zabiljžbi (čl. 70.-89.)
6.1. Zemljišno-knjižni poslovnik (NN 81/97, 109/02, 123/02, 153/02-ispr., 14/05)
Povezivanje zemljišne knjige i knjige položenih ugovora (čl. 149. – 157. odnosno u NN 81/97 čl 128.-136.).

2. PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJA obuhvaća sljedeće cjeline:

a. Prostorno uređenje i gradnja

        Prostorno uređenje obuhvaća sljedeće pravne izvore i sadržaje

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine«, br. 76/07)
odredbe glava i odjeljaka:
– pojmovi (čl. 2. toč. 2., 3, 4 (4.1-4.7), 13., 16, 19. i 20.
– zaštićeno obalno područje mora (čl. 49.)
– dokumenti prostornog uređenja (opće odredbe i nadležnost za donošenje – čl. 55., 56., 57. 62., 97., 98., 99., 100. i 101.),
– lokacijska dozvola (čl. 103., 104.,105., 115., 116. 117 i 118.),
– parcelacija građevinskog zemljišta (čl. 119., 120. i 121.)
– uređenje građevinskog zemljišta (od čl. 124. do čl. 136.),
– urbana komasacija (čl. 137., 138., 139., 141., 143., 144., 145., 157., 159., 164., 165. i 166.),

        Gradnja obuhvaća sljedeće pravne izvore

1. Zakon o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, br. 76/07)
odredbe glava i odjeljaka:
– Pojmovi (čl.2.toč 32., 33., 35.(35.1-35.4), 36., 41., 42., 46., 47. i 48)
– sudionici u gradnji (čl. 177.),
– rješenje o uvjetima građenja (čl. 209., 213. i 214.),
– potvrda glavnog projekta (čl. 223. i 224.),
– građevinska dozvola (čl. 228. – informacija da građevinsku dozvolu izdaje jedino Ministarstvo),
– izmjene tijekom građenja (čl. 233.),
– evidentiranje izvedenog stanja (čl. 241., 242., 244. i 245.),
– uporabna dozvola (čl. 256., 257., 258. i 261.),
– evidentiranje građevina u katastarskom operatu (čl. 268.),
– uporaba i održavanje građevine (čl. 269., 270., 271. i 272.),
– uklanjanje građevine (čl. 273. 274. i 275.),
– započeti postupci (čl. 325., 326., 327., 328. i 329.)
– izgrađene građevine i upis u katastarski operat (čl. 330., 331., 332., 333. i 334.).