Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

NN 63/2008 (2.6.2008.), Uredba o izmjenama i dopunama Uredbe o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2132

Na temelju članka 119. stavka 1. točke 1.c) Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/2003, 100/2004 i 141/2006), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 29. svibnja 2008. godine donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O POSTUPKU DAVANJA KONCESIJSKOG ODOBRENJA NA POMORSKOM DOBRU

Članak 1.

U Uredbi o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru (»Narodne novine«, broj 36/2004), u članku 7. stavku 3. iza riječi: »obvezno priložiti« riječi: »izvod iz sudskog registra trgovačkog suda, obrtnicu, izvod iz registra udruga ili odobrenje nadležnog tijela za obavljanje djelatnosti« brišu se.
Iza stavka 3. dodaju se novi stavci 4. i 5. koji glase:
»(4) Podnositelj zahtjeva koji traži odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika brodicom/brodom, uz dokumentaciju zahtjeva propisanu u stavku 3. ovoga članka, dužan je priložiti i potvrdu o podmirenim obvezama, odnosno pristojbama prema državnim i županijskim lučkim upravama, Hrvatskom registru brodova, te trgovačkom društvu Plovput d.o.o.
(5) Ukoliko podnositelj zahtjeva traži odobrenje za obavljanje djelatnosti prijevoza putnika brodicom/brodom za jednodnevne izlete, dužan je uz dokumentaciju zahtjeva propisanu stavkom 3. i potvrdu iz stavka 4. ovoga članka, priložiti i suglasnost nadležne lučke uprave na orijentacijski plovidbeni red i suglasnost za noćenje u polazišnoj luci ukrcaja.«.
Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 6. i 7.

Članak 2.

Ova Uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 934-01/08-03/02
Urbroj: 5030116-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Potpredsjednica Vlade
i ministrica obitelji, branitelja i
međugeneracijske solidarnosti
Jadranka Kosor, dipl. iur., v. r.