Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

NN 64/2008 (4.6.2008.), Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, RIBARSTVA I RURALNOG RAZVOJA

2200

Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o stočarstvu (»Narodne novine«, broj 70/97; 36/98; 151/03 i 132/06) ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja donosi

PRAVILNIK

O IZMJENI I DOPUNI PRAVILNIKA O METODAMA ZA ISPITIVANJE OSOBINA I PROCJENU UZGOJNIH VRIJEDNOSTI UZGOJNO VALJANIH SVINJA1

Članak 1.

U Pravilniku o metodama za ispitivanje osobina i procjenu uzgojnih vrijednosti uzgojno valjanih svinja (»Narodne novine« br. 134/05) u članku 13. stavak 4. mijenja se i glasi:
»(4) Za procjenu uzgojnih vrijednosti upotrebljavaju se metode koje moraju osigurati pouzdanu ocjenu o ispitivanim osobinama i primjereni broj srodnika. Uzgojna vrijednost uzgojno valjanih svinja može se izračunati koristeći jednu metodu ili kombinaciju metoda navedenih u Prilogu koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i njegov je sastavni dio«.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/08-01/8
Urbroj: 525-2-08-1
Zagreb, 29. svibnja 2008.

Ministar
mr. sc. Božidar Pankretić, v. r.

_______
1 Pravilnik preuzima odredbe Odluke Europske Komisije (EZ-a) br. 89/507 od 18. srpnja 1989. godine o metodama za praćenje i procjenu genetske vrijednosti čistokrvnih i hibridnih uzgojno valjanih svinja


PRILOG

1. Performance test
1.1. Perfomance test u testnoj stanici
1.1.1. Navodi se naziv ustanove odgovorne za stanicu i naziv ovlaštene ustanove za izračun objavu rezultata.
1.1.2. Navodi se plan testiranja.
1.1.3. Moraju biti jasno utvrđeni sljedeći navodi:
– uvjeti za prihvat u stanicu s podatkom o maksimalnoj dobi mladih svinja na početku testa,
– trajanje testa u stanici,
– vrsta hrane i sustav hranjenja.
1.1.4. Moraju biti navedene ispitivane osobine (npr. tjelesna masa, konverzija hrane, debljina slanine ili bilo koji drugi važni podaci).
1.1.5. Metoda korištena za procjenu genetske vrijednosti mora biti znanstveno prihvatljiva prema utvrđenim zootehničkim načelima. Genetska vrijednost testirane uzgojno valjane životinje mora biti prikazana kao uzgojna vrijednost ili trenutna usporedba svake osobine u promatranoj skupini.
1.2. Performance test u proizvodnim uvjetima na farmi
1.2.1. Performance test može se provoditi u proizvodnim uvjetima, na način da se na kraju testa uzgojna vrijednost može izračunati sljedeći utvrđena zootehnička načela.
2. Test po srodnicima
1.1. Navodi se naziv ustanove odgovorne za stanicu i naziv ovlaštene ustanove za izračun i objavu rezultata.
1.2. Genetska vrijednost uzgojno valjane svinje izračunava se na temelju procjene osobina odgovarajućeg broja potomaka i/ili srodnika po bočnoj liniji u odnosu prema proizvodnim osobinama:
– navodi se detaljan opis metode testiranja,
– potomci i/ili srodnici po bočnoj liniji moraju biti nasumično odabrani,
– priznaju se tri vrste testa po srodnicima.
1.2.1. Osnovno testiranje po srodnicima u testnoj stanici.
1.2.2. Planirano testiranje po srodnicima na farmi. Potomci i/ili srodnici po bočnoj liniji moraju biti raspoređeni među stadom kako bi se mogli pravilno usporediti.
2.2.3. Prikupljaju se podaci o trupovima identificiranih potomaka i/ili srodnika po bočnoj liniji.
1.3. Moraju biti nasumično odabrani svi potomci i/ili srodnici po bočnoj liniji. Svi bitni podaci moraju se koristiti u procjenjivanju uzgojne vrijednosti uzgojno valjanih svinja. Osim genetske vrijednosti moraju se ukloniti odgovarajućim postupcima svi ostali utjecaji koji bi mogli djelovati na rezultate izračuna uzgojne vrijednosti.
1.4. Moraju biti navedene ispitivane osobine (npr. prirast, konverzija hrane, kvaliteta trupa, reproduktivna svojstva, plodnost, izdržljivost potomaka i/ili srodnika po bočnoj liniji ili bilo koji drugi važni podatak).
1.5. Metoda korištena za procjenu genetske vrijednosti mora biti znanstveno prihvatljiva prema utvrđenim zootehničkim načelima.
2. Testiranja uzgojno valjanih svinja hibridnih linija
Uvjeti koji se odnose na potomke i/ili srodnike po bočnoj liniji definirani su u točkama 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5. te se primjenjuju po istim načelima za uzgojno valjane svinje hibridnih linija.