Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

NN 69/2008 (13.6.2008.), Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma

MINISTARSTVO TURIZMA

2304

Na temelju članka 45. stavka 2. i članka 46. stavka 4. Zakona o pružanju usluga u turizmu (»Narodne novine«, br. 68/07) ministar turizma donosi

PRAVILNIK

O VRSTAMA I KATEGORIJAMA PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste, minimalni uvjeti, kategorije i način kategorizacije plovnih objekata nautičkog turizma.

Članak 2.

Plovni objekti nautičkog turizma jesu brod, brodica ili jahta uređeni i opremljeni za pružanje turističkih usluga u nautičkom turizmu.

II. VRSTE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 3.

(1) Plovni objekti nautičkog turizma razvrstavaju se, prema vrsti usluga koje se na njima pružaju, u sljedeće vrste:
l. Plovni objekt za izlete,
2. Plovni objekt za krstarenje,
3. Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter),
4. Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter).
(2) Da bi plovni objekt iz stavka 1. ovog članka bio razvrstan u pojedinu vrstu mora ispuniti sljedeće uvjete propisane ovim Pravilnikom:
1. Vrsta Plovni objekt za izlete;
– definiciju vrste (članak 4.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za kategoriju 2 kormila iz Priloga I.
2. Vrsta Plovni objekt za krstarenje;
definiciju vrste (članak 5.),
– minimalne uvjete,
– uvjete za kategoriju 2 kormila iz Priloga II.
3. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja;
– definiciju vrste (članak 6.),
– opće minimalne uvjete propisane člankom 8.,
– Prilog III.
4. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja;
– definiciju vrste (članak 7.),
– opće minimalne uvjete propisane člankom 8.,
– Prilog III.

III. DEFINICIJE VRSTA

1. Vrsta Plovni objekt za izlete

Članak 4.

(1) Plovni objekt za izlete namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na izletima u trajanju do 24 sata u kojem se ne pruža usluga smještaja.
(2) U Plovnom objektu za izlete mogu se pružati usluge prehrane, pića i napitaka.

2. Vrsta Plovni objekt za krstarenje

Članak 5.

(1) Plovni objekt za krstarenje namijenjen je za turističke usluge prijevoza turista na krstarenjima u trajanju preko 24 sata, a opremljen je za višednevni boravak turista.
(2) U Plovnom objektu za krstarenje moraju se pružati usluge prehrane, pića i napitaka te usluga smještaja.

3. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja (dnevni charter)

Članak 6.

(1) Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja namijenjen je za turističke usluge iznajmljivanja plovnog objekta za osobne potrebe turista radi odmora i rekreacije u trajanju do 24 sata u kojem se ne pruža usluga smještaja.
(2) Plovni objekt za iznajmljivanje bez usluge smještaja može se iznajmiti s posadom ili bez posade.

4. Vrsta Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja (charter)

Članak 7.

(1) Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja namijenjen je za turističke usluge iznajmljivanja plovnog objekta za osobne potrebe turista radi odmora, rekreacije i krstarenja u trajanju preko 24 sata i opremljen je za višednevni boravak turista.
(2) U Plovnom objektu za iznajmljivanje s uslugom smještaja mora se omogućiti smještaj.
(3) Plovni objekt za iznajmljivanje s uslugom smještaja može se iznajmiti s posadom ili bez posade.
(4) Pružatelj usluge iznajmljivanja ne može na plovnom objektu vršiti pripremu hrane.

IV. MINIMALNI UVJETI

1. Opći minimalni uvjeti

Članak 8.

Plovni objekti iz članka 1. ovoga Pravilnika moraju ispunjavati uvjete utvrđene posebnim propisima, glede upisa u hrvatske upisnike odnosno očevidnike.

2. Kapacitet plovnog objekta

Članak 9.

Ukupni kapacitet plovnog objekta utvrđuje se prema izvodu iz upisnog lista ili očevidnika.

3. Ugostiteljski sadržaji za usluživanje pića, napitaka i hrane

Članak 10.

(1) Ukoliko se pripremaju i uslužuju pića, napici i hrana tada plovni objekt mora imati odgovarajuće ugostiteljske sadržaje za pružanje tih usluga (točionik, prostorija ili prostor za usluživanje, prostorija za pripremu, sukladno odredbama ovog Pravilnika).
(2) Ugostiteljski sadržaji iz stavka 1. ovog članka moraju svojim kapacitetom odgovarati potrebama ponude te uobičajenom broju konzumenata, u određeno vrijeme, na plovnom objektu.
(3) Prostorija za pripremu funkcionalna je cjelina u kojoj se tehnološki proces pripreme hrane mora odvijati unutar te funkcionalne cjeline odnosno na način da osoblje kod pripreme hrane ne prolazi prostorijama namijenjenim gostima.

V. KATEGORIJE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

1. Opće odredbe

Članak 11.

Kategoriziraju se sljedeće vrste plovnih objekata:
1. Plovni objekt za izlete,
2. Plovni objekt za krstarenje.

2. Kategorije plovnih objekata

Članak 12.

(1) Kategorije plovnih objekata iz članka 11. ovog Pravilnika označavaju se kormilom.
(2) Vrste Plovni objekt za izlete i Plovni objekt za krstarenje kategoriziraju se u sljedeće kategorije:
1. dva kormila,
2. tri kormila,
3. četiri kormila,
4. pet kormila.

3. Uvjeti za kategorije

Članak 13.

Uvjeti za kategorije koje trebaju ispuniti plovni objekti koji se kategoriziraju utvrđeni su u Prilozima ovog Pravilnika i to:
– Prilog I. – Uvjeti za kategorije Plovnog objekta za izlete,
– Prilog II. – Uvjeti za kategorije Plovnog objekta za krstarenje.

4. Način označavanja vrste i kategorije

Članak 14.

Plovni objekt treba na vidnom mjestu imati istaknuti naziv utvrđene vrste i oznaku utvrđene kategorije.

VI. NAČIN KATEGORIZACIJE PLOVNIH OBJEKATA NAUTIČKOG TURIZMA

Članak 15.

(1) Svaki plovni objekt kategorizira se pojedinačno.
(2) Plovni objekt kategorizira se na temelju propisanih uvjeta iz članka 13. ovog Pravilnika.
(3) Zahtjev za utvrđivanje uvjeta za vrstu i kategoriju plovnog objekta pravna ili fizička osoba podnosi nadležnom Uredu državne uprave u županiji odnosno Uredu grada Zagreba prema mjestu upisa plovnog objekta. Zahtjev mora sadržavati vrstu i kategoriju koja se predlaže utvrditi za plovni objekt koji se kategorizira.
(4) Uz zahtjev podnositelj zahtjeva prilaže podatke o tvrtki i registriranoj djelatnosti, odgovarajuće dokaze o plovnom objektu iz članka 8. ovog Pravilnika te dokaz o pravu raspolaganja plovnim objektom.

Članak 16.

Postupak po zahtjevu za kategorizaciju plovnog objekta provodi povjerenstvo nadležnog Ureda državne uprave u županiji odnosno Ureda grada Zagreba kojeg čine dva člana od kojih je jedan voditelj postupka do donošenja rješenja. Članove povjerenstva imenuje čelnik Ureda.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00).

Članak 18.

(1) Plovni objekti koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00) nemaju obveze usklađivanja s odredbama ovog Pravilnika.
(2) Na ispunjavanje uvjeta za vrstu i kategoriju plovnih objekata koji na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika imaju rješenje sukladno Pravilniku o vrstama i kategorijama plovnih objekata nautičkog turizma (»Narodne novine« br. 11/97, 105/98, 38/99, 56/00 i 106/00) i nadalje će se primjenjivati odredbe tog Pravilnika.

Članak 19.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/08-01/51
Urbroj: 529-03-08-14
Zagreb, 5. lipnja 2008.

Ministar turizma
Damir Bajs, v. r.


PRILOG I. - UVJETI ZA KATEGORIJE PLOVNOG OBJEKTA ZA IZLETEPRILOG II. - UVJETI ZA KATEGORIJE PLOVNOG OBJEKTA ZA KRSTARENJE

 

PRILOG III. - UVJETI ZA VRSTE: PLOVNI OBJEKTI ZA IZNAJMLJIVANJE S ILI BEZ USLUGE SMJEŠTAJA