Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

NN 72/2008 (23.6.2008.), Poslovnik o radu Skupštine Hrvatske odvjetničke komore

HRVATSKA ODVJETNIČKA KOMORA

2410

Na temelju članka 2. alineja 3. Zakona o odvjetništvu (»Narodne novine« 9/94) i članka 56. stavka 1. točke 2. Statuta Hrvatske odvjetničke komore (»Narodne novine« 25/95, 92/99, 8/05 i 117/05), Skupština Hrvatske odvjetničke komore, održana 14. lipnja 2008. godine, usvojila je i donijela

POSLOVNIK

O RADU SKUPŠTINE HRVATSKE ODVJETNIČKE KOMORE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Skupštine Hrvatske odvjetničke komore (u daljnjem tekstu: Komora) na temelju odredbi Statuta Komore, kojim je utvrđeno ustrojstvo, nadležnost, sastav, način donošenja odluka, prava, dužnosti te druge osnovne odredbe o Skupštini Komore.

OTVARANJE SKUPŠTINE

Članak 2.

Skupštinu otvara, te ako se ne radi o izbornoj Skupštini, njenim radom, u svojstvu predsjednika Radnog predsjedništva, rukovodi predsjednik Komore, a u slučaju njegove odsutnosti, jedan od dopredsjednika ili osoba koju odredi Upravni odbor Komore.
Nakon otvaranja Skupštine, predsjednik Komore ili osoba koja ga zamjenjuje, utvrđuje broj nazočnih članova Skupštine. Ukoliko Skupštini nije prisutan Statutom predviđeni broj članova Skupštine (većina svih članova) utvrđuje da se Skupština ne može održati.

Članak 3.

Kada predsjednik Komore ili osoba koja ga zamjenjuje, ako se ne radi o izbornoj Skupštini, utvrdi da se Skupština može održati i donositi pravovaljane odluke, pristupa se izboru četiri člana Radnog predsjednišva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Prijedlog za članove ovih radnih tijela daje sazivač Skupštine, a može ga dati i svaki član Skupštine na samoj Skupštini.
Ako se radi o izbornoj Skupštini, pristupa se izboru predsjednika, četiri člana Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika. Prijedlog za članove ovih radnih tijela daje sazivač Skupštine, a može ga dati i svaki član Skupštine na samoj Skupštini.
U slučaju iz prethodnog stavka ovog članka, izborom predsjednika i članova Radnog predsjedništva, zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika rukovodi predsjednik Komore ili osoba koja ga zamjenjuje.
Ako postoji samo jedan prijedlog, izbori se mogu provesti aklamacijom ili javnim glasovanjem većinom glasova prisutnih članova Skupštine.
Za slučaj da postoji više prijedloga, izbori se provode javnim glasovanjem, za svakog predloženog kandidata zasebno, a izabrani su oni članovi koji su dobili najveći broj glasova.

Članak 4.

Predsjednik Radnog predsjedništva rukovodi radom Skupštine, održava red, objavljuje rezultate glasovanja i odluke Skupštine.
Tijekom trajanja Skupštine, a osobito tijekom donošenja odluka, Radno predsjedništvo vodi računa da Skupštini nazoči dovoljan broj članova kako bi donesene odluke bile pravovaljane, te može zatražiti da se ponovno utvrdi broj nazočnih članova Skupštine.

Članak 5.

Ako Radno predsjedništvo iz bilo kojeg razloga nije u mogućnosti obnašati svoju dužnost do zaključenja Skupštine, Skupština može opozvati njegov izbor te izabrati drugo Radno predsjedništvo.
Izborom drugog Radnog predsjedništva, bez obzira radi li se o redovnoj ili izbornoj Skupštini, ravna predsjednik Komore ili osoba koja ga zamjenjuje.

RAD SKUPŠTINE

Članak 6.

Rad Skupštine odvija se prema usvojenom dnevnom redu. Radno predsjedništvo predlaže Skupštini na usvajanje prijedlog dnevnog reda koji je objavljen u pozivu za Skupštinu, s eventualnim prijedlozima dopuna i izmjena.
Skupština će raspraviti samo one prijedloge dopuna i izmjena dnevnog reda koji su pisanim putem, zajedno s obrazloženjem u dovoljnom broju primjeraka za sve članove Skupštine, dostavljeni Komori najmanje deset dana prije održavanja Skupštine.
Radno predsjedništvo će iznimno staviti na glasovanje prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda koje predloži, najkasnije neposredno prije usvajanja dnevnog reda, Upravni odbor Komore, Upravni odbor Udruge odvjetničkih vježbenika, kao i pisani prijedlog izmjena i dopuna dnevnog reda koje predloži najmanje 30 nazočnih članova Skupštine.
O usvajanju prijedloga dnevnog reda, odlučuje Skupština javnim glasovanjem većinom glasova nazočnih članova.

Članak 7.

Radom Skupštine rukovodi predsjednik Radnog predsjedništva prema dnevnom redu koji je usvojila Skupština.
Predsjednik Radnog predsjedništva može predložiti da članovi Upravnog odbora Komore ili drugih tijela Komore, odnosno, uvodničari po pojedinoj točci dnevnog reda, prethodno izlože materiju po više točaka dnevnog reda zajedno, pa da se tek nakon toga vodi rasprava po tim točkama zajedno. Prijedlog mora prihvatiti Skupština.

Članak 8.

Predsjednik Radnog predsjedništva daje riječ isključivo nazočnim članovima skupštine, po redu kojim su se prijavili za raspravu.
Član Skupštine, koji dobije riječ, može o svakoj točki dnevnog reda raspravljati samo jednom.
Iznimno, predsjednik Radnog predsjedništva može dozvoliti članu skupštine da raspravlja u više navrata o istoj točci dnevnog reda.

Članak 9.

Svaki član Skupštine u svom izlaganju dužan je biti jasan, sažet i kratak, s time da će ga u protivnom predsjednik Radnog predsjedništva opomenuti, a ako unatoč tome nastavi izlagati na isti način, oduzeti mu riječ.

Članak 10.

Ukoliko član Skupštine svojim istupima ometa rad Skupštine, Skupština može odlučiti većinom glasova nazočnih članova da ga se udalji sa Skupštine.

Članak 11.

Nitko nema pravo, osim predsjednika Radnog predsjedništva, i to u slučajevima iz članka 9. i 10. ovog Poslovnika, člana Skupštine, za vrijeme izlaganja, prekidati, upadati mu u riječ, na drugi način ga ometati ili pak utjecati na slobodno izlaganje.

Članak 12.

Rasprava u pravilu traje sve dok svi članovi Skupštine, koji sudjeluju u raspravi ne dovrše svoja izlaganja.
Iznimno, Skupština može na prijedlog predsjednika Radnog predsjedništva, većinom glasova odlučiti da se zaključi raspravljanje po pojedinim pitanjima ili da se vrijeme izlaganja pojedinog člana Skupštine koji sudjeluje u raspravi o pojedinim pitanjima ograniči.
Ograničenja iz članaka 8., 9. i 10. ovog Poslovnika, ne odnose se na pozvane goste, nazočne na Skupštini.

Članak 13.

Poslije završene rasprave o pojedinim točkama dnevnog reda ili o nekoliko spojenih točaka dnevnog reda, predsjednik Radnog predsjedništva određuje glasovanje o postavljenim prijedlozima.
O redoslijedu glasovanja u slučaju više prijedloga o istom pitanju odlučuje Radno predsjednišvo.

Članak 14.

Skupština u pravilu donosi odluke javnim glasovanjem.
Javno glasovanje provodi se dizanjem ruku »ZA« prijedlog, »PROTIV« prijedloga i »SUZDRŽAN«.
Prijedlog se smatra usvojenim kada »ZA« prijedlog glasuje većina nazočnih članova Skupštine.
Suzdržani glasovi se tom prilikom ne uzimaju u obzir.
Statutom Komore predviđeni su slučajevi kada je za donošenje odluka potrebna druga, kvalificirana većina glasova.

Članak 15.

Skupština može odlučiti da se o pojedinim točkama dnevnog reda glasuje tajno.
Izbori za članove tijela Komore provode se tajnim glasovanjem.

Članak 16.

Kada je o pojedinoj točki dnevnog reda donesena odluka, o njoj se više ne može raspravljati.
Iznimno, ako se tijekom rada Skupštine utvrdi da je o pojedinoj točki dnevnog reda donesena pogrešna ili nepotpuna odluka, Skupština može većinom glasova odlučiti da se ta točka stavi ponovno na dnevni red i povede nova rasprava radi donešenja nove odluke.

Članak 17.

Rad Skupštine traje dok se ne podnesu sva izvješća, dovrše sve rasprave te donesu odluke o svim točkama dnevnog reda.
Skupštinu zaključuje predsjednik Radnog predsjedništva.

IZBOR I OPOZIV TIJELA KOMORE

Članak 18.

Skupština bira tijela Komore na mandatno razdoblje kako je predviđeno Statutom Komore.

Članak 19.

U slučajevima kada Skupština bira nova tijela Komore (izborna Skupština), provodi se predkandidacijski postupak, tijekom kojeg se mogu predlagati i isticati kandidati za predsjednika Komore te ostala tijela Komore koje bira Skupština.
Predkandidacijski postupak započinje najkasnije šezdeset dana prije održavanja izborne Skupštine. Predkandidacijski postupak za predsjednika Komore završava trideset dana, a za ostala tijela Komore deset dana prije izborne Skupštine.
Upravni odbor Komore, dužan je pravovremeno o održavanju Izborne skupštine, početku i trajanju predkandidacijskog postupka, dopisom izvijestiti sve odvjetničke zborove, sa uputom o pravima i načinu predlaganja kandidata u skladu s odredbama ovog Poslovnika.

Članak 20.

Svaki odvjetnički zbor, Izvršni odbor i Upravni odbor Komore imaju pravo predlaganja kandidata za predsjednika Komore te ostala tijela Komore.
Svi prijedlozi za predsjednika Komore dani u predkandidacijskom postupku moraju biti dostavljeni Upravnom odboru komore najkasnije trideset dana prije održavanja izborne Skupštine. Prijedlozima moraju biti priložene pisane suglasnosti predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature. I kandidati predloženi od strane Upravnog odbora Komore moraju dostaviti pisanu izjavu kojom prihvaćaju kandidaturu.
Na temelju primljenih prijedloga, Upravni odbor Komore utvrđuje prijedlog kandidacijske liste za predsjednika Komore. Upravni odbor će na kandidacijsku listu uvrstiti sve kandidate koji po odredbama Statuta Komore mogu biti birani za predsjednika Komore, a koji su predloženi uz uvjete i na način propisan odredbama čl. 19. i 20. ovog Poslovnika.
Kandidati se na kandidacijsku listu uvrštavaju abecednim redom. Prijedlog kandidacijske liste za predsjednika Komore, Upravni odbor Komore dužan je uz poziv i materijale za izbornu Skupštinu dostaviti svim članovima Skupštine. Upravni odbor dužan je uz poziv navesti imena predloženih kandidata koje nije uvrstio na kandidacijsku listu s pisanim obrazloženjem zbog čega to nije učinjeno.

Članak 21.

Prijedlozi kandidata za ostala tijela Komore, dani u predkandidacijskom postupku, moraju biti dostavljeni Upravnom odboru komore najkasnije deset dana prije održavanja izborne Skupštine. Prijedlozima moraju biti priložene pisane suglasnosti predloženih kandidata o prihvaćanju kandidature. I kandidati predloženi od strane Upravnog odbora Komore moraju dostaviti pisane izjave kojom prihvaćaju kandidaturu.
Na temelju primljenih prijedloga Upravni odbor Komore utvrđuje prijedlog Kandidacijske liste za tijela Komore. Upravni odbor će na kandidacijsku listu uvrstiti sve kandidate koji po odredbama Statuta Komore mogu biti birani za tijela Komore, a koji su predloženi uz uvjete i na način propisan odredbama čl. 19, 20. i 21. ovog Poslovnika.
Kandidati se na kandidacijsku listu uvrštavaju abecednim redom. Prijedlog kandidacijske liste za tijela Komore, Upravni odbor Komore dužan je dostaviti svim članovima Skupštine najkasnije do početka rada Skupštine. Upravni odbor dužan je dostaviti i popis imena predloženih kandidata koje nije uvrstio na kandidacijsku listu s pisanim obrazloženjem zbog čega to nije učinjeno.

Članak 22.

Kandidacijske liste usvaja izborna Skupština većinom glasova nazočnih članova.

Članak 23.

Glasovanje o predloženim kandidatima provodi i nadzire Izborna komisija koja se sastoji od najmanje sedam članova i bira se na Izbornoj Skupštini javnim glasovanjem.
Kandidate za članove Izborne komisije može predložiti svaki član Skupštine. Ako postoji više prijedloga od predviđenog broja članova komisije, za svakog kandidata glasuje se posebno.
Članovi Izborne komisije ne mogu biti osobe koje su Komori dostavile pisanu izjavu kojom prihvaćaju kandidaturu u tijela Komore za koja se vrši izbor.
Izabranim se smatraju oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova, a u slučaju jednakog broja glasova izabranim se smatra kandidat čije prezime počinje s ranijim slovom abecede.

Članak 24.

Članovi Izborne komisije biraju između sebe predsjednika koji rukovodi radom Komisije i u ime Komisije podnosi izvješće Skupštini.

Članak 25.

Izborna komisija dijeli glasačke listiće nazočnim članovima Skupštine vodeći računa da svaki član Skupštine dobije po jedan listić s listom kandidata za pojedino tijelo koje se bira.
Izborna komisija nakon glasovanja utvrđuje rezultate izbora i o tome podnosi Skupštini izvješće.

Članak 26.

Glasovanje se provodi zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata na listi. Glasovanje se provodi tako da se od svih kandidata uvrštenih na kandidacijskoj listi najviše zaokruži onoliki broj kandidata koliko ih se bira u pojedina tijela Komore za koja su kandidirani.

Članak 27.

Nevažećim se smatra glasački listić na kojem je zaokruženo više kandidata nego što ih se bira u pojedino tijelo.
Glasački listić na kojem je zaokružen manji broj kandidata od potrebnog smatra se važećim.
Prazni ili prekriženi glasački listić neće se uzimati u obzir.

Članak 28.

Izabranim se smatraju oni kandidati koji su dobili najveći broj glasova.
U slučaju da prilikom izbora Predsjednika komore, niti jedan kandidat ne dobije najveći broj glasova, već se ustanovi da dva ili više kandidata imaju jednak broj glasova, pristupa se drugom krugu glasovanja u kojem sudjeluju samo kandidati sa jedankim brojem glasova. Ako u drugom krugu glasovanja broj glasova za kandidate bude jednak, glasovat će se dok jedan kandidat ne dobije veći broj glasova.
U slučaju jednakog broja glasova prilikom izbora za ostala tijela Komore, Skupština odlučuje ponovnim javnim glasovanjem između dva kandidata koja su dobila isti broj glasova.

Članak 29.

O radu Izborne komisije vodi se zapisnik koji potpisuju svi članovi Izborne komisije.
Zapisnik Izborne komisije sadržava: datum, imena predsjednika i članova Komisije, ukupni broj glasačkih listića koji su pronađeni u glasačkoj kutiji, broj važećih i nevažećih listića, broj glasova za svakog pojedinog kandidata, te popis izabranih kandidata s dužnostima na koje su izabrani.
Imena i dužnosti izabranih kandidata unose se u zapisnik Skupštine.
Sav izborni materijal s glasačkim listićima i zapisnikom zatvara se i pečati u posebnoj omotnici, koja se pohranjuje u arhivu Komore.

Članak 30.

Po završenom glasovanju i utvrđivanju rezultata izbora, predsjednik Izborne komisije podnosi Skupštini izvještaj, te proglašava rezultate izbora.

Članak 31.

U slučaju kada se provode dopunski izbori za popunu mjesta člana tijela Komore koje je ostalo ispražnjeno, neće se provoditi predkandidacijski postupak već prijedlog kandidata utvrđuje Upravni odbor Komore.
Za slučaj da je predložen samo jedan kandidat, Skupština može odlučiti da se izbor provede javnim glasovanjem.
Odredbe st. 1. i 2. ovog članka ne primjenjuju se u slučaju da je potrebno provesti izbor predsjednika Komore prije isteka mandata.

Članak 32.

Skupština temeljem Statuta utvrđuje članove Upravnog odbora Komore i to one iz redova izabranih predstavnika zborova i njihove zamjenike.
Svaki član Skupštine može staviti prigovor na pojedinog izabranog člana ili njegova zamjenika ukoliko smatra da postoje zakonom i Statutom propisani razlozi koji bi spriječavali da bude član ili zamjenik člana Upravnog odbora Komore.
Ukoliko se nakon rasprave javnim glasovanjem Skupštine utvrdi da je prigovor osnovan, Skupština će odlukom naložiti Odvjetničkom zboru da provede ponovne izbore za člana ili zamjenika člana Upravnog odbora. Do ponovnog izbora, u radu Upravnog odbora Komore može sudjelovati samo član ili zamjenik člana čiji je izbor Skupština utvrdila.

Članak 33.

Članovima tijela kojima je istekao mandat Skupština daje razrješnicu. Skupština rješava o ostavkama članova u tijelima Komore prije isteka mandata. Skupština ima pravo razriješiti dužnosti, odnosno opozvati, pojedine članove tijela koje bira prije isteka mandata.
Kada razrješenje dužnosti člana tijela proizlazi iz razloga predviđenih Statutom Komore ili iz razloga koji iz Statuta proizlaze, Skupština ne odlučuje o zahtjevu nego daje razrješnicu.
O ostalim slučajevima, o prijedlogu odnosno o zahtjevu za opoziv, odlučuje se ukoliko je takav prijedlog usvojen kao točka dnevnog reda. Skupština odlučuje da li će o opozivu glasovati javnim ili tajnim glasovanjem. Odluka se donosi većinom glasova nazočnih članova.

ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 34.

O radu Skupštine sastavlja se zapisnik na temelju tonskog zapisa. Zapisnik potpisuje predsjednik Komore, predsjednik Radnog predsjedništva, zapisničar i dva ovjerovitelja zapisnika.
Zapisnik sa svim prilozima, kao što su pisani prijedlozi, primjedbe, glasački listići i slično, pohranjuje se u arhivu Komore. Zapisnik se objavljuje u glasilu Komore.

Članak 35.

Ovaj Poslovnik stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini. Stupanjem na snagu ovog Poslovnika prestaje važiti Poslovnik za rad Skupštine Odvjetničke komore Hrvatske od 14. 6. 1980. godine.

Broj: 2943/2008
Zagreb, 16. lipnja 2008.

Predsjednik
Leo Andreis, v. r.